Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
FOTO: GUNNAR3000

Lena Nyberg: "Tips om spännande läsning under sommaren"

Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson

Coronapandemin påverkar både livsvillkoren för ungdomar och förutsättningarna för civilsamhällets organisationer.

En del av pandemins effekter riskerar att skapa problem under en lång tid för både unga och för vårt föreningsliv. Arbetsmarknaden, bristande studieresultat och psykisk ohälsa kan bli långvariga utmaningar för de som är unga idag om vi inte tar signalerna på allvar.

De svårigheter som uppstått i att bedriva fysisk mötesverksamhet har lett till att många föreningar upplever att man tappar medlemmar, har sämre ekonomi och har svårare att bedriva opinionsarbete.

Som lite sommarlitteratur vill jag passa på att tipsa om några av MUCF:s viktiga rapporter:

Med denna spännande läsning vill jag önska dig en riktigt skön sommar!

Lena Nyberg, generaldirektör MUCF

Foto Volodymyr Melnyk

MUCF ska fördela 90 miljoner till hjälp för socialt särskilt utsatta i pandemin

Regeringen avsätter ytterligare 90 miljoner kronor för stöd till organisationer som hjälper människor i socialt utsatta situationer under pandemin. Än en gång får MUCF i uppdrag att fördela statsbidraget.
- De bidrag som tidigare betalats ut till civilsamhället för att möta effekterna av pandemin har gjort och gör stor nytta. Människor som lever i utsatta situationer får stöd och hjälp i denna svåra situation. Det handlar både om att möta basala behov som mat, hygien och hälsa, men även stöd att komma i arbete och få en etablering i samhället, säger generaldirektör Lena Nyberg.
Ansökan öppnar den 28 juni och hålls öppen till 23 augusti.

Mer information kommer inom kort på mucf.se samt i MUCF:s sociala medier.

Läs mer på regeringen.se 

Läs mer om sastningen på bidrag till civilsamhället för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin

Framsida på stödmaterialet öppna fritidsverksamheten - en tecknad bild av unga som är på en fritidsverksamhet Illustration: Rudy Loewe

MUCF lanserar nytt stödmaterial riktat till öppen fritidsverksamhet 

Unga personer med funktionsnedsättning avstår ofta från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. De har även färre sociala nätverk och är mindre aktiva på sin fritid än andra unga.

Nu lanserar MUCF ett stödmaterial för att göra öppen fritidsverksamhet mer tillgänglig.

MUCF pekar i stödmaterialet ut ett antal områden som behöver utvecklas för att stärka unga med funktionsnedsättning och deras möjligheter till en meningsfull fritid. Det är till exempel fysisk utformning av verksamheten och samverkan mellan olika aktörer som möter målgruppen.

Läs mer och ladda ner det nya stödmaterialet på mucf.se

Bild på prideflaggor. Foto: Michael Erhardsson

Nytt bidrag skapar flera mötesplatser för unga hbtqi-personer 

MUCF har nu fördelat två miljoner kronor till insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Satsningen väntas resultera i flera nya fysiska och digitala mötesplatser i bland annat Västmanlands, Västra Götalands och Norrbottens län. 

- Vi ser att det finns ett stort intresse och behov runt om i landet för att starta eller utveckla verksamheter för unga hbtqi-personer. Myndigheten har prioriterat projekt som riktar sig till orter i gles- och landsbygd och socioekonomiskt utsatta områden samt till grupper bland unga hbtqi-personer som kan vara särskilt utsatta, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Organisationerna som får dela på statsbidraget är: RFSL Ungdom (1 165 507 kronor), HELA Ideella (236 759 kronor), Lesbisk makt (547 734 kronor) och RFSL Jämtland Härjedalen (70 000 kronor).

Läs mer om MUCF:s uppdrag att stärka förutsättningrna för mötesplatser för unga hbtqi-personer

Foto: Flávio Santos

Kartläggning av ungas upplevda psykiska hälsa 

MUCF och Folkhälsomyndigheten ska kartlägga ungdomars (13-25 år) upplevda psykiska hälsa. Kartläggningen ska bland annat ge svar på vilka orsaker som upplevs ligga bakom eventuella psykiska besvär och vilket stöd unga själva efterfrågar.

Unga hbtqi-personer ska särskilt uppmärksammas i arbetet och uppdraget ska beakta betydelsen av faktorer som kön, ålder, funktionsnedsättning, socioekonomisk bakgrund, etnisk tillhörighet eller tillhörighet till urfolk eller nationell minoritet för ungdomars upplevda hälsa och ohälsa.

- Unga ska själva få komma till tals och deras erfarenheter tas tillvara. Vi ska också ta hjälp av andra myndigheter och organisationer som berörs av uppdraget, till exempel som företrädare för barn och unga, säger Victoria C Wahlgren, uppdragsledare på MUCF.

Läs mer om uppdraget och om ungas psykiska hälsa på mucf.se 

Ta del av uppdraget på regeringen.se 

Framsidor på kort- och långversion av intervjustudie. Foto: Cecilie Johnsen/Unsplash

Unga hbtq-personer berättar hur de upplever skola och fritid

En ny intervjustudie från MUCF ger dig inblick i vad unga hbtq-personer själva efterfrågar och behöver för att vardagens platser ska upplevas som tryggare och mer inkluderande. Den innehåller uppdaterad kunskap om unga hbtq-personers erfarenheter av skola, fritid, egna mötesplatser och idrott.

En intervjustudie – två versioner
Trygga och inkluderande miljöer - unga hbtq-personer om sina erfarenheter av skolan och fritiden är en sammanfattad och lättillgänglig pocketversion som kan laddas ned här.

Intervjustudien släpps också i sin helhet för den som vill fördjupa sig lite extra och kan laddas ned här: ”Det är viktigt att se att det går bra för många” - unga hbtq-personers röster om öppna och inkluderande miljöer.

Båda är gratis och under tidig höst kan även en tryckt version av pocketversionen beställas utan kostnad.

Nu drar vi igång vår nya webbplats!

Streckteckning som visar två personer. Den ena hjälper den andra över ett hinder.

Vi vill att alla ska kunna ta del av den kunskap MUCF tar fram om ungdomsfrågor och civilsamhället.

Vår nya webbplats har hög tillgänglighet och värnar besökarens personliga integritet.

21 juni släpptes nya mucf.se – en kunskapsplattform för alla.

Välkommen!

MUCF ska undersöka hot och hat mot civilsamhällets organisationer

Regeringen har gett MUCF i uppdrag att undersöka hot och hat riktat mot organisationer i det civila samhället. 

– Det civila samhället har en viktig roll både som opinionsbildare och röstbärare. Grundläggande demokratiska värden hotas av att föreningar och föreningsaktiva inte törs bedriva verksamhet eller uttrycka sina åsikter på grund av rädsla för hot och hat, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Läs mer om uppdraget på regeringen.se 

MUCF har även fått nya uppdrag som rör tryggare skola för unga hbtqi-personer, ökat stöd till unga som varken arbetar eller studerar samt att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck bland fritidsledare. Läs mer om uppdragen:

Foto: Roland Magnusson

MUCF fördelar 40 miljoner kronor i projektbidrag

MUCF har nu födelat cirka 40 miljoner kronor i statsbidrag till 55 projekt. Projekten rör barn och ungdomars organisering, att motverka rasism och intolerans samt insatser som stärker demokratin. 

Så här fördelas statsbidraget i de tre stödformerna:

 • Barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhälle (totalt 18 419 624 kronor till 26 projekt).

 • Åtgärder som stärker demokratin (totalt 7 750 000 kronor till 13 projekt)

 • Motverka rasism och liknande former av intolerans (totalt 13 999 984 kronor till 16 projekt)

Exempel på organisationer som får ta del av projektbidragen som MUCF nu fördelar är: SOS Barnbyar Sverige för projektet ”Mitt samhälle, mitt liv – Ett projekt om ungas samhälls- och demokratiska utveckling”, Husqvarna FF för projektet ”Ungas engagemang i Husqvarna”, Studieförbundet Vuxenskolan för det nationella projektet ”Mitt val 2022, nu med digitala verktyg”Riksorganisationen Unga med Synnedsättning för det nationella projektet ”Våga prata funkofobi” och Futebol dá força Sverige för projektet ”Svensk fotbolls handlingsplan mot rasism”.

Se vilka som fick projektbidrag på mucf.se 

MUCF i samtal om hot och hat på Almedalsveckan

Almedalsveckan genomförs i år som ett i huvudsak digitalt arrangemang över fyra dagar, 4-7 juli. Ung Media kommer tillsammans med MUCF, Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjouren att lyfta frågan om hat och hot i samhället vid ett panelsamtal tisdag 6 juli klockan 9:00-10:00.

- Vi vill lyfta frågor som rör normalisering av hot och hat, gränsdragning för vad som är ett brott och vad som hamnar i gråzoner, hur det är att bli utsatt, riskerna med självcensur och vilken hjälp och stöd som finns tillgänglig för den som blir utsatt, säger Gisela Ivarsson, utvecklingsledare på MUCF.

Mer information och länk tll seminariet på almedalveckan.se

"MUCF idag" tillbaka med nya avsnitt i höst

I maj hade vi premiär för vår nya digitala serie "MUCF idag", där varje avsnitt lägger fokus på ungas levnadsvillkor eller civilsamhällets villkor. Missade du sändningarna eller vill se dem igen? På mucf.se/mucfidag finns avsnitten tillgängliga!

I höst är vi tillbaka med nya avsnitt. Vi inleder den 16 september med temat ungas delaktighet i demokratin. Kommande avsnitt blir den 14 oktober och 16 december. Innehållet presenteras på mucf.se/mucfidag längre fram. 

Varmt välkommen!

Illustration med fyra personer som står och pratar. Hämtad från webbutbildningen Rätt att veta! Illustration: UMO

Sex mot ersättning & Heder och hbtqi

Under 2021 utvecklar vi webbutbildningen Rätt att veta! med nytt material. Parallellt med det erbjuder vi digitala seminarier om två högaktuella ämnen:

 • 8 oktober: Osynliggörande. Att inte finnas. Det är resultatet av vad våra normer om kön och sexualitet kan göra för grupper av unga som har sex mot ersättning.
 • 22 oktober: Dubbel utsatthet. Det är vardagen för många hbtqi-personer som lever i familjer och sammanhang som präglas av hedersnormer. 

På mucf.se/kalender finns mer information om semiarierna och medverkande. Här finns också praktisk information om tider och anmälan.

Varmt välkommen!

Workshop: Utveckla kunskapsstöd till civilsamhället på lokal nivå

MUCF och Sveriges Föreningar arrangerar en digital workshop som syftar till att inventera civilsamhällets kunskapsbehov på lokal nivå. Under workshopen kommer vi bland annat att diskutera hur kommuner kan förbättra villkoren för civilsamhället men också dela kunskap, goda exempel och erfarenheter med varandra.

Tid: 26 augusti, kl. 10-12

Plats: digitalt via Zoom.

Vem: Kommunal tjänsteperson och företrädare från civilsamhället

Läs mer information om workshopen och hur du anmäler dig på mucf.se

Tangenbord, block, penna och uppmaningen ansök nu! Foto: Artur Szczybylo

Dags att söka organisationsbidrag - sista dag för ansökan 1 september

MUCF har regeringens uppdrag att fördela följande organisationsbidrag:

 • Barn- och ungdomsorganisationer
  Syftet är att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Mer information hittar du här
 • Etniska organisationer
  Syftet är att stärka organisationernas egna initiativ och verksamheter som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället. Mer information hittar du här
 • Hbtq-organisationer
  Syftet är att stödja organisationernas egna initiativ och verksamheter med ändamål att stärka ställningen i samhället för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Mer information hittar du här

Stöd till skolan mot hedersrelaterat våld och förtryck

I höst erbjuder Skolverket stöd till rektorer och elevhälsa i skolans systematiska arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det digitala processtödet består av fyra delar som ger konkreta verktyg för arbetet i er verksamhet. I utbildningen får du även hjälp med att leva upp till den ändrade läroplanen som börjar gälla hösten 2022. 

Läs mer och anmäl dig på Skolverkets webbplats.

Var med i civilsamhällets dialog med regeringen!

Nu är det möjligt att nominera organisationer till Partsgemensamt forum 2022 (PGF), där representanter från regeringen och civilsamhället diskuterar hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer ser ut och kan förbättras. Sista dag att nominera din organisation är 26 september 2021. Länk till nomineringen

Här kan du läsa mer om vad ett deltagande i PGF innebär

Mer information finns på NOD:s hemsida

MUCF om unga på landsbygden på Järvaveckan

Linus Wellander, utvecklingsledare på MUCF, deltog i årets Järvaveckan i juni. Temat för samtalet var ungas sociala inkludering och ungas förutsättningar på landsbygden. Förutom MUCF så deltog Olivia Steen, ungdomskonsulent i Bodens kommun, Golnoush Lundén Keshavarzi, Centerkvinnorna och Jasmin Jaziri Nouri, generalsekreterare för Vi Unga. Höll i debatten gjorder Kakan Hermansson.

Se samtalet om utmaningarna och fördelarna med att bo på landsbygden på youtube

Så kan du bidra till en aktiv fritid för fler

Jobbar du med fritidsfrågor på en kommun eller är aktiv i en förening och behöver tips på hur du kan få fler deltagare? Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram ett stöd som underlättar för dig att skapa förutsättningar för fler att delta.

Läs mer på MFD:s hemsida

KALENDER

AUG
14

Lena Nyberg deltar vid Rösträttsfestivalen på Lilla Ulfåsa

Under 30 år hölls kurser på medborgarskolan Lilla Ulfåsa i Katrineholm för att ge kvinnor förutsättningar för att kunna förvalta sin rösträtt. 13 – 14 augusti arrangeras Rösträttsfestivalen på Lilla Ulfåsa för att uppmärksamma att det är 100 år sedan kvinnor för första gången deltog i allmänna val.

Generaldirektör Lena Nyberg deltar och kommer att prata om "Unga kvinnors inflytande i lokalsamhället"Andra kvinnor som deltar är Beatrice Ask, landshövding för Sörmland, Åsa Lindestam, riksdagens förste vice talman, Kerstin Lundgren, riksdagens tredje vice talman och Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten. 

Läs mer om programmet på fogelstasstiftelsen.se 

SEP
30

Grundutbildning för dig som vill arbeta med unga hbtqi-personers fritid 

Är du nyfiken och vill lära dig mer för att kunna inkludera unga hbtqi-personer i den öppna fritidsverksamheten eller kanske starta en mötesplats för unga hbtqi-personer? Då är den här utbildningen något för dig!

Mer information och anmälan hittar du här

OKT
1

Fördjupningsutbildning för dig som arbetar med unga hbtqi-personers fritid

Arbetar du med unga hbtqi-personers fritid? Vill du få fördjupande kunskaper om området och få chans att träffa andra som arbetar med samma frågor? Då ska du gå den här utbildningen!

Mer information och anmälan hittar du här

OKT
28

Kunskapskonferensen: Det civila samhället och den lokala platsens hållbara utveckling

Kunskapskonferensen är ett årligt event där aktuell forskning som rör det civila samhället presenteras. Passa på att ta del av föreläsningar och samtal med forskare och praktiker från både det offentliga och civilsamhället. På mucf.se kommer programmet växa fram, men boka redan nu in den 28 oktober.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet