Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

En önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson.

Myndighetens senaste fokusrapport är spännande läsning under den stundande ledigheten. Många unga i dag är samhällsengagerade och vet vad de tycker, en del vill vara med och påverka men generellt är unga inte intresserade av partipolitik.

I samma rapport finns en forskaranalys som visar att unga i dag sällan möter företrädare för riksdagens partier och att ungdomsförbunden sällan värvar nya medlemmar. Det kan på sikt skada den svenska demokratin och försvaga de politiska partierna. Ungdomarnas samhällsengagemang borde vara en fantastisk tillgång för Sveriges alla partier.

Ännu ett år präglat av pandemin går nu mot sitt slut. Mycket i samhället har påverkats av restriktioner och ungas levnadsvillkor har påverkats både avseende studier, etablering på arbetsmarknaden och när det gäller social samvaro. Mycket tyder på en ökad psykisk ohälsa som måste tas på allvar.

Civilsamhället har ställt om sin verksamhet och många föreningar har blivit mer digitala. Det har resulterat i ökad tillgänglighet, färre resor och ökade förutsättningar att delta men även att grupper av medlemmar stängs ute på grund av brist i kunskap, teknik och infrastruktur som bredband och telenät.

Myndigheten har under året följt både ungas och civilsamhällets villkor under pandemin. Genom egen omställning har vi fortsatt att sprida kunskap genom flera digitala satsningar.

Det digitala mötet är säkert här för att stanna. Men jag tror att många av oss längtar till den dag då det fysiska mötet kan komplettera skärmbilden i större omfattning.

Jag vill önska er läsare en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF

grafik i blå nyanser med texten MUCF idag: Statsbidrag - ett verktyg för att stärka demokration

MUCF idag om statsbidrag

Vår digitala serie MUCF idag fortsätter nästa år med att belysa viktiga frågor inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället.

Den 20 januari klockan 10.00 är det dags för nästa avsnitt. Då ägnar vi en timme åt statsbidrag och på vilka sätt det kan bidra till att stärka demokratin. Välkommen att ta del av mer information om programmet och anmälan på mucf.se.

Fr v Anders Backlund, Södertörns högskola, Niklas Bolin, Mittuniversitetet och Lena Nyberg, generaldirektör MUCF. Foto: Anna Hartvig, Marlene Jonsson, Linnea Bengtsson. I bakgrunden omslaget till MUCF:s Fokusrapport 2021

"Oroväckande att så få unga engagerar sig partipolitiskt"

Årets Fokusrapport från MUCF innehåller den första analysen av de svenska riksdagspartiernas ungdomsförbund. Analysen är gjord av forskarna Niklas Bolin och Anders Backlund, på uppdrag av MUCF och den visar att endast cirka fem procent av Sveriges unga är medlemmar i politiska ungdomsförbund eller partier.

- Det är oroväckande att så få unga vill engagera sig partipolitiskt då de politiska partierna är grundstenar i vår demokrati, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Analysen visar bland annat att nästan hälften av medlemmarna har föräldrar eller syskon som har varit medlem i ett politiskt parti. Könsfördelningen är överlag jämn, men det finns betydande skillnader mellan de olika ungdomsförbunden. De viktigaste frågorna för medlemmarna är miljö, invandring/integration, välfärd/sjukvård samt brottslighet. Det finns stora skillnader mellan de olika förbunden och även i hur killar och tjejer prioriterar olika frågor.

Läs mer i rapporten "Vilja att förändra"

Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelning för statsbidrag på MUCF. Foto: Ebba Hallberg

"Klart med bidrag till flera viktiga projekt mot rasism"

MUCF fördelar nu drygt 4,2 miljoner kronor i statsbidrag till nio projekt för att motverka eller förebygga rasism och intolerans. Många projekt vänder sig till barn, unga och skolor. Flera organisationer vill utveckla sin egen verksamhet i arbetet mot rasism, vi har också fått flera ansökningar för projekt som är kopplade till nästa års val,

- Det här är kanske ett av de viktigaste bidragen som myndigheten fördelar. Rasism och olika former av intolerans är ett stort samhällsproblem och något vi alla måste försöka att motverka, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelning för statsbidrag på MUCF.

Syftet med det här bidraget är att motverka rasism och liknande former av intolerans som kan ta sig uttryck i exempelvis antisemitism, islamofobi, afrofobi, antiziganism och homofobi. I juni fördelades nästan 14 miljoner kronor i samma stödform till 16 projekt. Regeringen har sedan beslutat om en extra satsning.

Några exempel på de projekt som nu får bidrag är Spelhobbyförbundet Sverok för projektet ”Förstudie om rasism i spelvärlden”, Awesome People för projektet ”Escape the Phobia 2.0” Stiftelsen Expo för projektet ”En sökning bort”.

Läs mer: Nio projekt mot rasism och intolerans får dela på drygt 4,2 miljoner i statsbidrag

Organisationsbidragen för 2022 beslutade

MUCF fördelar nu även totalt 262 miljoner kronor i statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer för 2022 års verksamhet och totalt 11,3 miljoner konor till hbtq-organisationer.

  • Syftet med statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer är att stödja barn och ungdomars verksamhet. Av 119 sökande beviljas 114 barn- och ungdomsorganisationer bidrag, allt från politiska ungdomsförbund till rena intresseföreningar. 
  • Hbtq-organisationerna arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Av 10 sökande beviljas 9 hbtq-organisationer statsbidrag.

Läs mer: 123 organisationer får dela på drygt 270 miljoner i statsbidrag för 2022

Tänd glödlampa

Ansökan om projektbidrag öppnar den 5 januari

Mellan den 5 januari och 18 februari 2022 är det möjligt att söka statliga projektbidrag hos MUCF. Projektformerna kan variera från år till år och till exempel handla om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering, rasism och frågor som rör hbtqi.

Du kan se vilka bidrag som går att söka på webbsidan bidrag som går att söka nu

grafik där det står MUCF-dagarna 2021, med fokus på unga och civilsamhället

MUCF-dagarna gav 146 idéer till Europas framtid

I år var MUCF-dagarna en del av konferensen om Europas framtid. En konferens där alla EU-medborgare ges möjlighet att diskutera EU:s utmaningar och lämna idéer och förslag på vad som bör prioriteras.

Under MUCF-dagarna ställde vi frågor till deltagarna om Ungas fritid, Hot och hat mot civilsamhällets företrädare och Ungas samhällsengagemang. Sammanlagt fick vi in 146 idéer och förslag! Dessa har vi skickat vidare till konferensen som i sin tur sammanställer och ger rekommendationer till EU-kommissionen, EU-parlamentet och Europarådet.

På mucf.se kan du ta del av en sammanfattning av alla de idéer och förslag som kommit in. 

Lär mer om EU med MUCF:s utbildning!

Fyll på med kunskap inför det europeiska ungdomsåret och valåret 2022 med en praktisk och kostnadsfri utbildning om EU och demokratifrågor.

Webbutbildningen Prata EU ger inte bara kunskap om EU-frågor, utan också tips och inspiration för att engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras vardag. Utbildningen lyfter även fram olika former av EU-stöd som finns för att förverkliga ungas drömmar och idéer.

Utbildningen tar endast cirka två timmar att genomföra och du kan gå den när – och i den takt – det passar dig.

Du hittar utbildningen och allt annat material på mucf.se

Bildcollage av bilder från Mostphotos i bakgrunden. Omslaget till slutrapporten "Stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar" i förgrunden.

Slutrapport om unga som varken arbetar eller studerar 

I Sverige finns cirka 145 000 unga 16–29 år (2019) som varken arbetar eller studerar. Somliga av dessa befinner sig utanför arbete och studier under en kortare period medan andra blir kvar under flera år. 2018 fick MUCF i uppdrag av regeringen att stödja de aktörer, i första hand kommuner, som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. Myndigheten lämnar nu in en slutrapport om det treåriga uppdraget.

- Det behövs ökad samverkan kring insatser och förebyggande arbete för att unga inte ska hamna i ett långvarigt utanförskap och här kan MUCF kan spela en viktig roll, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Under uppdragstiden har myndigheten träffat 57 kommuner, deltagit i ett stort antal seminarier, konferenser och referensgrupper för att sprida information och kunskap, utvecklat samarbeten med Sveriges kommuner och regioner, SKR, Arbetsförmedlingen, Skolverket och Delegationen för unga och nyanlända till arbete samt tagit fram flera rapporter som rör unga som varken arbetar eller studerar. Uppdraget har nått cirka 6 000 personer.

Läs slutrapporten på mucf.se

Årets julklapp - Kompetensutveckling för dig som arbetar med civila samhället

Vill du få ännu mer kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete? Då kan utbildningen ”Civila samhället i samhället” vara till nytta för dig.

Under kursen får du lära dig om det civila samhällets historiska framväxt och hur relationern till offentlig sektor har sett ut. Du får också lära dig mer om situationen idag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart. Kursen tar också upp konkreta exempel på samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle. 

Utbildningens innehåll:

  • Grundläggande kunskaper om civilsamhällets idéhistoriska utveckling, 27-29 april

  • Fördjupade diskussionen om det civila samhällets roll idag, 31 aug-2 sep

  • Fokus på praktik och metoder för samverkan mellan det civila samhället och det offentliga, 23-25 nov

Under utbildningen möter du forskare, experter och praktiker från både offentlig och idéburen sektor.

Utbildningen är en uppdragsutbildning och genomförs av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samarbete med MUCF och kan ge 7,5 högskolepoäng. 

Anmälan
Läs mer på mucf.se och anmäl dig redan idag!SIsta anmälningsdagen är 27 mars 2022. 

Save the date - heldagskonferens Demokrati 100 år - en framtidsdag

Kommittén Demokratin 100 år bjuder in till en fullspäckad konferens om demokratins möjligheter, utmaningar och framtid. Under dagen fördjupar vi oss i demokratin på lokal nivå, inom EU och internationellt. Programmet innehåller frukostseminarier, föreläsningar, kulturinslag och ett partiledarsamtal.

MUCF, som är medarrangör under konferensen, anordnar under dagen ett frukostseminarie med panelsamtal. Ämnet för seminariet handlar om civilsamhällets roll i demokratin. Vi lyfter bland annat upp frågan om hur civilsamhällets möjligheter som viktig demokratibärare påverkas av hot och hat? 

Datum: tisdagen den 15 mars, 2022
Plats: Stockholm och digitalt
Mer information kommer inom kort. 

Information om covid-19 för civilsamhället och unga

Pandemin påverkar de allra flesta, inte minst civilsamhället och unga. På MUCF:s hemsida hittar du samlad information om vilka råd, rekommendationer eller föreskrifter som gäller för civilsamhället och unga i samband med covid-19. 

Länk till informationssidan på mucf.se

KALENDER

JAN
27

MUCF på kultur- och fritidssektorns Erfarenhetskonferens 

MUCF föreläser om LUPP, effekterna av pandemin på fritidsverksamheter och MUCF:s samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället. Konferensen pågår 27-28 januari och samlar förtroendevalda och tjänstemän inom kultur- och fritidssektorn. Teman: Post Corona & Kultur- och fritidssektorn i samhällsplaneringen.

Program och anmälan hittar du här

MARS
23

Skolval 2022 på Nordiska skolledarkongressen

Alla unga ska ha samma förutsättningar till kunskap om demokrati. På Nordiska skolledarkongressen berättar MUCF och Skolverket tillsammans med Charlotta Granath, pedagog och EU-skolambassadör, om Skolval 2022. Vi presenterar också MUCF:s demokratipaket till skolan som kan underlätta och stärka demokratiundervisningen i klassrummet.

Ta del av information om vårt seminarium på mucf.se och om kongressen i stort på skolledarkongressen.se

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet