Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Ny rapport om ungas levnadsvillkor visar på stora skillnader i förutsättningar 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har uppdraget att följa upp det ungdomspolitiska målet om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Varje år gör MUCF en fördjupad analys inom ett eller flera ämnen som handlar om ungas levnadsvillkor. Analysen görs utifrån statistik från elva myndigheter som vi samlar på sajten ungidag.se.

Nyligen presenterades årets rapport: Ung idag 2023 – En sammanfattad bild av ungas levnadsvillkor i Sverige.

Den ger en bred bild av ungas levnadsvillkor och beskriver utvecklingen för unga i Sverige inom områdena utbildning, arbetsmarknad, boende, ekonomi, trygghet, fritid och möjlighet till inflytande över samhället.

Sammanfattningsvis visar rapporten att många unga i Sverige har goda levnadsvillkor. De flesta går igenom gymnasieskolan med godkända resultat och ur ett längre tidsperspektiv är arbetslösheten bland unga låg, trots covid-pandemin. Åtta av tio unga bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra.

Men, rapporten visar också att det fortfarande finns stora skillnader mellan olika grupper av unga, såväl på arbetsmarknaden som i andra delar av livet. Skillnader där det krävs insatser för att det ungdomspolitiska målet ska bli verklighet. Till exempel visar rapporten att:

  • unga utrikes födda har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och möter större utmaningar kopplade till studieresultat jämfört med unga som är födda i Sverige. Andelen unga som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden är också högre bland utrikes födda. 

  • unga tjejers psykiska hälsa blir sämre och unga killars utsatthet för dödligt våld ökar.

  • väldigt få unga är medlemmar i politiska partier och andelen tjejer som är medlemmar har dessutom minskat. Tjejer är i större utsträckning än killar intresserade av samhällsfrågor, medan killar har en högre andel som är intresserade av politik

Läs hela rapporten Ung idag 2023 – En sammanfattad bild av ungas levnadsvillkor i Sverige

MUCF har tidigare också publicerat rapporten Ung idag 2023:2 En fördjupad bild av ungas fritid

Jämför din kommun på ungidag.se 

Resultaten i rapporten Ung idag 2023 bygger på statistik som finns publicerad på webbplatsen ungidag.se, en databas där MUCF samlar statistik från elva myndigheter om ungas levnadsvillkor inom sex områden:

  • arbete och boende
  • ekonomisk och social utsatthet
  • fysisk och psykisk hälsa
  • inflytande och representation
  • kultur och fritid
  • utbildning

För flera av indikatorerna på ungidag.se kan ungas levnadsvillkor följas för län eller kommuner.

Ta del av hur unga i Sverige har det och jämför din kommun på www.ungidag.se

Delta i LUPP och ta reda på hur unga har det i din kommun 

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Därför erbjuder MUCF LUPP, en enkät som kommuner och regioner kan använda för att få kunskap om hur unga har det och vad de tycker om att leva på sin bostadsort. Den kunskapen kan sedan användas för att fatta bättre beslut i frågor som rör unga.

Andelen unga i åldrarna 16–25 år som vill vara med och påverka i frågor som rör deras kommun är drygt 40 procent (statistik från www.ungidag.se).

LUPP är ett beprövat koncept som redan används av omkring 100 kommuner och regioner runt om i landet. 

Läs mer om hur din kommun eller region kan delta i och dra nytta av ungdomsenkäten LUPP

Hur bra är din kommun på ungdomsperspektiv? Gör testet!

Sveriges ungdomspolitiska mål handlar om att unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Som en hjälp till kommuner, regioner och andra myndigheter att säkra ungas demokratiska och mänskliga rättigheter har MUCF tagit fram en modell. Den beskriver ett Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv att utgå ifrån för att säkerställa att ungas rättigheter respekteras och att beslut som tas blir bättre, effektivare och stärker demokratin.

Ta reda på hur bra din kommun, region eller myndighet är på att tillämpa ett ungdomsperspektiv i sina beslut genom att använda vårt särskilda självskattningsverktyg. 

Till MUCF:s självskattningsverktyg för rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Läs mer om Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv och gå vår kostnadsfria webbutbildning

Tips på fler verktyg för dig som jobbar med eller möter unga 

Till dig som möter unga i din profession erbjuder MUCF flera verktyg som kan underlätta och hjälpa dig i ditt arbete och stärka dig i din yrkesroll. Bland annat olika webbutbildningar och praktiska verktyg att använda i klassrummet eller fritidsverksamheten.

Verktygen kan ge dig ny kunskap, tips och idéer som kan bidra till en verksamhet som skapar bättre förutsättningar och villkor för unga.

Här hittar du MUCF:s verktyg  

Träffar du unga hbtq-personer som utsätts för våld, hot eller kontroll av närstående?

MUCF arbetar på regeringens uppdrag med att ta fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Fram till hösten 2023 undersöker vi situationen för unga hbtq-personer som lever i familjer med starka föreställningar om sexualitet och kön, i vissa fall kopplade till tankar om heder och skam.

Det behövs mer kunskap för att kunna förändra villkoren för de hbtq-personer som utsätts för hot, våld och påtryckningar av familj, släkt eller större kollektiv.

Vi vill därför komma i kontakt med hbtq-personer i åldrarna 15–29 år som har blivit utsatta för våld, hot, påtryckningar, begränsningar eller kontroll av familj, släkt eller ett större kollektiv i sin närhet på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Eller personer som döljer sin sexuella läggning eller könsidentitet på grund av att hen är orolig för att bli utsatt för någon form av våld av vuxna i sin närhet.

Vet du någon som skulle kunna dela med sig. Berätta gärna om vårt uppdrag och att vi vill komma i kontakt. 

Läs mer om MUCF:s undersökning om unga hbtq-personers utsatthet för våld av närstående

Ny publikation om hur EU arbetar med miljöfrågor

Visste du att unga har haft stor påverkan på EU:s miljöpolitik? Genom att berätta om och förklara en aktuell EU-fråga vill vi väcka ungas nyfikenhet och öka ungas kunskap om det europeiska samarbetet. MUCF:s nya publikation Klimatet, miljön och EU förklarar hur EU:s arbete inom miljöfrågorna tog fart och aktuella dilemman idag. Den erbjuder även en inblick i hur EU tar beslut och förklarar Sveriges roll i miljöfrågorna.

Publikationen är en del av MUCF:s uppdrag att öka kunskapen och stärka delaktigheten i EU-frågor bland unga.

Ta del av publikationen Klimatet, miljön och EU

MUCF håller seminarium och föreläsning på Barnrättsdagarna 18-19 april

MUCF är på Barnsrättsdagarna i Karlstad den 18-19 april. 

Vi kommer särskilt att belysa frågan om nationella minoriteters rättigheter. Vi kommer att ha ett seminarium om nationella minoriteter och en panel med unga från de nationella minoriteterna där vi lyfter frågor om ungas utsatthet för hot, hat och rasism, hur det påverkar viljan till engagemang och möjlighet till inflytande samt vilka insatser som behövs.

Vi kommer att synas tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget samt Skolverket och Socialstyrelsen som alla har uppdrag som rör unga nationella minoriteter.

Dessutom håller vi föreläsningen Rätt att veta! - Hedersrelaterat våld och förtryck - samtal som gör skillnad!

Läs mer om MUCF:s utbildning Rätt att veta! - Hedersrelaterat våld och förtryck

Läs om MUCF:s vägledning för att ge barn och unga nationella minoriteter inflytande (riktar sig till kommuner, regioner och statliga myndigheter)

På gång

MAJ
4

Workshop om ungas utanförskap och lösningar 

MUCF:s workshopserie fortsätter och kommer till Västerås.

Läs mer om workshopen om ungas utanförskap och lösningar

 

Vill du veta vad mer som är på gång? Klicka in på vårt kalendarium på www.mucf.se

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet