Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Missa inte MUCF idag den 23 maj!

”Vi kan göra skillnad” - Om ungas samhällsengagemang och förutsättningar till delaktighet

Att unga har ett samhällsengagemang och vill göra sin röst hörd bekräftas återigen. Denna gång i MUCF:s slutrapport om Skolval 2022 som du kan läsa mer om längre ner.

Den 23 maj sänder vi MUCF idag, avsnitt 12: "Vi kan göra skillnad" - Om ungas samhällsengagemang och förutsättningar till delaktighet.

Det kommer att handla om resultaten från Rapporten om Skolval 2022 men det blir också många andra intressanta inslag, så som:

 • MUCF:s verktyg och metoder som kan användas för att skapa möjligheter för ungas samhällsengagemang på lokal och regional nivå.

 • MUCF:s metodmaterial Varför bry sig om demokrati?

 • Lokala exempel på arbete med att öka ungas framtidstro och delaktighet.

 • Om MUCF:s rapport Fokus 21 - Vilja att förändra som handlar om intresse för politik och samhällsfrågor hos unga.

Vill du veta mer om rapporten om Skolval 2022 samt hur du kan arbeta på många olika sätt för att göra unga på din skola mer delaktiga?

Anmäl dig till MUCF idag den 23 maj!

 

Att ta del av sändningen är kostnadsfritt.

Ny rapport om Skolval 2022:

Skolvalet ger effekt men villkoren för unga att lära sig om demokrati skiljer sig åt 

Skolval är en av de största demokratisatsningarna för unga i Sverige. Förra året röstade nära 400 000 elever på skolor i 259 av landets 290 kommuner i skolvalet. Fyra av fem elever på de skolor som deltog valde att göra sin röst hörd. Skolan är en plats där alla unga möts och därför är skolan också en avgörande aktör i det långsiktiga arbetet med att stärka ungas demokratiska förmåga.

Nyligen blev MUCF:s utvärdering av Skolval 2022 klar. Rapporten visar bland annat att tre av fyra elever tycker att Skolval 2022 lärde dem mer om hur det går till att rösta och att nio av tio lärare tycker att skolvalet gjort skillnad för ungas förståelse för demokrati och politik.

Men alla unga har inte samma möjlighet att delta i skolvalet. Särskolor deltar i betydligt lägre grad än övriga skolor och friskolor deltar i lägre grad än kommunala. Det gör att unga får olika förutsättningar för att utveckla intresset för samhällsfrågor och lära sig om demokrati och hur det går till att rösta.

En del unga pratar demokrati och politik hemma eller på andra håll men skolan är den plats där de flesta lär sig om demokrati och politik. Enligt rapporten om Skolval 2022 anger 70 procent av eleverna att skolan är den plats där de främst får information om hur man röstar. Denna siffra är ännu högre för de elever som inte är födda i Sverige. Skolval fyller därför en viktig kunskapsutjämnande funktion.

Rapporten visar också att elever som haft besök av företrädare från politiska partier i sin skola blivit mer intresserade av politik och även av att engagera sig partipolitiskt. Samtidigt är det skillnad i vilka skolor som bjuder in politiska partier och ungdomsförbund att delta i undervisningen. 80 procent av de kommunala gymnasieskolorna har haft besök av politiska partier medan mindre än hälften av de fristående gymnasieskolorna har haft det.

Enligt MUCF behöver ungas intresse för att engagera sig partipolitiskt stärkas och partierna och deras ungdomsförbund välkomnas till skolor, både i samband med skolval och mellan val.

Rapporten om Skolval 2022 innehåller också två fristående policy brief som utgör intressant läsning:

 • Kan deltagande i skolval främja ungas delaktighet i demokratin? som är skriven av Erik Lundberg, docent i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna i samarbete med Hanna Lundin, mastersstudent i internationell och jämförande utbildning vid Stockholms universitet.
 • Politiska partiers skolbesök som är skriven av Niklas Bolin, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Läs hela rapporten Skolval 2022 i samband med riksdagsvalet 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har haft regeringens uppdrag att arrangera skolval i samband med riksdagsvalet sedan 2002 och sedan 2014 i samband med val till Europaparlamentet. Sedan det första nationella skolvalet hölls 2002 har skolval resulterat i över 2,2 miljoner elevröster.

Val till Europaparlamentet nästa år - Låt oss prata om demokrati i skolan!

I enkätundersökningen som gjordes efter Skolval 2022 anger drygt 90 procent av skolorna att de kommer att anmäla sig till skolval i samband med nästa riksdagsval men endast drygt 35 procent svarar att de kommer att anmäla sig till skolval i samband med valet till Europaparlamentet nästa år.

Många unga är samhällsintresserade och röstar i de allmänna valen i Sverige men valdeltagandet i valet till Europaparlamentet brukar vara lägre. I det senaste Europaparlamentsvalet 2019 röstade 44 procent av unga i ålderna 18-24 år (siffror från ungidag.se). EU:s beslut påverkar allas vardag i Sverige och det är viktigt att fler unga intresserar sig för Europas framtid. 

Ungas delaktighet och kunskap om demokratin är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Valet till Europaparlamentet nästa år kan vara en anledning att väcka intresse. MUCF:s demokratipaket innehåller verktyg och material som kan underlätta för dig som vill prata demokrati med unga i skolan och på fritiden.

Till MUCF:s demokratipaket

Du som dagligen möter unga i skolan eller på deras fritid spelar en viktig roll i arbetet med att öka ungas kunskap om EU och därmed deras möjligheter till ett aktivt och inflytelserikt medborgarskap.

Ett bra sätt att väcka intresse är genom kunskap. I MUCF:s verktygslåda som riktar sig till fritids- och ungdomsledare, lärare och studie- och yrkesvägledare finns webbutbildningen Prata EU och olika former av stöd och material som ger inspiration och vägledning i arbetet med att engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras vardag.

Läs mer om och ta del av MUCF:s verktygslåda för dig som vill Prata EU med unga 

Se ungas valdeltagande i din region

Ungas valdeltagande i Europaparlamentsvalet sjönk från 46 procent år 2014 till 44 procent år 2019.

Unga kvinnor röstade i högre utsträckning än unga män vid Europaparlamentsvalet 2019. Andelen var 48 procent respektive 41 procent.

Vill du se hur det ser ut i din region? Gå in på Ungidag.se

 

Tre av fem unga är intresserade av samhällsfrågor…

Alla unga är dock inte lika engagerade. Det är till exempel vanligare med ett högre engagemang bland

 • tjejer än killar

 • unga hbtqi-personer än unga hetero-cis-personer

 • unga med svensk bakgrund än unga med utländsk bakgrund

 • unga som bor i en storstad än unga på landsbygden

 • unga med högutbildade föräldrar än unga med föräldrar som har kortare utbildning

Läs mer i MUCF:s rapport Fokus 21 - Vilja att förändra

 

...men väldigt få unga är medlemmar i politiska partier

Regeringens ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. MUCF har till uppdrag att följa upp detta mål. Det gör vi bland annat genom att följa ungas levnadsvillkor för ett antal olika indikatorer. Inom området inflytande och delaktighet visar MUCF:s undersökningar bland annat att:

 • en majoritet unga är intresserade av samhällsfrågor och vad som sker i omvärlden. Ungas intresse för politik är lägre men har ökat över tid. Tjejer är i större utsträckning intresserade av samhällsfrågor medan killar har en högre andel som är intresserade av politik.

 • det är en betydligt högre andel som vill vara med och påverka i sin kommun än som upplever att de har möjlighet att göra det, vilket gör det viktigt att fortsätta arbeta långsiktigt med ungas delaktighet i demokratin.

 • valdeltagandet är förhållandevis högt bland unga i Sverige utom för valet till Europaparlamentet.

 • knappt hälften av alla unga är intresserade av politik, men väldigt få unga är medlemmar i politiska partier. Andelen som är medlemmar har minskat bland tjejer.

Läs mer om ungas levnadsvillkor i Rapporten UNG IDAG 2023 - En sammanfattad bild av ungas levnadsvillkor i Sverige

EU:s ungdomsdialog lyfter ungas röster - 

för både kommuner och organisationer 

MUCF arbetar för att fler unga ska vara delaktiga i EU-frågor. Ett viktigt verktyg för detta är EU:s ungdomsdialog, en konsultationsprocess som samlar in synpunkter från unga i hela EU. Alla unga i Sverige är välkomna att delta och lokala demokrativerkstäder är ett sätt att samla in ungas åsikter. Demokrativerkstäder kan arrangeras av både kommuner och organisationer.

Läs mer om att delta i EU:s ungdomsdialog

Ta reda på vad unga i din kommun tycker med ungdomsenkäten LUPP!

Andelen unga i åldrarna 16–25 år som vill vara med och påverka i frågor som rör deras kommun är drygt 40 procent (statistik från Ungidag.se).

Ett sätt att låta unga komma till tals och hålla sig uppdaterad kring hur ungdomar har det i din kommun eller region är att genomföra ungdomsenkäten LUPP, ett beprövat koncept som används av omkring 100 kommuner och regioner runt om i landet.

LUPP tar reda på hur unga mår, hur deras levnadsvillkor ser ut, vad de tycker om att leva på orten och hur de ser på framtiden. Kunskap som sedan kan användas för att fatta bättre beslut i frågor som rör unga.

LUPP är ett verktyg för att långsiktigt och strategiskt arbeta med att skapa deltighet för unga på lokal nivå. Ungdomsenkäten genomförs varje höst i oktober och november, men arbetet med planering och förberedelser börjar våren innan.

Läs mer om ungdomsenkäten LUPP

Bidrag att söka för att ta tillvara ungas samhällsengagemang

Europeiska solidaritetskåren är EU:s program för att stimulera och ta tillvara ungas samhällsengagemang genom att erbjuda dem möjligheter att göra nytta i lokalsamhället och i relation till sina medmänniskor.


Här hittar du mer info om volontärprojekt och solidaritetsprojekt som MUCF fördelar bidrag till

 

KALENDER

MAJ
23

MUCF idag avsnitt 12 - ”Vi kan göra skillnad"

Avsnitt 12 av MUCF idag handlar om ungas samhällsengagemang och förutsättningar för delaktighet.

Anmäl dig till MUCF idag den 23 maj!

MAJ
31

Webbinarium om EU:s ungdomsdialog

MUCF arbetar för att fler unga ska vara delaktiga i EU-frågor. Ett viktigt verktyg för detta är EU:s ungdomsdialog. 

Läs mer och anmäl dig till webbinariet om EU:s ungdomsdialog

 

Vill du veta vad mer som är på gång? Klicka in på vårt kalendarium på www.mucf.se

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet