ESV-nytt april 2021

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Temabild: paragraftecken.

Myndigheterna är bra på att följa de ekonomiadministrativa reglerna

Myndigheterna fortsätter att följa det ekonomiadministrativa regelverket väl. Vissa områden har dock mer omfattande avvikelser från reglerna, bland annat statliga fodringar och e‑beställningar. Det visar Ekonomistyrningsverkets EA‑uppföljning för 2020.

Viktigt hitta rätt balans mellan nytta och administration

I månadens ledare reflekterar generaldirektör Clas Olsson över balansen mellan nytta och administration, och några av ESV:s försök att minska myndigheternas arbetsbörda utan att minska nyttan. Man bör även anta ett helhetsperspektiv på statsförvaltningen och komma ihåg att ökad administration för några myndigheter kan öka nyttan för staten som helhet.

Samverkan för att effektivisera verksamhetsplaneringen

ESV och Statskontoret har avslutat sitt samverkansprojekt för effektivare administration. Projektet har fokuserat på processen för verksamhetsplanering och uppföljning, med utgångspunkt i ESV:s metodstöd för effektivisering. Upplägget har till stor del byggt på erfarenhetsutbyte mellan de sex deltagande myndigheterna.

ESV har kartlagt den ekonomiska styrningen i staten

ESV har tagit fram en rapport om den ekonomiska styrningen i staten, som redovisar vad den omfattar, hur den har utvecklats över tid samt vilka utmaningar den står inför. Rapporten ska vara en kunskapskälla som utgår från myndigheternas, regeringens och riksdagens perspektiv.

Minskat antal mål i myndigheternas regleringsbrev

Regeringens resultatstyrning har genomgått stora förändringar under de senaste tjugo åren. Det har bland annat lett till att antalet mål och återrapporteringskrav har minskat i myndigheternas regleringsbrev. Det framgår av en ny rapport från Ekonomistyrningsverket.

Fortsatt stora brister i Sveriges hantering av EU-stöd

Ekonomistyrningsverket har avslutat sin årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar de EU-medel som betalas ut till stödmottagare. Vissa brister som Ekonomistyrningsverket tidigare påpekat är åtgärdade men stora brister kvarstår, framför allt i Jordbruksverkets hantering.

Statens avgiftsintäkter minskade under 2020

De totala intäkterna i statens avgiftsbelagda verksamhet uppgick till 68 miljarder kronor för 2020, vilket är en minskning med 5 miljarder kronor jämfört med 2019. Det beror främst på att de utomstatliga avgifterna minskade, delvis med anledning av coronapandemin.

Trafikverkets investeringsplan och uppföljning bör utvecklas

Trafikverkets investeringsplan bör utökas till att omfatta all den nationella transportinfrastruktur som myndigheten finansierar. Samtidigt bör uppföljningen av Trafikverket förstärkas. Det skulle förbättra riksdagens och regeringens förutsättningar att styra och följa upp transportinfrastrukturen. 

Prisomräkningstal bör revideras en extra gång

ESV lämnar varje år ett underlag till regeringen för prisomräkning av lokalkostnadsandelen i anslagsbaserna för nästkommande budgetår. I ett regeringsuppdrag föreslår ESV att prisomräkningen bör revideras en extra gång för året före innevarande budgetår. Underlaget blir då mer rättvisande.

Gemensamma statliga utbildningar bör vara frivilliga och digitala

ESV har svarat på remissen över betänkandet En gemensam utbildning inom statsförvaltningen. ESV stödjer delar av Tillitsdelegationens förslag men lämnar även avvikande synpunkter, framför allt att dessa gemensamma utbildningar bör vara frivilliga och digitala.

Baskontoplanen är uppdaterad 

ESV har uppdaterat baskontoplanen för statliga myndigheter. Vi har bland annat gjort en större förändring och infört nya baskonton med anledning av att nya mervärdesskatteregler trädde i kraft den 1 april 2021. Ändringarna finns främst i kontoklass 154, Ingående mervärdesskatt och 257, Utgående mervärdesskatt.

Årets ESV-dag blir digital

Årets ESV-dag går av stapeln den 13 oktober. I år kommer vi att träffas digitalt för att bland annat diskutera olika förändringar som statsförvaltningen står inför med anledning av erfarenheterna från coronapandemin, den alltmer datadrivna utvecklingen och andra trender i samhället. Programmet släpper vi innan sommaren då anmälan öppnar.

Workshoppar om ESV:s datalabb

Du har väl inte missat att du kan vara med och lämna synpunkter på de fyra applikationer som ESV har utvecklat i myndighetens datalabb: Förutse BNP, Budgetutfall i staten, Resultaten i staten och Nyckeltal i staten. Anmäl dig till en eller flera av våra workshoppar den 5 maj för att få mer information om applikationerna samt testa och labba med funktionerna.

Analytiker till ny funktion sökes

Just nu letar vi efter kvalificerade analytiker till ESV:s nya funktion för arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Du kommer att planera och samordna arbetet med riskanalyser samt vara med och utveckla metoder för att bedöma den totala omfattningen av de felaktiga utbetalningarna. Välkommen med din ansökan senast den 19 maj.

ESV söker två nationalekonomer

Vi söker två nya medarbetare till vår avdelning Analys och prognos som gör prognoser på statens budget och de offentliga finanserna. Dels en kvalificerad nationalekonom som i huvudsak kommer att arbeta med prognoser och analyser inom skatteområdet. Dels en nationalekonom för ett vikariat på cirka ett år. Välkommen med din ansökan senast den 6 maj.

Kommande utbildningar, seminarier och nätverksträffar

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier