ESV-nytt maj 2021

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Temabild med person som skriver på bärbar dator mot en bakgrund av diagram.

Förutse Sveriges BNP med hjälp av maskininlärning

ESV har lanserat en betaversion av en applikation där du kan utforma och testa egna metoder för att göra automatiska prognoser för Sveriges BNP, med hjälp av algoritmer för maskininlärning. Applikationen är en del av innovationsprojektet Datalabbet resultaten i staten, som tillgängliggör befintlig data i en mer öppen och flexibel form.

Den ekonomiska styrningens utveckling

I månadens ledare reflekterar Karolina Larfors, projektledare för regeringsuppdraget, över arbetet med att ta fram rapporten Ekonomisk styrning i staten. ESV har gjort en omfattande kartläggning och analys av regelverket, och har även genomfört enkäter, fokusgruppsmöten och samtal med sakkunniga personer. Förhoppningsvis kan rapporten bidra till att du som arbetar med ekonomisk styrning i staten får ökad förståelse för hur styrningens olika delar samspelar. Ta gärna del av rapporten och var med i den fortsatta utvecklingen av den ekonomiska styrningen.

Myndigheterna använder nästan alla anslagna medel

ESV har analyserat hur de statliga anslagen användes under 2006–2019. Analysen visar att myndigheterna överlag använder den allra största delen av de tilldelade medlen. Många anslag över- eller underutnyttjas dock under enstaka år, och för vissa anslag sker det återkommande. ESV:s slutsats är att avvikelserna har flera olika orsaker, bland annat att flera anslag har en komplicerad struktur, att målgrupperna inte har sökt budgeterade medel fullt ut, och att regeringen i vissa fall anser sig behöva ett handlingsutrymme, exempelvis för militära insatser. 

Lyckat studentsamarbete kopplar samman mål och resultat i staten

ESV har samarbetat med studenter på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) för att utveckla en applikation som underlättar analysen av myndigheternas mål och resultat. Arbetet är en del av ESV:s ”datalabb”, som tillgängliggör befintlig data i en mer öppen och flexibel form.

AI-baserad textanalys i staten

Den 16 juni anordnar vi ett webbinarium om AI‑baserad textanalys i staten, där vi berättar om ESV:s projekt att ta fram en applikation som hittar orsakssamband i statliga utredningar. Vi diskuterar även vilka möjligheter och risker det finns med att använda maskininlärning och AI för att göra textanalyser samt hur forskningsläget ser ut.

Webbinarium om Skatteverkets erfarenheter av systemsynsättet

Den 3 juni bjuder vi in till ett webbinarium om hur Skatteverket arbetat med verksamhetsutveckling med hjälp av systemsynsättet, med utgångspunkt från internrevisions- och chefsperspektivet. Skatteverkets internrevisor och representanter från kundmötesavdelningen diskuterar sina erfarenheter av att ha ett helhetsperspektiv på myndighetens styrning, mätning och uppföljning.

ESV-dagens program tar form

Årets digitala ESV-dag går av stapeln den 13 oktober, då vi diskuterar olika förändringar som statsförvaltningen står inför med anledning av erfarenheterna från coronapandemin, den alltmer datadrivna utvecklingen och andra trender i samhället. I år deltar bland andra Ulf Melin, professor i informatik på Linköpings universitet, och Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Läs mer om konferensen på vår webbplats.

Kommande utbildningar 

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier