ESV-nytt juni 2022

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Förvaltningen jobbar vidare i en turbulent omvärld

Det har varit ett fortsatt händelserikt första halvår för oss som jobbar med ekonomisk styrning samt att göra prognoser på och följa upp statens budget och de offentliga finanserna. Pandemin hann knappt börja lägga sig innan Rysslands invasion av Ukraina, vilket lett till nya utmaningar för statens verksamhet och finanser.

Samtidigt har vår löpande verksamhet och nya uppdrag flutit på som det ska. Och min bild är att det ser ut så i förvaltningen i stort. Arbetet går vidare trots en turbulent omvärld. Jag hoppas att ni får möjlighet till välbehövlig avkoppling under sommaren för att kunna ta nya tag i höst.

Glad sommar!

Clas Olsson,
generaldirektör, ESV

Inrapporteringsdatum för 2023

ESV har beslutat om datumen för inrapporteringen till statsredovisningen för 2023. Datumen finns publicerade på esv.se på sidorna om att rapportera utfall i Hermes och viktiga datum för arbetet med årsbokslut och årsredovisning.

Anmäl dig till ESV-dagen!

Den 13 oktober är det dags för ESV-dagen igen. Det blir en mötesplats för alla som arbetar med utveckling i staten, med talare från bland annat finska Finansministeriet, Arbetsgivarverket, Försvarshögskolan, Vinnova och Komet. 

Kraftig ökning av den statliga sektorns nettoförmögenhet 2021

Den statliga sektorns nettoförmögenhet för 2021 blev 2 276 miljarder kronor, efter att inomstatliga mellanhavanden eliminerats. Det är en ökning med 459 miljarder kronor jämfört med 2020. Det visar ESV:s sammanställning av den statliga sektorns samlade tillgångar, skulder och kapital.

Ta del av Sveriges officiella statistik om statens finanser

ESV har uppdaterat tidsserierna för bland annat statens budget med statistiken för 2021. Tidsserierna ingår i Sveriges officiella statistik och innefattar central information om statens finanser för de senaste 27 åren, och i enstaka fall ända sedan 1957/1958.

Utveckla Fortifikationsverkets investeringsverksamhet

ESV har avrapporterat regeringsuppdraget att analysera Fortifikationsverkets investeringsverksamhet och den interna styrningen och kontrollen i densamma. ESV lämnar ett antal förslag om hur Fortifikationsverket kan utveckla investeringsverksamheten.

Fortsatt ökade investeringar i forskning och utveckling

Staten investerade 42,2 miljarder kronor i forskning och utveckling under 2021. Det är en ökning med 2,9 miljarder kronor jämfört med 2020. Det visar ESV:s regeringsuppdrag att ta fram underlag för de investeringar för forskning och utveckling som staten ansvarar för.

Sparandet över målnivån nästa år men utgiftstaket överskrids

Offentliga sektorns finansiella sparande visar ett underskott i år på 0,3 procent av BNP. Nästa år blir det överskott och sparandet ligger då strax över målnivån. Marginalen till utgiftstaket är god i år men nästa år riskerar utgifterna att bli högre än taket. Det framgår av ESV:s nya prognos.

ESV söker nya medarbetare

Nu söker vi flera nya medarbetare till olika typer av tjänster: redovisningsekonom och utredare till enheten Statsredovisning, utredare till enheten Redovisning och finansiering samt kvalificerad utredare/analytiker till enheten Korrekta utbetalningar. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!

Anmäl dig till höstens utbildningar och nätverksträffar

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier