Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyheter för djurhälsopersonal

Nyhetsbrev februari 2023

Nyheter för djurhälsopersonal
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

 

Tillbakablick 2022

Nytt år och 2023 kommer med nya utmaningar. Här följer en liten tillbakablick på 2022 över några av de arbetsområden som vi länsveterinärer arbetar med och som kan beröra er.

Läkemedel och djurhälsopersonal

Kontroll av djurhälsopersonal som utförs av länsstyrelserna syftar till att säkerställa att samhällets krav på djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet tillgodoses. Fundera gärna på vilka som är dina viktigaste arbetsuppgifter kopplade till samhällets krav på djurskydd, smittskydd och säkra livsmedel.

Vi gjorde förra året administrativ kontroll av 46 veterinärer som skickat in anmälan om villkorad läkemedelsanvändning 2021 och 2022. Den vanligaste bristen var avsaknad av rapportering av läkemedel. Längre ner i detta nyhetsbrev kan ni läsa om varför rapportering är viktigt.

27 gårdar fick kontroll av hanteringen av läkemedel. De två vanligaste avvikelserna var att läkemedel inte förvaras rätt och att djurhållarna inte vet vad de ska göra med gamla och överblivna läkemedel. Ni kan läsa mer om detta längre ner i nyhetsbrevet.

Smittskydd, hygien och hästpass

Tack för att många av er använder vår e-tjänst för att anmäla klinisk misstanke om sjukdom på djur! Vi fick in 33 anmälningar om kvarka och fyra indexfall av hästinfluensa.

Under 2022 hanterade vi 200 ärenden gällande anmälningspliktiga sjukdomar alltifrån listerios på nöt till brucellos, leishmanios och leptospiros på hund. Av dessa ärenden var det 10 stycken som gällde MRSA/MRSP och i några av dessa kontrollerade vi att djurhållaren följde informationsplikten och kontaktisoleringen.

Av de epizootiska sjukdomarna var det 13 positiva fall av fågelinfuensa på vildfågel och en tumlare som stack ut. Tydligt är att fågelinfluensavirus verkar vara väl spritt bland vildfågel i länet. Tre fjäderfäbesättningar provtogs negativt efter misstanke om fågelinflensa/Newcastle Disease. I januari 2023 kunde vi sedan notera säsongens första positiva fall av fågelinfluensa i en hobbybesättning i Tidaholms kommun. Sjukligheten bland fåglarna på Trandansen vid Hornborgasjön övervakas noggrant och misstänkta fall skickas för provtagning.

Vi hanterade ett misstänkt fall av galna kosjukan på nöt och i skrivandes stund pågår utredning om tuberkulosmisstanke i två nötbesättningar kopplade till varandra efter djurkontakt med tuberkulospositiv personal.

Vi fick in två positiva trikinprover från vildsvin.

Under året har vi haft fem produktionsanläggningar för djurslagen höns, nöt och gris spärrade på grund av påvisad salmonella bland djuren. Vi har hanterat 17 inkomna anmälningar om salmonella på katt och en på hund.

Totalt under året har 150 beslut från Jordbruksverket om hemisolering av sällskapsdjur som saknar giltiga införselhandlingar hanterats. Av dessa har 131 ärenden rört flyktingdjur från Ukraina.

Vi genomförde även 10 fysiska hygienkontroller på djurkliniker och djursjukhus. Vi noterade då endast ett antal smärre brister.

Alla hästar ska ha hästpass. Vi gjorde därför 80 hästpasskontroller under året och kunde notera 19 avvikelser alltifrån avsaknad av hästpass till att hästpasset inte var uppdaterat.

 

Hantering av läkemedel och din roll som veterinär

Två av de mest återkommande avvikelserna som Länsstyrelsen noterar vid kontroller hos djurhållarna av livsmedelsproducerande djur i Västra Götalands län är att läkemedel som kräver kallförvaring, till exempel Penovet, inte förvaras i kylskåpstemperatur.

En annan återkommande avvikelse är att djurhållarna inte vet vad de ska göra med gamla och överblivna läkemedel.

Länsstyrelsen bedömer detta som en brist i kommunikationen mellan den föreskrivande veterinären och djurhållaren. Det är därför viktigt att du som föreskrivande veterinär skapar en rutin för att informera djurhållaren om, bland annat, hur man ska förvara ett visst läkemedel eller om hur man ska hantera överblivna läkemedel, använda sprutor och kanyler osv.

Det finns även många goda exempel. Vi ser till exempel att några av er har lagt till en standardfras i behandlingsjournalerna, en del skriver rekommendationer i djurhållarens egna journaler osv.

Under 2023 kommer Länsstyrelsen Västra Götaland att genomföra ett antal planerade kontroller av djurhälsopersonal. Länsstyrelsen kan även genomföra oplanerade kontroller av djurhälsopersonalen under 2023, så kallade händelsestyrda kontroller, till exempel i samband med kontroll av läkemedelshantering på gård.

Varför är rapportering viktigt?

Glöm inte när du rapporterar in behandlingar, att ditt arbete med rapporteringen är ett viktigt bidrag i kampen mot antibiotikaresistens.

Från och med i år ska alla länder inom EU redovisa uppgifter om både försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel till djur. Det innebär vissa förändringar i rapporteringen av djursjukdata. Nya djurslagskategorier införs som innebär att du från 1 januari 2023 måste ange besättningens produktionsform vid behandlingar av nötkreatur, gris, hönsfåglar och kalkoner. Kravet gäller både när du förskriver recept och rapporterar djursjukdata, vilket innebär att du även bör journalföra djurslagskategorin.

Länsstyrelsen i Västra Götaland planerar för ett kontrollprojekt om rapportering i år.

På Jordbruksverkets webb kan du läsa mer om de nya kraven på rapportering och även de kommande förändringa som kommer innebära krav på rapportering av behandlingar för ytterligare djurslag 

Anmälan leptospiros

Jordbruksverket har meddelat att det tyvärr har smugit sig in ett fel i föreskriften SJVFS 2021:10 Saknr K12 när det gäller leptospiros (kod 4 00 026). Leptospiros ska anmälas vid påvisande av antikroppar i enkelprov, men tyvärr föll markeringen som anger detta (**) bort. Detta kommer att korrigeras men tyvärr dröjer det en tid. För att minimera påverkan på bland annat statistiken önskar Jordbruksverket därför landets veterinärer att anmäla redan vid påvisande av antikroppar i enkelprov, trots nuvarande skrivning. Jordbruksverket har skrivit om det i Epizteln i veterinär tidningen (Nr 8, 2022) och lagt in en notis på deras hemsida för anmälan av anmälningspliktiga sjukdomar. 

Här kan du läsa mer om anmälningspliktiga sjukdomar på Jordbruksverkets webb

Anmälan till Länsstyrelsen

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Observera att vi inte återkopplar till den som anmält om vad som händer i ärendet. Vill du veta så får du själv kontakta oss.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9.00-11.30


Anmäl via webben här.

Kom ihåg att anmäla misstänkt epizooti till Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller ringa till länsveterinärernas gruppnummer 010-224 50 25.

 

Det finns en E-tjänst för att anmäla klinisk misstanke om kvarka, hästinfluensa, virusabort, virusarterit och MRSA.

 

Om du har avlivat ett djur som har påträffats svårt sjukt eller skadat ska du i första hand underrätta ägaren. Om det inte är möjligt ska du istället underrätta Länsstyrelsen.

 

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Jordbruksverket när du byter namn, adress eller arbetsplats. Du får gärna anmäla även till oss på Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller ringa till länsveterinärernas gruppnummer 010-224 50 25, det går också bra att e-posta till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Om nyhetsbrevet

I nyhetsbrevet kan du läsa om nyheter och aktuella händelser som berör dig i ditt yrke när det gäller lagstiftningen. Exempelvis läkemedelsanvändning, smittskydd, djurskydd.
Nyhetsbrevet riktar sig till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Målet är att så många som möjligt av djurhälsopersonalen på ett enkelt sätt ska få tillgång till information från oss.
Nyhetsbrevet ges ut tre gånger per år – juni, februari och oktober.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick