Länsstyrelsen Västra Götaland

Viltnytt

Nyhetsbrev februari 2023

Viltnytt
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare
Bild på en lodjurstass. Foto: Länsstyrelsen

 

Licensjakt lodjur 2023

Årets licensjakt efter lodjur får bedrivas från och med den 1 mars 2023 och som längst till och med den 31 mars 2023, eller till en tidigare tidpunkt då Länsstyrelsen avlyser jakten. Länsstyrelsen har beslutat om jakt efter högst åtta (8) lodjur i Västra Götaland 2023.

Högst två (2) lodjur får fällas inom jaktområde 1 som består av Bengtsfors och Dals Ed kommuner.

Högst sex (6) lodjur får fällas inom jaktområde 2 som sträcker sig söder om v 47 i norr, till länsgränserna i öster (mot Jönköpings län) och söderut (mot Hallands län) samt öster om väg E6 och norr om Tingstadstunneln öster om Göta älv. Max ett (1) lodjur får fällas i Ulricehamns kommun och max ett (1) lodjur i Tranemo kommun.

Den som har jakträtt efter lodjur i områden som omfattas av detta beslut får jaga enligt beslutet. Den som tänker bedriva licensjakt efter lodjur ska enligt 49 § jaktförordningen registrera sig i Naturvårdsverkets jägarregister.

Anmälan kan göras via:

  • Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11 (välj djurart och ange personnummer),
  • Naturvårdsverkets kundtjänst: 010-698 17 00 (ange personnummer),
  • e-post till jagarregistret@naturvardsverket.se (ange personnummer),

Samtliga jaktledare ska anmäla sig till Länsstyrelsens SMS-tjänst för att få meddelande om kvarvarande tilldelning. Övriga jaktdeltagare bör också anmäla sig. SMS-tjänsten syftar till att säkerställa en snabb avlysning och minska risken för överskjutning. Observera att fastän SMS-tjänsten används är jaktledaren skyldig att minst en gång i timmen avlyssna Länsstyrelsens telefonsvar för information om återstående tilldelning (010 – 22 450 95).

Anmälan till tjänsten för att få SMS om återstående tilldelning:

Skicka ett sms till 076 519 68 33 (om du har svenskt abonnemang) med texten: Spara Förnamn Efternamn LojaktVG2023. Förnamn och Efternamn ersätts med jägarens riktiga namn. Om du har två efternamn ska de skrivas ihop i ett ord. Varje ord separeras med mellanslag.

Lodjur får fällas oavsett djurets ålder och kön. Ungdjur bör av jaktetiska skäl i möjligaste mån fällas före föräldradjur.

Diagram över antal rovdjursangrepp på får per kommun 2022

 

Rovdjursangrepp på tamdjur under 2022

Under 2022 har det skett sammanlagt 46 angrepp av rovdjur i länet, 36 angrepp orsakade av lodjur och tio av varg. Det har varit något färre med angrepp orsakade av varg under 2022 och tre gånger fler angrepp orsakade av lodjur än det var föregående år. Flest angrepp har skett på får (36 angrepp), två på mufflon, fyra angrepp på hundar och fyra lodjursangrepp i vilthägn.

Antalet angrepp på tamdjur har varierat stort mellan olika år. För lodjur var 2017 det år med flest tamdjursangrepp (60 angrepp) och för varg var det 2013 med 20 angrepp.

Diagram över rovdjursangrepp i Västra Götalands län mellan 2005-2022
Bild på vildsvin. Foto: Thomas B Pixabay

 

Vildsvin i tätortsnära områden

Länsstyrelsen får ibland frågor från kommuner och privatpersoner om vildsvin som observeras i tätortsnära områden. Det är inte bra med förekomst av vildsvin i eller i närheten av städer eftersom det finns stor risk för trafikolyckor och skada på egendom (trädgårdar, kyrkogårdar, rekreationsytor och idrottsanläggningar).

Generellt ska skador av vildsvin förebyggas genom jakt, och jakttiden för vildsvin är lång och generös. Sedan 2019 krävs inte längre något tillstånd för vissa jaktmedel som gör det effektivare att jaga vildsvin på natten.

Det är enklare att förhindra att vildsvinen kommer in i samhället genom ökad jakt utanför samhället, än jakt inom detaljplanelagt område (där man inte får avlossa skott utan tillstånd från polisen). Eftersom vildsvin rör sig över stora områden, är det viktigt att samarbeta med grannarna i samband med jakten.

Vad kan jag göra?

Genom att ta bort sly (där vildsvinen gärna söker skydd) och ta bort sådant som lockar dit dem (fallfrukt och komposter) gör du det mindre trivsamt för vildsvinen. Det effektivaste sättet är därför att plocka undan fallfrukt från trädgårdar och parker, eller försluta öppna komposter. För att förhindra att vildsvinen tar sig in i trädgårdar, är med ett lågt sittande elstängsel. Det brukar räcka med ett par lågt sittande trådar, eftersom vildsvin har känslig nos.

Är du orolig för att träffa på ett vildsvin?

Vildsvin är normalt sett inte aggressiva, men kan försvara sig om de känner sig trängda, är skadade eller har kultingar. De är ofta nyfikna och orädda, och går inte undan för människor som annat klövvilt gör. Det händer att lösa hundar kan råka illa ut ifall de stör vildsvinen.

Vildsvinen ligger gärna och trycker in i det längsta i exempelvis vassruggar och grantätningar. Därför kan man komma nära djuren utan att se dem, eller bli skrämd när de plötsligt flyr för att de upplever att människan kommit för nära. Vildsvin har ganska dålig syn, men god hörsel och ett mycket bra luktsinne. Därför är det bra att väsnas om du är ute i skogen och går och misstänker att det finns vildsvin i din närhet.

De är normalt aktiva på natten, men det förekommer att man kan se vildsvin även dagtid. Djuren är som mest rörliga vid skymning och gryning.

Vill du veta mer om vildsvin och dess förvaltning? Läs gärna vår Förvaltningsplan för vildsvin i Västra Götalands län (lansstyrelsen.se).

Bild på kronhjort. Foto: Länsstyrelsen

 

Snart dags att rapportera jaktresultaten för kronhjort

Tisdagen den 28 februari är sista jaktdagen för jakt på kalv och hind i kronhjortsskötselområdena. Länsstyrelsen påminner därför om att rapportera in resultatet av jakten i första hand via älgdata.se och i andra hand via blanketten som finns på vår hemsida. Kronhjortsskötselområden ska rapportera in jaktresultatet senast två veckor efter jakttidens slut, det vill säga senast den 14 mars.

Skyddsjakt på eget initiativ efter kronkalv (som uppträder vid fält med oskördad gröda eller gör stamskada på barrträd) enligt bilaga 4 i jaktförordningen får utföras fram till 15 april. Kronhjortar som fälls under skyddsjakt ska rapporteras till Länsstyrelsen senast 2 veckor efter att djuret fälldes. Detta görs enklast genom att använda webbformuläret på Länsstyrelsens hemsida: Anmälan om jaktresultat - kronhjort.

Kronhjort | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Startsida - Älgdata (algdata.se)

Övriga rapporteringssystem

Om du väljer att rapportera i något annat system är du skyldig att se till att rapporterna även kommer till Länsstyrelsen. Du behöver därför även logga in i på www.algdata.se för att slutrapportera jakten.

För att rapportera kronhjort via Jägareförbundets rapporteringssystem Viltdata, krävs det att jaktområdet i Viltdata är kopplat till kronhjortsskötselområdets registreringsnummer i Älgdata. Detta löses enklast med två olika inloggningar för företrädaren i Viltdata.

För tillfället fungerar inte överföringen av Älg-OBS mellan systemen WeHunt och Viltdata. Älg-OBSen behöver därför rapporteras direkt till Viltdata. Kontakta Jägareförbundet om du har frågor om rapporteringen av Älg-OBS.

Har du problem med att rapportera kronhjortar i viltdata?

Kontakta Jägareförbundet eller Länsstyrelsen för hjälp.

Rapport av övrigt vilt

För fällda djur av älg och kronhjort finns en skyldighet att rapportera, medan rapporter om övrigt vilt är frivilligt. Länsstyrelsen rekommenderar att rapportera allt övrigt vilt som fälls till Svenska Jägareförbundet via www.viltdata.se. Din rapport bidrar till säkrare statistiskt underlag för viltförvaltningen.

Kronhjortskötselplan

De skötselområden som i år ska göra ny kronhjortsskötselplan eller revidera nuvarande skötselplan behöver inkomma med denna till Länsstyrelsen senast den 15 maj.

Diagram med antalet skyddsjaktsansökningar på klövvilt över tid

Ansökningar totalt: Antal inkomna skyddsjaktsansökningar för rådjur, dovhjort, kronhjort och älg. Beviljade: Antal ansökningar med bifall för skyddsjakt. Gäller åren 2015–2022.

Skyddsjakt på klövvilt i Västra Götaland

Skyddsjakt är Länsstyrelsens verktyg när ordinarie jakt och skrämselmetoder inte lyckats lösa problemet med djur som orsakar omfattande skador på exempelvis skog eller växande gröda. Antalet ansökningar om skyddsjakt på rådjur, dovhjort, kronhjort och älg som kommit in till Länsstyrelsen har ökat de senaste åren. Under 2022 inkom 113 ansökningar om skyddsjakt på klövvilt varav 90 av dessa beviljades.

Det är framför allt ansökningar om skyddsjakt efter dovhjort som fortsätter att öka. 2015 fick Länsstyrelsen in fem ansökningar om skyddsjakt på dovhjort medan det 2022 kom in 72 ansökningar. Antal ansökningar om skyddsjakt efter rådjur, kronhjort och älg har däremot varit relativt konstant över tid.

Ett villkor som Länsstyrelsen ställer när vi beviljar skyddsjakt är att uppgifter om jaktresultat och avskjutningens effekt ska rapporteras in. Detta kan göras enkelt via Länsstyrelsens hemsida. Om dessa uppgifter inte rapporteras in kan det komma att påverka Länsstyrelsens bedömning vid eventuella nya skyddsjaktsansökningar.

Under 2022 var återrapporteringen av beviljade beslut fördelad enligt följande:

50 % för rådjur

91 % för dovhjort

86 % för kronhjort

92 % för älg

Rapporterna innehåller bland annat uppgift om antal fällda individer. Den blå färgen i diagrammet nedan visar antal fällda individer per art enligt rapporterna, och den grå färgen visar hur många individer per art som Länsstyrelsen beviljade skyddsjakt på. 2022 beviljades det till exempel skyddsjakt på 1384 dovhjortar, och enligt återrapporteringen har 601 dovhjortar fällts.

Antal inkomna skyddsjaktsansökningar per art mellan åren 2015–2022
Stapeldiagram med inrapporterade resultat 2022

Antal fällda individer per art enligt inrapportering (blått), och antal beviljade individer per art (grått)

Skyddsjaktsbeslut dovhjort

Några områden i länet har stora problem med en ökande dovhjortsstam och de skador som hjortarna orsakar i växande gröda. För att försöka komma till rätta med problemen fattade Länsstyrelsen ett beslut om skyddsjakt efter dovhjort i ett avgränsat område (se karta nedan) under perioden 16 oktober 2022 till och med den 28 februari 2025. Enligt beslutet får 1500 dovhjortar fällas per år i området och på vår hemsida är det enkelt att rapportera de dovhjortar som fällts med stöd av skyddsjaktsbeslutet. På hemsidan går det även att se hur många dovhjortar som fortfarande får fällas Skyddsjakt på dovhjort | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se).

Älgko foto: G Poulsen Pixabay

 

Årets älgjakt är nu avslutad

Den 31 januari avslutades årets älgjakt. I länet har det fällts 3 381 älgar under den gångna jaktsäsongen, varav 992 vuxna tjurar, 826 kor och kvigor och 1563 kalvar. Diagrammet nedan visar att avskjutningen minskat under de senaste åren, vilket inte är oväntat. Älgstammens täthet har medvetet sänkts under flera år för att komma till rätta med de stora betesskadorna i länet. I Västra Götaland finns det även regionalt stora populationer av dovhjort, rådjur och kronhjort, vilket gör att den totala mängden hjortvilt behöver hamna i balans med foderresurserna. Genom ökad avskjutning av andra hjortdjur, ståndortsanpassat skogsbruk och foderskapande åtgärder, kan jägare och markägare tillsammans bidra till att öka den biologiska mångfalden i landskapet. Det är åtgärder som inte bara gynnar älgen, utan även oss alla!

Diagram över avskjutning i antal älgar 2012-2022
Karta över områden som spillningsinventerat älg 2022

Bildtext

Förbered er för vårens spillningsinventering

Under föregående jaktår 2021/2022 spillningsinventerade 78 av länets älgjaktområden. Bäst täckning (det vill säga störst ytan med flest utförda inventeringar) fanns det i länets södra del, där det nu finns ett bra underlag för älgförvaltningen.

För att få ett statistiskt säkerställt underlag är det viktigt att tillräckligt många provytor inventeras (minst 1000 ytor). Resultatet från spillningsinventeringen kan variera stort mellan olika år och blir därför ett starkt verktyg först efter några år, då det går att analysera trender (upp- och nedgångar) i populationen.

Inventeringsresultatet ger ett bra underlag för förvaltningen av älgstammen. Arbetstimmarna som läggs ned på inventeringen betalar sig i form av att man får ett säkrare beslutsunderlag. Det gynnar hela älgförvaltningen på alla nivåer inom älgförvaltningsområdet.

Hur fungerar metoden?

Spillningsinventering är en enkel inventeringsmetod där man med hjälp av stickprov skattar medeltätheten av älgspillningshögar. De skattade värdena kan i sin tur användas som index på antal älgar i området och därigenom beskriva förändringar mellan år.

Länsstyrelsen samarbetar sedan 2013 med Svenska Jägareförbundet för att fler älgjaktområden ska genomföra spillningsinventering och håller även årligen utbildningar i ämnet. Sedan 2016 kan inventeringsområden söka bidrag från Länsstyrelsen för utförd spillningsinventering. Bidraget är för närvarande 1,50 kr/inventerad provyta. Bidraget delas ut till de jaktområden som redovisar resultatet till Länsstyrelsen inom utsatt tid.

På Länsstyrelsens webbsida http://www.algdata.se/sv/pages/default.aspx finns information och instruktioner om bland annat älgspillningsinventering.

Om nyhetsbrevet

I Viltnytt publicerar vi aktuell information om förekomsten av klövvilt och rovdjur i länet, främst lo och varg. Här står också om skyddsjakt och om bidrag och ersättningar för att skydda tamboskap.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick