Länsstyrelsen Västra Götaland

Förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev september 2023

Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nyhetsbrev från uppdraget Mäns våld mot kvinnor

Här kommer årets tredje nyhetsbrev från oss som arbetar i uppdraget Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västra Götaland. Med nyhetsbrevet vänder vi oss till dig som arbetar med eller har intresse av frågor som rör området Mäns våld mot kvinnor. Här hittar du information om till exempel forskningsrapporter, omvärldsbevakning och kommande konferenser. Sprid gärna nyhetsbrevet vidare!

 

Denna gång innehåller nyhetsbrevet:

  • Rapporter och material

  • Nya uppdrag till myndigheter

  • Kalenderhändelser och utbildningar

Mer information om Länsstyrelsens arbete med frågorna och kontaktuppgifter till oss som arbetar i uppdraget hittar du här.

RAPPORTER OCH MATERIAL

Ny handbok om våld!

Socialstyrelsen publicerade sin reviderade handbok om våld i nära relationer i slutet av juni. Handboken heter Våld i nära relationer. Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Handboken syftar till att ge stöd i tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39). Handboken går att ladda ner från Socialstyrelsens webbplats: Våld i nära relationer – Handbok
för socialtjänsten, hälso och sjukvården och tandvården (socialstyrelsen.se)
Tryckta versioner av handboken kommer att kunna beställas senare i höst.

Två personer som pratar med varandra

 

Möjlighet för elevhälsopersonal att arbeta med SEXIT

Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen har beviljats bidrag från Jämställdhetsmyndigheten till projektet "Utvärdering, spridning och implementering av SEXIT i elevhälsan". Projektet pågår under 2023–2024. SEXIT är en samtalsmetod för att identifiera sexuellt riskutsatta och våldsutsatta unga, och har i flera år använts på ungdomsmottagning. Projektbidraget kommer användas till en nationell spridningskonferens, kostnadsfria utbildningsinsatser och utvärdering av SEXIT i elevhälsan. Därför finns nu en möjlighet för elevhälsopersonal i hela landet att få kostnadsfri kompetensutveckling. Sprid gärna information till skolor och elevhälsopersonal i er kommun. Det finns både möjlighet för enskilda att anmäla sig till utbildningarna, men också att en kommun eller region tar ett helhetsgrepp och beställer en egen kostnadsfri utbildningsinsats.

Kontakta per.a.persson@vgregion.se eller besök www.srhr.se/SEXIT för
mer information. Nästa digitala utbildningstillfälle är den 20/9. Framöver planeras också
utbildningar den 11/12 2023 samt den 31/1 2024. Läs mer om utbildningen samt anmälan (som
sker via Västra Götalandsregionens lärportal) på www.srhr.se/SEXIT

Utreseförbud - flödesschema

 

Flödesschema utreseförbud

Socialstyrelsen har tagit fram ett flödesschema för att synliggöra hur processen ser ut när beslut om utreseförbud fattas. Översikten finns på följande sida; Så fattas beslut om utreseförbud (socialstyrelsen.se)
Sedan tidigare finns också ett Meddelandeblad (Nr 4/2020) från Socialstyrelsen som beskriver bestämmelserna om utreseförbud. 

Kartläggning av polisanmälda brott mot barn 7–15 år

Att bli utsatt för brott som ung kan få allvarliga konsekvenser på kort och lång sikt. Trots detta har kunskapen om brottsutsatthet bland barn i grundskoleåldern varit begränsad. Brå har därför kartlagt nära 120 000 polisanmälda brott mot barn mellan 7 och 15 år. De tre största brottstyperna är misshandel, olaga hot och ofredande. Sexualbrott utgör en stor kategori bland brotten mot flickor, 27 %, men endast 4% av brotten mot pojkar. Ta del av kartläggningen här.

Integrera Bygga Broar i förskolan – nytt stödmaterial för chefer och rektorer.

Bygga Broar är en modell för att stärka barnets rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck inom förskola, skola, socialt arbete och ideella organisationer.

Under 2022/2023 har organisationen Acting 4 change med stöd av Länsstyrelsen och Arvsfonden arbetat fram ett stödmaterial för att underlätta integrering av Bygga Broar i förskolan.

Stödet består av en föreläsning för chefer, grundutbildning för personal samt ett stödmaterial för att integrera modellen i sin verksamhet.

För mer info, kontakta Emmelie Rönnblad på Acting 4 change: emmelie@acting4change.org eller besök: https://byggabroar.nu/

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck lanserar en ny webbplats om könsstympning

Första sidan könstympning.se

Bildtext

Nyligen lanserade Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland en ny webbplats om könsstympning av flickor och kvinnor könsstympning.se

Webbplatsen är en del av den sedan länge etablerade webbportalen www.hedersfortryck.se Den nya webbplatsen har tagits fram inom ramen för myndighetens uppdrag om att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för stöd till trossamfund, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Informationen på webbplatsen är riktad till flickor och kvinnor som har utsatts eller riskerar att utsättas för könsstympning samt till diverse professioner. Här finns även en informationsbroschyr som vänder sig till närstående. Den är översatt till arabiska, amhariska, engelska, franska, somaliska och tigrinja. Broschyren finns för nedladdning under Other languages.

NYA UPPDRAG TILL MYNDIGHETER

Nytt uppdrag till länsstyrelserna

Den 22 juni gav regeringen ett nytt uppdrag till länsstyrelserna, i samband med ändringen av Regleringsbrevet för 2023. Länsstyrelserna ska genomföra kunskapshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyte inom följande två områden:


- Riktat till yrkesverksamma som möter barn i skyddat boende, med syfte att bland annat stödja kommunerna att tillämpa ett barnrättsperspektiv i arbetet med barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare.
- Riktat till yrkesverksamma som arbetar med att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.


Uppdraget ska genomföras 2023-2028 och ska delredovisas senaste den 31 april 2024.

Nya uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten

Regeringen har beslutat om nya uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten. Sedan förra nyhetsbrevet har två uppdrag tillkommit:


Kartläggning av hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer

Jämställdhetsmyndigheten ska kartlägga hbtqi-personers utsatthet och risk för utsatthet för våld i nära relationer. Vidare ska de göra en analys och föreslå insatser till målgruppen och berörda yrkesverksamma. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 31 mars 2025.


Kartläggning av mäns utsatthet för våld i nära relationer

Jämställdhetsmyndigheten ska kartlägga förekomsten av mäns utsatthet för våld i nära relationer. Myndigheten ska också göra en analys av behovet av insatser till målgruppen, till exempel skyddat boende. Slutredovisning av uppdraget ska lämnas 31 mars 2025.

Aktuella utlysningar samt statsbidrag

Tre aktuella utlysningar från Socialstyrelsen inom våldsområdet

Tillfälligt statsbidrag till ideella organisationer för kvalitetshöjande åtgärder på
skyddade boenden
Ideella organisationer och vissa stiftelser som driver skyddat boende kan söka bidrag för bidragsår 2024. Syftet med bidraget är att stödja organisationer i deras arbete med att utveckla kvaliteten på skyddade boenden och därigenom stärka organisationernas förutsättningar att utföra insatser enligt socialtjänstlagen. Sista ansökningsdag är den 14 september 2023. Mer information här.
Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer och vissa organisationer inom
brottsofferområdet
Nu är ansökan öppen för kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet att ansöka om bidrag för bidragsår 2024 och 2025. Syftet med bidraget är att stärka det civila samhällets möjligheter att bidra till att förbättra levnadsvillkoren för dem som har utsatts eller riskerar att utsättas för våld. Sista ansökningsdag är den 3 oktober 2023. Mer information här.
Statsbidrag för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande
boende
Nu kan kommuner ansöka om bidrag för 2024 för att långsiktigt stärka och utveckla arbetet med att erbjuda våldsutsatta hjälp med att ordna stadigvarande boende. Sista ansökningsdag är den 1 november 2023. Mer information här.

 

Regeringen stärker föräldraskapsstödet genom nytt statsbidrag

Regeringen har gett Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) i uppdrag att betala ut och följa upp en satsning på statsbidrag om totalt 375 miljoner kronor till kommuner och regioner för förstärkta föräldraskapsstödjande insatser under 2023. Medlen ska bidra till ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd i hela landet samt bidra till att förebygga kriminalitet för barn och unga. Regeringen har aviserat att de beräknar att fr.o.m. 2024 årligen avsätta 375 000 000 kronor för statsbidrag för föräldraskapsstödjande insatser, under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. En del av statsbidraget går till samtliga kommuner och regioner och en del riktas specifikt till 74 kommuner. Medlen rekvireras och sista dag att rekvirera är den 25 september 2023. Mer 
information och statsbidraget och hur det kan användas finns via följande länk: Statsbidrag för
förstärkt föräldraskapsstöd - Startsida (mfof.se)

VERKSAMHETSBIDRAG I OMRÅDEN MED SOCIOEKONOMISKA UTMANINGAR - Jämställdhetsmyndigheten

Den 31 augusti 2023 öppnar utlysningen för bidrag till kvinnors och flickors organisering i områden med socioekonomiska utmaningar för bidragsår 2024 och 2025. Utlysningen är öppen till 3 oktober kl. 14.00. Jämställdhetsmyndigheten fördelar cirka 20 miljoner kronor till lokala, ideella kvinnoorganisationer där minst 75 % av medlemmarna är kvinnor eller flickor. Statsbidraget ska främja kvinnors och flickors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska stödja kvinnor i egna sammanslutningar och möjliggöra för kvinnor och flickor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Verksamhetsbidrag i områden med socioekonomiska utmaningar | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Nytt lärande exempel på webbstöd för vården

På Sjölins Gymnasium i Stockholm använder man metoden SEXIT vid hälsosamtalen med eleverna. SEXIT används för att underlätta samtal om riskbeteende och utsatthet av våld hos ungdomar i åldern 13–24 år.
Ett lärande exempel finns nu på NCK:s webbstöd för vården, där arbetet vid Sjölins gymnasium beskrivs och metoden presenteras. Bland annat beskrivs hur frågeformuläret gett ny dimension på hälsosamtalet och visar eleverna att skolans skolhälsovård är en trygg plats för att prata om svåra frågor och upplevelser. Här finns hela exemplet att ta del av.

KALENDER OCH UTBILDNINGAR

29

september

KORT VARSEL

Inbjudan till webbinarium om betänketid för offer för människohandel.

 

Jämställdhetsmyndigheten och Socialstyrelsen arrangerar ett gemensamt webbinarium för att stödja socialtjjänsten i användandet av betänketid vid misstanke om människohandel.

 

Webbinariet vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten och vill veta mer om vad lagändringen kring tillfälligt uppehållstillstånd för betänketid innebär och vilket kunskap- och metodstöd som finns i arbete mot människohandel.

 

Läs mer: Här

Anmälan: Här

 

Kl. 11:30-12:00, 29 september 2023, plats: digitalt via youtube.

16

oktober

kl. 13:00-16:00

Välkommen till en konferens om stödmaterialet Vill du? – ett filmbaserat material om sex, kommunikation och gränser riktat till elever på högstadiet och gymnasium.

Under två års tid och tillsammans med sju olika skolor har RFSU, med stöd av Länsstyrelsen Skåne och Länsstyrelsen Stockholm, utvärderat Vill du? Det är ett omfattande, nu utvärderat och undersökt stödmaterial för att leda samtal om samtycke med unga i linje med de nya skrivningarna i läroplanen.

Under metodkonferensen får ni möta skolpersonal, forskare, elever och projektledare i samtal om resultat, men också om materialets kvaliteter. Dessutom presenteras den digitala manualen, både de delar som är stöttande bakgrundsmaterial för skolpersonal och direkta praktiska lektionsupplägg att använda tillsammans med elever.

Målgrupp

Skolpersonal (ledning, lärare och elevhälsa), kommunala strateger och verksamhetsutvecklare inom områdena skola och våldsförebyggande arbete.

 

Delta fysiskt eller digitalt

 

NÄR: Måndag 16 oktober, klockan 13.00–16.00

 

VAR: Det går att delta på konferensen antingen fysiskt eller digitalt. Den fysiska konferensen håller till på Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Konferensen är kostnadsfri.

Anmälan till konferensen med fysisk närvaro (sista anmälningsdag 2 oktober)

Anmälan till konferensen med digital närvaro (sista anmälningsdag 12 oktober)

19

oktober

Bygga Broar erfarenhetsutbyte och föreläsning med Alexandra Pascalidou

Den 19 oktober anordnar Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Acting 4 change ett erfarenhetsutbyte i Malmö om Bygga Broar.

 

Förmiddagen är öppen för alla och innehåller bland annat en föreläsning med Alexandra Pascalidou. Eftermiddagen är till för verksamheter som arbetar med Bygga Broar.

 

Sista anmälningsdag: 29/9.

 

Tillfället är kostnadsfritt.

 

Läs mer och anmäl dig här: Bygga Broar – föreläsning & erfarenhetsutbyte

1

November

Sexualitet, unga och skolans roll 2023

1 november 2023 är det dags för årets upplaga av konferensen Sexualitet, unga och skolans roll. Årets tema är: Sexuell utsatthet bland barn och unga – förebygga, upptäcka och åtgärda. Anmälan öppnar efter sommaren, men markera gärna datumet i din kalender redan nu. Konferensen hålls digitalt och är helt kostnadsfri.

 

Läs mer: SRHR och här

Anmälan: Här


Kl. 08.30, 1 november 2023, plats: digtal

17

November

SAVE THE DATE

Nationell konferens under En vecka fri från våld 2023

Det är dags att boka in den årliga nationella våldspreventiva konferensen, som arrangeras av MÄN och Unizon i samband med En vecka fri från våld, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, SKR och Länsstyrelserna.

 

Konferensen kommer i år att äga rum den 17 november i centrala Stockholm och det kommer vara möjligt med både fysiskt och digitalt deltagande.

 

Det övergripande temat kommer att vara brottsförebyggande och våldsförebyggande arbete. Ny lagstiftning förstärker i år kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Hur kan vi hitta synergier, samarbete och effektiv prevention genom att föra samman fälten brottsprevention och våldsprevention? Välkommen att utforska detta på årets konferens!

 

En vecka fri från våld arrangeras vecka 47. Observera att konferensen arrangeras fredagen vecka 46 - En vecka fri från våld förlängs därmed i år och arrangeras 17 november - 26 november.

 

Mer information och anmälan kommer i början av hösten! Läs mer på unizonjourer.se och mfj.se

17-19

januari

22-23 

februari

2024

SAVE THE DATE

Utbildning: Samtal om frihet, utbildning om att möta våldsutsatta i samtal

Utbildningen Samtal om frihet- en struktur för professionella i fördjupande samtal med personer som varit utsatta för våld i nära relationer. Utbildningen riktar sig till personal inom kommunal socialtjänst och idéburen sektor som möter våldsutsatta för förändrande samtal. Deltagare ska vid anmälan uppge att arbetsledare/chef godkänt deltagande i utbildningen och att det i tjänsten ingår att möta våldsutsatta i samtal. Mer information

Bli prenumerant på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet skickat till dig av en kollega?
Klicka här för att skapa din egen prenumeration av nyhetsbrevet.

Om Länsstyrelsen uppdrag inom området Mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin. Besök vår webbplats för mer information.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick