Länsstyrelsen Västra Götaland

Social hållbarhet

Nyhetsbrev juni 2023

Social hållbarhet
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Digital informationsträff om SKR:s modellkoncept för jämställdhet - 12 juni

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till en digital informationsträff om hur din kommun kan kvalitetssäkras genom jämställdhetsarbete utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) modellkoncept. Konceptet är tvåårigt och startar i mars 2024.

Kommuner i Västra Götaland som anmäler deltagande i modellkoncept för jämställdhet har möjlighet att få avgiften betald av Länsstyrelsen Västra Götaland. Anmälan senast 8 juni

Fotograf: Ola Kjelbye

Träffa Länsstyrelsen på Frihamnsdagarna

Kom till Frihamnsdagarna och träffa medarbetare från Länsstyrelsen.

I vår utställning kan du bland annat få veta hur du kan stärka din beredskap inför en kris, lära dig om invasiva arter i vatten och klappa på den invasiva Filtsjöpungen, diskutera hur du kan bidra till att motverka problemet med avfallsbrottslighet, prata demokrati och hållbarhet och mycket mer.

Våra seminarier och panelsamtal handlar till exempel om utmaningarna för jämställdheten i framtidens techbransch, försvarsvilja, framtidens livsmedel, industrins omställning och hinder för den samt nationella minoriteters delaktighet och inflytande.

Frihamnsdagarna äger rum 31 augusti-2 september på Bananpiren i Göteborg, och avslutar firandet av Göteborgs 400-årsjubileum. Länsstyrelsen Västra Götaland deltar även i år som partner. Mer information om Frihamnsdagarna

Barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige

Fotograf: Martin Fransson

FN:s kommitté för barnets rättigheter övervakar efterlevnaden av barnkonventionen. I februari 2023 lämnade FN:s barnrättskommitté sina rekommendationer till Sverige. Kommittén lämnade ungefär 45 punkter med rekommendationer till Sverige. Dessa rekommendationer lyfter bland annat:

 • Vikten av att de regionala skillnaderna för barnets rättigheter upphör

 • Våldet mot barnen behöver upphöra

 • Barn rätt att utkräva sina rättigheter

 • Barn på flykts rättigheter

 • Barns rätt till utbildning

 • Icke – diskriminering

Vill du läsa mer? Här kan du hitta den svenska översättningen (regeringen.se)

Uppdrag om arbete med krisberedskap och civilt försvar inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten

För att öka förmågan inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst har länsstyrelserna fått uppdraget att utgöra ett regionalt stöd till kommunerna i deras arbete med den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens krisberedskap och civilt försvar.

Det finns möjlighet att söka statsbidrag till kommunernas arbete. Syftet är att ge förutsättningar för samtliga kommuner att analysera vilka behov som finns för att utveckla och stärka kommunernas planering och arbete med socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens civila försvar. Varje kommun får rekvirera 331 000 kronor senast 1 aug 2023.

Uppdragen till länsstyrelserna och Socialtjänsten utgår från ett kartläggningsuppdrag. Där lyftes sex prioriterade områden fram, där den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten främst har behov att stärka sin beredskap:

 • Samverkan och ledning

 • Planeringsförutsättningar

 • Att upprätthålla ordinarie verksamhet vid avbrott och störningar

 • Utbildning och övning

 • Upphandling och samverkan med privata utförare

 • Målgruppsanpassad kommunikation

Foto: Pixabay

Metodstöd i arbetet mot prostitution och människohandel

Länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland har tillsammans med Göteborgs Stad tagit fram ett metodstöd för arbetet mot prostitution och människohandel. Det riktar sig särskilt till medarbetare inom socialtjänsten men också andra verksamheter som möter målgrupperna.

Metodstödet ska ge fördjupad kunskap och vägledning för att upptäcka, bemöta och erbjuda stöd och inkluderar både utsatta och köpare av sexuella tjänster. Syftet är att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella- och andra ändamål samt olika former av kommersiell sexuell exploatering.

Metodstöd och digitala föreläsningar kring prostitution och människohandel

Ökad användning av e-cigaretter bland ungdomar

Foto: Pxfuel

Länsstyrelsen har den senaste tiden mottagit indikationer från flera kommuner som tyder på att användning av e-cigaretter bland ungdomar i Västra Götaland kan ha ökat i betydande omfattning. Bland annat finns det uppgifter om att det används e-cigaretter i skolornas lokaler, liksom på bussar till och från skolan.

–Enligt uppgift förekommer snatterier av e-cigaretter i butiker och det säljs e-cigaretter på sociala medier, säger Carl Hagberg, tillsynhandläggare på Länsstyrelsen. 

För kommunernas del innebär det här ytterligare skäl att göra tillsyn av rökfria miljöer på bland annat skolor och i kollektivtrafiken eftersom e-cigaretter omfattas av rökförbudet. Skolpersonal behöver vara medvetna om förekomsten av användning av e-cigaretter på skolorna.

Tips om personer som på sociala medier säljer e-cigaretter utan anmälan eller ålderskontroll kan lämnas till Polisen eftersom sådan försäljning utgör brott.

Nya informationsfilmer om arbete med den som utövar våld mot närstående

Illustration: Danny Eriksson

Två informationsfilmer om arbete med den som utövar våld mot närstående har nyligen presenterats.

Filmerna riktar sig framförallt till socialtjänsten men kan användas i flera andra sammanhang. Det är en förändring i Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) där socialnämndens ansvar för målgruppen våldsutövare förtydligas samt den sekretessbrytande bestämmelse (OSL 2009:400) som filmerna fokuserar på.

Film om Socialnämndens utökade ansvar att arbeta med den som utövar våld mot närstående

Film om hur Socialnämnden kan arbeta med våldsutövare och vilken kunskap finns

Så ska myndigheter underlätta för utrikes födda kvinnor att få jobb

Regeringen har tidigare givit Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten ett uppdrag att i samverkan ta fram en plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Den myndighetsgemensamma planen presenterades för regeringen den 31 mars i år.

I planen pekas tre områden ut som viktiga att åtgärda för att fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete:

 • Likvärdigt bemötande

 • Likvärdig tillgång till insatser

 • Information och kommunikation

I arbetet med planen kommer länsstyrelserna bland annat bidra med kunskap om lokala och regionala förutsättningar, framgångsrika insatser för målgruppen i länen samt kontakter till- och samverkanstrukturer med offentliga och civila aktörer i länen.

Länk till den myndighetsgemensamma planen.

KALENDER

7

juni

INGEN ANMÄLAN KRÄVS

West Pride 2023 - Digital föreläsning: 

Skapa en god arbetsmiljö för HBTQ-personer

Evidensbaserade råd och tips, erfarenheter och exempel för hur ni kan skapa en inkluderande arbetsplats.

Mer information och länk till föreläsningen

12

JUNI

SISTA ANMÄLINGSDAG 8 JUNI

Informationsträff om SKR:s modellkoncept för jämställdhet

Digital informationsträff om hur din kommun kan kvalitetssäkras genom jämställdhetsarbete utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) modellkoncept. Läs mer i artikeln ovan. Anmäl dig här

15

JUN

SISTA ANMÄLINGSDAG 9 JUNI

Webbsändning om utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Under sändningen presenteras och diskuteras nya satsningar och förslag för att främja utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsetablering och ekonomisk jämställdhet. Mer information och anmälan

31

AUG

-

2

SEPT

Frihamnsdagarna 2023

Kom till Frihamnsdagarna och träffa medarbetare från Länsstyrelsen.

Mer information och program

19

DEC

Grundutbildning i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Mer information och anmälan

Om nyhetsbrevet

Information om event och konferenser, utlysningar av medel, samt nyheter kopplade till integration, folkhälsa och rättighetsfrågor.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick