Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyheter för djurhälsopersonal

Nyhetsbrev juni 2023

Nyheter för djurhälsopersonal
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Trevlig sommar!

Länsstyrelsen är bemannad med länsveterinärer mån-fre hela sommaren på kontorstid. Behöver du kontakta oss kan du ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller ringa till länsveterinärernas gruppnummer 010-224 50 25.

Ny föreskrift om rapportering D36

Den 9 mars 2023 beslutade Jordbruksverket den nya föreskriften D36, Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2023:7) om veterinärers skyldighet att lämna uppgifter om ordinerade eller förskrivna antimikrobiella läkemedel.

Du som ordinerar läkemedel till livsmedelsproducerande djur ska lämna uppgifter om dina ordinationer till Jordbruksverket.

Du ska lämna uppgifter om följande:

  • Läkemedlets namn, styrka och mängd ordinerat läkemedel. Om du har förskrivit läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning ska du istället för mängd ordinerat läkemedel ange använd mängd läkemedel.
  • Diagnos eller annan orsak till behandlingen.
  • Djurslagskategori (se Alla djurslag med mera under Baslistor).
  • Anläggningens registreringsnummer eller godkännandenummer.

För nötkreatur, gris, häst, får och get ska även uppgifter lämnas om ålderskategori.

Du ska lämna uppgifterna till Jordbruksverket senast den 15:e i månaden efter att du ordinerat läkemedlet. Vid användning inom villkorad läkemedelsanvändning ska uppgifterna lämnas senast den 15:e i månaden efter att du har journalfört användningen dock senast 1 mars året efter att läkemedlet har använts.

Här kan du läsa mer på Jordbruksverkets webb om att lämna uppgifter om läkemedelsbehandlingar

Villkorad läkemedelsbehandling och instruktioner

Du som har villkorad läkemedelsanvändning ska lämna noggranna instruktioner där du beskriver vid vilka tillstånd och sjukdomstecken du har bestämt att djurhållaren själv ska behandla sina djur. Instruktionerna ska vara skriftliga med utförliga anvisningar för behandling av varje symtombild där det ska framgå vilka läkemedel som ska användas när och till vad samt hur läkemedlen ska hanteras.

Länsstyrelsen ser ibland att instruktioner om behandlingslängd exempelvis skrivs som 7 -10 dagar eller 10-14 dagar utan att någon förklarande text finns för när den kortare eller längre behandlingstiden ska användas. Det är enklare för den som behandlar att förstå behandlingslängden där du exempelvis har kompletterat med uppgiften ”behandla 2 dagar efter att symptomen är borta”. 

Länsstyrelsen ser också ibland att det finns första och andrahandspreparat angivna utan förklaring i behandlingsinstruktionerna när det ena eller det andra preparatet ska användas. Det är enklare för den som utför behandlingen att förstå instruktionerna när det finns uppgifter om när vilket preparat ska användas.

Här kan du läsa mer om villkorad läkemedelsanvändning på Jordbruksverkets webb

 

Nu går det att söka efter ägaren till upphittade katter i Jordbruksverkets kattregister

Via länken kan du söka efter kattägare i Jordbruksverkets register

Jordbruksverkets webb

Nu finns det även statistik över registrerade katter. Flest registreringar finns i Västra Götalands län, över 54 000 katter är registrerade i vårt län.

Statistik kattregistret

Uppdatering av Länsstyrelsens register över djurhälsopersonal

Vi kommer under året att göra ett utskick för att uppdatera vårt register över djurhälsopersonal och förhoppningen är att utskicket kommer via samma mall som detta nyhetsbrev. Så var uppmärksam framöver när du får ett brev i samma format som detta nyhetsbrev, då önskar vi att ni uppdaterar era uppgifter. Veterinärerna kommer få utskicket först och senare under året övrig djurhälsopersonal. I samma enkät kommer även frågan om krigsplacering att komma, som du kan läsa mer nedan om i nyheten "Sveriges beredskap inom djurens hälso- och sjukvård".

Sveriges beredskap inom djurens hälso- och sjukvård

När Länsstyrelsen planerar för att trygga djurens hälso- och sjukvård under höjd beredskap utgår vi från att livsmedelsproducerande djur samt tjänstedjur är definierade som samhällsviktiga och därmed av särskild vikt för totalförsvaret. Länsstyrelsen kan inte i detalj förutse hur samhället kommer att fungera i en situation med höjd beredskap, men vi måste ta höjd för omfattande samhällsstörningar som medför att transporter, logistik, elektricitet, internet med mera inte fungerar som vi varit vana vid. Dessa förhållanden kan göra det omöjligt att upprätthålla viss verksamhet eller innebära att det krävs mycket stora ansträngningar för att göra det.

Länsstyrelsen roll

Länsstyrelsens roll vid höjd beredskap blir (då ledningsansvaret övergått från Jordbruksverket och Livsmedelsverket till länsstyrelserna) att genom länsveterinären omfördela personalresurser där de bäst behövs för att säkerställa vården av livsmedelsproducerande djur och tjänstedjur, samt livsmedelskontrollen inom länet. Till detta kommer omfördelning och distribution av förnödenheter i form av läkemedel, medicintekniska produkter och förbrukningsmaterial.

Djurhälsopersonal

Inom djurens hälso- och sjukvård är det Jordbruksverkets distriktsveterinärer tillsammans med privata veterinärer som arbetar med livsmedelsproducerande djur och förebyggande djurhälsovårdens personal som Gård-och djurhälsan, Växa och Lundens djurhälsa som utgör grunden för att trygga den samhällsviktiga djurhållningen (livsmedelsproducerande djur och tjänstedjur). Djurhälsopersonal från privata aktörer och sektorer kan behöva flyttas till dessa utpekade verksamheter.

Vården av sällskapsdjur är också viktig under höjd beredskap. Det är viktigt för den allmänna försvarsviljan att även våra sällskapsdjur får vård. Det är ”business as usual” som gäller på den fria marknaden, så länge personal och förnödenheter så tillåter.

Krigsplacering

Länsstyrelsen kommer inom kort att ställa en fråga om krigsplacering till länets veterinärer. Detta gör vi för att bättre kunna bilda oss en bild av tillgänglig personal inom djurens hälso- och sjukvård vid höjd beredskap. Vi ber er svara på frågan med ett ja eller nej.

Samverkansgrupp

Länsstyrelsen har under våren 2023 bildat en samverkansgrupp bestående av representanter från länets olika DV-stationer i syfte att inventera personalresurser i länets olika delar, planera för höjd beredskap och därmed stärka beredskapen inom länet. Till gruppen kommer så småningom samverkanspersoner från Livsmedelsverket (livsmedelskontrollen) att knytas.

Översyn

Jordbruksverket och Livsmedelsverket har fått ett särskilt regeringsuppdrag att tillsammans utreda behovet av reglering av viss personal för arbete med djurhälsa, djurskydd och säkra livsmedel vid höjd beredskap. Nuvarande krigsveterinärförordningen (1981:648) är inte anpassad till nuvarande behov och förhållanden. I uppdraget ingår att ta fram förslag till nya författningar som ska ersätta den nuvarande krigsveterinärförordningen och att föreslå de ändringar i annan författning som kan krävas. Arbetet ska ske i dialog med SVA och länsstyrelserna. Myndigheterna ska redovisa resultatet i en gemensam rapport till Regeringskansliet senast den 30 januari 2024.

Tidigt samråd

De länsstyrelser som deltar i översynsarbetet planerar att under hösten 2023 ge möjlighet för olika branscher inom djurens hälso- och sjukvård att få information och möjlighet att inkomma med synpunkter om förberedelserna för djurens hälso- och sjukvård vid höjd beredskap enligt ovan i respektive län/Civo.
Mer och detaljerad information om detta kommer.

Civo betyder civilområde. Sverige är indelat i sex civilområden. För varje område finns en ansvarig länsstyrelse där landshövdingen är civilområdeschef. Västra Götaland utgör tillsammans med Hallands län det västra civilområdet. Civilområdeskansliet koordinerar arbetet med det civila försvaret. Arbetet syftar till att stärka Sveriges motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig, underlätta samverkan för det civila försvaret inom totalförsvaret och skapa tydligare rollfördelning mellan aktörerna inom det civila försvaret och bättre samordning dem emellan.

Läkemedelsverket erbjuder länkar med filmer

Tips från Läkemedelsverket om att de har en play-kanal med korta utbildnings-/infofilmer. De har nyligen tagit fram en film om biverkningsrapportering som riktar sig till Djurhålsopersonal och djurhållare/djurägare.

Länk till Play-kanalen

Länk till filmen om biverkningsrapportering: Rapportering av misstänkta biverkningar hos djur - Läkemedelsverkets playkanal (lakemedelsverket.se) 

Anmälan till Länsstyrelsen

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Observera att vi inte återkopplar till den som anmält om vad som händer i ärendet. 

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12. Övrig tid, ring polisen 114 14
(ytterst akuta anmälningar)


Kom ihåg att anmäla misstänkt epizooti till Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller ringa till länsveterinärernas gruppnummer 010-224 50 25.

 

Det finns en E-tjänst för att anmäla klinisk misstanke om kvarka, hästinfluensa, virusabort, virusarterit och MRSA.


Om du har avlivat ett djur som har påträffats svårt sjukt eller skadat ska du i första hand underrätta ägaren. Om det inte är möjligt ska du istället underrätta Länsstyrelsen.

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Jordbruksverket när du byter namn, adress eller arbetsplats. Du får gärna anmäla även till oss på Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Om nyhetsbrevet

I nyhetsbrevet kan du läsa om nyheter och aktuella händelser som berör dig i ditt yrke när det gäller lagstiftningen. Exempelvis läkemedelsanvändning, smittskydd, djurskydd.
Nyhetsbrevet riktar sig till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Målet är att så många som möjligt av djurhälsopersonalen på ett enkelt sätt ska få tillgång till information från oss.
Nyhetsbrevet ges ut tre gånger per år – juni, februari och oktober.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick