Länsstyrelsen Västra Götaland

Nytt om plan- och bygglovsfrågor

Juni 2023

Landsbygdsbladet
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Här kommer vårt senaste nyhetsbrev Nytt om plan- och bygglovsfrågor. Sommarledigheten står för dörren och vi får alla möjlighet att vila upp oss inför en ny höst. På Länsstyrelsen blickar vi tillbaka på en intensiv vår. De gångna månaderna har präglats av det stora trycket på grön omställning. Det har exempelvis handlat om (och fortsätter handla om) havsplanering för att möjliggöra vindkraftverk, detaljplaner för industriomställning med nya batterifabriker som de största och tydligaste exemplen. Stort fokus har även lagts på arbetssätt för att korta ledtiderna för nya elnät. För att höja kunskapsnivån för länets samhällsbyggnadspolitiker genomförde vi i mars en mycket välbesökt heldagsutbildning om PBL och samverkan.

I detta nummer av Nytt om plan- och bygglovsfrågor kan du bland annat läsa om nytt statlig stöd för energiomställning för småhus, kommande delregionala träffar och seminarium om arkitekturstrategier. Du kan också ta del av vår årliga bostadsmarknadsanalys – nu extra relevant utifrån rådande konjunkturläge.

Vi på samhällsbyggnadsenheten vill passa på att tacka alla våra samverkanspartners för ett gott samarbete och önskar er alla en riktigt härlig sommar.

Erik Gedeck
Samhällsbyggnadschef

Välkomna till höstens delregionala träff med en god blandning av aktuella frågor!

Vi kommer under dagen få höra Statens geotekniska institut (SGI) som nyligen tagit fram nya kunskapsunderlag och riktlinjer om geotekniska säkerhetsfrågor i planeringen. SGI kommer att beröra både översiktlig planering och detaljplanering samt presentera goda kommunala exempel. Vidare kommer Länsstyrelsen visa råd och förhållningssätt i planeringen inom förorenade områden, vilka utredningar och undersökningar behöver genomföras i en planprocess och hur får vi en så smidig process som möjligt där förorenade områden har hanterats i tillräcklig omfattning?

Vi kommer även att beröra regional vattenförsörjning ur ett kommunalt perspektiv och hur det får effekter på den översiktliga planeringen liksom de nya utmaningar som aktualiserats inom totalförsvaret och fysisk planering.

Kommunalförbunden kommer även att delta och presentera aktuella initiativ och utmaningar inom delregionen.

Följande datum och orter är aktuella:

  • 9 november Grästorp

  • 16 november Vänersborg

  • 23 november Ulricehamn

  • 30 november Alingsås

Syftet är att förmedla kunskap inom detaljplanering och översiktligplanering samt att bygga nätverk, träffas och att öka förståelsen för varandras uppdrag.

Målgruppen är kommunala planerare som arbetar med planer, bygglov och samhällsplanering.

Seminariet är avgiftsfritt men lunchen är på egen bekostnad.

Årets Bostadsmarknadsanalys är klar!

Bord med blomvas vid fönster.

Under 2022 färdigställdes flest bostäder i länet sedan 1975. Foto: Pixabay

Antalet färdigställda bostäder i länet har under de senaste åren varit på en hög nivå. Under 2022 färdigställdes cirka 11 200 bostäder i Västra Götaland och det är den högsta nivån sedan 1975. Kommunernas bedömningar över förväntat antal påbörjade bostäder framåt visar på betydligt lägre nivåer. Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara svårbedömd och det finns därför risk att nivåerna sjunker ytterligare. Helt klart är att bostadsbyggandet kommer att påverkas kraftigt de kommande åren.

I årets Bostadsmarknadsanalys kan vi bland annat se att länet präglas av en ojämlikhet mellan de hushåll som är inne på bostadsmarknaden och kan tillgodose sina bostadsbehov, och de som står utanför och inte kan tillgodose sina bostadsbehov. Situationen har varit likadan i länet under en längre tid och det drabbar vissa hushåll särskilt hårt. Konsekvenserna av en ojämlik bostadsmarknad är bland annat boendesegration, trångboddhet, svårigheter för våldsutsatta att hitta ett stadigvarande boende och hemlöshet. I en tid av ekonomisk och säkerhetspolitisk oro, med stigande inflation, räntehöjningar, materialbrist och höga levnadskostnader, är det tydligt att hushåll med små marginaler påverkas mest.

För att möta de behov och utmaningar som finns inom bostadsförsörjningen i länet ser Länsstyrelsen att det behövs ett långsiktigt samarbete mellan olika aktörer på mellankommunal, delregional och regional nivå.

Läs årets Bostadsmarknadsanalys på vår webbsida:

Bostadsförsörjning | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Stad med målningar på fasaderna. I mitten går ett vattenflöde och på vänster sida gröna lövträd.

Borås centrum. Foto: Mostphotos

Välkomna till digitalt seminarium om arkitekturstrategi 14 september

Inom ramen för åtgärdsprogrammet för miljömålen bjuder vi nu in till det första av två seminarier om arkitekturstrategier som instrument för ett inkluderande, hållbart och omsorgsfullt gestaltat samhällsbyggande. Seminariet 14 september riktar sig till alla kommuner som arbetar med eller vill börja arbeta mer aktivt med god arkitektur och hållbar gestaltning. Under seminariet får vi inspiration av bland annat två kommuners sätt att arbeta, och diskuterar hur analyser av vår livsmiljö och god gestaltning kan bidra i samhällsbyggandet.

Anmäl dig genom att gå in på kalenderhändelsen i Länsstyrelsens kalender. Anmäl dig före 31 augusti.

Funktionellt+Vackert = Hållbart!? - Seminarium om arkitekturstrategier | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Titta gärna in på www.hallbartvg.se för mer information om åtgärdsprogrammet, eller kontakta unni.liljegren@lansstyrelsen.se

Vägledning för energiplaner – ett viktigt underlag

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en vägledning för att stötta kommunerna i deras energiplanering. I vägledningen betonar vi att energiplanen är ett viktigt underlag till den fysiska planeringen samt att kommunen behöver ha en förståelse för produktion, distribution och användning av energi i kommunen, detta för att kunna säkra en trygg energiförsörjning och uppfylla energi- och klimatmål.

Vägledning för kommunala energiplaner

Lägenhetshus byggs.

Fel, brister och skador i byggandet kostar samhället upp mot 111 miljarder kronor om året. Foto: Mostphotos

Riskbedömning och kontrollplaner samt EU-förordningen om solenergianläggningar – tema på nätverksträff

Hur görs en bra riskbedömning och kontrollplan – vilket rätt utfört, minskar behovet av tillsyn? Vad innebär den nya EU-förordningen om solenergianläggningar? Dessa frågor stod i fokus då Ann-Louise Hulter, tillsynsvägledare på Länsstyrelsen bjöd in till digital nätverksträff för handläggare inom bygglovsverksamhet den 8 juni.

Martin Lindholm, Boverket presenterade vägledning om riskbedömningar och kontrollplaner i byggprojekt. Fel, brister och skador i byggandet kostar samhället upp mot 111 miljarder kronor om året. Det motsvara drygt 50 000 nya lägenheter. Enligt branschen är några av orsakerna till fel och skador brist på tid, kompetens, fungerande kontrollsystem och svagheter bland byggherrar. På mötet gick vi igenom processen för att identifiera, analysera och värdera riskbilden samt att bedöma om byggherren har satt ihop en bra kontrollplan.

Därefter berättade Martin om den nya EU-förordningen om solenergianläggningar och hur den påverkar arbetet i byggnadsnämnderna. Förordningen sker med anledning av Rysslands krig mot Ukraina och är en av flera nödförordningar. I PBL-hänseende påverkar den i första hand handläggningstider för bygglov avseende solcellsanläggningar. 

Vill du veta mer? Boverket har samlad information:

Riskbedömning och kontrollplan PBL - PBL kunskapsbanken - Boverket

Kontrollplan - PBL kunskapsbanken - Boverket

EU-förordning påverkar handläggning - PBL kunskapsbanken - Boverket

Solfångare och solcellspaneler - PBL kunskapsbanken - Boverket

Nytt stöd för energieffektivisering i småhus

Länsstyrelserna har fått i uppdrag från regeringen att handlägga och betala ut ett nytt stöd för energieffektivisering för småhus. Stödet beräknas lanseras 15 juni 2023.

Länsstyrelsen ska kunna ge stöd för att byta ut direktverkande el eller gas som uppvärmningssystem till andra system som leder till minskad energianvändning och minskat effektbehov. Stödet ska också kunna ges för energieffektiviserande renovering av småhus som värms upp med direktverkande el eller gas.

Stöd kan fås med maximalt 30 000 kr för konvertering till ett mer effektivt värmesystem. Dessutom kan 30 000 kr ges för andra åtgärder som förbättrar energieffektiviteten (exempelvis byte av tak, isolering, fönster).

Syftet med bidraget är att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till ökad försörjningstrygghet. För åren 2023–2025 har regeringen avsatt totalt drygt en miljard för stödet.

Bidrag för energieffektivisering i småhus - Boverket

KALENDARIUM

15

jun

Nytt stöd för energieffektivisering i småhus

14

sep

Anmäl dig före 31 augusti

Funktionellt + Vackert = Hållbart!?

Digitalt seminarium om arkitekturstrategier, Länsstyrelsen Västra Götaland

9

nov

Delregional träff

Grästorp

16

nov

Delregional träff

Vänersborg

23

nov

Delregional träff

Ulricehamn

30

nov

Delregional träff

Alingsås

Om nyhetsbrevet

Med det här nyhetsbrevet vill vi på Länsstyrelsen nå alla er som jobbar med plan- och bygglovsfrågor i länets kommuner. Innehållet kommer framför allt att spegla vad som är aktuellt på vår myndighet.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick