Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev juni 2023

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Verksamhetsplan 2024-2026

Verksamhetsplan 2024-2026

Styrgruppen fattade beslut om verksamhetsplan för åren 2024-2026 vid sitt möte den 8 juni. Verksamhetsplanen är utformad som en rullande treårsplan. År ett blir planen mer i detalj medan den år två och tre blir av grövre slag. Uppdatering görs årligen varför det behöver finnas ett tillräckligt stort utrymme för nya insatser under de kommande åren.

De nya projekt som ingår i verksamhetsplanen är

  • Natura 2000 – vattenverksamhet

  • Överlåtelse av tillsyn till kommuner

  • Produktion av vätgas – i prövning och tillsyn

Dessutom omnämns fyra ytterligare projekt som styrgruppen kommer att ta ställning till under hösten 2023. Därefter kommer verksamhetsplanen att uppdateras.

Verksamhetsplan 2024–2026 (miljosamverkansverige.se)

Enhetlig tillsynsredovisning

Foto: Jonathan Petersson

Vi startar ett nytt projekt som fått namnet "Enhetlig tillsynsredovisning". Bakgrunden är att länsstyrelserna i nuläget redovisar tillsynsbehov, planerad tillsyn och utfall av genomförd tillsyn på flera olika sätt i olika sammanhang. De redovisningar som görs är inte helt synkroniserade i vad som efterfrågas och redovisas, bland annat genom att det skiljer sig åt vilka verksamhetskoder (VÄS) som ska ingå. Redovisningarna kan därför inte jämföras fullt ut och det ger en splittrad bild av hur länsstyrelsernas tillsynsbehov ser ut jämfört med vilka resurser som avsätts i tillsynsplan, och utfallet av genomförd tid när året är slut.

Projektets mål är att försöka få en mer enhetlig redovisning och planering av tillsynen för länsstyrelserna. I detta ligger att se över modellen för behovsutredning, vilka tidredovisningskoder som ska användas och hur ett årshjul för planering och uppföljning bör se ut. Ett syfte med projektet är att länsstyrelsernas redovisning ska kunna ge en bättre bild av hur de genomför sitt uppdrag. Här finns en koppling till regeringsuppdraget Effektivare tillsyn, deluppdrag 2. Målet är också att arbeta nära Naturvårdsverket för en samsyn kring redovisning enligt förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT) 10 kapitel §§ 3 och 4 samt miljötillsynsförordningen 3 kapitel § 21.

Några möjliga etapper i tidsplanen:

  • Ta fram årshjul för planering och redovisning under hösten 2023.

  • Ta fram förslag på vilka tidredovisningskoder som ska användas för att få en enhetlig redovisning från och med 2024.

  • Föreslå justeringar i den redovisning som görs enligt FAPT, miljötillsynsförordningen och årsredovisningar till årsskiftet 2023/2024.

  • Uppdaterad modell för behovsutredning till hösten 2024.

Revidering av uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn

Foto: Pixabay

I början av maj startade vi upp ett nytt projekt ”Revidering av uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn”. Syftet med detta projekt är att göra det lätt för länsstyrelserna att följa upp och utvärdera kommunernas tillsyn samt att skapa likvärdig bedömning av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken, i hela landet. I det här projektet ska vi revidera det material som togs fram 2018. Du kan läsa mer om både det tidigare och det nya projektet på vår webb.

Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn - Miljösamverkan Sverige (miljosamverkansverige.se)

Ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar

Foto: Pixabay

Nu finns första versionen av ett handläggarstöd för länsstyrelserna när det gäller den nya arbetsuppgiften att bedöma och besluta om säkerheter för vissa anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. Erfarenheten av att hantera dessa ärenden är än så länge begränsad och tanken är att uppdatera stödet när det finns mer erfarenhet på plats hos kommuner och länsstyrelser. Handläggarstödet innehåller resonemang om vilka de särskilda skälen för ekonomisk säkerhet kan vara samt en del utgångspunkter för kommunens respektive länsstyrelsens bedömning. Kort uttryckt kan man säga att kommunerna bör utgå från det de rimligtvis kan känna till om verksamheten och verksamhetsutövaren inom ramen för tillsynen medan länsstyrelsen bör ta ett bredare perspektiv framför allt när det gäller de ekonomiska förutsättningarna.

Ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar - Miljösamverkan Sverige (miljosamverkansverige.se)

Tillsynskampanj i naturtillsyn

Körskada i ett naturreservat. Illustration: Dietmar Kämmerling

Miljösamverkan Sveriges nationella tillsynskampanj i naturtillsyn är i gång med 13 deltagande länsstyrelser. Årets tema är att kontrollera villkor i givna dispenser och tillstånd inom områdesskydd, alltså till exempel strandskydd, biotopskydd eller naturreservat. Kampanjen är främst till nytta för att minska och motverka skador på naturvärden och människors friluftsliv. Kampanjen lever dock också upp till flera tillsynsaktiviteter i den nationella tillsynsstrategin. Den bidrar också till att uppdrag i länsstyrelsernas regleringsbrev kan uppfyllas.

Tillsynskampanj i naturtillsyn - Miljösamverkan Sverige (miljosamverkansverige.se)

Utbildning i naturtillsyn

Övning i fältbesök. Foto: Kristina Höök Patriksson

I början av maj genomförde Miljösamverkan Sverige en utbildning i naturtillsyn. 21 handläggare från 13 länsstyrelser deltog. Utbildningen behandlade bland annat vad naturtillsyn är, rutiner för naturtillsynen, lagar och förordningar som reglerar miljöbalkstillsyn, proportionalitet och strategisk naturtillsyn. Deltagarna fick öva på fältbesök och underrättelseskrivning i grupparbete. De flesta av deltagarna var nöjda med kursen och har angett att de kommer ha stor eller mycket stor nytta av den.

Tillsynsvägledning i naturtillsyn

Planering av tillsynsvägledning. Illustration: Dietmar Kämmerling

Miljösamverkan Sverige och Naturvårdsverket samlade representanter för länsstyrelserna att prata om tillsynsvägledning i naturtillsyn i slutet av maj. Det finns ett behov av bättre tillsynsvägledning gentemot kommunerna om främst strandskyddstillsyn. Naturvårdsverket får många frågor direkt från kommunerna men ofta behöver frågorna besvaras på regional nivå i stället. Tillsynsvägledningen innehåller både stöd och råd, samordning samt uppföljning och utvärdering. Vi gick igenom vad de olika delarna av tillsynsvägledningen innebär och hur det kan gå till.

Tillsynsvägledning strandskyddstillsyn - Miljösamverkan Sverige (miljosamverkansverige.se)

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Miljösamverkan Sverige, miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick