Länsstyrelsen Västra Götaland

Förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev december 2023

Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nyhetsbrev från uppdraget Mäns våld mot kvinnor

Här kommer årets fjärde nyhetsbrev från oss som arbetar i uppdraget Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västra Götaland. Med nyhetsbrevet vänder vi oss till dig som arbetar med eller har intresse av frågor som rör området Mäns våld mot kvinnor. Här hittar du information om till exempel forskningsrapporter, omvärldsbevakning och kommande konferenser. Sprid gärna nyhetsbrevet vidare!

 

Denna gång innehåller nyhetsbrevet:

 • Material och metodstöd
 • Rapporter 
 • Nya lagar och nya uppdrag till myndigheter
 • Kalenderhändelser och utbildningar

Mer information om Länsstyrelsens arbete med frågorna och kontaktuppgifter till oss som arbetar i uppdraget hittar du här.

Webbkurs om våld

150 000 användare

150 000 användare av Webbkurs om våld

Webbkurs om våld, som har utvecklats av Nationellt Centrum mot Kvinnofrid, tillsammans med länsstyrelserna och Socialstyrelsen, är nu uppe i 150 000 användare! Kursen lanserades 2016 och används både för att ge grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

De senaste åren är studenter den grupp som har ökat, men kursen används brett bland yrkesgrupper från hela landet. Länsstyrelserna har spelat en viktig roll i att kontinuerligt sprida kännedom om webbkursen samt ge stöd till användandet av denna.

Webbkursen utvärderas och uppdateras löpande. Till exempel gjordes uppdateringar under förra året utifrån Socialstyrelsens nya föreskrifter om våld i nära relationer. Under hösten planeras uppdateringar med fler intervjuer om hur olika yrkesgrupper arbetar med mäns våld mot kvinnor samt tips på hur kursen kan användas i undervisning på universitetsnivå.

Ta del av webbkursen kostnadsfritt här: webbkursomvald.se

MFoF har fördelat medel till förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) har fördelat verksamhetsbidrag till förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamhetsbidraget ska stimulera kommuner och regioner att utveckla sitt systematiska arbete med föräldraskapsstöd för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtyck. 13 kommuner och 1 region har beviljats medel, totalt 5,2 miljoner. Läs mer om bidraget och se vilka kommuner och regioner som erhållit medlen här: MFoF beviljar 5,2 miljoner i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck (mfof.se)

Nya steg mot en ny socialtjänstlag

I budgetpropositionen presenterar regeringen flera satsningar för att möjliggöra en reform av socialtjänsten, med en ny socialtjänstlag. Under 2024 ska en ny socialtjänstlag presenteras och arbetet påbörjas för en omställning till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Som en del i satsningen har regeringen avsatt medel till en kompetens- och bemanningssatsning i socialtjänsten samt en överenskommelse med SKR för att stödja kommunerna i omställningen. En utredning kommer också tillsättas för att föreslå ett samlat regelverk för socialtjänstdataregister. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för socialtjänsten att arbeta kunskapsbaserat.

Svartsjuka är inte romantisk

Svartsjuka är inte romantiskt

Årlig kampanj om våld i ungas parrelationer

Den 1 februari – 31 mars pågår den årliga nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Kampanjen är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, ungarelationer.se och Polismyndigheten. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och förebygga våld i ungas partnerrelationer.

Från den 15 december kan verksamheter, föreningar och andra beställa tryckt material och ladda ned digitalt material för spridning i sociala medier. Det går också att beställa eller ladda ned ett stödmaterial för att arbeta med frågan tillsammans med unga.

Läs mer på vår kampanjwebb För dig som arbetar med unga - Svartsjuka är inte romantiskt (svartsjukaarinteromantiskt.se)

EU-parlamentet har röstat för resolution för att kriminalisera sexköp

Den 14 september röstade EU-parlamentet om en resolution för att kriminalisera sexköp i alla medlemsländer. En knapp majoritet röstade för resolutionen. Den innebär att man ska jobba för en gemensam strategi mot prostitution. Resolutionen är dock inte bindande.

Läs mer om resolutionen här: BETÄNKANDE om reglering av prostitution i EU: dess gränsöverskridande konsekvenser och inverkan på jämställdheten och kvinnors rättigheter eller på  GP: EU-parlamentet röstar för att svensk sexköpslag kan bli standard

MATERIAL OCH METODSTÖD

Nu lanserar Länsstyrelsen Västra Götaland FREDA-paketet.

FREDA-paketet är ett lättillgängligt och pedagogiskt digitalt material för att tillgängliggöra FREDA-bedömningsmetoder. Bakgrunden är ett gemensamt kompetensstödsuppdrag under 2016–2018 där Länsstyrelserna, Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) och Socialstyrelsen gemensamt arbetade med att sprida FREDA Bedömningsmetoder. Filmer och utbildningsmaterial för utbildare togs fram till ett sammanslaget utbildningspaket. Nu har Länsstyrelsen Västra Götaland packat om materialet och skapat ett digitaliserat FREDA-paket.

FREDA-paketet är tänkt att användas för att underlätta introduktion eller repetition i en organisation eller inom arbetsgrupper. FREDA-kortfrågor kan användas av alla i en organisation som möter klienter, brukare och liknande genom sin funktion som ett screeningsverktyg. FREDA-beskrivning och FREDA-farlighet ska användas av medarbetare som har fördjupad kunskap om våld i nära relation och ska använda det som en del av sin utredning för att kartlägga våldet samt bedöma riskerna av våldet. De som ska använda FREDA- beskrivning och farlighet bör känna sig bekväma i att ställa komplexa frågor om våld.

På Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida finns nu kompetensstöd samlat för arbetet mot mäns våld mot kvinnor med material om

 • Prostitution och människohandel

 • FREDA bedömningsmetoder

 • Våld som arbetsgivarfråga

Ta del av hela kompetensstödet och FREDA-paketet här.

Samlat stöd om betänketid vid misstänkt människohandel

Nu är kunskapsguiden.se uppdaterad med samlad information om möjligheten för socialtjänsten att ansöka hos Migrationsverket om betänketid för offer för människohandel. Den möjligheten är etablerad sedan 1 augusti 2022. Betänketid, ibland kallad reflektionsperiod, är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd under en period om 30 dagar. Betänketiden ger brottsoffret möjlighet att kunna återhämta sig och ta ställning till medverkan i en rättsprocess under trygga förhållanden eller på en trygg plats.

På Kunskapsguiden har Socialstyrelsen samlat stöd och fakta om bestämmelsen. Materialet är framtaget i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten.

Ta del av materialet här: Möjlighet för socialtjänsten att ansöka om uppehållstillstånd för betänketid - Kunskapsguiden

Socialstyrelsen har tagit fram ett meddelandeblad om de nya bestämmelserna. Ladda ner meddelandebladet här.

Jämställdhetsmyndigheten och Socialstyrelsen har genomfört webbinarium om betänketid som ni kan se här:
Webbinarium om betänketid för offer för människohandel - YouTube

Ny kunskapsöversikt om ojämställdhet i socialtjänsten

SKR har tagit fram en kunskapsöversikt om ojämställdhet i socialtjänsten. Bakgrunden är att det i förslaget till ny socialtjänstlag ska föreslås ett inlägg om jämställdhet som mål i portalparagrafen.

Sammanställningen visar att könsnormer som finns i samhället också återspeglar sig i socialtjänstens handläggning. Bland annat visar kunskapsöversikten följande:

 • Mammors och pappors förmågor som föräldrar bedöms olika

 • Flickors utsatthet fångas upp bättre än pojkars

 • Våldsutsatta flickor får insatser i högre utsträckning än pojkar

 • Våld från pappor tonas ner till förmån för intakta kärnfamiljer

 • Stora kunskapsluckor om hedersrelaterat våld

En ytterligare slutsats i sammanställningen är att det saknas forskning på området och att det behövs mer kunskap. Ta del av hela kunskapsöversikten på SKR:s webbsida: Ojämställdhet i socialtjänsten, kunskapsöversikt | SKR

MUCF utvecklar Rätt att veta!

Inkluderande och trygga samtal med unga MUCF

Inkluderande och trygga samtal med unga - MUCF

Med utgångspunkt i Youmo.se har MUCF tagit fram utbildningspaketet, Rätt att veta!

Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga. Rätt att veta! Är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Utbildningspaketet består av fyra webbutbildningar som alla ger konkreta verktyg och stöd i hur yrkesverksamma kan prata med unga enskilt eller i grupp. Utbildningarna bidrar också till alla ungas rätt att få kunskap och möjlighet till trygga samtal om dessa ämnen.

Rätt att veta! - Grundutbildning bidrar till att skapa trygga och inkluderande samtal om de nio ämnen som finns på Youmo.se (Kroppen, Kärlek och vänskap, Sex, Jag, Familj, Tobak, alkohol och droger, Våld och orättvisor, Att må dåligt, Att ta hjälp).

Rätt att veta! - Trauma handlar om trauma och bemötande och innehåller en föreläsning i tre delar.

Rätt att veta! - Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en fördjupning i ämnet och består av en föreläsning i tre delar.

Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att samtala med unga om hedersrelaterat våld och förtryck, med särskilt fokus på perspektiven hbtqi, intellektuell funktionsnedsättning samt utsatthet för rasism.

Webbutbildningarna är kostnadsfria. Mer information om utbildningspaketet och länkar till de olika delarna finns på mucf.se/rattattveta.

Låt inte tystnaden tala

Låt inte tystnaden tala

Jämställdhetsmyndigheten lanserar ny kampanj: Låt inte tystnaden tala

Den 18 oktober, EU:s dag mot människohandel, har Jämställdhetsmyndigheten (NSPM) lanserat kampanjen Låt inte tystnaden tala. Satsningen syftar till att främja samtycke och motverka sexuell exploatering av barn och efterfrågan på ’köp av sexuella tjänster’. Satsningen omfattar filmer och en tillhörande kampanj i sociala medier. Den innehåller även ett kunskaps- och stödmaterial till personer som möter unga i sin yrkesroll eller som ideell ledare. Med hjälp av stödmaterialet kan filmen användas för att lyfta frågor om samtycke och sexuell exploatering med unga. Materialet vill främja en samtyckeskultur och stärka framför allt pojkar och män i att våga säga ifrån mot sexuella kränkningar och sexuell exploatering. Kampanj- och stödmaterialet består av bland annat en film, en kampanjsida för unga och en pedagogisk handledning.

Läs mer: Låt inte tystnaden tala - till dig som är vuxen | NSPM (jamstalldhetsmyndigheten.se) eller Låt inte tystnaden tala - våga säg ifrån! | NSPM (jamstalldhetsmyndigheten.se)

MFD

Webbsidan på MFD.se

Uppdaterat kunskapsstöd från MFD

Myndigheten för Delaktighet, MFD, har uppdaterat sin webb med mer material om våld mot personer med funktionsnedsättning. Bland annat finns lärande exempel från flera verksamheter och en rad rapporter och annat material. Allt material finns samlat här: Våld mot personer med funktionsnedsättning - MFD

Nationellt hälsoprogram för barn och unga

Regeringen har beslutat att ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder ska tas fram. Målet är att skapa en mer sammanhållen barn- och ungdomshälsovård där det förebyggande och hälsofrämjandet arbetet får större genomslag. Uppdraget ges till bland andra Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Uppdraget kommer att beröra området Mäns våld mot kvinnor. Myndigheterna ska särskilt beakta barnets rättigheter samt utgå från perspektiv som kan innebära en särskild utsatthet, exempelvis socioekonomisk utsatthet, barn i samhällsvård, funktionsnedsättning, hbtqi-personers hälsa och våldsutsatthet, inbegripet hedersrelaterat våld och förtryck. Jämställdhet, icke-diskriminering, och jämlik hälsa ska vara utgångpunkter i arbetet.

Mer information och länk till uppdraget i sin helhet finns här.

RAPPORTER 

Brottsförebyggande arbete i skolor

Skolverket har släppt en rapport om det brottsförebyggande arbetet i svenska skolor. Rapporten Skolans roll i det brottsförebyggande arbetet visar att svenska skolor i stor utsträckning arbetar brottsförebyggande, men också att det finns stora skillnader i hur det brottsförebyggande arbetet bedrivs.

Framgångsfaktorer som lyfts fram i rapporten är bland annat elevnärvaro, tillgång till trygga vuxna och samverkan. Läs mer och ta del av rapporten här.

Brister i samhällets insatser för att skydda barn och unga från att föras utomlands

Jämställdhetsmyndigheten har publicerat en ny kartläggning om myndigheters arbete för att förhindra att barn och unga förs utomlands mot sin vilja. Rapporten visar bland annat att många barn inte får tillräcklig hjälp och att myndigheternas insatser brister. Jämställdhetsmyndigheten konstaterar i rapporten att fler bortföranden skulle kunna förhindras om myndigheter ingrep tidigare och agerade mer skyndsamt. Rapporten finns att läsa och ladda ner på Jämställdhetsmyndighetens webbplats.

För att stödja yrkesverksamma som möter barn och unga som är i riskzonen för bortföranden har en ”Att tänka på-lista” tagits fram. Den finns att ta del av här: Bortförda - att tänka på

Jämställdhetsmyndigheten har släppt en ny rapport om dödligt partnervåld mot unga

Dödligt partnervåld är inte ett problem som bara finns i vuxenvärlden. Unga personer drabbas i stort sett i samma utsträckning. Trots det finns det stora kunskapsluckor och lite forskning på området.

Både i praktik och forskning har dödligt våld i ungas partnerrelationer varit ett förbisett område. Det visar en ny rapport som Shilan Caman och Sara Skott skrivit på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Rapporten kan ni läsa här.

24 november hade Jämställdhetsmyndigheten ett kort webbinarie kring rapporten. Webbinariet spelades in och finns att ta del av via följande länk fram till 31 januari: Webbinarie - Dödligt partnervåld mot unga

Nya rapporter från myndigheten för vård och omsorgsanalys avseende mäns våld mot kvinnor

Myndigheten för vård och omsorgsanalys har publicerat två rapporter 30 november. Den ena rör måluppfyllelsen för utvecklingsmedel och kompetensstöd till arbetet med våld i nära relationer och den anda erfarenheter av socialtjänstens stöd vid hedersrelaterat våld och förtryck.

Följande rekommendationer lämnas:

Flera utmaningar kvarstår på området och behöver hanteras. Därför finns behov av att utveckla arbetet och styrningen och Myndigheten för vård och omsorgsanalys lämnar följande rekommendationer:

 • Regeringen bör verka för ett helhetsperspektiv och en långsiktighet i styrningen och finansieringen av området.

 • Kommuner och regioner bör säkerställa en långsiktig planering och prioritering av utvecklingsarbetet inom området.

 • Myndigheter bör säkerställa att deras arbete med kompetensstöd inom området samordnas.

 • Regeringen, myndigheter, kommuner och regioner bör utveckla uppföljningen inom området.

Länkar till rapporterna

Medel mot våld: Måluppfyllelsen för utvecklingsmedel och kompetensstöd mot våld i nära relationer Medel mot våld | Vård- och omsorgsanalys (vardanalys.se).

Bära eller brista: Erfarenheter av socialtjänstens stöd vid hedersrelaterat våld och förtryck Bära eller brista | Vård- och omsorgsanalys (vardanalys.se)

NYA LAGAR OCH NYA UPPDRAG TILL MYNDIGHETER

Nollvision för våld i nära relationer

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att göra en förstudie om en nollvision för våld i nära relationer. Bakgrunden är ett tillkännagivande från riksdagen tidigare i år. Studien ska analysera och bedöma lärdomar från arbetet med andra nollvisioner, till exempel erfarenheter av nollvisioner som styrmedel. Studien ska innehålla rekommendationer om hur åtgärder för en nollvision kan utformas. I arbetet ska Jämställdhetsmyndigheten även beakta arbetet med så kallade skade- och dödsfallsutredningar. Uppdraget ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 februari 2024. Mer information finns här.

NCK genomför förstudie om EU-gemensamt nummer för våldsutsatta

Regeringen har gett NCK i uppdrag att utreda gällande införandet av ett gemensamt telefonnummer inom EU för personer som har utsatts för könsrelaterat våld. Bakgrunden är att det finns ett förslag till EU-direktiv om att medlemsstaterna ska inrätta nationella stödlinjer som är gratis och bemannade dygnet runt för att ge råd till personer som utsatts för våld i nära relationer. Stödlinjen ska gå att nå från ett och samma telefonnummer, oavsett vilket EU-land man befinner sig i. Förstudien ska undersöka vilka tekniska lösningar som kan bli nödvändiga ur tillgänglighetssynpunkt och vilka grupper som telefonnumret ska rikta sig. Den ska även belysa frågor om anonymitet och sekretess för den som tar kontakt via numret samt vilka kommunikationsinsatser som skulle behöva vidtas om EU inför ett gemensamt telefonnummer.

Uppdraget ska redovisas senast 10 januari 2024. Läs mer här.

Kriminalvården får i uppdrag att stödja implementering av Predov

Kriminalvården har fått i uppdrag att implementera och utvärdera behandlingsprogrammet Predov, som riktar sig till personer som utövar våld mot närstående. Kriminalvården ska stödja ett urval av kommuner, med syftet att möjliggöra en utvärdering av Predov i socialtjänstens verksamhet och för personer som frivilligt söker stöd för våld mot närstående. Arbetet ska ske i samverkan med Socialstyrelsen. Kunskap ska även inhämtas från länsstyrelserna i arbetet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 december 2028. Läs mer och ta del av uppdraget här.

Flera nya uppdrag rörande delmål 6

Regeringen har den senaste tiden beslutat om flera nya regeringsuppdrag till myndigheter som berör arbetet för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

 • Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att ta fram en internationell kunskapsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck. Mer info här.

 • Socialstyrelsen har fått i uppdrag att stärka våldsutsattas barn och ungas delaktighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Mer infor här.

KALENDER OCH UTBILDNINGAR

24-25 januari 2024

Linköping

Barnafridskonferensen 2024, som arrangeras av Barnafrid i Linköping.

Den 24 – 25 januari 2024 är du välkommen att delta på Barnafridskonferensen på Linköping Konsert & Kongress. Vi utlovar precis som vid tidigare konferenser, inspirerande föreläsningar, paneldiskussioner och frågestunder med ett brett urval där alla yrkesgrupper som arbetar med barn kommer att hitta värdefull kunskap.

 

Temat på konferensen är Aldrig våld! Med kunskap går vi från ord till handling.

 

Sista anmälningsdag är fredagen den 12 januari.

 

Information och anmälan här.

24 januari 09.00-12.00 och 29 januari 13.00-15.30

Medel att söka för ett socialt hållbart Västra Götaland 2024 - två digitala sändningar

Välkommen till två olika informationstillfällen om stöd och bidrag som finns att söka för ökad social hållbarhet i Västra Götalands län. Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och möjligheterna att förbättra dem. För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behövs satsningar på bland annat folkhälsa, mänskliga rättigheter, integration, jämställdhet och delaktighet.

 

Vid båda tillfällena kommer olika myndigheter och fonder presentera bidrag de fördelar kopplade till social hållbarhet.

 

Målgrupp: vi vänder oss i första hand till dig som är verksam inom kommunal eller regional verksamhet eller inom civilsamhällets organisationer.

 

Datum och tid: onsdag den 24 januari kl. 09.00-12.00 och måndag den 29 januari kl. 13.00-15.30.

 

Anmälan 24 januari

Anmälan 29 januari

14 december 2023 (digital)

8 februari 2024 (fysisk)

1 februari 2024 (digital)

Konferenser för att stödja arbetet mot våld i nära relationer

Socialstyrelsen bjuder in alla som arbetar i socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och berörs av arbetet mot våld till en konferensserie för att stödja implementeringen av föreskrifter våld i nära relationer. Vi drar igång konferensserien med en webbsändning på 1,5 timme från Socialstyrelsen. Vi kommer få besöka olika verksamheter runt om i landet, blicka bakåt och spana framåt tillsammans med en kunnig panel. Innan vi skiljs åt får du med dig ett antal diskussionsfrågor för att ta med tillbaka till din verksamhet innan vi ses igen på en heldagskonferens.

 

Tid: 14 december 9:00-10:30; anmälan här.

 

Del 2 av konferensserien för att stödja implementeringen av de nya föreskrifterna våld i nära relationer

Under dag 2 djupdyker vi förändringarna i de nya föreskrifterna och hur Socialstyrelsens olika stöd kan bidra till implementeringen.

 

Plats: Scandic Opalen, Göteborg

Tid: Torsdag 8 februari, 10.00 - 15.00; anmälan här.

Sista dagen för anmälan är den 29 januari 2024. 

 

Alternativt kan man gå en halvdag digitalt 1 februari (09.00-12.00). Anmälan här för digital halvdag.

14 februari 2024

SAVE THE DATE

Våld i ungas nära relationer - hur ser forskningen ut?

Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till en heldagskonferens (fysisk med möjlighet till digital deltagande) om att främja utvecklingen av ett våldsförebyggande arbete med fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas nära relationer.

Save the date - konferens våld i ungas nära relationer

21 mars 2024

08:45-16.00

SAVE THE DATE!

Lanseringskonferens Jämställt Västra Götaland 2024-2027

Snart börjar arbetet med den länsövergripande strategin för jämställdhet: Jämställt Västra Götaland 2024–2027. Den 21 mars bjuder Länsstyrelsen Västra Götaland in länets aktörer för en gemensam uppstart!

Konferensen invigs av landshövding Sten Tolgfors. Under dagen kommer du få ta del av inspirerande och kunskapshöjande föredrag inom jämställdhet och civil beredskap, ekonomisk jämställdhet, utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden och att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Du kommer även få lyssna till intressanta scensamtal och ges möjlighet att mingla med olika aktörer från hela länet.

 

Tid: Kl. 08:45-16:00

Plats: Radisson Blu, Södra Hamngatan 59 Göteborg

Målgrupp: Politiker, chefer och strateger i offentlig verksamhet samt aktiva inom civilsamhället

Frågor? magdalena.zeijlon@lansstyrelsen.se samt andrea.buske@lansstyrelsen.se 

 

Håll utkik efter färdigt program och anmäl er här.

 

Bakgrund

Länsstyrelsen Västra Götaland tar fram en länsövergripande strategi för jämställdhet som kommer att gälla från 2024 till 2027. Strategin ska bidra till de jämställdhetspolitiska målen där delmål 6 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra ingår. När länsstrategin är på plats kommer kommuner, region, lärosäten och myndigheter erbjudas att ansluta sig till strategin via en avsiktsförklaring.

 

Länsstrategin pekar ut en riktning för jämställdhetsarbetet i Västra Götaland och bidrar till att samla länets aktörer kring ett antal gemensamma och regionala jämställdhetsmål. De aktörer som ansluter sig till strategin kan använda den som ett strategiskt dokument i arbetet för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Strategin kan också utgöra ett stöd för länets aktörer i arbetet med nulägesanalys, prioriteringar och inriktningsbeslut.

 

Näringsliv och civilsamhälle är också välkomna att delta i arbete knutet till strategin även om de inte är primär målgrupp och kan skriva på avsiktsförklaringen. Det fria och oberoende civila samhället har en central uppgift i att driva utvecklingen av jämställdhetsarbetet i länet genom sin roll som granskare, förslagsställare och röstbärare.

29-30 januari 2024

Vill du utbilda andra i hedersrelaterat våld och förtryck?

Öronmärk då 29-30 januari 2024 i kalendern och anmäl dig till Socialstyrelsens lärarledda distansutbildning.

  • Utveckla din kunskap om könsstympning och hedersrelaterat våld och förtryck.

  • Få vägledning i hur du kan hålla egna, väl genomtänkta utbildningar för kollegor och andra yrkesverksamma i din kommun eller region.

  • Efter utbildningen får du tillgång till förslag på upplägg för dina utbildningar och till utbildningsmaterial.

Dina lärare kommer från Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) och Socialstyrelsen. Läs mer här.

 

Till kursanmälan för Hedersrelaterat våld och förtryck - utbildning för utbildare

Bli prenumerant på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet skickat till dig av en kollega?
Klicka här för att skapa din egen prenumeration av nyhetsbrevet.

Om Länsstyrelsen uppdrag inom området Mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin. Besök vår webbplats för mer information.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick