Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev oktober 2023

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Vi söker projektgruppsdeltagare!

Visst vill du bidra med din kompetens och på så sätt stärka samt utveckla dig själv och ditt ämnesområde!? Att delta i något av Miljösamverkan Sveriges projekt är ett perfekt tillfälle att påverka och sätta avtryck på den nationella samverkan. Nu söker vi deltagare till följande projekt som startar nästa år:

 • Natura 2000 – vattenverksamhet

 • Produktion av vätgas – i prövning och tillsyn

 • Överlåtelse av tillsyn till kommuner

 • Tillsyn av vattenskyddsområden

 • Tillsyn av traditionell asiatisk medicin

Det allra viktigaste för varje nytt projekt är att vi kan skapa en projektgrupp med engagerade miljöhandläggare på länsstyrelserna. Vi hoppas på många intresserade! Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer. Välkommen med din intresseanmälan senast den 15 november, skicka den till

E-post: miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Nya projekt

Natura 2000 – vattenverksamhet

Med åren har det har blivit fler åtgärder i vatten, både i och i direkt anslutning till andra lagskyddade områden som exempelvis Natura2000. Det kan handla om nyanläggning av våtmarker och restaureringsåtgärder. För att kunna bedriva vattenverksamhet i dessa områden ska en bedömning om betydande miljöpåverkan göras, det ska även göras bedömning om det krävs tillstånd för vattenverksamhet. Processen är både omfattande och komplex och det finns en stor utmaning i att väga olika naturvärden mot varandra. En vägledning för hur bedömningar kan göras och hur tillståndsprocessen ser ut skulle underlätta och effektivisera arbetet med vattenvårdande åtgärder inom och i direkt anslutning till skyddade områden.

Produktion av vätgas – i prövning och tillsyn

Vätgas har de senaste åren fått en allt tydligare roll som ett sätt att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Det har tagits fram vätgasstrategier och flera utredningar har genomförts eller är på gång både i Sverige och på EU-nivå. På nationell nivå finns flera verksamheter som sökt och fått tillstånd för att producera vätgas. Kunskapen är däremot relativt låg både inom företag och myndigheter när det kommer till hur verksamheterna ska regleras ur ett miljöbalks- och Sevesohänseende, både för tillstånd och tillsyn. En vägledning eller ett handläggarstöd skulle fungera som stöd både inför och under prövning av ett nytt tillstånd eller ett ändringstillstånd av verksamheten. En vägledning skulle också vara ett stöd i tillsynen vid exempelvis anmälan om byte av bränsle och vad som är av vikt att bedriva tillsyn över.

Överlåtelse av tillsyn till kommuner

Det vore bra med mer samstämmighet mellan länsstyrelserna i överlåtelse av tillsyn till kommunerna. Det finns ett mindre nätverk mellan några länsstyrelser där dessa frågor diskuteras, men ett projekt skulle ge mer tid till att utveckla denna verksamhet och ge stöd till länsstyrelserna i dessa ärenden. Projektet bör inte omfatta enbart miljöfarlig verksamhet utan även vattenskyddsområden, vattenverksamhet, naturtillsyn och förorenade områden. Inom projektet skulle en gemensam policy för överlåtelse kunna tas fram som en fortsättning på den vägledning som Naturvårdsverket tog fram 2020. Projektet skulle även kunna arbeta med att ta fram mallar för beslut, till exempel bra beslutsformuleringar som håller över tid.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Havs- och vattenmyndigheten tog för två år sedan fram en vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden. Metoden utgår från att skyddsområdet och skyddsföreskrifter ska utgå från platsspecifika förutsättningar och att det skyddsbehov som finns på platsen är lokalt anpassat. Länsstyrelsen ska i sin tillsyn följa upp att föreskrifterna följs, en tillsyn som ofta prioriteras bort och som inte blir systematisk. En tydligare processbeskrivning och ett sammanhållet handläggarstöd skulle förenkla och effektivisera tillsynen och innebära kortare handläggningstider och ökad lagefterlevnad. Det skulle även öka möjligheten till nationell samordning mellan länsstyrelsens handläggare.

Tillsyn av traditionell asiatisk medicin

Att bedriva tillsyn av traditionell asiatisk medicin anses generellt vara ett svårt tillsynsområde av flera olika anledningar, bland annat finns en svårighet när det gäller att tolka asiatiska symboler. Flera av de arter som traditionellt ingår i olika alternativa läkemedel och som används som medicinalväxter är enligt CITES-lagstiftningen skyddade från handel. För 15 år sedan drev Miljösamverkan Sverige en tillsynskampanj med god uppslutning. Det arbetades även fram en vägledning och ett underlag för tillsyn inom området. Det börjar bli hög tid att genomföra ytterligare en tillsynskampanj och att uppdatera både kampanjmaterialet och vägledningen.

Mer utförlig information om projekten hittar du i vår verksamhetsplan, projektförslagen finns samlade i slutet av dokumentet.
Verksamhetsplan 2024–2026 (miljosamverkansverige.se)

 

Vad innebär det att delta i ett projekt hos Miljösamverkan Sverige?

 • Vi brukar säga att varje projektgruppsmedlem behöver bidra med cirka tre-fyra veckors arbete under 1-1,5 år. Det varierar mellan olika projekt och beror också på hur stor projektgruppen är. Deltar sju personer krävs mindre insats per person än om man är fyra.

 • Respektive organisation står för arbetstiden. Miljösamverkan Sverige betalar eventuella resor och hotellkostnader. Vi använder oss flitigt av Skype.

 • Det är projektgruppen som utifrån projektförslaget arbetar fram förslag till projektplan. Projektgruppsmedlemmarna har alltså ett stort inflytande på projektets utformning. Det är alltid Miljösamverkan Sveriges styrgrupp som godkänner projektplanen.

 

Läs mer om vad det innebär att delta i ett projekt på vår webbplats

Foto: Anna Lejon

IAS-Mallar

I mars lanserades fem mallar för länsstyrelsernas interna ärendehanteringssystem gällande ärenden kopplade till invasiva främmande arter (IAS). Till mallarna finns en vägledning för att handläggaren ska få stöd och råd kring respektive mall under ärendeprocessen. Mallarna är grunddokument och inte beslutsfärdiga texter vilket ger handläggarna utrymme för regionala och lokala anpassningar samtidigt som den nationella samsynen behålls.

Bedömning av betydande miljöpåverkan

Foto: Pixabay

Nu är verktyget som ska hjälpa länsstyrelsernas handläggare i arbetet med bedömning om betydande miljöpåverkan (BMP) lanserat. Projektet har arbetat fram ett verktyg som ska hjälpa de handläggare som arbetar med täkt- och vattenverksamhet att ställa rätt frågor till sig själva inför bedömningen av miljöpåverkan. Verktyget gör en sammanvägning av bedömningsgrunderna och genererar stöd till motivering av beslut. Förhoppningen är att verktyget ska leda till ett kvalitetssäkrat och likriktat arbetssätt för beslut om BMP i hela landet och genom detta även öka rättssäkerheten.

Tillsynskampanj om egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk

Illustration: Dietmar Kämmerling

Hösten 2021 startade vi projektet ”Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk”. Nu har vi avslutat projektet och kan sammanfatta bland annat följande resultat:

 • Vi har arbetat fram material som länen kan använda för att göra egenkontrolltillsyn; mall för egenkontroll, checklista för tillsyn och tillsynsprotokoll, beskrivning av ärendegång för egenkontrolltillsyn samt mallar för att boka tillsynsbesök och avgiftsbeslut.
 • Vi har genomfört en tillsynskampanj med 12 deltagande län där mer än 31 tillsynsobjekt har tillsynats.
 • Vi har utvärderat tillsynskampanjen och kan bland annat konstatera att endast ett av tillsynsobjekten har en fullgod och dokumenterad egenkontroll.

Mer om projektet och utvärderingen av tillsynskampanjen hittar du på vår webb.

Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn

Illustration: Dietmar Kämmerling

Du kommer väl ihåg vår utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn? Utbildningen riktar sig till dig som jobbar som inspektör eller miljöhandläggare och är osäker på vad du bör tänka på som offentlig tjänsteperson, hur du utför ett tillsynsbesök eller hur du handlägger ett ärende. Utbildningen är gratis och finns på vår webb tillsammans med ett studiematerial.

Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn - Miljösamverkan Sverige (miljosamverkansverige.se)

 

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Miljösamverkan Sverige, miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick