Länsstyrelsen Västra Götaland

Social hållbarhet

Nyhetsbrev december 2023

Blåmes sittande på en snödriva.
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Årlig kampanj om våld i ungas parrelationer

Illustration av ett hjärta genomborrad av en dolk med droppar som faller, mot en turkos bakgrund.

 

Den 1 februari – 31 mars pågår den årliga nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Kampanjen är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, ungarelationer.se och Polismyndigheten. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och förebygga våld i ungas partnerrelationer.

Från den 15 december kan verksamheter, föreningar och andra beställa tryckt material och ladda ned digitalt material för spridning i sociala medier. Det går också att beställa eller ladda ned ett stödmaterial för att arbeta med frågan tillsammans med unga.

Läs mer på vår kampanjwebb För dig som arbetar med unga - Svartsjuka är inte romantiskt (svartsjukaarinteromantiskt.se)

Digitala informationstillfällen: Medel att söka för ett socialt hållbart Västra Götaland 2024 

Välkommen till två digitala informationstillfällen om stöd och bidrag att söka för ökad social hållbarhet i Västra Götalands län. För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behövs satsningar på bland annat folkhälsa, mänskliga rättigheter, integration, jämställdhet och delaktighet.

Vid båda tillfällena presenterar olika myndigheter och fonder bidrag de fördelar kopplat till social hållbarhet.

24 januari, kl 9-12

 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Västra Götalandsregionen (VGR)
 • AMIF
 • Svenska ESF-rådet
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapstöd (MFoF)

Mer information och anmälan

29 januari, kl 13-15.30

 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
 • Allmänna arvsfonden
 • Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Brottsoffermyndigheten
 • Mikrofonden Väst

Mer information och anmälan

Nationell och regional konferens om de nya förskrifterna mot våld i nära relation

Nu är anmälan öppen för två dagar om de nya förskrifterna; digital inledande föreläsning den 14 december samt regional konferens i Göteborg den 8 februari.

Inbjudan riktar sig till berörda inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt tandvård.

Mer information och anmälan

Snart är Jämställt Västra Götaland 2024–2027

på plats!

Illustration av två suddiga ansikten skilda av en vågskål, symboliserande rättvisa.

Illustratör: Danny Eriksson

Länsstyrelsen tar på uppdrag av regeringen fram en ny länsövergripande strategi för jämställdhet för perioden 2024–2027.

Förslaget till jämställdhetsstrategi är nu ute på remiss hos kommuner, myndigheter, regionen, lärosäten och civilsamhället i Västra Götaland. Remissvaren kommer att beaktas i arbetet med att färdigställa strategin och den nya länsstrategin kommer finnas tillgänglig för aktörer i länet i slutet av februari 2024.

Den 21 mars bjuder Länsstyrelsen Västra Götaland in länets aktörer för en gemensam uppstartskonferens i Göteborg för arbetet med strategin. Boka gärna dagen redan nu! Mer information och program kommer i Länsstyrelsens kalender.

Nätverk mot prostitution och människohandel i Väst

I november 2023 samlades Nätverket mot prostitution och människohandel i Väst för första mötet. Engagerade representanter från hotellkedjor, taxinäringen och evenemangsverksamhet inom idrotten deltog.

Fokus var verksamheternas behov av kunskap och stöd för att upptäcka och förhindra prostitution och människohandel.

Arbetet går vidare 2024 och sker i samverkan mellan Länsstyrelsen, Göteborgs Stad och Polisen.

Vill du veta mer eller anmäla dig till nätverket? Mejla anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se

Beställ nya tryckta rapporter på jämställdhetsområdet!

 

Nu finns rapporten ”Hur jämställda är arbetsvillkoren i Västra Götaland” och statistikboken ”Om kvinnor och män i Västra Götaland 2022” att beställa i tryckt form från Länsstyrelsen.

Beställ gärna rapporterna till din organisation!

Mejla till magdalena.zeijlon@lansstyrelsen eller andrea.buske@lansstyrelsen.se och ange:

 • vilken/vilka rapporter

 • antal

 • organisation

 • adress

Länet har nu fyra regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen har beviljats medel, från Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland, för att utveckla ytterligare två regionala resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. I länet finns sedan tidigare Regionalt stödcentrum heder (Göteborgsregionen) och Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck – Fyrbodal. I Göteborg finns även Resursteam heder, vilket startade upp 2018 som ett nationellt regeringsuppdrag och ett av landets fem första resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck. Resursteam heder ingår sedan 2022 i Regionalt stödcentrum heder.

Den 1 oktober gick startskottet för de nytillkomna resurscentrumen, varav det ena går under namnet Resurscentrum Heder Skaraborg och det andra Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck – Älvsborg. Resurscentrumen är under uppbyggnad men redan nu erbjuder de konsultativt stöd till såväl yrkesverksamma i berörda verksamheter som till civilsamhällesorganisationer belägna i Skaraborg respektive Sjuhärad. De erbjuder även ett specialiserat stöd och anpassad rådgivning till personer bosatta i nämnda geografiska regioner, och som är utsatta för, eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Det är regeringens intention att det ska finnas regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck i varje län. I och med uppstarten av de två nya resurscentrumen har samtliga kommuner i Västra Götaland nu tillgång till delregionalt professionellt stöd i frågor rörande hedersrelaterat våld och förtryck.

Kontakt

Resurscentrum Heder Skaraborg
Telefon: 0500-49 80 00, epost: rch.skaraborg@skovde.se

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck – Älvsborg
Telefon: 0734-32 86 80, epost: rch.alvsborg@boras.se

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck – Fyrbodal
Telefon: 0520-49 68 08.

Regionalt stödcentrum heder
Telefon: 020-34 03 03, epost: stodcentrumheder@socialcentrum.goteborg.se

Resursteam heder
E-post: resursteamsheder@socialcentrum.goteborg.se

Kontakt Länsstyrelsen Västra Götaland
Telefon 010-224 42 15, epost: maria.ekholm@lansstyrelsen.se

Hur kan din organisation skapa en god arbetsmiljö för hbtq-personer?

Vad kännetecknar en inkluderande arbetsplats och en arbetsmiljö som hbtq-personer uppfattar som god? Se vår föreläsning och ta del av evidensbaserade råd och tips, erfarenheter och exempel på hur du kan skapa en inkluderande arbetsplats.

Föreläsningen bygger på en kunskapssammanställning som Myndigheten för arbetsmiljökunskap, KTH och Stockholms universitet har tagit fram. Föreläser gör Sara Andersson, postdoktor, från Stockholms universitet, och Andrea Eriksson, docent, Kungliga Tekniska Högskolan.

Mer information och föreläsningen 

RUBRIK

14

DEC

Digital kick-off inför regionala konferenser om arbetet mot våld i nära relationer

Obs, sista anmälningsdag är 10 december. Mer information och anmälan

24

JAN

Medel att söka för ett socialt hållbart Västra Götaland 2024

Digitalt informationstillfälle om stöd och bidrag att söka för ökad social hållbarhet i länet. Mer information och anmälan

29

JAN

Medel att söka för ett socialt hållbart Västra Götaland 2024

Digitalt informationstillfälle om stöd och bidrag att söka för ökad social hållbarhet i länet. Mer information och anmälan

8

FEB

Regionala konferens om arbetet mot våld i nära relationer

Mer information och anmälan

21

MARS

Lanseringskonferens: Jämställt Västra Götaland 2024–2027

Mer information och program kommer i Länsstyrelsens kalender.

Om nyhetsbrevet

Information om event och konferenser, utlysningar av medel, samt nyheter kopplade till integration, folkhälsa och rättighetsfrågor.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick