Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyhetsbrev

Svenska sedlar med texten "Nyhetsbrev för penningtvätt".
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Våren 2024

Detta är ett gemensamt nyhetsbrev från länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Nyhetsbrevet ger dig som verksamhetsutövare information med syfte att stärka din kompetens och förmåga att skydda din verksamhet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationella nyheter

 Ny förordning och nytt direktiv

EU:s medlemsstater har nu godkänt en överenskommelse om nytt regelverk för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Överenskommelsen innebär att den globala standard som föreskrivits av Financial Action Task Force (FATF) genomförs i EU på ett mer enhetligt vis. De nya EU-reglerna blir direkt tillämpliga i medlemsstaterna genom att samtliga regler som gäller för "ansvariga enheter" (de näringsidkare som omfattas av reglerna) införs i en ny EU-förordning. Resterande delar av reglerna kommer att genomföras i svensk rätt utifrån ett nytt EU-direktiv.

Vad är på gång?

Fler näringsidkare ("ansvariga enheter") kommer att omfattas av reglerna, till exempel nämns handel med lyxvaror såsom ädelmetaller och ädelstenar.

Utifrån varje medlemslands bedömning av risknivå kan även proffessionella fotbollsklubbar och fotbollsagenter vara "ansvariga enheter" och omfattas av reglerna.

Ett tak för kontanta betalningar inom EU på 10 000 euro kommer att införas. Här har medlemsländerna möjlighet att införa ett lägre nationellt tak för kontanta betalningar om de anser att det är befogat.

Reglerna om verkligt ägande av en juridisk enhet (ett företag, en stiftelse eller en fond) ska bli mer harmoniserade och transparanta. Både ägande och faktisk kontroll ska beaktas.

Skärpta kundkännedomsåtgärder kommer att vara krav vid enstaka transaktioner och affärsförbindelser som involverar högriskländer utanför EU som utgör ett hot mot integriteten hos EU:s inre marknad.

Inom ett par år kommer en ny EU-myndighet att inrättas.
Anti-Money Laundering Agency (AMLA) kommer att ligga i Frankfurt och ska ha visst tillsynsansvar på penningtvättsområdet, särskilt när det gäller ansvariga enheter med hög risk inom finanssektorn.

Finansdepartementets pressmeddelande

Europeiska rådets pressmeddelande

Länsstyrelsernas föreskrifter ute på remissrunda

Länsstyrelserna arbetar med ändringar i befintliga föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (föreskrifterna). Nu har arbetet kommit till det stadie där förslaget på föreskrifterna är ute på remiss till bland annat berörda myndigheter och organisationer. Ändringarna, som stöds av penningtvättslagen (2017:630) och penningtvättsförordningen (2009:92), syftar till att ge länsstyrelserna bättre förutsättningar för att bedriva en effektiv riskbaserad tillsyn och för att underlätta för verksamhetsutövarna under länsstyrelsernas tillsyn att följa penningtvättsregelverket.

De reviderade föreskrifterna innehåller en rapporteringsskyldighet för verksamhetsutövare som omfattas av länsstyrelsernas penningtvättstillsyn och förtydliganden när det gäller innehållet i riskbedömningar, rutiner och riktlinjer. Länsstyrelserna gör också redaktionella ändringar i flera delar av föreskrifterna, till exempel när det gäller åtgärder för kundkännedom samt återinför ett allmänt råd avseende skärpta åtgärder för kundkännedom.

Ändringarna har utarbetats i samarbete mellan länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. De reviderade föreskrifterna och de allmänna råden planeras att träda i kraft den 1 juli 2024.

Uppdaterade vägledningar

Under vintern 2023 har Samordningsfunktionen bland annat arbetat med att uppdatera vägledningarna till verksamhetsutövare.
Länsstyrelserna vill särskilt tipsa om:

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen

Report suspected money laundering and terrorist financing (engelsk version av ovanstående vägledning)

Vägledning till dig som bedriver handel med varor mot kontant betalning

Vägledning till dig som bedriver yrkesmässig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel med konstverk


Under hösten 2024 planerar länsstyrelserna att i Samordningsfunktionens regi ta fram en vägledning till dig som bedriver yrkesmässig verksamhet och erbjuder redovisnings-, bokföringstjänster och skatterådgivning.

Vägledningarna på polisens webbplats

Periodisk rapportering - ny pilot på gång!

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland förbereder en ny pilot före sommaren 2024.
I piloten kommer länsstyrelserna att begära in information från en mindre grupp verksamhetsutövare som står under respektive länsstyrelses tillsyn.

Uppdatering av länsstyrelsernas hemsida

Länsstyrelserna arbetar just nu med att uppdatera utseende och information om "Penningtvätt" på vår hemsida. Arbetet kommer att genomföras i omgångar fram till början av juli 2024.

Du hittar numera informationen om "Penningtvätt" under "Samhälle"/ "Betalning, ekonomi och pengar" på länsstyrelsens hemsida.

Åtal vid penningtvätt inom byggbranschen

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har åtalat 13 personer för misstänkt grov näringspenningtvätt och grovt bokföringsbrott inom byggsektorn i Göteborg. Under en tvåårsperiod ska 40 miljoner kronor ha tagits ut i kontanter för att avlöna svart arbetskraft.

Huvudmännen i ärendet är en redovisningskonsult och en arbetsledare, vilka anses ha organiserat den illegala verksamheten. De anklagas för att ha deltagit i ett systematiskt upplägg där pengar snabbt förflyttats till bankkonton i Polen, med omfattande kontantuttag som följd.
Åklagaren yrkar på näringsförbud mot fyra av de inblandade samt företagsbot mot två bolag. Genom den bristfälliga bokföringen, utlandstransaktionerna i flera led och de omfattande kontantuttagen har de misstänkta kunnat dölja pengarnas ursprung. Enligt EBM innebär samtliga dessa åtgärder ett sånt klandervärt risktagande att det utgör penningtvätt.

Ekobrottsmyndighetens utredning

Hög andel företagsengagemang inom maffia och MC-gäng

Våldsutvecklingen i Sverige har belysts med internationellt strålkastarljus och den negativa utvecklingen i en för övrigt fungerande välfärdsstat har givit upphov till begreppet ”Det svenska tillståndet”.
Hur ser den kriminella ekonomin ut i dag? Vilka är skillnaderna mellan individer inom den organiserade brottsligheten som redan är, eller inte är, engagerade i näringslivet på något sätt.
Vilka risker och utmaningar står näringslivets aktörer inför? Och hur ska utvecklingen vändas?
Dessa frågor lyfts i rapporten ”Kriminella entreprenörer – en studie av den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet”.

Stockholms handelskammares rapport

Indikatorer på finansiering av terrorism

Egmont Group, som är en internationell organisation av Finansiella underrättelseenheter, har tagit fram ett antal indikatorer för att identifiera finansiering av terrorism genom kryptotillgångar.
Flera av de indikatorer som beskrivs är även tillämpliga på andra typer av tillgångar och betalmedel och för att upptäcka penningtvätt.

Vid tillämpning av indikatorer är det viktigt att ha i åtanke att det sällan är enskilda indikatorer som kan påvisa en misstanke om finansiering av terrorism eller penningtvätt. Ofta behövs det fler omständigheter för att stärka en misstanke.

Indikatorerna inkluderar ofta kopplingar till högriskländer, definierade som länder med stor risk för penningtvätt eller terrorismfinansiering. Att följa med i utvecklingen i sådana länder är viktigt för att upptäcka tecken på terrorismfinansiering, inklusive transaktioner till och från Sverige.
Transaktioner med syfte att finansiera terrorism kan dock omdirigeras via länder som inte anses vara högriskländer, vilket kan göra det missvisande att enbart använda högriskländer som indikator.

De indikatorer som är framträdande är relaterade till:

- Transaktioner

- Anonymisering

- Avsändare eller mottagare

- Ursprunget till en tillgång eller en förmögenhet

- Geografiska risker


För att kunna ta del av Finanspolisens informationsblad om ovanstående indikatorer behöver du ladda ner dokumentet i PDF-format. Ladda ner dokumentet här.

Håll dig uppdaterad och skydda dig och din verksamhet genom att bland annat läsa publikationer, årsrapporter och ta del av informationsmaterial på finanspolisens sida på polisens webbplats.

Finanspolisen, polisens webbplats

Om nyhetsbrevet

Detta är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Västra Götalands län till dig som är anmäld till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Syftet med nyhetsbrevet är att informera dig som verksamhetsutövare om penningtvättslagen, lagförändringar, omvärldsbevakning, föreläsningar och ställningstaganden. Foton är från Mostphotos.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick