Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev april 2024

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare
En mossbeklädd gren.

Foto: Pixabay

Bra uppslutning på utbildning om naturvärdesinventeringar

I maj 2023 lanserade Svenska Institutet för Standarder (SIS) en ny utgåva av standarden för naturvärdesinventeringar (NVI). Standarden omfattar krav, principer och vägledning för inventering och värdering av ekosystem, arter och livsmiljöer samt hur inventeringsresultat ska redovisas och levereras.

Eftersom länsstyrelsehandläggare hanterar naturvärdesinventeringar inom flertalet ämnesområden har Miljösamverkan Sverige erbjudit länsstyrelserna en koncentrerad och specialframtagen utbildning i den nya standarden.

Jonas Stenström, som är projektledare och redaktör för revideringen av standarden, satte samman och höll i utbildningen som gavs den 15 och 17 april. Utbildningen var digital och 200 handläggare deltog.

Miljösamverkan Sverige är glada över att så många handläggare tog sig tid att utveckla och stärka både sin egen, men samtidigt också länsstyrelsernas kompetens, i bedömning inom naturvärdesinventeringar.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Gul skylt med texten Tillsyn av vattenskyddsområden Water protection area Vid olycka ring 112

Bild: Miljösamverkan Sverige

Vi har startat ett nytt projekt: Tillsyn av vattenskyddsområden. Syftet med projektet är att:

  • underlätta för fler länsstyrelser att komma i gång med och jobba effektivt med regelbunden och egeninitierad tillsyn över vattenskyddsområden
  • stärka handläggare i kunskapen om att tillsyna vattenskyddsområden och bli trygga i den tillsynen
  • se till så att föreskrifter för vattenskyddsområden efterlevs
  • i förlängningen skydda råvattentäkter så att vi har dricksvatten av god kvalitet även i framtiden.

I detta projekt ska vi arbeta fram ett handläggarstöd som kommer att vara en hjälp i tillsynen. Läs mer på vår webb:

Tillsyn av vattenskyddsområden, Miljösamverkan Sverige

Bild på en träspång som går över en mosse.

Foto: Jonathan Petersson, Pexels

Enhetlig tillsynsredovisning

Inom projektet har vi tagit flera steg framåt mot att få en mer enhetlig redovisning av tillsynsbehov, planerad tillsyn och genomförd tillsyn. I samråd med Naturvårdsverket har en mer utförlig modell tagits fram för den årliga redovisningen av tillsynen kopplat till miljötillsynsförordningens kapitel 3 § 21. Vi har också tagit fram en lathund, ett stöd, för hur länsstyrelserna ska redovisa den tid som läggs ner på olika slags miljöbalkstillsyn. Syftet är att vi ska redovisa samma slags arbetsuppgifter om tillsyn i våra redovisningar till exempelvis Naturvårdsverket, för att siffrorna ska bli mer jämförbara.

Vi arbetar vidare med ett årshjul för de olika moment som finns i processen med planering och redovisning. Den modell för behovsutredning som funnits sedan ett antal år är också på gång att ses över och förbättras för att underlätta länens planering.

Vid ett webbinarium i mars redovisade projektgruppen det arbete som genomförts hittills, vad som är på gång och öppnade för synpunkter på och önskemål i det fortsatta arbetet. Intresset bland länen är stort och samtliga län har deltagit i möten med projektgruppen.

Bild på en traktor som bevattnar en åker.

Foto: Pixabay

Tillsynskampanj vattenuttag

Målet med vårt pågående projekt om vattenuttag är att ge förutsättningar för att länsstyrelserna ska kunna genomföra tillsynsinsatser vid olika typer av objekt. I slutet av februari blev vi färdiga med den första delen som handlar om inventering, registrering och prioritering av vattenuttag.

Du hittar det framtagna materialet på "Nationella nätverket för tillsyn av vattenuttag", en länsstyrelsegemensam samarbetsyta. Om du inte jobbar på en länsstyrelse men är intresserad att ta del av de aktuella dokumenten är du välkommen att kontakta oss så mejlar vi dem.

Nu fortsätter vi med att ta fram material om praktisk tillsyn. Vi siktar på att vara färdiga med projektet i sin helhet under hösten.

Läs mer om projektet:
Tillsynskampanj vattenuttag, Miljösamverkan Sverige

Nationella nätverket för tillsyn av vattenuttag - länsstyrelsegemensam samarbetsyta

Kontakta projektet:
miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Bild på personerna som ingår i styrgruppen för Miljösamverkan Sverige.

Styrgruppen för Miljösamverkan Sverige. Foto: Anna Lejon

Verksamhetsplanering 2025

Just före påsk träffades styrgruppen hos Länsstyrelsen Västra Götaland i Göteborg för att vaska fram de projektförslag som går vidare för ranking bland länsstyrelserna. Nio förslag återstod när styrgruppen gjort en första sovring.

Efter att länsstyrelserna tyckt till om dessa jobbar vi fram vår verksamhetsplan för 2025 som kommer att beslutas vid styrgruppens möte i mitten av juni.

Vi vill passa på att tacka alla våra förslagslämnare. I år fick vi in hela 28 projektförslag, vilket är rekordmånga!

Länsstyrelseinternt verktyg för BMP-bedömning

Illustration av en datorskärm med stapeldiagram.

Illustration: Pixabay

Jobbar du med täkt- eller vattenverksamhetsfrågor på en länsstyrelse? Visst vet du om att vi tagit fram ett verktyg för att enklare kunna bedöma om en verksamhet innebär betydande miljöpåverkan eller inte!?

Verktyget består av en Excel-fil som grundar sig i 11–13 §§ miljöbedömningsförordningen och omfattar kapitel 9 och 11 i miljöbalken, såväl helprövning som ändringstillstånd. Verktyget, som bland annat ger förslag på bedömning och beslutstexter, ligger internt under handläggarnätverket för täkt respektive vattenverksamhet.

Tillsyn av traditionell asiatisk medicin

Bild på länsstyrelsernas handlingsplan och vägledning kring tillsyn av hotade arter i alternativ medicin. På omslaget syns bilder på etiketter på olika typer av alternativmedicinburkar.

Bild på omslaget till vägledningen från 2008. 

2008 tog vi fram en handlingsplan och en vägledning för hur länsstyrelserna skulle arbeta med tillsyn av hotade arter inom traditionell asiatisk medicin. Tyvärr är det fortfarande ett högaktuellt ämne, men ett svårt område att bedriva tillsyn inom. Just nu ser vi därför över det gamla materialet och uppdaterar det så att det ska hålla för dagens standard. Det har hänt en hel del på 16 år men stödet står sig fortfarande väldigt bra, tack vare det grundliga arbete som projektgruppen gjorde då det begav sig.

Följ vårt arbete på LinkedIn och Youtube

Du vet väl om att vi har en LinkedIn-sida? Och en Youtube-kanal? På LinkedIn kan du följa vad vi gör till vardags och på Youtube finns alla våra inspelade webbinarier och utbildningar.

Miljösamverkan Sverige - LinkedIn

Miljösamverkan Sverige - YouTube

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Miljösamverkan Sverige, miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick