Länsstyrelsen Västra Götaland

Förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev maj 2024

Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nyhetsbrev från uppdraget Mäns våld mot kvinnor

Här kommer årets andra nyhetsbrev från oss som arbetar i uppdraget Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västra Götaland. Med nyhetsbrevet vänder vi oss till dig som arbetar med eller har intresse av frågor som rör området Mäns våld mot kvinnor. Här hittar du information om till exempel forskningsrapporter, omvärldsbevakning och kommande konferenser. Sprid gärna nyhetsbrevet vidare!

 

Denna gång innehåller nyhetsbrevet:

 • Statsbidrag att söka
 • Utredningar och rapporter
 • Nya uppdrag till myndigheter
 • Kommande utbildningar och konferenser
 • Kommande träffar i länet

Mer information om Länsstyrelsens arbete med frågorna och kontaktuppgifter till oss som arbetar i uppdraget hittar du här.

Ljusstrålar och vattendroppar skimrar genom gröna löv.

Efter sommaren öppnar utlysningen av statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete

Utlysningen av statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete öppnar den 16 september och stänger den 16 oktober 2024. För visst våldsförebyggande arbete fördelas två olika bidragsformer: projektbidrag och verksamhetsbidrag. Bidragen fördelas av Jämställdhetsmyndigheten.

Läs mer här

 

MUCF söker yrkesverksamma att intervjua

Har du mött unga hbtq-personer (15-29 år) i hederskontext i din yrkesroll och vill berätta om dina erfarenheter och perspektiv på dessa ungas stödbehov?

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) söker intervjupersoner till en utredning där de undersöker behovet av stödinsatser för unga hbtq-personers som lever med hedersnormer. De är intresserade av olika yrkesgruppers erfarenheter – från till exempel stödjande samtal i skolan till ingripande och skyddande insatser.

Utifrån yrkesverksammas perspektiv kan de dokumentera utmaningar, hinder och möjligheter i arbetet med att stötta dessa unga och identifiera utvecklingsområden för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda, såsom makt att forma sina liv, trygghet och hälsa.

Läs mer och anmäl intresse

 

UTREDNINGAR OCH RAPPORTER 

SOU: Ett inkluderande jämställdhetspolitiskt delmål mot våld

Utredningen om en stärkt styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck överlämnade i mars sitt delbetänkande Ett inkluderande jämställdhetspolitiskt delmål mot våld, SOU 2024:21, till regeringen.

Utredningen gavs i uppdrag att:

 • analysera och bedöma om det bör införas ett särskilt jämställdhetspolitiskt
  delmål som handlar om att förebygga och bekämpa
  hedersrelaterat våld och förtryck och, oavsett ställningstagande i
  sak, lämna förslag på hur ett sådant jämställdhetspolitiskt delmål
  kan formuleras,
 • analysera och lämna förslag på en ny och mer inkluderande målformulering för det nuvarande delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, där det beaktas att mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor utgör merparten av det könsrelaterade våldet, och där samtidigt minst följande områden omfattas: mäns våld mot kvinnor i nära relationer, kvinnors våld mot män i nära relationer, våld i samkönade relationer och andra hbtqi-relationer, sexuellt våld och utnyttjande i prostitution och människohandel för sexuella ändamål, och
 • identifiera behov av följdändringar i författningar som en följd av nya delmål.

Läs delbetänkandet här

Dags att prioritera det våldsförebyggande arbetet

Jämställdhetsmyndigheten ska vartannat år redovisa en fördjupad uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I uppföljningen ska resultat av vidtagna åtgärder redovisas och analyseras. Rapporten ska utgöra ett underlag för regeringens skrivelse till riksdagen av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. 

I uppföljningen konstateras bland annat:

 • Många av Sveriges kommuner har byggt upp grundstrukturer för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, men det finns allvarliga brister, framför allt i stödet och skyddet till våldsutsatta.
 • Det finns stora skillnader över landet i hur arbetet bedrivs.
 • Kommunernas våldsförebyggande arbete behöver prioriteras och fler arbetssätt för att upptäcka våldsutsatta och våldsutövare behöver utvecklas.

Här kan du ta del av rapporten som släpptes i april: Dags att prioritera det våldsförebyggande arbetet (2024:9) 

Det finns också två delstudier: 

Människohandel för sexuella ändamål (Underlagsrapport 2024:6) 

Kommunernas förutsättningar för arbetet mot mäns våld mot kvinnor (Underlagsrapport 2024:7)

 

Skuggor av människor som går på gatan i motljus.

 

Kortanalys av omständigheter kring brott

Brottförebyggande rådet har publicerat en kortanalys av uppföljande intervjuer till den nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2023. Kortanalysen beskriver omständigheter kring brottstyperna misshandel, hot, sexualbrott och personrån, som personer i åldrarna 16–84 år uppgett att de utsattes för under 2022.

Ta del av rapporten här

 

Brister i tillämpningen av lagen om barnfridsbrott

Barnafrid (Linköpings Universitet) har kartlagt hur barnahus i Sverige arbetar med ärenden som rör barnfridsbrott. Kartläggningen hösten 2023 visar bland annat:

 • att det finns skillnader i hur ärenden om barnfridsbrott aktualiseras på barnahus jämfört med andra brott mot barn.
 • att det finns skillnader i hur ärenden tas upp på samråd.
 • att det finns skillnader i hur brottsutredningarna bedrivs vid barnfridsbrott. Exempelvis att brottsutredningen stannar av, eller att barn förhörs senare, i vissa fall inte alls.
 • 2 av 3 barnahus erbjuder inte krisstöd i lika stor utsträckning som i andra ärenden om våld mot barn.

Ta del av rapporten här.

 

Kronofogden informerar om ekonomiskt våld

Kronofogden har tagit fram ny uppdaterad information till webbplatsen hur det ekonomiska våldet kan se ut. Innehållet riktar sig till den som i sitt yrke kan möta personer som utsatts för ekonomiskt våld.

Till sidan

 

IVO:s tillsyn av regioners och kommuners arbete mot våld 2021-2023

Inspektionen för vård och omsorg har granskat socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Ta del av uppdraget och rapporten här

 

Våldsutsatthet bland barn som lever med en vuxen med svårigheter

Försättsblad till rapporten

 

Många barn i Sverige, ca 16 procent, lever i en vardag där föräldrar till exempel har alkoholproblem, använder narkotika, har en psykisk sjukdom, har gjort suicidförsök eller har blivit dömda för brott.

I samband med Barnrättsdagarna i Karlstad släppte Stiftelsen Allmänna Barnhuset en fördjupningsskrift som lyfter barns röster om att leva med en vuxen med svårigheter.

Skriften bygger på en elevenkätundersökning som Stiftelsen Allmänna Barnhuset har genomfört med stöd av medel från regeringen. Barnen har svarat på frågor om föräldrarnas svårigheter, deras utsatthet för olika typer av våld, hur de mår och vilket slags stöd de fått. Många barn som svarat har aldrig sökt hjälp hos en professionell, så denna undersökning kan vara första gången deras berättelse får komma fram.

Ta del av rapporten här.

NYA LAGAR OCH NYA UPPDRAG TILL MYNDIGHETER

Våldsutsatta ska få ett mer samordnat stöd

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att analysera och ta fram förslag på hur kontaktpersoner kan ingå i en samordnad stödkedja för våldsutsatta individer. Uppdraget kopplas till Socialstyrelsens pågående uppdrag kring i vilken utsträckning våldsutsatta erbjuds en kontaktperson.

Socialstyrelsen ska också ta fram förslag på hur ett samordnat system för stöd till våldsutsatta individer kan utformas och föreslå vilka åtgärder som kan vidtas för att tillgången till ett samordnat stöd för våldsutsatta kan öka och förbättras. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 10 april 2027.

 

Nytt uppdrag till Skolverket för att förebygga, upptäcka och åtgärda mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i ungas relationer

Skolverket ska kartlägga och analysera förskolors, skolors och huvudmäns arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i ungas relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

De ska även utveckla, genomföra och följa upp insatser inom området samt föreslå en struktur för samordning av arbetet. Kunskaper och erfarenheter från bl. a. länsstyrelserna ska inhämtas. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2025.

Till pressmeddelandet

 

MATERIAL OCH KUNSKAPSSTÖD

Person i gul ryggsäck håller i ett pratbubbla-skylt med texten "Visste du att du måste skydda barn som riskerar att giftas bort?"

Bildtext

Uppdaterad myndighetsgemensam vägledning vid hedersbrott

Jobbar du inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård eller polisen? Du har en viktig roll för att förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för exempelvis barnäktenskap eller könsstympning.

Till stöd finns en nu uppdaterad vägledning.

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) har tillsammans med flera andra myndigheter tagit fram en gemensam vägledning som hjälper dig att agera och samverka vid hedersrelaterad brottslighet. Vägledningen har nu uppdaterats i enlighet med ny lagstiftning och kompletterats med en kunskapsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck

Här kan du läsa mer och anmäla dig till NCH:s nyhetsbrev

Våld i ungas relationer - hur ser forskningen ut?

Jämställdhetsmyndighetens konferens om våld i ungas relationer, som genomfördes digitalt den 14 februari, går att se i efterhand. Ta del av inspelade föreläsningar om den senaste forskningen på området via Jämställdhetsmyndighetens webbsida.

Länk till Jämställdhetsmyndighetens sida om våld i ungas relationer

NCK:s kurs Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma (15 hp)

Den 15 mars öppnade ansökan till Nationellt centrum för kvinnofrids kurs om mäns våld mot kvinnor.

Kursen är tvärvetenskaplig och syftar till att öka kompetensen hos yrkespersoner för att bättre kunna upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation.

Målgrupp: Yrkesverksamma som i sitt arbete kan komma att möta brottsoffer och förövare, alternativt arbetar övergripande med detta område, exempelvis inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsendet och andra myndigheter eller idéburna organisationer.

Sista ansökningsdag är den 31 maj.

Till kursen vid Uppsala Universitet

 

KALENDER OCH UTBILDNINGAR

13

maj

 &

19

sep

Informationsträffar om länets nya jämställdhetsstrategi

Under våren och hösten arrangerar Länsstyrelsen digitala informationsträffar om den nya jämställdhetsstrategin. Vid träffarna får du bland annat information om strategin och anslutning till strategin. Målgrupp: Politiker, chefer och strateger i organisationer som är intresserade av att ansluta sig till länets nya jämställdhetsstrategi.

Länk till träffen 13 maj

Länk till träffen 19 september

23 maj

kl 08:30-16:00

Webbinarium:
Våld bland barn och unga med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet (MFD) anordnar ett webbinarium om förutsättningar för att förebygga, upptäcka och utreda våld bland barn och unga med funktionsnedsättning.

 

Webbinariet är digitalt och sänds via Zoom.

Läs mer och anmäl dig här.

 

28 maj

kl 13:15-15:15

Nationellt informationsmöte – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Vill du få information med anledning av den nya lagstiftningen om stärkta rättigheter för vuxna och barn i skyddat boende? Här är ett tillfälle för kommuner och skyddade boenden att möta Socialstyrelsen, IVO, Barnafrid och Länsstyrelserna som kommer att informera om sitt arbete med koppling till den nya lagstiftningen.

 

Tillfället arrangeras av Länsstyrelserna, tillsammans med Barnafrid (Linköpings Universitet), Socialstyrelsen och IVO.

Webbinariet kommer att spelas in och tillgängliggöras i efterhand.

Läs mer och anmäl dig här.

29 maj

Rikskriscentrums webbinarium om Predov

Rikskriscentrum sänder under våren kostnadsfria webbinarier som är förinspelade och kan ses vid utsatta datum på Rikskriscentrums webbsida. Ingen anmälan krävs. Den 29 maj handlar om behandlingsmodellen Predov.

 

Du hittar webbinarierna här.

 

26 sep

SAVE THE DATE

Dialogforum med tema Att arbeta med våldsutövare

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till årets tredje dialogträff, denna gång med fokus på arbete för att personer som utövar våld ska ändra sitt beteende. Under träffen samlas vi kring utmaningar i att nå målgruppen samt tar del av verksamhetsberättelser.

Mer information kommer.

 

12

nov

kl 09:00 - 16:30

SAVE THE DATE

Nationell konferens: att upptäcka sexuell exploatering bland barn - och hur vi bemöter dem som utsätts.

ChildX, i samarbete med Realstars, Novahuset och Ellencentret, bjuder in till en kostnadsfri heldagskonferens på Maxim i Stockholm.

Mer information om medverkande och schema kommer - men boka din plats redan nu!

Läs mer och anmäl dig här

13-14

nov

SAVE THE DATE

Nordisk konferens om våld och behandling

ATV - Alternativ til Vold bjuder in till den nionde konferensen om våld och behandling. Konferensen, som etablerat sig som en viktig mötesplats för behandlare, forskare och beslutsfattare, äger rum i Oslo och det hålls även en "förkonferens" den 12 november med fyra parallella workshops.  

Läs mer och anmäl dig här

15

nov

SAVE THE DATE

En vecka fri från våld - uppstartskonferens

Organisationen MÄN anordnar årets våldsförebyggande konferens. Denna äger rum fredagen före den årliga kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld, som en kick off för veckan.

Håll utkik efter mer information på mfj.se 

19

nov

SAVE THE DATE

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i förskola och skola

Teman: 

 • Att identifiera och hantera hedersnormer i förskola och skola
 • Att hantera dilemman kopplat till detta i möte med elever, föräldrar och socialtjänst

Målgrupp: Personal inom förskola och skola, rektorer och skolchefer samt aktörer som samarbetar med skolan.

Plats: Linköping Konsert & Kongress

Mer information om anmälan och föreläsare kommer att publiceras på hedersförtryck.se samt i nyhetsbrevet från Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Bli prenumerant på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet skickat till dig av en kollega?
Klicka här för att skapa din egen prenumeration av nyhetsbrevet.

Om Länsstyrelsen uppdrag inom området Mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin. Besök vår webbplats för mer information.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick