Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev juni 2024

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare
Stråhatt som vilar på vetefält en solig dag.

Foto: Pixabay

Tack för arbetet hittills

Våren har som vanligt rasslat på i rasande fart och vi vill särskilt tacka alla som på ett eller annat sätt deltagit i vårt arbete under våren. Samtidigt önskar vi alla våra prenumeranter en riktigt fin och avkopplande sommar.

Kontorsarbetet må ta semester men arbetet med att bekämpa invasiva främmande arter pågår ständigt. Så glöm för all del inte bort att dra ditt strå till stacken genom att rapportera in dina fynd och bekämpa om det är lämpligt. Läs och lär dig mer hos Fritidsodlingens riksorganisation, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Invasiva främmande växter, FOR - Fritidsodlingens riksorganisation

För dig som privatperson, Naturvardsverket

Tips för dig som privatperson - Invasiva främmande arter, Havs- och vattenmyndigheten

Verksamhetsplan 2025–2027

Styrgruppen fattade beslut om verksamhetsplan för åren 2025–2027 vid sitt möte den 13 juni. Verksamhetsplanen är utformad som en rullande treårsplan. År ett blir planen mer i detalj medan den år två och tre blir av grövre slag. Uppdatering görs årligen.

De nya projekt som ingår i verksamhetsplanen är:

 • Hantering av förorenade muddermassor från mindre muddringsprojekt/Upplägg av muddermassor

 • Skogsbruksåtgärder i anslutning till Natura 2000-områden

 • Förebyggande grön tillsyn

 • Bedömning av om en ekonomisk säkerhet är tillräcklig inom tillsynen

 • Nationell tillsynskampanj vattenuttag

 • Förstudie för länsstyrelseakademi på miljöområdet – pilot miljötillsyn

Om något eller några av de nya projekten inte kan bemannas kommer något eller några av följande projekt att påbörjas i stället:

 • Cirkularitet i tillsyn och prövning/Cirkulär ekonomi i praktiken

 • Tillsyn på livsmedelsindustrier och slakterier med fokus på avloppsutsläpp och avfallshantering

 • Tillsyn djurparker

Miljösamverka Sveriges verksamhetsplan 2025–2027 (pdf)

Produktion av vätgas – i prövning och tillsyn

Foto: Pixabay

Vätgas har under de senaste åren fått en allt tydligare roll som ett sätt att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Aktörer med produktion av enorma mängder vätgas är i startgroparna men även ett flertal mindre aktörer. På nationell bas finns flera verksamheter som sökt och fått tillstånd för att producera vätgas. Då det är ett nytt arbetsområde är kunskapen fortfarande relativt låg inom företag och myndigheter om hur verksamheterna ska regleras ur ett miljöbalks- och Sevesohänseende, både vad gäller tillstånd och tillsyn.

Vi har nyligen startat ett projekt inom Miljösamverkan Sverige med målet att sammanställa ett stöd för handläggare vid länsstyrelser och kommuner som arbetar med prövning eller tillsyn av anläggningar som producerar eller hanterar vätgas.

Handläggarstödet ska:

 • Beskriva lagstiftningen som reglerar vätgasproduktion och hantering med fokus på miljöbalken, industriutsläppsdirektivet (IED) och Sevesolagstiftningen.

 • Ge en grundläggande genomgång av de vanligt förekommande teknikerna för produktion och hantering av vätgas.

 • Beskriva miljö- och säkerhetsrisker kopplade till vätgasanläggningar, samt exempel på försiktighetsåtgärder och skyddsavstånd.

 • Ge stöd för hur arbetet med prövning och tillsyn kan bedrivas.

 • Bidra till en kompetenshöjning inom området hos målgruppen.

Produktion av vätgas – i prövning och tillsyn, Miljösamverkan Sverige

Industriområde med utgrävda hål och vattenansamlingar.

Foto: Micael Bredefeldt

Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Nu är vi i hamn med projektet där det för några år sedan påbörjades ett arbete med ett handläggarstöd för arbete med handlingsplaner vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Eftersom det inte finns någon entydig definition av vad en handlingsplan är så har projektet definierat det som en frivilligt framtagen plan som verksamhetsutövaren kan ta fram för att strukturera arbetet med förorenade områden inom den pågående verksamheten. En handlingsplan är alltså ett frivilligt dokument för att kartlägga, planera och tidsätta sitt arbete med förorenade områden.

Förhoppningen är att handlingsplaner på sikt kommer att bli en naturlig del av verksamhetens miljö- och redovisningsarbete eftersom det hjälper företaget med ett helhetsgrepp om föroreningssituationen. Förutom att lyfta förutsättningar för att arbeta med handlingsplaner innehåller handläggarstödet ett strukturerat stöd för länsstyrelsernas handläggare genom upprättande, - genomförande- och uppdateringsfaserna. För dig som arbetar på en länsstyrelse och är intresserad av arbetsmetoden finns en intern samarbetsyta.

Handlingsplaner - verktyg för EBH-tillsyn vid verksamheter i drift, intern samarbetsyta för länsstyrelseanställda

Foto: Jonathan Petersson

Enhetlig tillsynsredovisning

Den senaste redovisningen till Naturvårdsverket av miljöbalkstillsynen gjordes delvis efter en mer utförlig modell som tagits fram i projektet. I år fick länen redovisa både resursbehov, planerad tid och utfallet för 2023 för samtliga tillsynsområden enligt miljöbalken.

Rapport med slutsatser

Naturvårdsverket har sammanställt en rapport till regeringen med slutsatser utifrån redovisningen. Resultatet har även presenterats för länsstyrelsernas miljöskyddschefer, vilket öppnat för en dialog om hur vi bedömer resursbehov, prioriterar och följer upp.

Resursbrist och hög personalomsättning

Av Naturvårdsverkets rapport framgår att länsstyrelserna beskriver en generell brist på resurser och att detta påverkar förmågan att genomföra egeninitierad tillsyn. Resursbristen beror till exempel på minskade anslag för miljötillsynen men även hög personalomsättning och ökade ärendemängder kopplat till den gröna omställningen. Naturvårdverket bedömer att länsstyrelserna kan bli tydligare i sin beskrivning av på vilka grunder prioriteringar har skett. Det finns även en potential att, genom erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelserna, kunna öka effektiviteten inom vissa ärendegrupper. Länsstyrelsernas arbete med mer enhetliga behovsutredningar och tidsredovisning behöver fortsätta.

Fortsatt arbete med årshjul och indikatorer

Projektgruppen arbetar vidare med ett årshjul för de olika moment som finns i processen med planering och redovisning samt modellen för behovsutredning. Vi har även påbörjat arbetet med att ta fram indikatorer för att även följa upp hur tillsynen genomförts. Dessa hoppas vi att alla län ska kunna använda vid kommande redovisningar.

Läs mer i Naturvårdsverkets redovisning:

Uppföljning av 2023 års tillsyn enligt miljöbalken (pdf)

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Miljösamverkan Sverige, miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick