Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyheter för djurhälsopersonal

Nyhetsbrev oktober 2020

Nyheter för djurhälsopersonal
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nytt utseende på nyhetsbrevet

Välkommen till höstens nyhetsbrev med en ny layout. Har du synpunkter på nyhetsbrevet eller förslag på ämnen du vill att Länsstyrelsen ska informera om, skicka dina synpunkter till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se

 

Ny chef och vilka är länsveterinärerna

Charlotte Weicker har tillträtt som chef för Funktionen för förprövning och veterinära frågor den 20 augusti 2020. Funktionen tillhör Veterinär- och djurskyddsenheten som Karin Lundborg är chef för.

Länsveterinärer på funktionen är Ulf Lövdahl, Heléne Sundqvist, Sara Samuelsson, Lars Uhlin, Emma Andersson, Maria Olofsson, Jorge Pena och Elisabeth Mustonen.

Du kan nå oss via växelns telefonnummer 010-224 40 00.

Hur ska du hantera akuta djurskyddsärenden utanför kontorstid

Observera att länsstyrelsen bara hanterar djurskyddsärenden under kontorstid. Akuta djurskyddsärenden under övrig tid ska polisen hantera. Polisen kan exempelvis omhänderta djur som är utsatta för lidande.  

Här kan du läsa mer om polisens arbete

Nödavlivning i vissa fall

Om ett djur påträffas som är så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedelbart, får en veterinär genast avliva djuret. Detta gäller i de fall man inte kan få tag på ägaren, eller om ägaren är okänd, och djuret utsätts för onödigt lidande om det inte avlivas genast. Du ska sedan underrätta Länsstyrelsen om avlivningen.

Läs mer på Länsstyrelsens sidor för djurhälsopersonal under fliken Avlivning av djurskyddsskäl

 

Vem ska du kontakta om du misstänker smuggelhund

Vi skrev i nyhetsbrevet nr 2 2019 om att Jordbruksverket har tagit fram en rutin som ska vara till hjälp för både veterinärer och Jordbruksverket ifall ni skulle få in en hund, katt eller iller som ni misstänker är illegalt införd till Sverige.

Här finns länk till rutinen igen

rutin när införselvillkor inte uppfylls.pdf

EU:s nya djurhälsoförordning – Animal Health Law, Webbutbildning

Den 21 april 2021 börjar EU:s nya djurhälsoförordning att gälla fullt ut. Förordningen är en ramlagstiftning för djurhälsoområdet och den har som syfte att säkerställa ett gott smittskydd genom gemensamma regler för bland annat sjukdomsövervakning, sjukdomsbekämpning och djurförflyttningar.

Jordbruksverket ser inom AHL-projektet över och anpassar sina föreskrifter inom hela djurhälso- och smittskyddsområdet. Djurhälsoförordningen kommer att ersätta många av nuvarande bestämmelser, regler och beslut och därför sprider de information om det nya regelverket till berörda målgrupper.

Nu finns en webbutbildning för alla som har behov av att lära sig mer om förordningens uppbyggnad och innehåll. Tanken är att den ska underlätta för dig som behöver läsa in dig på den nya förordningen, gå igenom dess uppbyggnad och innehåll. Webbutbildningen tar drygt en timme att genomföra.

Gå till Jordbruksverkets webbutbildning om AHL 

Läs mer om AHL och prenumerera på nyheter om arbetet

MRSA häst

Två fall av MRSA med spa-typ t1971 har under sensommaren konstaterats på häst i länet. Det är första gången som MRSA påvisas på häst i Västra Götaland. I båda fallen kommer hästarna från andra län och har ingen uppenbar eller logisk koppling till varandra, förutom att de varit på samma hästklinik för sårvård och provtagning. Olika län, olika raser.

Spa-typen t1971 är sparsamt rapporterad i litteraturen, men verkar ha sitt ursprung i södra Afrika. De senaste två åren har ett tiotal fall av MRSA t1971 påvisats på häst i Sverige.

Det kan mycket väl vara en tillfällighet att samma klinik plockat upp smittan vid två olika tillfällen helt oberoende av varandra. I nuläget finns ingenting som pekar på stallsmitta. Kliniken arbetar enligt basala hygienrutiner och följsamheten bedöms vara god. Kliniken följer upp sina operationspatienter och har inte haft några fall av postoperativa sårkomplikationer på flera år. Kliniken kommer under den närmaste tiden att utöka provtagningsintensiteten på sårskador som kommer in till kliniken för vård.

Länsstyrelsen vill med detta göra er uppmärksamma på att MRSA finns på häst i länet och att ni alltid ska arbeta enligt basala hygienrutiner för att minska risken för smittspridning!

Iaktta restriktiv användning av antibiotika!
Provta svårläkta sår!

MRSA är en zoonos och handlar om patientsäkerhet och arbetsmiljö. Din arbetsmiljö.

Läs mer på SVAs webb om MRSA

Mer information om spa-typning och MRSA på Folkhälsomyndighetens webb och här finns mer information om referensmetodik

Kategorisering av antibiotika

Den Europeiska Läkemedelsmyndigheten har publicerat en rapport där olika klasser av antibiotika godkända för människa och/eller djur kategoriserats för att beskriva risken för folkhälsan vid användning till djur.

Kategoriseringen har utgått ifrån:

• om antibiotika i klassen finns godkänd till djur
• betydelsen för behandling av människa
• risken för överföring av resistens från djur till människa
• tillgången till antibiotikaklasser till djur för vilka risken är lägre.

Läs mer i Läkemedelsverkets nyhetsbrev för veterinärer

  kategorisering.pdf

Digital tillsyn av djurhälsopersonal 

År 2020 kommer sannolikt att gå till historien som ett mycket speciellt år med tanke på covid-19-situationen och de anpassningar som samhället och alla vi medborgare fått göra. På gott och ont. I våras innan vi ens kunde ana omfattningen av covid-19 och samhällets insatser för att minska på smittspridningen var Länsstyrelsens veterinärer i färd med att sätta årets plan för tillsyn av djurhälsopersonal i drift. Målsättningen för 2020 var att tillsyna alla kliniker som arbetar med lantbrukets djur (DV och privata). Men så kom covid-19 och vi fick göra en halvhalt för att se hur det hela utvecklade sig.

Nya tider, nya utmaningar. Vi har försökt tänka nytt och utanför boxen och har nu landat i att vi inte kommer att genomföra fysiska tillsynsbesök på plats på klinikerna, utom i något undantagsfall. Samtliga kliniker kommer istället under hösten att erbjudas tillsyn via Skype eller Teams. Vi har kört ett pilotmöte och utvärderat det. Flertalet kliniker är i skrivande stund redan inbokade. Tillsynen kommer att ske i dialogform och vi kommer att ge utrymme för diskussion och frågor. Detta för oss nya arbetssättet kommer vi att utvärdera och kanske kommer vi i framtiden att kombinera fysiska tillsynsbesök med e-tillsyn?

Väl mött via Skype i höst!

Civilt försvar och krigsveterinärförordningen 

Med ett förändrat säkerhetsläge för Sverige har behovet av att bygga upp ett civilt försvar blivit högaktuellt. På Länsstyrelsen i Västra Götaland har en tvärgrupp skapats 2019 med olika kompetenser för det syftet då Länsstyrelsen är den högsta civila myndigheten i krigstid. Försvarsmakten som tidigare hade det mesta för att kunna försvara landet saknar idag mycket och där kommer det civila försvaret in i betydligt högre grad än tidigare för att stötta.

Krigsveterinärförordningen

Vi har också ett uppdrag att se över Krigsveterinärförordningen och fullfölja det arbete som regleras däri. Det står bland annat att Länsstyrelsen leder den civila veterinära verksamheten i länet och samordnar den med övrig civil verksamhet i totalförsvaret. Krigstjänsteveterinären som leder det, ska utses av Jordbruksverket efter samråd med Livsmedelsverket. Samordning och styrning berör då veterinär personal från SJV och SLV men även övrig veterinär verksamhet. Det primära syftet är att prioritera stöd till Försvarsmakten, att säkra livsmedelskontrollen, smittskyddet och djurskyddet.

Länsstyrelsen ska också upprätta en organisationsplan för Krigsveterinär området, ett område som Jordbruksverket utser efter samråd med Livsmedelsverket. Gällande förordning är delvis föråldrad och behovet av en ny har framförts till Jordbruksdepartementet. Ramarna för arbetet med förordningen ska komma i december.

Anmälan till Länsstyrelsen

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till Länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Observera att vi inte återkopplar till den som anmält om vad som händer i ärendet. Vill du veta så får du själv kontakta oss.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12

Anmäl via webben

Kom ihåg att anmäla misstänkt epizooti till Länsstyrelsen. Du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

E-tjänst för att anmäla klinisk misstanke om kvarka, hästinfluensa, virusabort, virusarterit och MRSA.

Om du har avlivat ett djur som har påträffats svårt sjukt eller skadat ska du i första hand underrätta ägaren. Om det inte är möjligt ska du istället underrätta Länsstyrelsen.

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Jordbruksverket när du byter namn, adress eller arbetsplats. Du får gärna anmäla även till oss på Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Om nyhetsbrevet

I nyhetsbrevet kan du läsa om nyheter och aktuella händelser som berör dig i ditt yrke när det gäller lagstiftningen, exempelvis läkemedelsanvändning, smittskydd, djurskydd.
Nyhetsbrevet riktar sig till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Målet är att så många som möjligt av djurhälsopersonalen på ett enkelt sätt ska få tillgång till information från oss.
Nyhetsbrevet ges ut tre gånger per år – juni, februari och oktober.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick