Länsstyrelsen Västra Götaland

LONA-nytt

Nyhetsbrev oktober 2020

LONA-nytt
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Funderar du på att söka LONA-bidrag?

Med detta nyhetsbrev vill vi tipsa om att bidraget finns och ge vägledning till bra ansökningar. Målgrupper är sökande kommuner och lokala aktörer som kan ta initiativ till projekt, finansiera delar av projekt eller själva delta i projekt. Med lokala aktörer menas de som bor eller bedriver verksamhet i länets kommuner eller regionen, till exempel föreningar, företag, markägare, enskilda, lokala företrädare för statliga myndigheter, universitet, skolor med flera. Nyhetsbrev skickas ut när det finns mycket att förmedla, det finns alltså ingen fast utgivningsplan.

Vet du fler som vill läsa? 

Skicka gärna detta nyhetsbrev vidare till de du tror kan ha nytta av det. Det gör du med länken Skicka vidare uppe till höger under bilderna. Längst ner på sidan finns länk till att starta egen prenumeration.

 

Mottagare av detta första utskick är länets kommunekologer, kommunansvariga i pågående LONA-projekt, stora bostadsbolag, Svenska kyrkans stift i Göteborg, Skara och Värmland, Naturskyddsföreningens fyra länsförbund samt regionkansli väst, Sveriges ornitologiska förenings fyra regionala föreningar, Västsvenska entomologklubben, Botaniska föreningen i Göteborg, Föreningen Bohusläns Flora, Västergötlands Botaniska förening, Västgötabergens Svampklubb, friluftsföreningar och andra mottagare av Länsstyrelsens nyhetsbrev Friluftsnytt, trädgårdsföreningar med känd e-postadress, Sveriges hembygdsförbund, länets fyra regionala hembygdsförbund, länets åtgärdssamordnare övergödning mm och länets vattenråd. Det finns säkert fler mottagare!

Frostnupna blommor i motljus.

Snårigt i ansökningsarbetet? Ta hjälp av informationen och länkarna i detta nyhetsbrev. Foto: Jennie Niesel.

Sök LONA-bidrag senast             1 december

Vill du genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa? Då har du möjlighet att få statligt bidrag till projektet. Viktigt att tänka på för föreningar och andra initiativtagare är att ansökan alltid ska skrivas under och skickas in av kommunen. Observera att du alltid söker året innan aktuellt ansökningsår (startår). Välj rätt ansökningsår i LONA-registret.

Den 1 december 2020 är sista ansökningsdag för projekt som ska starta 2021. Läs mer om LONA-bidraget här.

OBS! Ansökan ska vara komplett

För att ni ska vara säkra på att vi börjar handlägga er ansökan så ska ni se till att den är komplett.

Det innebär bland annat att ansökan:

  • Har status INSKICKAD i LONA-registret
  • Är påskriven, scannad och e-postad till vastragotaland@lansstyrelsen.se senast 1/12 tillsammans med underskrivna medfinansieringsintyg och budget.

På Länsstyrelsens webbplats finns nödvändig information inklusive checklista och instruktioner att bocka av er ansökan mot. Scrolla ner till den grå rutan med rubriken ”Detta ska finnas med i en komplett ansökan”.

Läs också om LONA-dagarna nedan.

Blåvinge (blå fjäril) på gullklöver (gul liten klöver).

Blåvinge på gullklöver. Foto: Linda Karlsson.

LONA pollinering

Från och med 2020 finns möjligheten att söka öronmärkta medel inom LONA för pollineringsprojekt med syftet att förbättra situationen för vilda pollinatörer (exempelvis vildbin, humlor och fjärilar) samt gynna pollinering. Det kan vara praktiska åtgärder som förbättrar, restaurerar eller nyskapar miljöer eller att inkludera pollinering i långsiktiga planer. Det kan också vara inventeringar och kartläggningar till underlag för vidare arbete med åtgärder. 

Läs mer om LONA pollinering på Naturvårdsverkets webbplats.

Våtmark med skog och gräs runt. Himlen speglar sig i vattnet.

Våtmarksåtgärd på Orust. Foto: Jessika Öberg.

LONA våtmark

LONA våtmark-bidrag kan beviljas för restaurering och anläggande av våtmarker som har som huvudsyfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller att öka tillskottet till grundvatten. Exempel på åtgärder är anläggande av dammar och småvatten, borttagning av vegetation, igenläggning av diken, tvåstegsdiken och återmeandring. Bidrag kan även sökas för kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker med ovanstående syfte. Bidrag kan beviljas med upp till 90 procent av projektets kostnader.

Vid planering av en våtmark kan Länsstyrelsernas våtmarksverktyg vara till hjälp. Där finns information om förutsättningar för att anlägga en våtmark i utvalt område.

Läs mer om våtmarkssatsningen på Naturvårdsverkets webbplats.

Aprikosfärgad himmel speglar sig i vattnet som omsluter öar av svarta grästuvor.

Naturlig våtmark. Foto: Martin Fransson.

Kostnadsfri våtmarksrådgivning och naturvägledning

Ett gediget förarbete och god planering kan vara avgörande för ett lyckat LONA-projekt. Kommuner och samarbetspartners kan nu få hjälp av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) eller Centrum för naturvägledning (CNV) med att planera sina LONA-projekt.

Läs mer om rådgivningen på Naturvårdsverkets webbplats.

Logotypen för LOVA-bidraget.

Tänk på att det även går att söka LOVA-bidrag 

Inom LOVA kan bidrag beviljas för restaurering och anläggande av våtmarker med syfte att minska övergödningen i sjöar, vattendrag och hav. Bidrag kan sökas av kommuner och ideella föreningar och kan beviljas med upp till 80 procent av projektets kostnader. LOVA-bidrag kan även sökas för andra typer av övergödningsåtgärder, omhändertagande av spökfiskade redskap, minskad spridning av miljöfarliga ämnen från frit

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

Människor paddlar gula kanadensare i insjö.

Enligt riksdagens mål för friluftslivet ska alla människor ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet. Foto: Martin Fransson.

Visa upp projekten under LONA-dagarna!

Sista helgen i augusti varje år genomförs LONA-dagarna. Syftet är bland annat att belysa värdet av lokal och tätortsnära naturvård, både för den enskilda invånaren och för samhället i stort. Kommuner, föreningar och andra lokala aktörer visar upp sitt arbete med att bevara natur- och kulturvärden och kommuninvånarna får tips på vilka möjligheter som finns att uppleva naturen.

De LONA-projekt som kan visas upp bör sträva efter att delta åtminstone en gång under projekttiden och ha med arrangemanget redan i sin ansökan. Det går också att söka särskilda pengar för detta.

Information finns på Länsstyrelsens webbplats. Scrolla ner till den grå rutan Lokala naturvårdens dagar.

Avslappnat datorarbete med en kopp te utomhus. Katt bredvid hjälper till med omvärldsspaning.

Ett LONA-projekt behöver inte vara så betungande för kommunen om det mesta av arbetet sköts av en extern aktörs projektledare. Foto: Jennie Niesel

Kommunens ansvar i LONA-projekt

Att driva LONA-projekt kan ge stora vinster för kommunen.

Det är alltid kommunen som gör LONA-ansökan och står som ekonomiskt ansvarig för beviljade projekt. Även när andra aktörer som organisationer, konsulter eller privatpersoner driver projekten. Kommunen ansvarar för att ekonomin sköts på rätt sätt och kommer överens med de som driver projektet om hur överföringen av beviljat stöd ska ske.

I många fall är det den externa aktörens projektledare som sköter all kommunikation inom projektet och med Länsstyrelsen samt skriver ansökan, verksamhets- och slutrapport som sedan kommunen ska skriva under och skicka in. Kommunen får på så sätt viktiga naturvårdsåtgärder genomförda med ganska lite eget arbete och extern finansiering.

HA KOLL PÅ DATUMEN!

01

dec

Sista ansökningsdatum 

Senast detta datum behöver vi er ansökan (avser närmast följande ansökningsår). Det gäller både ordinarie LONA-bidrag, LONA pollinering och LONA våtmark. 

01

mar

Årsredovisning 

Senast detta datum varje år behöver vi ha verksamhetsrapporterna för pågående projekt. Slutrapport ersätter verksamhetsrapport. 

31

mar

Slutrapportering 

Senast detta datum behöver vi ha slutrapporterna för projekt som avslutats 31/12 föregående år.

 

Obs! Projekten har alltid 3 månader på sig att slutrapportera. Datumet för slutrapport bestäms av projektets slutdatum och kan därför variera. 

30

apr 

Beslut om bidrag

Senast detta datum brukar bidragsbesluten vara fattade i de flesta ärenden när ansökningarna inkommit 1/12. Tiden för handläggning beror bland annat på hur kompletta ansökningarna är från början. Det kan vara bra att tänka på vid planeringen av projektets start och slutdatum.

 

aug

LONA-dagarna - alltid sista helgen i augusti

Sista helgen i augusti varje år genomförs LONA-dagarna. Läs mer ovan.

Om Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv.

Webbplats: lansstyrelsen.se/vastragotaland/lona 

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick