Länsstyrelsen Västra Götaland

LONA-nytt

Nyhetsbrev mars 2021

LONA-nytt
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Våren är här!

Vi är i början av mars under friluftslivets år. En månad som i LONA-sammanhang innebär verksamhetsredovisningar i pågående projekt och slutredovisningar av projekt som avslutades i december. I år har vi dessutom ett extra ansökningstillfälle den 12/4. Läs mer om det nedan. I detta nummer ges tips på projekt som kan göras för att gynna vilda pollinatörer och skyddsvärda träd. Ni som arbetar med artdata får lite länkar och tips. 

 

ANSÖKAN

I detta avsnitt har vi samlat sådant som hör till ansökningsförfarandet och tipsar om olika projekt.

Gula blommor av sälg mot blå himmel.

Sälgen blommar tidig vår och är matplats för de tidigaste vilda pollinatörerna. De gula hanblommorna är mycket rika på pollen och nektar, livets frukost för ett yrvaket vårsidenbi (ej på bild). Foto: Martin Fransson, Länsstyrelsen.

Extra ansökningstillfälle 12/4 - passa på!

Naturvårdsverket har beslutat om ett extra ansökningstillfälle i vår, vilket vi informerat kommunerna om tidigare. Vi bedömer att det främst är inom LONA pollinering och våtmark som det finns pengar men alla ansökningar är välkomna. Ansökan för projekt som startar 2021 ska finnas hos oss senast den 12 april. Se information om de olika bidragen i nyheterna nedan. 

Observera att det alltid är kommunen som söker och ansvarar för projekten gentemot Länsstyrelsen. Om ni har projektidéer men inte jobbar på kommunen så  behöver ni därför kontakta er kommun i god tid.

Läs gärna vårt nyhetsbrev från oktober 2020 om ni är osäkra på hur ansökan görs och vad som ska ingå i en komplett ansökan. Nyhetsbrevet och övrig information kring ansökan samt våra kontaktpersoner för LONA finns på vår webbplats.

Ansökningstillfället den 1 december i år för 2022 kvarstår.

Läs och låt dig inspireras av andra projekt i LONA-registret!

Länsstyrelsens webbplats om LONA-bidraget

LONA-registret

Fjäril på blomma på nära håll.

Brunsprötad skymningssvärmare på såpnejlika. Foto: Martin Fransson.

LONA pollinering - passa på!

Sista chansen att söka bidrag till pollineringsprojekt från de öronmärkta medlen är vid ansökningstillfällena 2021.

Projekten ska förbättra situationen för vilda pollinatörer, exempelvis vildbin, humlor och fjärilar.

Det kan vara praktiska åtgärder som förbättrar, restaurerar eller nyskapar lämpliga miljöer, framtagande av skötselplaner för grönytor eller att inkludera pollinering i långsiktig samhällsplanering. Det kan också vara inventeringar och kartläggningar till underlag för vidare arbete med åtgärder.

Tips! Så gynnar du vilda pollinatörer

- Mycket nektar-och pollenrika växter hela växtsäsongen.

- Boplatser i gamla träd, död ved, stenmiljöer och blottad sand.

- Vatten att dricka i diken, vattendrag, dammar och våtmarker.

- En vattenstation skapas enkelt i ett glaserat grunt krukfat med stenar att sitta på.

- Möjliggör för dem att förflytta sig i landskapet.

- Tillåt mörka nätter utan belysning för den nödvändiga nattpollineringen.

Läs mer om vilda pollinatörer på Länsstyrelsens webbplats

pollinerings-lona receptsamling.pdf

Öppen stilla vattenyta i våtmark.

Ett frostnupet blått öga i mossen. Foto: Martin Fransson.

Sök LONA våtmark!

Bidrag kan beviljas med upp till 90 procent av projektets kostnader för restaurering och anläggande av våtmarker.

Projekten ska ha som huvudsyfte att stärka landskapets förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller att öka tillskottet till grundvatten.

Exempel på åtgärder är:

 • Anläggande av dammar och småvatten
 • Borttagning av vegetation
 • Igenläggning av diken
 • Tvåstegsdiken och återmeandring.

Bidrag kan även sökas för kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Regeringen och Naturvårdsverket har aviserat att syftet för LONA våtmarker ska ändras inom kort. Förutom dagens gällande syften för restaurering och anläggande av våtmarker enligt 1§7 med kvarhållande av vatten och grundvattenbildning, förväntas alla ekosystemtjänster från våtmarker jämställas inom LONA.

Vid planering av en våtmark kan Länsstyrelsernas våtmarksverktyg vara till hjälp. Där finns information om förutsättningar för att anlägga en våtmark i utvalt område. Se även nyheten om SGU:s rådgivning nedan.

LONA våtmark (Naturvårdsverket)

Länsstyrelsernas våtmarksverktyg

Träd vid rött hus.

Vårdträd vid bostadshus. Foto: Anna Stenström, Länsstyrelsen.

Gynna skyddsvärda träd!

Länsstyrelsen har tagit fram en lista på lämpliga kommunala LONA-projekt för särskilt skyddsvärda träd. Projekten innebär att:

 • Inventera skyddsvärda träd i tätorter och på kommunal mark
 • Frihugga särskilt skyddsvärda träd och ersättare
 • Ta fram trädvårdsplaner för offentliga miljöer
 • Ta fram en kommunal trädstrategi
 • Inrätta ett kommunalt trädråd

Till listan

Bilden visar vad som gäller för att söka bidrag till LONA-dagarna. Informationen finns på vår webbplats i länken nedan.

Ha med LONA-dagarna i ansökan!

Planera in en åtgärd för LONA-dagarna i er ansökan redan från början. Det blir merjobb för både oss och er om det läggs till i efterhand med nya budgetar, medfinansieringsintyg och så vidare.

Lokala naturvårdens dagar firas i hela landet sista helgen i augusti varje år. Då arrangeras guidningar, föreläsningar och aktiviteter och vi visar upp det lokala naturvårdsarbetet nära medborgarna.

Ni kan ansöka om upp till 20 000 kronor per projekt och max 50 procent av arrangemangets totalkostnad till nya eller pågående projekt.

Länsstyrelsens webbplats om LONA

Deadline för ansökan - vad innebär god tid?

Det är kommunerna som söker LONA-bidraget hos Länsstyrelsen normalt senast året innan projektet startar, oavsett vem som driver projektet. För att kommunen ska hinna att processa er ansökan så krävs det att ni är ute i god tid. Vad menas då med detta? En rundfrågning bland länets kommuner gav följande svar:

 • Senast 1 oktober, det vill säga 2 månader innan sista ansökningsdatum.
 • En första kontakt bör ske i september och färdigt förslag vara klart innan utgången av oktober.
 • Absolut senast i slutet av oktober.

OBS: Kommunledningen måste i många fall ta ställning till om kommunen ska ta på sig att söka över huvud taget. Denna fråga bör redas ut innan extern part lägger ner för mycket tid. 

Varför tar det tid enligt kommunerna?

Även om det är en färdig ansökan, med alla bilagor, underskrifter och intyg som kommer in, så behöver kommunen bedöma om det är ett projekt som de kan ställa sig bakom.

Även exernt drivna projekt innebär mycket administration för kommunen. Det handlar dels om den ekonomiska biten eftersom kommunen får projektpengarna till sig och blir ansvarig för att slutredovisa. De måste även se till att budgeten är hållbar och i många fall innebär projekten upphandling av varor och tjänster. 

Det blir också en del diarieföring som är viktig och inte får glömmas bort.

Rutan IT i LONA-registret där e-post till extern projektdrivare anges.

Ett kommunalt projekt? Ingen epost-adress i IT-rutan! 

Håll koll på din roll!

Vi noterar att kommuner ofta skickar in underskrivna ansökningar med status Arbetsversion istället för Inskickad.

Problemet verkar bland annat vara att man lägger in sig själva i Lona-registret som IT, det vill säga initiativtagare ej anställda på kommunen.

Om man då skickar in ansökan i LONA-registret så stannar den hos kommunen som är nästa instans efter initiativtagare. Projektet har då fortfarande status Arbetsversion när ansökan anländer till Länsstyrelsen. Initiativtagare (IT) ska bara fyllas i för projekt som kommunen själva inte tagit initiativ till och driver.

STÖD OCH VÄGLEDNING INOM LONA

God planering kan vara avgörande för ett lyckat LONA-projekt. Naturvårdsverket erbjuder därför olika typer av stöd till dem som planerar att ansöka om LONA-bidrag, både i form av webbutbildningar och rådgivningssatsningar.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om LONA

Våtmark i vinterskrud. Foto: Sara Sandling, Länsstyrelsen.

Våtmarksrådgivning via SGU

Kommuner och samarbetspartners som planerar LONA-ansökan för våtmarksprojekt kan kontakta SGU för rådgivning.

Exempel på frågor som SGU kan hjälpa till med:

 • Balansering/kvarhållande av vattenflöde i landskapet?
 • Ökad grundvattentillgång av värde för vattenförsörjningen kvantitativt?
 • Potential till kvantitativ avlastning av vattenförsörjningen?

I samband med rådgivningen finns även möjlighet att få information om SGU:s dataunderlag - var de finns och hur de kan användas för att planera ett lyckat våtmarksprojekt.

Intresseanmälan våtmarksrådgivning

Kommuner som önskar rådgivning kring våtmarker skickar ett mejl till Marina Becher (SGU) där det i ämnesraden framgår att det gäller ”Rådgivning inför ansökan om LONA våtmark”. marina.becher@sgu.se

SGU bokar därefter in ett digitalt möte med kommunhandläggaren för att diskutera ansökan.

Mailet ska innehålla:

 • Beskrivning av vilken form av åtgärd som planeras
 • Syftet med åtgärden
 • Var åtgärden planeras (koordinater i SWEREF 99 samt karta)
 • Kontaktinformation med telefonnummer

Läs mer om SGU:s stöd inför våtmarksåtgärder

Barn tittar på skylt om tillträdesförbud för fågelskydd.

I behov av vägledning? Foto: Martin Fransson.

Naturvägledning i LONA-projekt

Om ni planerar LONA-projekt som har fokus på naturvägledning kan CNV, Centrum för naturvägledning, vara ert bollplank i arbetet med att ta fram ansökan.

CNV kan svara på frågor kring naturvägledning i alla dess former. Välkommen att höra av dig!

Bästa sättet att nå CNV är att skicka e-post till CNV (cnv@slu.se) med en beskrivning av projektet och era frågor.

Läs mer på CNV:s webbplats

Flicka håller vuxen i handen på promenad.

Vägledning kan vara A och O för fortsatt intresse för natur och friluftsliv. Foto: Martin Fransson.

Workshop/seminarier om LONA-projekt med fokus på friluftsliv och naturvägledning

Naturvårdsverket och SLU Centrum för naturvägledning bjuder in till två inspirationsdagar för er som handlägger och/eller funderar på att söka LONA-bidrag.

När: Tisdag 27 april kl. 9-12 och onsdag 28 april kl. 9-12

Var: Digitalt. Länk skickas till er som anmäler sig.

Program och anmälan: Kommer senare, men sätt gärna upp dagarna i era kalendrar redan nu.

Kontakt: cathrine.lundin@naturvardsverket.se, katrin.jones.hammarlund@slu.se

Preliminärt program

Dag 1 bjuder på en rad föreläsningar med syfte att inspirera er i framtagandet av er projektidé.

Dag 2 arbetar vi tillsammans i mindre workshopgrupper och funderar på hur projekt kan läggas upp och genomföras på bästa sätt. Naturvårdsverket och SLU Centrum för naturvägledning kommer vara närvarande för coachning. Ni kommer kunna välja flera workshoppar med olika ämnen.

Mer information här

TIPS

Vilande röd katt på blå filt.

De nya pdf-blanketterna ihop med vår e-tjänst ska förhoppningsvis göra livet mer lättjefullt för de pågående projekten. Foto: Jennie Niesel, Länsstyrelsen.

Förändringar i projekten - meddela oss tidigt på året!

Ni som har pågående LONA-projekt med behov av förändringar, tänk på att:

 • Länsstyrelsen behöver informationen så snabbt som möjligt och helst tidigt under året för att eventuellt hinna omfördela medel till andra projekt eller för att kunna bevilja en eventuell utökning av medel.
 • Inkom med en ansökan om ändring eller tillägg. Ansökningsblanketter (word-filer) hittar ni på vår webbplats. Ladda upp dem direkt till ärendet i vår nya e-tjänst. Har ni andra bilagor än pdf, tif eller jpg så skicka istället till vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Under året kommer nya ifyllningsbara pdf-blanketter att ersätta befintliga wordblanketter. Pdf:erna bifogas som bilaga till ansökan om ändring eller tillägg (extra bidrag) som görs i vår e-tjänst. Se separat nyhet.

Länsstyrelsens webbplats för LONA

Komplettera och rapportera med vår nya e-tjänst!

Använd vår nya e-tjänst för komplettering eller yttrande i ärende istället för att mejla till oss. Då landar rapporten direkt i ärendet utan att hamna i diarieföringskö, utan handpåläggning från oss och inlämnaren får dessutom en mottagningsbekräftelse direkt. Smidigt!

E-tjänsten för kompletteringar och yttranden fungerar bara i öppna (ej avslutade) ärenden. Du kan i dagsläget endast ladda upp pdf, tif och jpg-filer. Har du andra filer behöver du mejla dem till vastragotaland@lansstyrelsen.se  Ange då diarienumret tydligt.

Ni som fått begäran om kompletteringar i LONA-ärenden kan välja att följa de anvisningar vi givit redan eller använda e-tjänsten. Även ni som verksamhetsrapporterar eller slutrapporterar kan använda e-tjänsten. Vi har gjort om vår manual för verksamhets- och slutredovisning i LONA-projekt.

Till vår E-tjänst

Till vår manual för verksamhets- och slutrapportering

Jobbar du med artdata?

Nedan har vi samlat information, användbara webbplatser och länkar till olika verktyg och vägledning som underlättar för dig som till exempel håller på att ta fram ett kommunalt naturvårdsprogram, grönstrukturprogram, ärendehantering, inventering eller liknande.

Artkoll och...

Sedan 10 år tillbaka finns nätverket "Samverkan om artdata" och varje länsstyrelse har en utsedd kontaktperson för artdata.

På projektets webbplats finns uppgifter om vem som är kontaktperson på respektive länsstyrelse. 

Förutom att dessa personer administrerar handläggares användarbehörigheter gentemot SLU Artdatabanken och Artportalen m.fl. databaser är tanken att de ska sprida vidare information om aktuella frågor som rör artdata.

Artkoll

...Artsök

Verktyget har tagits fram inom nätverket Samverkan om artdata. Tidigare kallades verktyget Artportalskopplingen.

Artsök används av handläggare på länsstyrelserna i webbGIS eller ArcGIS.

Det finns även externa användare som beställt verktyget till Artsök. Sedan ett par år tillbaka finns verktyget också i länsstyrelsernas externa webbGIS som är öppet för alla. Direktlänk till mer information om Artsök:

Artsök

Blå blommor i solljus på nära håll.

Blåsippor. Foto: Martin Fransson.

Söka ut många arter på en gång

I nedanstående länk finns en beskrivning av hur man via verktyget Artsök (tidigare Artportalskopplingen) söker ut och laddar ner många arter på en gång inom en geografisk yta. Frågor hänvisas till supporten.

Läs mer om support 

Till lathunden

HA KOLL PÅ DATUMEN!

01

Mars

Sista datum för verksamhetsrapport

Verksamhetsrapporten skickas av kommunen till Länsstyrelsen senast detta datum. Den behöver inte vara underskriven. I nuläget råder olika rutiner beroende på vilket LONA-stöd som beviljats. Detta kommer att ändras till 2022 så att en adress gäller oavsett LONA-stöd 

31

Mars

Sista datum för slutrapport

Projekten har 3 månader på sig efter slutdatum att upprätta en slutrapport. Projekt som avslutats 31 december 2020 ska senast detta datum inkomma med underskriven slutrapport till oss. 

12

April

Extra ansökningstillfälle 2021

Sista datum då ansökan ska finnas hos oss. Gäller främst LONA pollinering och LONA våtmark men alla ansökningar är välkomna.

 

Läs mer vad ansökan ska innehålla på vår webbplats. Se nyhet ovan.

Länsstyrelsens webbplats om LONA

27-28

April

Workshop/seminarier om friluftsliv och naturvägledning

Naturvårdsverket anordnar en workshop ihop med Centrum för naturvägledning. Se nyhet ovan.

27-28

April

LONA-dagarna

LONA-dagarna genomförs alltid sista helgen i augusti. Meddela oss om ni planerar arrangemang i er kommun på adressen LONA.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Information som datum, tid, plats mm är bra att bifoga så att vi kan sammanställa informationen och länka från vår webbplats.

 

Läs mer på vår webbplats

01

Dec

Sista ansökningsdatum för kommande år

Ansökan för projekt som ska starta kommande år ska finnas hos oss senast detta datum året innan.

Läs vad ansökan ska innehålla på vår webbplats

Om Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv.

Webbplats: lansstyrelsen.se/vastragotaland/lona 

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick