Länsstyrelsen Västra Götaland

Miljömål Väst

Nyhetsbrev mars 2021

Miljömål Väst
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelserna remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag

Samtliga 21 länsstyrelser kritiserar underlaget för att åtgärder saknas för ett mer transporteffektivt samhälle. Majoriteten av länsstyrelserna menar att Trafikverket förminskar sin roll i samhällsplaneringen, vilket försvårar för kommuner och regioner som arbetar för ett mer transporteffektivt samhälle.

Läs pm om remissvaret

Borås har tagit fram en ny energi- och klimatstrategi

I december 2020 beslutade Borås kommunfullmäktige att anta en ny energi- och klimatstrategi. I den nya strategin presenteras nio utvalda fokusområden som syftar till att konkretisera Borås Stads koldioxidbudget och anpassa kommunen till de risker som följer av ett förändrat klimat. Därtill har stort fokus legat på att ta fram nya arbetssätt som stöttar och förankrar den nya strategin.

Här kan du läsa strategin

326 kommunlöften ger 42 400 ton minskade utsläpp

Kommunernas klimatlöften lanserades i december och nu rullar det konkreta arbetet igång. Om alla klimatlöften som kommunstyrelsen i 48 kommuner antagit genomförs kan de ge utsläppsminskningar på 42 400 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 18 100 resor tur och retur till Thailand, 6 700 bilresor runt jorden eller 17 000 villors energianvändning på ett år. 

Läs om Kommuneras klimatlöften och se vilka kommuner som antagit vilka löften

 

Foto: mostphotos.com

Nytt stöd för gröna och trygga samhällen

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är det viktigt att natur- och grönområden i städer och tätorter ökar och utvecklas. Tillgång till stadsgrönska, såsom parker och gröna ytor i närheten av bostaden behövs för människors välbefinnande. Därför har regeringen beslutat om en ny förordning om stöd för gröna och trygga samhällen.

Läs mer i regeringens pressmeddelande

Foto: ALEXMILLOS/mostphotos.com

100 åtgärder för cirkulär omställning av Sverige

Den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi är nu beslutad i regeringen. Handlingsplanen innehåller drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering. Genom beslutet hoppas regeringen lägga grunden för en långsiktig och hållbar omställning av samhället.

Läs mer i regeringens pressmeddelande

Ny rapport om cirkulär konsumtion

Låna eller hyra – ny rapport visar framtidens cirkulära konsumtion

Projektet Kvarterets konsumtion 2030 har fokuserat på möjligheter för minskad miljöpåverkan från konsumtion av sällanköpsvaror hos unga vuxna. Fokus har varit på små och medelstora orter – platser som varken kan kategoriseras som urbana eller som landsbygd. I denna rapport presenteras resultatet som gör djupdykningar i Trollhättan, Fristad och Kållered. Projektet har initierats av Science Park Borås tillsammans med bland andra Chalmers tekniska högskola och Klimat 2030.

Du hittar rapporten här 

 

Bild från Life Lophelias webbplats

Ögonkorallreven restaureras

Ögonkorallrev minskar i Sverige och Europa. Under 2019-2025 pågår ett LIFE-projekt för att restaurera ögonkorallreven i Kosterfjorden-Väderöfjordens Natura 2000 område. 

Projektet utvecklar en restaureringsmetod med konstgjorda revstrukturer för att kostnadseffektivt restaurera tidigare kända områden med död och levande ögonkorall, Lophelia pertusa. Samtidigt sker miljökartläggning av dessa områden i Kosterfjorden-Väderöfjorden. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs universitet.

Läs mer på webbplats för Lifelophelia

Foto: SMHI

Konsekvensbaserade vädervarningar ska ge bättre beredskap

Samhället har blivit alltmer väderberoende och sårbart, vilket bland annat hänger samman med den pågående klimatförändringen. För att öka samhällets förmåga att hantera svåra vädersituationer förnyar SMHI sina vädervarningar, så att lokala och regionala konsekvenser av en väderhändelse blir tydligare.

SMHI lämnar klass 1-, 2- och 3-varningarna och går över till gul, orange och röd varning. Redan vid gul varning, den lägsta varningsnivån, kan vi vänta oss att vädret får konsekvenser för samhället. Grunden i det nya vädervarningssystemet är att det ska varnas när det behöver varnas.

Det nya konsekvensbaserade vädervarningssystemet införs 14 april.

Förnyade vädervarningar | SMHI

Foto: mostphotos.com

Havet och människan

I mitten av januari överlämnade Miljömålsberedningen betänkandet "Havet och människan" till regeringen. Utredningen innehåller en rad förslag på hur Sverige bättre ska kunna uppnå miljömålen Hav i balans samt en levande kust och skärgård, Ingen övergödning samt Ett rikt växt- och djurliv.  Kustlänsstyrelserna föreslås få tydligare och utökade uppgifter och ansvar för att samordna det lokala havs- och vattenmiljöarbetet. De lägger också förslag för att stärka kommunernas havsmiljöarbete och förtydliga deras ansvar.

Läs mer på regeringens webbplats

Bild på Svartmunnad smörbult som är en invasiv art. Foto: Anna Dimming, Länsstyrelsen

Nytt uppdrag för invasiva vattenlevande arter

Det finns ungefär 100 främmande arter i våra hav, sjöar och vattendrag. Av dessa har cirka 40–50 invasiva främmande arter hög risk att påverka negativt eller skada den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. Under 2021 startar Länsstyrelsen upp arbetet med att förhindra spridning av invasiva vattenlevande främmande arter på uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten. Arbetet kommer innebära ett nära samarbete med kommuner och andra viktiga aktörer och bland annat innefatta informationssatsningar samt utveckling av utrotningsmetoder.

Samtidigt nylanseras det nationella inrapporteringssystemet för marina vattenorganismer, Rappen, som utvecklats för att bland annat underlätta inrapportering av invasiva arter i vårt kustvatten.

Läs mer på Havs och Vattenmyndighetens webbplats

Om invasiva arter på Länsstyrelsens webbplats

Foto: Länsstyrelsen

Våra surrande vänner behöver din hjälp!

Vilda bin, humlor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar minskar i rasande fart. Pollinatörerna behöver blomrika marker hela växtsäsongen, boplatser i gamla träd, ved, stenar eller sand samt tillgång till vatten. De vill också ha rörelsefrihet i öppna landskap och mörka nätter utan belysning. Länsstyrelsen arbetar för fullt med pollineringsuppdraget, för att vända utvecklingen och säkerställa fungerande ekosystem och vår livsmedelsförsörjning. Men vi klarar det inte själva – alla måste hjälpas åt!

Läs mer om vilda pollinatörer och hur du kan bidra

Foto: Länsstyrelsen

Ny handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen har en ny handlingsplan för klimatanpassning som beskriver:

  • Länsstyrelsens övergripande inriktning, förhållningssätt och arbetssätt för klimatanpassningsarbetet i länet.
  • De åtgärder som Länsstyrelsen arbetar med under 2021-2024.
  • Åtgärder som Länsstyrelsen rekommenderar för länets kommuner.

Här hittar du handlingsplanen

 

Foto: Mölndals stad

Träspill blir leksaker

Mölndal stad tar till vara på det träspill som blivit över efter renoveringar och gör leksaker av dem. Att ta tillvara på överblivet material, designa om och på nytt sätt föra in i verksamheten igen, är ett sätt för staden att arbeta med hållbar utveckling och att bidra till det lokala miljö- och klimatarbetet.

Läs om Mölndals arbete med träspill som blir leksaker

 

Nytt metodstöd för klimatrelaterade risker i översiktsplanering

Ett klimat i förändring utgör en stor utmaning för samhällsutvecklingen. Kommunernas översiktsplaner ska numer ta hänsyn till klimatrelaterade risker. Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland har tillsammans med MSB och SMHI därför tagit fram ett metodstöd för hur kommunerna kan arbeta för att nå de nya lagkraven.

Länk till metodstödet

 

Kalender

09

Mars

Information om Klimatklivet

Länsstyrelsen och kommunalförbunden i Västra Götaland bjuder in till en informationsträff om Klimatklivet. Vi går igenom vad som behövs i en ansökan till Klimatklivet och det finns möjlighet att ställa frågor.

När: 9 mars kl. 10 -11.30
Hur: Via Teams
För outlook-inbjudan med länk till mötet, vänd dig till
sandra.johansson@borasregionen.se

Om Klimatklivet

 

12

Mars

Lunchseminarium om plast i havet

Ekocentrum håller en första digital föreläsning i en serie av fyra i projektet Plast i vårt hav – från skräp till resurs. Föreläsning fokuserar på de satsningar som görs i Sverige och inom EU för att komma tillrätta med en av vår samtids största miljöproblem – plastförorenade hav och stränder.

Läs mer och anmäl dig här

 

25

Mars

Träff med ÖP-nätverket med tema "Idéer till revidering av åtgärdsprogram för miljömålen"

Under en workshop väcker vi som jobbar med översiktsplaner olika idéer och tankar som ett första steg i att skapa nya åtgärder. Fokus är just översiktsplanering och vilka åtgärder som får effekt på klimat och/eller biologisk mångfald.

Anmälan görs till: samby.vastragotaland@lansstyrelsen.se

 

31

Mars

Workshop inför revidering av åtgärdsprogrammet för miljömål

Länsstyrelsen bjuder in till en workshop då kommunernas miljöstrateger och ekologer får diskutera åtgärdsidéer inför revideringen av åtgärdsprogrammet. Sista anmälningsdag är 24 mars.

Mer information finns här

 

21

April

Mer surr i grönytorna

Webinarium om vilda pollinatörer och hur just din verksamhet kan hjälpa till. Målgrupp är alla som arbetar med skötsel av grönytor eller naturfrågor på kyrkoförvaltning, bostadsbolag, golfklubbar och hembygdsföreningar samt andra större markägare.

Läs mer och anmäl dig här

Om nyhetsbrevet

Miljömål Väst är vårt nyhetsbrev med fokus på arbetet för att nå länets miljömål. Vi jobbar tillsammans med Skogsstyrelsen, kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och att miljön ska bli bättre.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick