Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev mars 2021

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Äntligen dags!

Äntligen är det dags att lansera både vår nya webbplats och vår utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn som vi är så stolta över. Vi har jobbat hårt och länge med båda dessa projekt och ser nu fram emot att visa upp resultatet. Läs mera om både webbplatsen och utbildningen i detta nyhetsbrev. Hoppas du får stor nytta av vårt material!

Illustration: Några personer lyfter upp landet Sverige ovanför sina huvuden.

Miljösamverkan Sverige har en ny webbplats!

Webbplatsen har fått ett helt nytt utseende och vår förhoppning är att du enkelt ska kunna hitta och läsa om våra projekt. Vår nya webbplats är responsiv vilket innebär att den fungerar lika bra vare sig du använder dator, mobil eller surfplatta. Vi har också jobbat hårt med tillgängligheten. Precis som förut hittar du information om vad vi har på gång och de projekt vi avslutat. Under flikarna högst upp på sidan hittar du de olika ämnesområden vi driver projekt inom. Du kan också använda dig av sökfunktionen för att hitta det du letar efter.

Ta gärna en titt på vår nya webbplats!

Är det något du inte hittar eller tycker vi ska göra ännu bättre? Hör av dig till oss!

Illustration: En person utbildar tre andra i miljöbalken.

Utbildning miljöbalkstillsyn

Jobbar du som inspektör eller miljöhandläggare? Är du osäker på vad du bör tänka på som offentlig tjänsteman, hur du utför ett tillsynsbesök eller hur du handlägger ett ärende? 

Nu lanserar vi Miljösamverkan Sveriges utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn. Utbildningen består av åtta avsnitt som du kan titta på när och hur du vill!

Avsnitt i utbildningen

  • Att vara offentlig tjänsteman

  • Tillsynens roll

  • Tillsynsmyndigheternas skyldigheter

  • Tillsynsmyndigheternas möjligheter och befogenheter

  • Tillsynsobjektens skyldigheter och möjligheter

  • Rättssäkerhet

  • Tillsynsmetodik

  • Ärendehandläggning

Utbildningen är gratis och du hittar den på vår webbplats.

Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn

Bild inifrån ett avloppsreningsverk med vattenbassänger och rör.

Foto: Gunbritt Nilsson

Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk

Vill du veta resultatet av vår nationella tillsynskampanj vid avloppsreningsverk? Upplägget var ett nytt grepp från Miljösamverkan Sveriges sida med deltagare från såväl länsstyrelser som kommuner. Uppslutningen var mycket god, cirka hälften av alla tillståndspliktiga avloppsreningsverk i landet besöktes i tillsynskampanjen.

Vi har ställt samman en rapport som du kan ta del av på vår webbplats. Där hittar du också vårt uppdaterade handläggarstöd och övrig information om detta projekt som nu är avslutat.

Projektsidan Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk

Foto: Mats Rydgård

Anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive våtmarker

Anmälningsärenden om vattenverksamheter är en stor ärendegrupp inom länsstyrelserna. Många olika lagrum berörs. Genom att arbeta fram ett handläggarstöd som innehåller information, mallar, checklistor och en uppdaterad e-tjänst underlättar vi för såväl handläggare som verksamhetsutövare. Det bidrar till en ökad samsyn över landet och vi får effektivare arbetssätt. Nu i början av projektet jobbar vi mest med våtmarker. Längre fram tar vi hand om de övriga anmälningspunkterna. Vi räknar med att vara färdiga i slutet av året.

Projektsidan Anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive våtmarker

Ett paragraftecken står lutat mot en tegelvägg.

Utbildning av vattenhandläggare i domstolsprövning

Nu är projektet Utbildning i domstolsprövning avslutat och du hittar handläggarstödet och de inspelade föreläsningarna på vår webbplats. I handläggarstödet beskriver vi domstolsprocessen och det är tänkt att kunna användas under tiden du handlägger ett ärende. Som ett komplement finns också ett antal föreläsningar.

Projektsidan Utbildning i domstolsprövning

Några frågor till…

…Gustav Enander, nytillträdd ordförande i Miljösamverkan Sveriges styrgrupp. Gustav är till vardags chef för miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Jönköpings län. Det är snart tio år sedan han började arbeta där, då i rollen som klimatanpassningssamordnare. Dessförinnan pluggade Gustav fysik med inriktning mot klimatfrågor i Lund och Köpenhamn.

Vad är det som driver dig, varför tycker du det är viktigt med myndighetssamverkan?

Genom att vi har gemensamma mål för vår samverkan och fler hjälps åt kan vi med mindre resurser åstadkomma mera. Vi får en större kompetensbas och vi ökar möjligheterna för länsstyrelserna att arbeta mer lika. Dessutom får vi fler kollegor över landet som vi kan vända oss till för att göra bättre bedömningar. Samverkan är ett smart sätt att arbeta med utvecklingsfrågor.

Miljösamverkan Sverige behöver ständigt utvecklas, vad ser du står på tur i närtid?

Vi behöver säkerställa att våra handläggarstöd är relevanta och får efterfrågad effekt. Det vi tar fram ska bli bra saker och vara till nytta för länsstyrelsernas tillsynshandläggare.

Snart kommer en nationell strategi för miljöbalkstillsynen. Då ska Miljösamverkan Sverige vara på tå för att på bästa sätt stödja länsstyrelserna i genomförandet av strategin.

Vi behöver också ständigt arbeta med att skapa engagemang för vår samverkan. Det är många handläggare runt om i landet som vill delta i våra projektgrupper, men vi behöver bli ännu fler. Det ska vara roligt och givande att vara med i ett projekt. Samtidigt ska det vara tydligt att varje projektgruppsdeltagare är en viktig och värdefull resurs.

Om du lyfter blicken och spanar några år framåt i tiden, vilka utmaningar ser du för Miljösamverkan Sverige?

Jag tycker att vi ska bli bättre på att vara ute i rätt tid med våra handläggarstöd. Vi behöver fånga upp förändringar som är på gång och leverera det stöd som behövs när det är som mest aktuellt hos länsstyrelserna. Det är ingen enkel uppgift och vi behöver troligen skruva på vår verksamhetsplanering för att nå hit.

Det kan till exempel vara så att Naturvårdsverket kommer med en ny vägledning inom ett specifikt område. Vad innebär den nya vägledningen? Vad ska länsstyrelserna göra i detta fall? Kan Miljösamverkan Sverige ha ett projekt riggat tidigt i processen innebär det att 21 länsstyrelser inte behöver ta ställning till dessa frågor var och en på sitt håll. Istället sätter vi basnivån för de nya arbetsuppgifterna genom samverkan.

En annan utmaning jag ser är att Miljösamverkan Sverige på sikt behöver ta ett kliv framåt och samordna länsstyrelsernas kompetensförsörjning. Här finns stora möjligheter att utveckla olika utbildningar utifrån de ständigt nya behov länsstyrelserna har. Vi har redan påbörjat det arbetet och jag har god tillförsikt att det kommer att bli bra.

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se 
Redaktör: Ida Edgren, Länsstyrelsen Västra Götaland, ida.edgren@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick