Länsstyrelsen Västra Götaland

Miljömål Väst

Nyhetsbrev juni 2021

Miljömål Väst
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Foto: MICKES FOTOSIDA/mostphotos.com

Fler genomförda åtgärder i åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Uppföljningen av åtgärderna i åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra GötaIand är klar. Och vad blev resultatet? Mycket glädjande, andelen genomförda åtgärder har fördubblats jämfört med senaste uppföljningen 2019.

Till uppföljningen

 

Foto: MICKES FOTOSIDA/mostphotos.com

Tyck till om energiplan för ett hållbart Göteborg

Med hjälp av en ny energiplan kommer Göteborgs Stad kunna driva på omställningen till ett hållbart energisystem. Nu går planen ut på remiss och alla kan lämna synpunkter på förslaget fram till den 30 september.

Remissversionen av Göteborgs Stads Energiplan 2022-2030 hittar du här goteborg.se/energiplan

Till pressmeddelandet

 

Foto: mostphotos.com/TRONG NGUYEN

Löfte om elektrifiering av transportsektorn

Ett så kallat elektrifieringslöfte har tagits fram som visar hur Västra Götaland gemensamt ställer om de regionala godstransporterna till eldrift. Löftet innehåller en lista över ambitioner för möjliga elektrifieringspiloter i Västra Götaland och de parter som hittills är beredda att bidra inom respektive område.

Hela listan finns finns här

 

Klimatklivet bidrar till omställning inom sjöfarten

Göteborgs hamn har beviljats 10,7 miljoner kronor från Klimatklivet för åtgärder som minskar utsläppen från stillastående fartyg. Åtgärderna innebär en minskning av utsläppen med 1 600 ton koldioxid per år. Hittills i år har Naturvårdsverket beviljat stöd till 43 nya åtgärder i Västra Götaland.

Den 24 augusti öppnar nästa ansökningsomgång.

Läs mer om klimatklivet här

 

Nya möjligheter för kommuner i Västra Götaland att anta klimatlöften inför 2022

Kommunerna i Västra Götaland har efterfrågat att satsningen ”Kommunernas klimatlöften” förlängs till nästa år. Uppdateringen inför 2022 innehåller fortfarande 20 klimatlöften med stor potential att minska klimatpåverkan. Några klimatlöften som merparten kommuner redan jobbar med under 2021 har justerats eller ersatts av nya löften. Flera andra klimatlöften finns kvar från förra årets lista vilket ger möjlighet för kommuner som ännu inte antagit dessa att göra det.

Läs mer om kommunernas klimatlöften inför 2022

Foto: Fredrik Nilsson

Dags att rädda Gullspångslaxen

Laxarna måste bli betydligt fler om vi ska kunna rädda den hotade Gullspångslaxen, som också är världens största insjölax. Antalet leklaxar måste öka från dagens nivå på några tiotal till flera hundra. Det kräver i sin tur en omfattande restaurering av Gullspångsälvens nedre delar. Det här konstateras i länsstyrelsens slutrapport från projektet GRAP (GullspångRiverActionPlan).

Läs rapporten

Information om laxförvaltning i Vänern

Foto: Anders Bergström, Länsstyrelsen

Regeringen satsar på återvätning av dikade våtmarker för att bidra till klimatmålen

Regeringen har nyligen beslutat om ett uppdrag till Skogsstyrelsen att återväta utdikade våtmarker för att minska utsläpp av växthusgaser. Bakgrunden till uppdraget är utredningen Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU2020:4) som visade på en potential för återvätning av dikade torvmarker som en kompletterande åtgärd för att nå Sveriges klimatmål. Skogsstyrelsen ska i genomförandet av uppdraget planera, informera och bedriva uppsökande verksamhet för lämplig mark för återvätning. Markägare som vill delta kan på frivillig basis upplåta mark för ändamålet mot ersättning från myndigheten.

Läs regeringens pressmeddelande

Multifunktionella skyddszoner – en innovativ metod som kombinerar mijö- & produktionsmål

Ta del av Odling i Balans erfarenheter att ta fram och odla blommande skyddszoner, Samzoner. En rykande färsk slutrapport med erfarenheter från Odling i Balans pilotgårdar i Sverige finns nu på webben. Odling i balans lantbrukare har visat att det går att gynna biologisk mångfald och samtidigt skydda vattendrag från oönskade ämnen. Iden och projektet har spridit sig till hela Sverige. Hushållningssällskapet har fått sponsorer från lantbruksbranschen att både sponsra utsäde och sådd.

Odling i balans, där både ekologi och ekonomi är i balans

Foto på vårraps. Foto:Kristian Jochnick, Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Behörighetskurser för yrkesmässig användning av bekämpningsmedel

Länsstyrelsen erbjuder behörighetskurser för yrkesmässig användning av bekämpningsmedel. Kursen fokuserar på en säker och hållbar användning av bekämpningsmedel, för att minska riskerna för miljö och hälsa både hos användare och konsumenter. Så många som 455 kursdeltagare runtom i länet fick under våren behörighet för att köpa och använda bekämpningsmedel. Kurserna riktar sig främst till verksamma inom jordbruket, men även inom trädgårdsodling, park- och fastighetsskötsel och golfbanor.

En ny omgång kurser drar igång igen till hösten.
Håll utkik på vår hemsida.

 

Foto: Eric Arenius, Länsstyrelsen

1600 synpunkter efter samråd om vatten

Vattenmyndigheten går nu igenom alla synpunkter efter det nyss avslutade samrådet. Vattenmyndigheten Västerhavet fick flest synpunkter av de fem vattenmyndigheterna, det kom till exempel in ungefär 1 600 synpunkter skickade via e-post från 187 instanser. Därtill har vi fått några tusen synpunkter i webbenkäten. 37 kommuner i västra Sverige samt Havs- och vattenmyndigheten har begärt att regeringen ska pröva materialet. Vattenmyndigheten arbetar på med att bedöma alla synpunkter i väntan på regeringens beslut om att pröva eller inte.

Tack för alla synpunkter i samrådet | Vattenmyndigheterna

 

Foto: Ödegärde, Göta älv. Foto: SGI

Katalog över naturanpassade erosionsskydd

Statens geotekniska institut har tagit fram en katalog med alla kända anlagda naturanpassade erosionsskydd i Sverige som institutet har vetskap om. Katalogens första del beskriver vad naturanpassade erosionsskydd är för något och visar några utvalda inspirerande exempel. Den andra delen innehåller en karta och databas med alla skydd. 

Se katalogen

Rapportens framsida

Viktigt med provtagning i grunda vikar

En ny rapport visar att det finns tydliga skillnader i hur övergödningsproblematiken ser ut i grunda vikar jämfört med öppnare och djupare havsområden. De flesta provtagningarna görs inom kustkontrollprogram i öppna och djupa havsområden, vilket kan ge en felaktig bedömning av vattnets status. Sammantaget är det tydligt att man måste komplettera de befintliga mätningarna på djupare vatten med mätstationer i grundare områden för att få en korrekt bild av vattnets status. Exempelvis är innerskärgården betydligt mer påverkad av näringstillförsel och grumling jämfört med de djupare havsområdena.

Här finns rapporten i sin helhet

Om nyhetsbrevet

Miljömål Väst är vårt nyhetsbrev med fokus på arbetet för att nå länets miljömål. Vi jobbar tillsammans med Skogsstyrelsen, kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och att miljön ska bli bättre.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick