Länsstyrelsen Västra Götaland

Vänerns vattenvårdsförbund

Nyhetsbrev juni 2021

Vänerns vattenvårdsförbund
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Inga läkemedelsrester funna i fisk från de stora sjöarna

IVL har på uppdrag av vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern och Mälaren, studerat läkemedelsrester i fisk i de tre stora sjöarna från 2020.

Varken läkemedel eller antibiotika fanns i mätbara halter i något av proverna. Däremot påvisades naturligt förekommande hormoner i flera av proverna.

Proverna har gjorts på abborre i Vänern, Vättern och Mälaren, och i Vättern har man också tagit prover på röding. Det som undersökningen har tittat på är förekomsten av 24 läkemedel, 15 antibiotika och tre hormoner, varav två naturligt förekommande och ett syntetiskt.

Läs rapporten här!

I sommar inventerar vi främmande arter i Vänern

Forskare vid Högskolan i Skövde genomför nu en förstudie med syftet att inventera invasiva främmande kräftdjur i några av Vänerns hamnar. Bakom uppdraget står Vänerns vattenvårdsförbund och länsstyrelserna runt Vänern, med bidrag från Havs- och vattenmyndigheten.

Risken för att främmande invasiva arter ska spridas och etablera sig i våra stora sjöar Sverige är mycket stor. Arter kan exempelvis komma in i Vänern med sjöfartens barlastvatten och genom utsättningar av främmade växter och djur eller som fripassagerare på båtskrov. 

I ett första steg har man intervjuat yrkesfiskare i Vänern och över 50 procent av de tillfrågade har observerat kinesisk ullhandskrabba i Vänern. Nästa steg inleds nu i sommar då provfisken kommer att ske i de områden som bland annat yrkesfiskarna har pekat ut. Dessa områden sammanfaller ofta med större hamnar. Tidigare i våras samlande även Högskolan i Skövde in sedimentprover för analys av så kallat eDNA, för att få ytterligare kunskaper om förekomsten av kinesisk ullhandskrabba. En viktig fråga i projektet är om det finns unga individer av ullhandskrabba i Vänern och inte bara vuxna.

Läs mer om projektet här!

Inga förhöjda halter av sexvärt krom i Vänerns vatten

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har gjort en uppföljande mätning under 2020 av förekomsten av sexvärt krom (Cr6+) i Vänern, då en tidigare undersökning från 2017 visade på förhöjda halter.

Länsstyrelsen Västra Götaland har därför analyserat ytterligare råvattenprover från samma 10 råvattenintag i Vänern som provtogs 2017, 5 platser i Dalbosjön samt 5 i Värmlandssjön. Halten av 8 metaller inklusive Cr6+ analyserades vid detta tillfälle.

Resultatet visade på att inga halter överskred gränsvärdet för krom och kromföreningar och inga halter av Cr6+ överskred rapporteringsgränsen på <0,40 μg/l. Halten koppar låg dock över gränsvärdet vid några platser. Övriga metallers halter låg under respektive gränsvärde.

Läs resultatrapporten här!

Sommarens lästips - Sverigs vattenmiljö!

Här kan du hitta aktuell information om tillståndet i Sveriges olika vattenmiljöer, från källa till hav. Informationen har olika grad av fördjupning och kan sorteras efter miljötema eller geografiskt område. Basen för beskrivningarna är resultaten från svensk akvatisk miljöövervakning, både nationell och regional. Tillsammans med vetenskapliga rapporter och en stor samlad expertis, ges en aktuell och nyanserad bild av miljötillståndet i grundvatten, sjöar och vattendrag, kust och öppet hav.

www.sverigesvattenmiljo.se 

KALENDER

17

sep

VÄNERDAGEN i fält

Boka dagen! Mer information kommer efter sommaren.
Fredagen den 17 september
Kl. 09.30-13.00 i Lidköping

8

okt

Digital användarträff Seatrack web Vänern

Boka dagen! Mer information kommer efter sommaren.
Fredagen den 8 oktober på Skype eller Teams
Kl. 08.30-12.00

Vänerns vattenvårdsörbund

Om nyhetsbrevet

Vänerkansliet, Länsstyrelsen
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Telefon: 010-224 52 05
E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se

Vänerns vattenvårdsförbund
542 30 Mariestad | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick