Länsstyrelsen Västra Götaland

Miljöskydd Västra Götaland

Nyhetsbrev september 2021

Miljöskydd Västra Götaland
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Monique Wannding, ny chef för Miljöskyddsavdelningen hälsar er välkomna till ett splitternytt nyhetsbrev!

Foto: Misak Nalbandian

Monique Wannding är ny chef för miljöskyddsavdelningen sedan den 1 april. Hon efterträdde Ulrika Samuelsson och kommer närmast från tjänsten som enhetschef för miljö- och klimatsamverkan på Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen.

- Det är roligt för mig att presentera Miljöskyddsavdelningens alldeles nya nyhetsbrev! Med detta nyhetsbrev vill vi skapa en bättre kommunikation till alla er som vi arbetar för dagligen, säger Monique.

Vi tar gärna emot era synpunkter på nyhetsbrevet. Skicka dem med e-post till: katja.almqvist@lansstyrelsen.se

 

Rejäl satsning på industriklivet

Foto: mostphotos.com

Industrin står idag för en dryg tredjedel av utsläppen i Sverige och för att minska utsläppen kommer det krävas nya lösningar och innovationer. Därför vill regeringen stärka satsningen Industriklivet med 217 miljoner kronor under 2022 till totalt 909 miljoner kronor.

Industriklivet lanserades 2018 och ger stöd till att utveckla lösningar som minskar utsläppen inom industrin. Bland de 77 projekt som beviljats stöd finns bland annat utveckling av fossilfritt stål, teknik för negativa utsläpp och framställning av grön vätgas. Utöver att främja klimatomställningen inom industrin bidrar industriklivet till att stärka svensk export och konkurrenskraft.

Läs mer om industriklivet på regeringens webbplats

 

Foto: mostphotos.com

En väg in och e-tjänster för snabbare handläggning

För att underlätta och snabba på vår handläggning strävar vi efter att få in all korrespondens till vår gemensamma e-postlåda. Därför vill vi uppmuntra till att använda våra e-tjänster.

När inte någon e-tjänst finns för ditt ärende, vänligen skicka e-post till vastragotaland@ansstyrelsen.se. Om er handläggare har önskat kopia kan ni lägga en sådan. 

Till våra e-tjänster

Användarhjälp vid e-tjänster

Ny e-tjänst för att anmäla driftsstörning

Foto: Alexmillos/mostphotos.com

Om det inträffar  en driftstörning eller olycka vid din miljöfarliga verksamhet ska du omgående anmäla det till din tillsynsmyndighet. Om Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för din anläggning så kan du använda vår uppdaterade e-tjänster för driftstörning.

Vid en större incident:

  • Larma SOS-alarm på telefonnummer 112.
  • Kontakta handläggare på Länsstyrelsen.
  • Rapportera incidenten i e-tjänsten.

Vid minde incident räcker det med att rapportera via e-tjänst

Vi har även en ny e-tjänst för kompletterande uppgifter, som till exempel behöver lämnas senare och som kompletterar driftstörningen. Exempelvis resultat av provtagningar och hur stort ett utsläpp var. För att komplettera i ärendet behöver du notera diarienumret för ärendet. Du får diarienumret i en e-post som bekräftar ditt ärende.

Anmälan om driftstörning

Till våra e-tjänster

 

Foto: mostphotos.com

Nya regler för farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

De verksamheterna som berörs av de nya reglerna är verksamheter: 

• där det uppstår (produceras) farligt avfall

• som transporterar farligt avfall

• samlar in farligt avfall

• behandlar farligt avfall

• samt mäklar eller handlar med farligt avfall.

Följande uppgifter ska lämnas:

• Typ av farligt avfall med avfallskod.

• Mängd i kg, vilket får uppskattas om våg saknas.

• Din verksamhets CFAR-nummer från SCB:s företagsregister.

Mer information om farligt avfall hittar du på:
Naturvårdsverkets webbplats

EU:s klimatpaket i en allt allvarligare klimatkris

Foto: mostphotos.com

Årets sommar har gett ytterligare skrämmande exempel på extrema väderhändelser i klimatförändringarnas spår. Samtidigt kantades sommaren av ett klimatpaket från EU som släpptes i mitten av juli och en ny rapport från FN:s klimatpanel (IPCC) i augusti.

FN-rapporten sammanfattar det rådande vetenskapliga kunskapsläget och en samlade klimatforskningen är nu mycket tydlig med att vi är på väg in i en allvarlig klimatkris. I rapporten slås bland annat fast att förändringarna i klimatsystemet idag saknar motstycke de senaste hundratusentals åren. Det är otvetydigt att mänsklig påverkan har värmt upp atmosfären, havet och landområdena.

Lite hopp om att vi ska kunna bromsa klimatkrisen finns i EU:s förslag på klimatpaket. För mindre än två år sedan presenterades den Europeiska gröna given med syfte att göra hela EU:s ekonomi mer hållbar. Sedan dess är det beslutat att EU ska vara klimatneutralt 2050 och i april 2021 enades EU-kommissionen om en ny klimatlag med ett högre mål för att minska utsläppen av växthusgaser 2030, från 40 procent till 55 procent jämfört med 1990 års nivåer. Utöver detta föreslås skärpningar av EU:s mål för energieffektivitet och förnybar energi.

I Västra Götaland har vi ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region och inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030 tar företag och branschorganisationer, kommuner och kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.

Om Klimat 2030

Länsstyrelsen arbete under pandemin

Foto: mostphotos.com

Coronapandemin har påverkat oss alla och gett oss nya erfarenheter av tillsynen. Miljötillsynsenheten tillsatte tidigt i pandemin en Corona-arbetsgrupp och tog fram en beredskapsplan.

Riktlinjerna för tillsyn ses över löpande och har ställts om. Mycket tillsyn görs digitalt och alla besök kräver en riskbedömning och särskilda skyddsåtgärder. Tillsynsenheten har även fått avsätta resurser till den tillfälliga pandemi-tillsynen.

Vi följer upp hur industrierna hanterat pandemin och har som målsättning att stämma av detta vid vår tillsyn. Våra erfarenheter är att alla de större verksamheter som vi haft kontakt med har infört skyddsåtgärder. Man följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har i flera fall infört mer långtgående skyddsåtgärder än de generella rekommendationerna

Flera av de större industrierna har klarat sig utan att få in smittspridning på företaget, vilket vi tolkar som att åtgärderna oftast har varit effektiva.

Konsekvenser av pandemin på företag har bland annat varit att förbättringsprojekt, utvecklingsidéer, utbildningar och planerande underhållstopp har flyttats fram.

Den 29 september kommer restriktionerna att lätta, enligt beslut av regeringen och Folkhälsomyndigheten. På Länsstyrelsen ser vi över vårt  arbete utifrån de kommande lättnaderna.

Coronarelaterat stöd till Sevesoverksamheter

Information från Länsstyrelsen med anledning av covid-19 

 

Stärkt fokus på att stötta näringslivets miljömålsarbete

Naturvårdsverket och länsstyrelsernas samarbetsorgan RUS (Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet) påbörjar under hösten dialog om näringslivets miljömålsarbete och inleder med en intern workshop i september. Arbetet fokuserar på tre huvudsakliga delar: att öka förståelsen för näringslivet och hur offentlig sektor bäst kan främja sitt miljömålsarbete, att identifiera utvecklingsbehov avseende miljömålsuppföljningen, samt att utveckla en strategi för att genomföra förbättringsarbete.

Mer information om stöd för näringslivets miljömålsarbetet 

Till vägledningen

 

Klimatklivet förlängs till 2026

Klimatklivet får ytterligare medel och förlängs till år 2026. Klimatklivet öppnar upp för ännu fler att ansöka om investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Snart öppnar omgång fyra av fyra under 2021.

Till mer information och ansökan

 

Tack för att du svarat på vår enkät om miljöprövning!

Illustration: mostphotos.com

Vi vill ständigt förbättra arbetet med tillståndsprövningen av miljöfarlig verksamhet! För att få er syn på vårt arbete skickade vi nyligen ut en enkät till verksamhetsutövare, konsulter och juridiska ombud som fått beslut av oss de senaste tre åren. Tack alla som svarat! Resultatet visar på goda resultat avseende bemötande, samrådsprocessen och klarspråk men något sämre resultat avseende handläggningstid och rimliga krav på komplettering av ansökan. Vi jobbar vidare med åtgärder utifrån resultatet! Enkäten kommer att återkomma med jämna mellanrum framöver. 

Som exempel på förbättringar vi gjort. För fem år sedan var våra handläggningstider för prövning av miljöfarlig verksamhet bland de längsta i landet. Nu är de bland de kortaste. Detta har skett genom en omfattande och strukturerad verksamhetsutveckling som lett till högre och jämnare kvalitet i kombination med kortare handläggningstider. Utvecklingsarbetet fortsätter i snabb takt. Nästa del i verksamhetsutvecklingen rör samrådsprocessen.

 

Miljösamverkan Västra Götaland – för en mer enhetlig tillsyn

Miljösamverkan är en samverkan mellan Länsstyrelsen och länets kommuner. Målet är ett effektivt tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel samt att nå en långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland.

Miljösamverkan Västra Götaland har i uppgift att ge stöd och vägledning i myndigheternas tillsynsarbete. Arbetet fokuserar på samverkan och samsyn som ska leda till att resurser används bättre. Vi driver projekt inom olika ämnesområden för att säkerställa att vi gör likartade bedömningar gentemot verksamhetsutövare.

Sammanfattningsvis ska samverkan medföra att:

  • vi gör likartade bedömningar som ger en mer enhetlig tillsyn
  • vi får en större gemensam kunskapsbas
  • vi utnyttjar resurserna bättre
  • vi har ett likartat sätt att arbeta utifrån samma värderingar

Om Miljösamverkan Västra Götaland

Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrev Miljöskydd Västra Götaland vänder sig i första hand till verksamhetsutövare där Länsstyrelsen har tillsyn, samt för kännedom till länets kommunala miljökontor. Det kommer ut ett par gånger per år och kommer bland annat innehålla nyheter inom miljölagstiftningen, goda exempel från verksamheter och allmänt om Länsstyrelsens roll och planer inom miljöområdet, samt förmedla viktiga information från andra myndigheter. Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götaland är ansvarig utgivare av nyhetsbrevet.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick