Länsstyrelsen Västra Götaland

Miljömål Väst

Nyhetsbrev september 2021

Miljömål Väst

Nytt inför årets bedömningar av miljömålen

Sveriges miljömål

Varje höst gör Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen en uppföljning och bedömning av hur det går med uppfyllandet av våra miljömål. Denna gång är bedömningen extra viktig då den kommer ligga till grund för Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering om miljömålen 2023. Ett tillägg i år är därför att vi ska analysera hur inriktningen för samhällsomställningen ser ut i länet. Det är också första gången vi följer upp målen mot 2030.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats 

 

Och vad gör vi på Länsstyrelsen för miljömålen?

Sveriges miljömål

Några exempel på vad Länsstyrelsen gjort de senaste månaderna inom miljömålsarbetet.

  • Strandstädat 15 ton skräp i Kosterhavet.
  • Utvecklat planeringsunderlaget för kommunerna i Boråsregionen baserat på den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur. Nedan kan du läsa mer om planeringsunderlaget.
  • Under sommaren har 10 000 kvadratmeter havsbotten täckts med sand för att hjälpa ålgräset.
  • Kartläggning och identifiering pågår i syfte att utrota invasiva arter i länets vattendrag

 

Utvecklat planeringsunderlag ska hjälpa kommuner att hantera grön infrastruktur i översiktsplan

Foto: Elisabet Ebeling, Länsstyrelsen

Nu har Länsstyrelsen tagit fram ett utvecklat planeringsunderlag baserat på den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur. Underlaget visar områden att vara särskilt uppmärksam på och analysera vidare, för att kunna göra underbyggda ställningstaganden i översiktsplanen. Underlaget täcker till att börja med kommunerna i Boråsregionen, men kan också delvis användas i andra delar av länet. Nästa steg är att fortsätta utveckla materialet för hela Västra Götalands län.

Här hittar du materialet

Kontaktperson: elisabet.ebeling@lansstyrelsen.se

 

Revidering av åtgärdsprogrammet pågår

Arbetet med att revidera åtgärdsprogrammet fortsätter under hösten och vi planerar för lansering i början av 2022.

Har du frågor om revideringen kan du kontakta samordnare lina.hadartz@lansstyrelsen.se

 

Svenskt och ekologiskt i länets offentliga kök

Foto: Erika Kvarnlöf, Länsstyrelsen

Det finns inte någon bestämd definition av vad som är lokalproducerat, därför är det svårt att mäta andelen lokalproducerat som serveras i länets offentliga kök. Däremot går det att mäta andelen svenskt och ekologiskt. Några gånger om året skickar vi ut en fråga om andelen svenskt och ekologiskt till samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. Svarsfrekvensen kan variera med inrapporteringen visar på väldigt höga och imponerande siffror.

Du hittar hela lista på Länsstyrelsens webbplats
Statistik över andel svenskt kött

 

Litet biotopskydd stjälper ibland stor detaljplan. Ny vägledning ska undvika detta.

Foto: Erik Brimse, Länsstyrelsen

Mark- och miljööverdomstolen har i flera domar upphävt detaljplaner. Detta på grund av att planerna inte hanterat ”generellt” skyddade biotoper på rätt sätt. Det kan handla om till exempel alléer, olika typer av småvatten och vattendrag, stenmurar, odlingsrösen, åkerholmar eller pilevallar. Biotoperna är ofta en del av den gröna infrastruktur och ger oss viktiga ekosystemtjänster. Länsstyrelsen har därför tagit fram en vägdelning som ska hjälpa kommunerna att undvika dessa upphävanden. 

Till vägledningen

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Stärkt fokus på att stötta näringslivets miljömålsarbete

Foto: mostphotos.com

RUS (regional utveckling och samverkan i miljömålssytemet) påbörjar under hösten dialog om näringslivets miljömålsarbete och inleder detta med en intern workshop i september. Arbetet fokuserar på tre huvudsakliga delar:

  • att öka förståelsen för näringslivet och hur offentlig sektor bäst kan främja deras miljömålsarbete
  • att identifiera utvecklingsbehov avseende miljömålsuppföljningen och näringslivet
  • samt att utveckla en strategi för att genomföra förbättringsarbete.

Deta arbete bygger vidare på tidigare insatser till stöd för näringslivets miljömålsarbetet.

Stöd och råd i miljöarbetet - Sveriges miljömål

Vägledning för näringslivets arbete med miljömål

Kontakt: magnus.eriksson@lansstyrelsen.se

Missa inte RUS frukostwebbinarier

RUS bjuder tillsammans med nationella myndigheter in till fem olika frukostwebbinarier som tar upp olika delar av konsumtionsområdet. De går av stapeln under vecka 42 och 43 och ger en bra bild över pågående nationella uppdrag och projekt. Efter frukostwebbinarierna finns det möjlighet till uppföljande dialoger regionalt där nationella myndigheter kan bjudas in.

Målgrupp är miljö- och hållbarhetsstrateger eller motsvarande på såväl kommuner, region som länsstyrelser.

Mer information och anmälan

Tack för din insats i vår intressentanalys!

De sjutton globala målen för hållbar utveckling.Illustration: Regeringskansliet/FN

Just nu gör vi en intressentanalys inom ramen för arbetet med Agenda 2030. Kanske är du en av dem vi pratat med? I så fall vill vi säga varmt tack för din medverkan!

Dina svar är viktiga för oss i vårt kommande arbete med Agenda 2030. Vi vill hamna så nära er verklighet som möjligt och förstå vilken stöttning vi kan ge för att underlätta ert arbete med Agendan. Under hösten kommer vi ta fram en planering för fortsatt arbete och en kommunikationsstrategi som bygger på era svar i intressentanalysen. Detta berättar vi gärna mer om när vi kommit lite längre i processen. Om du vill komplettera dina svar eller inte är en av dem vi kontaktar men gärna vill lämna synpunkter till oss, är du välkommen att kontakta Linda Danell som samordnar Länsstyrelsen arbete med Agenda 2030.

linda.danell@lansstyrelsen.se

Regeringens budget ger nya förutsättningar för klimatarbetet

Foto: mostphotos.com

Vi välkomnar regeringens föreslagna satsning på 80 miljoner kronor till länsstyrelsernas arbete med den regionala klimatomställningen. Satsningen innebär att medlen till klimatarbetet inom länsstyrelserna tredubblas jämfört med det senaste decenniets satsningar. Detta ger oss helt nya förutsättningar för att effektivt kunna genomföra den klimatpolitiska handlingsplanen, den nationella vindkraftsstrategin och elektrifieringsstrategin på regional nivå.

Till regeringens pressmeddelande 

Hur mycket minskar klimatutsläppen?

Foto: mostphotos.com

De klimatpåverkande utsläppen minskade med 6 procent i Västra Götaland under 2019, jämfört med föregående år. Det är framför allt industrins utsläpp som minskat, och driftstopp i enskilda anläggningar märks av i utsläppsstatistiken. Industrin står för 43 procent av utsläppen i Västra Götaland, jämfört med 29 procent i hela landet. Hela Sveriges utsläpp minskade med 2,4 procent 2019 och 6,8 procent 2020. Konsumtionsutsläppen i Sverige har minskat med 23 procent från 2010 till 2018.

Läs mer på Klimat 2030s webbplats

SMHI och Länsstyrelsen anordnar studiecirkel om klimatanpassning

Foto: Länsstyrelsen

SMHI och Länsstyrelsen anordnar under hösten en studiecirkel för kommuner baserat på SMHIs Lathund för klimatanpassning. Tio av länets kommuner kommer att delta. Syftet med studiecirkeln är att ge deltagarna en god förståelse för hur SMHIs Lathund för klimatanpassning kan användas för att underlätta och strukturera klimatanpassningsarbetet i kommunen och ta fram en handlingsplan för klimatanpassning. Förhoppningen är också att medverkan leder till en ökad samverkan mellan kommuner i länet i klimatanpassningsfrågor.

Här kan du läsa mer om Lathund för klimatanpassning

Fokus på slåtterängar i Hjo

Foto: Annica Carter, Hjo kommun

Hjo kommun har beviljats LONA medel för att utveckla blomrika miljöer som gynnar pollinerare. Förutom ängsvårdande insatser så läggs stort fokus på att involvera Hjoborna i arbetet. Nyligen genomfördes en slåtterdag på den centrala ängen Maden, mitt i trästadens kulturmiljö. Det gavs möjlighet att slå med lie och se traditionell hästslåtter samt hässjning. Tanken är att slåtterdagen ska bli ett återkommande arrangemang som sätter fokus på kommunens och andra aktörers arbete med att främja blomrika miljöer, biologisk mångfald och framförallt pollinerarnas livsförutsättningar i Hjo.

Misa inte Ekocentrums nya digitala utställning

Ekocentrum hälsar alla välkomna till sin nyöppnade digitala utställning! Med utställningen vill de visa att visionen om en hållbar framtid är möjlig. Detta gör de genom att visa hur olika verksamheter har löst hållbarhetsfrågor.

Stiftelsen Ekocentrums uppdrag är att påskynda omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle, genom utställning, utbildningar och projekt. De är oberoende i förhållande till ägarinflytande och vinstintressen. De finns också på Gamlestadsvägen i Göteborg där de har fysisk utställning. Länsstyrelsen är utställare och partner till Ekocentrum.

Till den digitala utställningen

Samlad bild över landets största riskområden för naturolyckor

För första gången presenteras en samlad bild över områden i Sverige där riskerna för ras, skred, erosion och översvämning är som störst. Tio nationella riskområden med komplexa klimatrelaterade hot har identifierats i en rapport till regeringen från SGI och MSB.

Området Västkusten och Göta älvdalen bedöms ha den mest allvarliga riskbilden med komplexa utmaningar avseende kust- och vattendragsöversvämning samt förutsättningar för skred.

Rapporten visar att ras, skred, erosion och översvämning kan få mycket stora konsekvenser för människors liv och hälsa, för ekosystem och för infrastruktur, bebyggelse och kulturarv.

Till rapporten

 

Nyhetsbrev om hållbart producerade snittblommor

Foto: Erika Kvarnlöf, Länsstyrelsen

Genom att se på snittblommor på samma sätt som grönsaker kan vi välja närproducerade snittblommor efter säsong, hållbart framställda och kanske till och med ekologiska. Små, lokala blomsterodlingar gynnar också den biologiska mångfalden genom att vi får fler nyttodjur som förbättrar pollineringen och därmed stärker växtskyddet för våra odlade grödor.

Brev till en blomsterbonde är ett nyhetsbrev som ger tips och inspiration till de som odlar lokala snittblommor för försäljning eller till dem som funderar på att starta upp företag inom branschen.

Se nyhetsbrevet här

Flaskpost förde Lasse till FN

Foto: Björn Lagerdahl, Länsstyrelsen

En flaskpost utanför Varberg förde Lasse Johansson (bilden) till FN:s miljökonferens i Nairobi för fjorton år sedan. Nu hoppas han återigen på att få gästa FN. Den här gången vill han berätta om sitt skolprojekt om vatten, hållbarhet och bin.

Läs mer på Vattenmyndigheternas webbplats

 

22

sep

Regionala frukostdialoger om förnybar el i energisystemen

Inom projektet Smart Förnybart lanseras en webbaserad plattform för att sprida kunskap om hur förnybar elproduktion kan integreras på ett smart sätt i det lokala och regionala energisystemet. Tillsammans med en serie frukostseminarier, som kommer att hållas mellan den 22 september och den 6 oktober, utgör kunskapsunderlagen en plattform som beskriver huvuddragen i den utveckling av de lokala och regionala energisystemen som behöver ske under kommande år. 

Mer info och anmälan

 

30

sep

Digitala forumträff om barn och ungas delaktighet i genomförandet av Agenda 2030

Forumträffen zoomar in barns och ungas möjlighet till inflytande och delaktighet i regionala beslutsprocesser i Västsverige. Träffen arrangeras som en del av att Demokratistugan gästar Västra Götaland.

Mer info och anmälan

Om Demokratistugan

5

okt

Slutseminarium för Water Co-Governance

Hur kan lokalt engagemang framgångsrikt omvandlas till konkret verkstad för bättre vatten? Vi har knäckt koden! Varmt välkommen till det digitala slutseminariet för EU-projektet Water Co-Governance.

Mer info och anmälan

 

13

okt

Klimatlöfte 9. Klimatkrav i upphandling

Digital utbildning i Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst
Kontakt: Maria Eléhn, Energikontor Väst, maria.elehn@innovatum.se


Mer info och anmälan

Fler webbinarier inom ramen för Kommunernas klimatlöften

19-20

okt

Årskonferens Agenda 2030 Väst med tema"Ett Västsverige där ingen lämnas utanför”.

Att inte lämna någon utanför är en nödvändighet för att de Globala målen ska nås för alla människor och ett centralt ställningstagandet i deklarationen för Agenda 2030. På årets konferens med Agenda 2030 i Väst fokuserar vi lite djupare på hur Västsverige kan verka lokalt och internationellt för att säkerställa just detta.

Mer info och anmälan

1

dec

Sök LONA- och LOVA-bidrag senast 1 december


Vill du genomföra ett projekt till nytta för naturvård, vattenvård, pollinering, friluftsliv och folkhälsa? Då har du möjlighet att få statligt bidrag till projektet. Den 1 december 2021 är sista ansökningsdag för projekt som ska starta 2022.

Läs mer om LONA-bidraget

Läs mer om LOVA -bidraget

Om nyhetsbrevet

Miljömål Väst är vårt nyhetsbrev med fokus på arbetet för att nå länets miljömål. Vi jobbar tillsammans med Skogsstyrelsen, kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och att miljön ska bli bättre.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick