Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev special inför miljönätverkets höstmöte 2021

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Vi söker dig som vill jobba med effektivare miljötillsyn

Länsstyrelserna har fått regeringsuppdraget Effektivare miljötillsyn tillsammans med en rad centrala myndigheter. Naturvårdsverket samordnar och regeringsuppdraget har delats upp i flera deluppdrag:

 • Nationell tillsynsstrategi

 • Uppföljning och utvärdering

 • Råd och stöd

 • Ökad digitalisering

 • Kompetens och utbildning

Under 2021 har de olika deluppdragen (förutom tillsynsstrategin) arbetat med att ta fram så kallade uppdragsplaner som mer konkret beskriver det fortsatta arbetet. Regeringsuppdraget ska redovisas i december 2023, men det är fullt möjligt att redan nu förverkliga de idéer och förslag som kommer fram.

Regeringsuppdraget Effektivare miljötillsyn, Miljösamverkan Sveriges grupparbetsplats

Nu har vi chansen att tillsammans ta fram lösningar på problemen. Det är fullt möjligt att realisera vissa av dem redan under projekttiden. Miljösamverkan Sverige har till exempel tjuvstartat med en tillsynsutbildning. Här kan vi göra ännu mera.

Uppföljning och utvärdering, deluppdrag 2a

Uppdraget innebär att:

 • föreslå åtgärder för att utveckla en samlad nationell uppföljning och utvärdering av tillsyn och tillsynsvägledning

 • föreslå åtgärder för att utveckla och förbättra uppföljning av kommunernas tillsynsarbete och ta fram indikatorer för betydelsen av samverkan.

Till detta uppdrag söker vi en person som kan arbeta tillsammans med Cecilia von Platen, Länsstyrelsen Skåne.

Projektet pågår redan och länsstyrelserna behöver förstärka projektgruppen. Arbetet ska preliminärt vara klart vid halvårsskiftet 2022.

Vi söker dig som:

 • har kunskaper om hur uppföljningen på länsstyrelsenivå går till

 • har funderat över hur utvärdering och uppföljning borde genomföras i framtiden

 • tycker att det skulle vara roligt att vara med och bidra till detta arbete.

Nu har du chansen att göra avtryck.

Råd och stöd, deluppdrag 2b

Uppdraget innebär att:

 • beskriva behov, mål och syfte med en samlad digital tillsynsvägledning

 • utforma gemensamma förslag med utgångspunkt från Förstudie avseende digitalisering av tillsynsvägledning enligt miljöbalken

 • beskriva hur myndigheterna ska samverka samt vilka funktioner, kompetenser, resurser, strukturer och arbetssätt som krävs för att genomföra förslagen

 • beskriva vad myndigheterna kommer gå vidare med, helt eller delvis gemensamt, samt respektive tillsynsvägledande myndighets ansvar för genomförande av förslagen.

Till detta uppdrag söker vi en person som kan arbeta tillsammans med Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Projektet pågår redan och länsstyrelserna behöver förstärka projektgruppen. Arbetet ska preliminärt vara klart i september 2022. Uppdraget kan komma att förlängas för att alla delar i den med 2a och 2c gemensamma planen ska kunna tas fram senast december 2023.

Vi söker dig som:

 • brinner för tillsynsvägledning

 • gärna har erfarenhet av regional miljösamverkan eller annan form av stöd och råd till kommunerna

 • har idéer och synpunkter på vad länsstyrelserna behöver för stöd från centrala myndigheter.

Plan för ökad digitalisering, deluppdrag 2c

Uppdraget innebär att ta fram och komma överens om en plan för en ökad digitalisering av miljötillsynen.

Här söker vi två personer som representerar länsstyrelserna i arbetsgruppen. Detta uppdrag, 2c, arbetar parallellt med, och tar vid när 2a och 2b är klara. Planerad start är våren 2022 och arbetet avslutas hösten 2023.

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med digital verksamhetsutveckling inom sakområdena miljöskydd, natur och vatten.

Vi kommer även att behöva resurser med kompetens inom IT-arkitektur, juridik kring GDPR, arkiv/gallring, informationssäkerhet med mera då detta deluppdrag kommer att diskutera plan för genomförande av de förslag som inkommer från deluppdrag 2a och 2b.

Kompetens och utbildning, deluppdrag 3

Miljösamverkan Sverige har fått förtroendet att för länsstyrelsernas räkning leda ”Kompetens och utbildning”. I det här uppdraget ska vi leverera:

 • kriterier för vilken kompetens inom tillsynen som behövs

 • plan för fort- och vidareutbildning för personer som arbetar med tillsyn.

Förankringsarbetet inom länsstyrelserna kommer också att vara en viktig arbetsuppgift.

Vi söker två projektgruppsdeltagare som ska representera länsstyrelserna. Projektet startar med en träff 2–3 februari 2022 och förväntas avslutas hösten 2023. Det mesta av arbetet sker digitalt men vi planerar för tre till fyra fysiska träffar.

Vi söker dig som har:

 • En bakgrund inom länsstyrelsernas miljöarbete på myndighetsnivå. Eftersom miljöområdet spänner över ett brett arbetsfält från naturvård via vattenverksamheter till miljöskydd tror vi inte att du kan täcka alla områden, men det är en fördel om du har djupare erfarenhet inom något av områdena.

 • Övergripande tankar och idéer hur det går att utveckla tillsynsarbetet. Det är en fördel om du har erfarenhet från exempelvis kommunalt tillsynsarbete, tillsynsvägledning alternativt uppföljning och utvärdering av kommunernas miljöbalkstillsyn.

Detta gäller för samtliga uppdrag

I samtliga uppdrag får du möjlighet att:

 • göra avtryck och utveckla tillsynsarbetet i Sverige

 • delta i olika forum för att få inspel till och förankra uppdraget

 • arbeta tillsammans med representanter från de centrala myndigheterna

 • bli en del av nätverket inom strategiska tillsynsfrågor.

Resurser och finansiering

Tyvärr följer ingen finansiering med uppdraget. Länsstyrelserna ska tillsammans bidra med de resurser som krävs. Vi har svårt att exakt säga hur mycket tid som går åt. En grov uppskattning är cirka sex-åtta arbetsveckor under 2022–2023 per person i respektive deluppdrag. För deluppdrag som sträcker sig över ett halvår beräknas tiden till ca två veckor.

Intresseanmälan senast 8 dec

Välkommen med din intresseanmälan för något eller flera av deluppdragen! Skriv några rader om dig själv och skicka till e-post miljosamverkansverige@
lansstyrelsen.se
 

Vi behöver bemanna deluppdragen så fort som möjligt, hör av dig senast 8 december 2021. Miljönätverkets styrgrupp utser de olika deltagarna.

Har du frågor, kontakta


Övergripande om regeringsuppdraget, Gustav Enander, Länsstyrelsen Jönköping


Uppföljning och utvärdering (2a) Cecilia von Platen, Länsstyrelsen Skåne


Råd och stöd (2b) Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen Västra Götaland


Plan för digitalisering (2c) Annelie Johansson, Länsstyrelsen Skåne


Kompetens och utbildning (3) Sara Wahrby, Miljösamverkan Sverige

Om Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se 
Redaktör: Ida Edgren, Länsstyrelsen Västra Götaland, ida.edgren@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick