Länsstyrelsen Västra Götaland

Förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev februari 2022

Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nyhetsbrev från uppdraget Mäns våld mot kvinnor

Här kommer årets första nyhetsbrev från oss som arbetar i uppdraget Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västra Götaland. Vi vänder oss till dig som arbetar med eller har intresse av frågor som handlar om Mäns våld mot kvinnor. Här hittar du information om till exempel forskningsrapporter, omvärldsbevakning och kommande konferenser. Sprid gärna nyhetsbrevet vidare! 

 

Denna gång innehåller nyhetsbrevet:

  • Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt 
  • Nyheter från länet och nationella satsningar, lagförslag och betänkanden
  • Rapporter och material
  • Nya uppdrag till myndigheter
  • Kalenderhändelser och utbildningar

Mer information om Länsstyrelsens arbete med frågorna och kontaktuppgifter till oss som arbetar i uppdraget hittar du här.

Om svensk socialtjänst på Socialstyrelsen och informationsverige.se

Med anledning av felaktiga uppgifter som cirkulerar har Socialstyrelsen och informationsverige.se lyft upp information om hur svensk socialtjänst arbetar. Korrekt information finns att hänvisa till på deras respektive webbplatser. 

Mer information från Socialstyrelsen
Mer information från informationsverige.se 

Svartsjuka är inte romantiskt

För sjätte året i rad genomför vi nu den nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Syftet är att få unga att fundera över sina egna förhållanden och vad en bra relation innebär. Det finns även ett stödmaterial riktat till vuxna som möter unga i olika sammanhang. Jämställdhetsmyndigheten, 1000 möjligheter och länsstyrelserna samarbetar i denna kampanj.

Läs mer på kampanjens webbplats

Regionalt stödcentrum heder startar i Göteborg

Sedan mitten av januari finns ett stödcenter heder som riktar sig till både personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, samt till personer som arbetar med frågorna i kommunerna Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

Läs mer på stödcentrums webbplats

Vilka insatser gör kommunerna för våldsutsatta med behov av stadigvarande boende?

Under hösten 2021 har Länsstyrelsen Västra Götaland kartlagt kommuners insatser gällande stadigvarande boende för våldsutsatta i länet. Kartläggningen är gjord på uppdrag av regeringen. Genom fokusgrupper och intervjuer har kommuner generöst delat sina erfarenheter. Stort tack för det! Vi uppmanar nu alla att läsa rapporten – kanske känner du igen dig i beskrivningarna och hittar goda exempel som du kan ha nytta av i ditt arbete. Vi hoppas också att kartläggningen inspirerar till mer samverkan mellan kommunerna. Kontakta gärna oss på Länsstyrelsen om du vill ha stöd i att skapa ett sådant forum, eller om du har några andra frågor.

Under våren 2022 kommer den nationella rapporten kopplat till uppdraget. Håll utkik i nyhetsbreven framöver efter nationella och regionala aktiviteter. Vi fortsätter arbetet tillsammans!

Kartläggning stadigvarande boende - Västra Götaland

Kontaktuppgifter till oss på Länsstyrelsen 

Trollhättans rutin säkrar skolgång för barn i skyddat boende

Trollhättans stad arbetar med att säkra skolgång och skolskjuts för barn som vistas med en våldsutsatt förälder på skyddat boende. Rutinen har inneburit att fler barn har kunnat gå i skolan. Det gäller både de barn som behövt byta till en ny skola och de barn som har kunnat gå kvar i sin gamla skola. En framgångsfaktor har varit tydligt utpekat ansvar och ett gott samarbete mellan förvaltningar.

Läs mer om Trollhättans arbete på SKR:s webbplats

Nationella satsningar, lagförslag och betänkanden

Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa Mäns våld mot kvinnor 

Regeringen har presenterat ett program med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det innehåller både insatser som ska förebygga våld och som ska ge skydd och stöd till utsatta, samt insatser för skärpt lagstiftning inom området.

Läs mer om åtgärdsprogrammet på regeringens webbplats

Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer

Nu har minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning ändrats från fängelse i nio månader till ett år. Straffet för överträdelse av kontaktförbud har samtidigt skärpts och mindre allvarliga överträdelser av kontaktförbud kommer inte längre vara fria från straff.

Förtal och grovt förtal kan numera ingå i grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning och olaga förföljelse. Ett utvidgat kontaktförbud kan nu förenas med villkor om elektronisk övervakning som förstahandsåtgärd. Det så kallade väsentlighetskravet har tagits bort när det gäller kontaktförbud avseende gemensam bostad samt utvidgat kontaktförbud. Läs mer på regeringens webbplats

Ett särskilt brott för hedersförtryck föreslås

Regeringen har lämnat över en remiss till Lagrådet. I denna föreslås att det ska införas ett nytt brott i brottsbalken med beteckningen hedersförtryck. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Läs mer på regeringens webbplats

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat

Regeringen har föreslagit fem lagändringar för att stärka principen om barnets bästa och för att säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn. Bland annat föreslås en skyldighet för socialnämnden att följa upp situationen efter att en placering har upphört. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 

Läs mer på regeringens webbplats

Minska gapet - Åtgärder för jämställda livsinkomster

Kommissionen för jämställda livsinkomster har överlämnat betänkandet Minska gapet - Åtgärder för jämställda livsinkomster (SOU 2022:4) till regeringen. Kommissionens uppdrag har varit att lämna förslag som långsiktigt kan öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige. För trots att löne- och inkomstgapet har minskat över tid, så kvarstår det genomsnittliga gapet i disponibel inkomst relativt oförändrat sedan 1995. Omfattande ekonomiska klyftor mellan såväl kvinnor och män som inom grupperna kvinnor respektive män kvarstår. I betänkandet lyfts bland annat de negativa ekonomiska konsekvenser som det könsrelaterade våld och de sexuella trakasserier som kvinnor i högre utsträckning utsätts för både på arbetsplatser och i hemmet. 

Läs betänkandet på regeringens webbplats

Jämställdhetsmyndigheten utlyser statsbidrag för jämställdhetsprojekt 

Sedan den 15 februari finns det möjlighet att söka projektbidrag hos Jämställdhetsmyndigheten för jämställdhetsprojekt. Projektet ska bidra till att de jämställdhetspolitiska mål som regeringen har satt upp ska nås. Bidraget kan sökas av ideella föreningar eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala. Sista ansökningsdag är den 22 mars 2022. Läs mer på Jämställdhetsmyndighetens webbplats

Nu kan kommuner ansöka om Socialstyrelsens utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Sedan den 21 februari har kommuner möjlighet att ansöka om 2022 års utvecklingsmedel från Socialstyrelsen för arbete mot våld i nära relationer. Sista ansökningsdag är den 9 september 2022. Medlen kan rekvireras via Socialstyrelsens hemsida.
Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

RAPPORTER OCH MATERIAL

Socialstyrelsens dödsfallsutredningar

Socialstyrelsen ska genomföra utredningar när exempelvis ett barn har blivit grovt misshandlat eller har dödats av en närstående eller när en vuxen person har dödats av en närstående.

Socialstyrelsens dödsfallsutredningar perioden 2018-2021 rör 83 brottsoffer, 26 barn och 57 vuxna. Resultatet visar på ett 30-tal brister i samhällets insatser. Socialtjänsten inleder till exempel inte alltid utredningar om barn trots allvarliga problem som kan föranleda åtgärder. Det förekommer också att hälso-och sjukvården och socialtjänsten inte alltid frågar om våldsutsatthet trots att en person kan ha berättat om en konfliktfylld relation eller ett liv med en aggressiv partner.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Uppgifter om våld är inget undantag

Jämställdhetsmyndigheten har kartlagt på vilket sätt uppgifter om våld eller andra övergrepp framförts i mål om vårdnad, boende och umgänge, samt i vilken utsträckning de beaktats i domar. I 64 procent av målen som ingått i kartläggningen framkom uppgifter om våld eller andra övergrepp av en förälder. Det var våld riktat mot den andra föräldern, mot en partner eller mot ett barn. Kartläggningen visar bland annat på brister i riskbedömningar, att det finns brister i barnrättsperspektivet och att barn tvingas till umgänge med en våldsutövande förälder.

Läs mer på Jämställdhetsmyndighetens webbplats

Kvinnor med missbruk är mer utsatta för våld i nära relation än andra

Vem ser oss? En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation har tagits fram av Länsstyrelsen Västmanland tillsammans med Mälardalens Högskola, socialtjänst och beroendevård samt kriminalvård i Västmanlands län. Resultatet visar att våldsutsatta kvinnor med missbruk och beroendeproblematik har en högre utsatthet för våld och kränkningar i nära relationer jämfört med kvinnor generellt. Nära hälften av kvinnorna som deltog i studien hade varit utsatta för grovt våld och fyrtio procent av kvinnorna hade fått skador som krävt akutvård.

Läs mer på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats

Var det mitt ansvar? Om hur barns vardag, relationer och hälsa påverkas när vuxna dricker för mycket

BRIS rapport Var det mitt ansvar? handlar om hur barns vardag, relationer och hälsa påverkas av när vuxna dricker för mycket. Rapporten bygger på 4000 kontakter som BRIS har haft med barn under perioden 2016-2021 om föräldrars alkoholproblem. 

Läs mer på BRIS webbplats

Attityder till sexuella trakasserier i Sverige

Jämställdhetsmyndigheten har genomfört en pilotundersökning om attityder till sexuella trakasserier, #metoo och sexism. Resultatet presenteras i en rapport för att belysa attityder och hur de skiljer sig mellan olika grupper av kvinnor och män. Undersökningen visar bland annat att endast tre procent tycker att det är okej att män skämtar nedsättande om kvinnor.

Läs mer på Jämställdhetsmyndighetens webbplats

Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det?

Oplanerad frånvaro, dåligt mående och påverkan på arbetsprestationen var något som drabbar över hälften som varit utsatta för våld i nära relationer. Det visar en webbenkätundersökning som Jämställdhetsmyndigheten genomfört tillsammans med forskare från Western University (Kanada). Undersökningen genomfördes under 2021 på fem svenska myndigheten och berörde konsekvenserna av våld i nära relationer.

Läs mer på Jämställdhetsmyndighetens webbplats

Tjejer måste sluta skicka bilder - En rapport om pojkar, nakenbilder, relationer och åldersskillnader

I en ny rapport från organisationen ECPAT har fritextsvar från enkäten ”Nude på nätet” analyserats. 13 000 barn, varav 6000 pojkar, har svarat på frågor som handlar om sexuella gråzoner och övergrepp med koppling till internet. Utifrån pojkarnas svar framkommer en tillvaro på nätet som är starkt präglad av en heterosexuell manlig norm där kontroll och aggressivitet premieras och den som blir utsatt har delvis sig själv att skylla. Läs mer på ECPATs webbplats

Handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har tagit fram en handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd. Handlingsplanens inriktning har varit att sammanställa kunskap, identifiera metoder och arbetssätt samt ge förslag på förebyggande och uppföljbara utvecklingsarbeten inom föräldraskapsstöd.

 Läs mer på MFoFs webbplats

Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet 

Länsstyrelserna har tillsammans med Polisen, Brottsförebyggande rådet och Svenskt Näringsliv tagit fram guiden: Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet. Guiden beskriver hur samarbetet mellan näringsliv, polis, räddningstjänst och kommunen kan fungera i praktiken. Guiden innehåller goda exempel och erfarenhet från hela landet.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

NYA UPPDRAG TILL MYNDIGHETER

Arbetet med jämställdhetsintegrering förstärks under 2022 

Regeringen har beslutat att förstärka arbetet med jämställdhetsintegrering under 2022 med fokus på jämställdhetsbudgetering och myndighetssamverkan avseende specifika ojämställdhetsproblem. 

Jämställdhetsintegrering i myndighet (JiM) och JiM+ fortsätter
Jämställdhetsmyndigheten tilldelas 14 miljoner kronor för att fortsätta stödja myndigheter, universitet och högskolor i arbetet med jämställdhetsintegrering. Myndigheten ska även fortsätta att utveckla och tillämpa modellen JiM+. 

Länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering förstärks 
Länsstyrelserna tilldelas 15 miljoner kronor i syfte att stärka länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering på regional och lokal nivå. 

Ekonomistyrningsverket och Statistiska Centralbyrån (SCB) får uppdrag att följa upp jämställdhetsarbetet
Ekonomistyrningsverket får i uppdrag att följa upp hur jämställdhet införlivats i myndigheters årsredovisningar och budgetunderlag. SCB får samtidigt i uppdrag att göra en kvantitativ uppföljning av Regeringskansliets arbete med jämställdhetsintegrering.

Läs mer på regeringens webbplats

 

Kompetensinsatser med fokus på mäns våld mot kvinnor

Skolverket har fått uppdraget att erbjuda skolpersonal kompetensinsatser. Insatserna ska bidra till att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Läs mer på regeringens webbplats

Idrottsrörelsens roll i arbetet mot mäns våld mot kvinnor ska analyseras

Centrum för idrottsforskning (CIF) får uppdraget att analysera vilket arbete som behöver göras inom idrotten i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Myndigheten ska även analysera idrottens potential att minska segregationen i samhället. 

Läs mer på regeringens webbplats

SKR beviljas medel för att utveckla kvinnofridsarbetet och stärka arbetet med jämställdhetsintegrering

Regeringen har beviljat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 25 miljoner kronor för att utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. SKR ska även stärka kommuner och regioners arbete med jämställdhetsintegrering.

Läs mer på regeringens webbplats

Myndigheter ska stärka sitt arbete för barns rättigheter 

Regeringen har beslutat att kunskapslyftet om barns rättigheter som påbörjades under 2021 ska fortsätta under 2022. Under 2022 deltar Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Försäkringskassan, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens kulturråd, Statistiska centralbyrån, Statens medieråd, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i kunskapslyftet.

Läs mer på regeringens webbplats

Handledning ska tas fram för arbetet med könsuppdelad statistik 

Statistiska centralbyrån (SCB) får i uppdrag att ta fram en handledning för arbete med könsuppdelad statistik. Den ska ha ett särskilt fokus på hur kön kan samvariera med andra variabler.

Myndigheten ska också utreda förutsättningarna för att erbjuda könsuppdelad statistik till myndigheter. 

Läs mer på regeringens webbplats

Allmänna Barnhuset får medel för fortsatta undersökningar om förekomsten av våld mot barn

Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljas 3 miljoner kronor för att fortsätta planera och genomföra återkommande elev- och föräldraundersökningar om förekomsten av våld mot barn i Sverige. Arbetet ska genomföras i samarbete med Karlstads Universitet.

Läs mer på regeringens webbplats

KALENDER OCH UTBILDNINGAR

Webbutbildningar om våld

Nu finns en gemensam sida för alla webbkurser bas på Nationellt Centrum för Kvinnofrids (NCKs) webbsida.

Läs mer på NCKs webbplats

Skolverkets webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck

Webbkursen handlar om hur skolor kan organisera och bedriva ett systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den är riktar sig i första hand till skolledare och medarbetare inom elevhälsa. 

Läs mer på Skolverkets webbplats

Ny fördjupad utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Nu lanserar Socialstyrelsen två fördjupande utbildningar om hedersrelaterat våld och förtryck. Den ena riktar sig till hälso- och sjukvården och den andra till socialtjänsten. Utbildningarna är kostnadsfria och finns tillgängliga på myndighetens utbildningsportal. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Rikskriscentrums webbinarium – vårens program

Nu finns vårens webbinarieprogram från Rikskriscentrum. Denna termin är webbinarierna även öppna för ickemedlemmar.

Läs mer om Rikskriscentrums webbinarieprogram

7

mars

kl.12:30-17:00

Grundutbildning i våldsprevention

Borås Stad arrangerar en digital utbildning baserad på erfarenheterna från En kommun fri från våld. Utbildningen ger kunskap om tre förändringsprinciper i arbetet mot våld, övningar att ta med ut i den egna verksamheten samt test av En kortlek fri från våldMer information

8

mars

kl.12:00-13:00

Internationella kvinnodagen: Irena Pozar, Backlashen: Metoo och revolutionen som stoppades

Ett samtal med Irena Pozar om boken Backlashen: Metoo och revolutionen som stoppadesMer information

11

mars

kl.09:00-12:00

Dialogforum - Sociala risker som konsekvens av Covid-19

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in länets kommuner till Dialogforum - Sociala risker som konsekvens av Covid-19. Syftet är att bidra till en fördjupad lägesbild över länet och möjligheten att dela erfarenheter. Mer information

17

mars

kl.09:00-16:00

Digital konferens om våld i ungas relationer: fokus på hbtqi och hedersrelaterat våld och förtryck

Folkhälsoråden i Tanums, Strömstads, Lysekils och Sotenäs kommuner, Polisområde Fyrbodal och Brottsofferjouren Fyrbodal arrangerar en konferens med syfte att stärka kompetensen och öka samverkan över verksamhetsgränser. Målgrupp är beslutsfattare och personer som möter unga i sitt arbete. Mer information

25

mars

kl.09:00-12:00

Informationstillfälle: Medel att söka för ett socialt hållbart Västra Götaland 2022

Olika myndigheter och fonder presenterar bidrag de fördelar som är kopplade till social hållbarhet. Målgrupp är verksamma inom kommunal och regional verksamhet samt civilsamhället. Mer information

28

mars

kl.13:00-16:00

Informationstillfälle: Medel att söka för ett socialt hållbart Västra Götaland 2022

Olika myndigheter och fonder presenterar bidrag de fördelar som är kopplade till social hållbarhet. Målgrupp är verksamma inom kommunal och regional verksamhet samt civilsamhället. Mer information

12

maj

kl.12:30-17:00

Grundutbildning i våldsprevention

Borås Stad arrangerar en digital utbildning baserad på erfarenheterna från En kommun fri från våld. Utbildningen ger kunskap om tre förändringsprinciper i arbetet mot våld, övningar att ta med ut i den egna verksamheten samt test av En kortlek fri från våldMer information

13

juni

kl.13:00-15:30

Grundutbildning i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

En utbildning som ger kunskap om FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och hur den kan omsättas i din verksamhet. Mer information

Följ oss på Facebook Jämställt Västra Götaland

Här samlar vi tips på vad som händer i länet inom jämställdhetsområdet. Det kan vara forskningsrapporter, omvärldsbevakning, konferenser mm. Besök vår Facebook-sida för mer information.

Om Länsstyrelsen uppdrag inom området Mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin. Besök vår webbplats för mer information.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick