Länsstyrelsen Västra Götaland

LONA-nytt

Nyhetsbrev april 2022

LONA-nytt
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Våren är här!

Påsken har precis passerat och vårnumret av Länsstyrelsens nyhetsbrev LONA-nytt är här. I detta nummer hittar du information om samtliga LONA-bidrag (ordinarie, pollinering och våtmark) men också en hel del aktuella ämnen inom naturvårdsområdet.

Våren innebär att naturen och pollinerande insekter vaknar till liv. Vi är väldigt glada för att så många sökt bidrag inom det tillfälliga satsningen LONA pollinering. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för vilda pollinerande insekter. 

TIPS! Du hittar tidigare nummer av LONA-nytt på Länsstyrelsens webbplats om LONA

ÖVERGRIPANDE

I detta avsnitt har vi samlat allt som handlar om ansökan, ansökningstillfällen, redovisning, hur man gör för att göra ändringar i pågående projekt, LONA-dagarna samt det nya regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen.

Bild som visar LONA-logotypen.

LONA - Lokala Naturvårdssatsningen är ett statligt bidrag som främjar lokal naturvård och bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen. 

Extra ansökningstillfälle senast 2 september!

Naturvårdsverket har fattat beslut om att det blir ett extra ansökningstillfälle för LONA under 2022. Senast den 2 september ska ansökan finnas hos Länsstyrelsen. I Västra Götaland har vi främst medel att fördela inom LONA våtmark, men det kan också finnas medel över i ordinarie LONA och pollinering.

Tips på LONA-projekt finns till exempel att läsa i det nya regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen samt i avsnitten om grön infrastruktur, den nya åtgärdstabellen för skyddsvärda träd samt i den nya tipslistan om LONA-projekt som bidrar till det nationella arbetet med hotade arter (ÅGP) längre ner i nyhetsbrevet

Beslutsläget 2022

Handläggningen pågår för fullt i det femtiotal ansökningsärenden inom ordinarie, pollinering och våtmark som inkom per den 1 december 2021.

De flesta besluten är snart klara men några beslut och en del utbetalningar kommer i år att dröja in i juni. Anledningen är sjukfrånvaro och personalomsättningar samt mycket arbete med kompletteringar av ansökningarna och parallell hantering av redovisningar. Handläggningen av LONA våtmark sker också parallellt med LOVA-stödet.

Hur hanterar Länsstyrelsen verksamhetsrapporter?

Verksamhetsrapporter ska skickas in till Länsstyrelsen senast 1 mars i pågående LONA-projekt. I normalfallet görs dessa i LONA-tjänsten. I de fall som projektet inte genomfört något under föregående verksamhetsår vill vi att kommunen e-postar en kort redogörelse för hur projektet fortlöper. De projekt som kommer att avslutas samma år redovisas istället i slutrapporten. Om ni inte hör något från oss har vi noterat att projekten löper på som de ska. I projekt som inte har verksamhetsrapporterat i tid eller som av olika anledningar avstannat, lägger vi istället fokus på att reda ut anledningarna. Länsstyrelsen tar kontakt med de projekt som ska ha utbetalningar i samband med verksamhetrapportering.

Bild på kanot vid vatten.

Vår e-tjänst gör jobbet som en kanot på vattnet. Diarieföringen sker automatiskt på ärendet och ni får en bekräftelse på att handlingarna inkommit. Foto: Jennie Niesel

Ändringar i pågående LONA-projekt? Använd vår e-tjänst

Kommunen ansöker om ändring (förlängning och tillägg) genom att använda blanketterna för ändring eller tilläggsansökan. Blanketterna skickas som pdf via länsstyrelsernas e-tjänst. Undvik att fylla i väskoden 501. Ansökan om extra bidrag (tillägg) ska skrivas under av behörig företrädare på kommunen. Endast pdf, tif och jpeg är i nuläget möjliga att skicka den vägen. Har ni andra filer skickar ni dem till: vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Komplettering eller yttrande i ärende | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Bild som visar barn vid skylt.

LONA-dagarna arrangeras sista helgen i augusti runt omkring i Sverige. Var med och visa upp ert LONA-projekt! Foto: Linda Karlsson

LONA-dagarna

Lokala naturvårdens dagar firas i hela landet sista helgen i augusti varje år. Då arrangeras guidningar, föreläsningar och olika aktiviteter för att visa upp det lokala naturvårdsarbetet nära medborgarna. Kommunen kan ansöka om upp till 20 000 kronor per projekt och max 50 procent av arrangemangets totalkostnad till nya eller pågående projekt. Ansök gärna i god tid, mer information hittar ni här:

LONA Länsstyrelsen Västra Götalands län (lansstyrelsen.se)

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - Nytt åtgärdsprogram för miljömålen

Nu är det reviderade åtgärdsprogrammet för miljömålen klart och gäller 2022-2025. Kommunerna är viktiga aktörer och tillsammans kan vi driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle för oss och framtida generationer. Förhoppningsvis kommer just er kommun att jobba aktivt med många av åtgärderna. Många av dem lämpar sig dessutom som LONA-projekt. 

Ni kan läsa mer på åtgärdsprogrammets nya webb www.hallbartvg.se

Den 16 mars genomfördes en digital lansering. Presentationen finns att se här: Frågor och svar - Ett hållbart Västra Götaland (hallbartvg.se)

LONA och LOVA-stöd för våtmarker

Sök LONA våtmark 

Bidraget kan beviljas med upp till 90 procent för LONA våtmark. Exempel på åtgärder är: restaurering och anläggande av våtmarker, borttagning av vegetation, anläggande av dammar och småvatten, igenläggning av diken, tvåstegsdiken och återmeandring.

Bidrag kan även sökas för kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete. Vid planering av en våtmark kan Länsstyrelsernas våtmarksverktyg vara till hjälp. Där finns information om förutsättningar för att anlägga en våtmark i utvalt område. Läs mer här: 

Våtmarkskartan | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Läs mer om våtmarker och LONA-bidrag på Naturvårdsverkets webbplats: Våtmark (naturvardsverket.se)

Våtmarksrådgivning via SGU

Kommuner och initiativtagare som planerar att skriva LONA-ansökan för våtmarksprojekt kan kontakta SGU för rådgivning. Detta kan SGU hjälpa till med:

  • Balansering/kvarhållande av vattenflöde i landskapet?
  • Ökad grundvattentillgång av värde för vattenförsörjningen kvantitativt?
  • Potential till kvantitativ avlastning av vattenförsörjningen?

I samband med rådgivningen finns även möjlighet att få information om SGU:s dataunderlag - var dom finns och hur dom kan användas för att planera ett lyckat våtmarksprojekt. Här hittar du SGU:s våtmarksrådgivning:  Våtmarksrådgivning SGU  

Bild på ljusblänk i vatten.

LOVA är bidrag som kan sökas för bättre havs- och vattenmiljö. Foto: Pixabay

Sök LOVA-stöd för våtmarker

Systerbidraget till LONA har namnet LOVA (staligt bidrag till lokala vattenprojekt). LOVA är inriktat på åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö. Bidraget kan sökas för insatser mot övergödning, minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, restaureringsåtgärder i vattenmiljöer, åtgärdssamordning och omhändertagande av förlorade fiskeredskap.

Exempel på insatser för att minska övergödning är att anlägga våtmarker med syfte att minska näringstillförsel till sjöar, vattendrag och i förlängningen till havet. Det finns många fler åtgärder som är stödberättigade via LOVA och som vi gärna diskuterar och ni har tankar på att söka. Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söka LOVA-bidrag. Detsamma gäller för kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte. Den som söker kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande. Här kan du läsa mer om LOVA:

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

På Havs och vattenmyndighetens hemsida finns också information om LOVA:

LOVA - Anslag, bidrag och utlysningar - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

LOVA är öppet att söka under hela 2022 via Länsstyrelsens e-tjänst:

Ansökan om stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) (lansstyrelsen.se)

LONA ordinarie

Bild som visar blomsterlupinens frökapslar.

Blomsterlupin är en art som sprider sig lätt. Här syns blomsterlupinens frökapslar. Foto: Klara Jansson

Invasiva främmande arter

LONA-medel kan ges för många olika typer av projekt kopplade till invasiva främmande arter. Viktigt att ha med sig är att LONA-medel inte kan användas för bekämpning av EU-listade arter, men kan användas för exempelvis inventeringar av dem. Vid alla inventeringar ska EU-listade arter alltid rapporteras, helst till Artportalen.

Tips: Ofta går åtgärder mot invasiva arter att samordna med till exempel åtgärder för att gynna hotade arter. Vi vill också passa på att uppmuntra till att arbeta förebyggande, exempelvis genom att stämma av vad som planteras på kommunens grönytor mot ArtDatabankens risklista.

Vill du bolla frågor om invasiva främmande arter är du välkommen att kontakta oss på ias.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Bild som visar tält och människor i naturen.

Det går att få LONA-bidrag för olika typer av friluftsprojekt med koppling till naturvägledning. Foto: Amelie Wintzell

Naturvägledning i LONA-projekt

Centrum för naturvägledning (CNV) har ett uppdrag av Naturvårdsverket att stödja kommuner och dess samarbetspartners i frågor om naturvägledning och kan svara på frågor om naturvägledning i alla dess former (naturstigar, guidningar, utställningar, tillgänglighet med mera). På deras hemsida finns många goda exempel på LONA-projekt med koppling till naturvägledning att inspireras av. Du kan även prenumerera på deras nyhetsbrev och få aktuell information. CNV Naturvägledning i LONA-projekt

Seminarium om leder 27 april, se information och länk till anmälan under kurser.

LONA pollinering

Bild som visar blommande gul sälg mot blå himmel.

Sälg ger mycket mat till våra viktiga pollinatörer. Foto: Martin Fransson.

Rykande färsk broschyr om vilda bin

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram en ny broschyr om vilda bin. I denna får du möjlighet att bekanta dig med några av våra flitiga vänner. Det finns även matnyttig information och konkreta tips. Alla kan göra något för att vända den negativa trenden och hjälpa våra vilda och viktiga pollinatörer. Broschyren finns både digitalt och i tryckt version.

Bland blommor & bin - Lär känna våra flitiga vänner (lansstyrelsen.se)

Information om vilda pollinatörer

Satsa på svenskt växtmaterial!

Bild som visar frön.

Så in med eftertanke. Foto: Anna Stenström

För att rädda vår svenska biologiska mångfald behövs svenska växter, och allra helst lokala. Vår flora och fauna har anpassat sig till varandra i tusentals år, efter de förhållanden som råder här. Många är specialiserade på, och helt beroende av, varandra för sin överlevnad. Du kan läsa mer om detta i tidningen Jordbiten nr 4-2021:

Information till verksamma på landsbygden | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Du kan också läsa mer i följande debattartikel:

Utsådda blommor räddar inte insekterna | SvD Debatt

Bild som visar humla på väg för att suga nektar ur gurkört.

Humla på väg till gurkört för att födosöka. Foto: Jennie Niesel

Konkurrens mellan honungsbin och vildbin

Det har kommit en ny rapport från Lunds Universitet om konkurrens mellan honungsbin och vildbin.

Sammanställningen visar att ungefär hälften av de växtarter som både honungsbin och vilda bin besöker utnyttjas av bägge grupperna, vilket innebär att det finns risk för konkurrens. Höga tätheter av honungsbin har i flera fall visats utarma utbudet av pollen och nektar och påverka vildbins blombesöksbeteende och val av värdväxter. Detta indikerar att konkurrens förekommer men avslöjar inte något om konkurrensens långsiktiga effekter.

För att mildra negativa effekter av honungsbin på vilda bin genom resurskonkurrens, finns förslag om att vara försiktig med utsättning av honungsbin där det förekommer hotade populationer av vilda bin som utnyttjar samma värdväxter som honungsbin, att i känsliga områden tillämpa tillräckliga avstånd till honungsbisamhällen (upp till 1,1 km) samt att öka mängden blommande resurser.

Det finns få studier (få experiment) och mer forskning behövs för det finns massor vi inte vet inom detta område.

Läs mer i rapporten: CEC rapport nr 6 Konkurrens mellan honungsbin och vilda bin (lu.se)

Grön infrastruktur

Detta nummer av LONA-nytt har förutom våtmarker stor fokus på grön infrastruktur då det har hänt en hel del inom området på sistone. 

Nya riktlinjer för naturvårds- och grönstrukturprogram

Länsstyrelsens webbplats om LONA har nyligen uppdaterats med en hel del material inom grön infrastruktur och grönplanering. I den utfällbara fliken nästan överst på sidan (se bild nedan) finns bland annat nya riktlinjer för naturvårds- och grönstrukturprogram som tas fram med LONA-bidrag. Riktlinjerna är framtagna i bred samverkan mellan olika avdelningar på Länsstyrelsen.

Nya riktlinjer för naturvårds- och grönstrukturprogram

Bild som visar hur den utfällbara fliken ser ut på Länsstyrelsens webbplats.

Grön stad gör oss lyckliga!

Amerikanska forskare har undersökt hur människor mår i stadsnära natur jämfört med andra lyckokänslor. Stadsparkerna visade sig stå sig väl – lyckan som vi upplever i en park är jämförbar med lyckan vi känner under helgdagar som jul och nyår.

Grön stad gör oss lika lyckliga som julen | Tidningen Extrakt

Ny samordnare för GI

Länsstyrelsen har en ny samordnare inom grön infrastruktur (GI) som heter Robert Knubb. Han tog över arbetet efter Linnea Söderberg under mars 2022. Arbetsgruppen inom grön infrastruktur har för närvarande personalbrist, varför det kan dröja med återkoppling vid eventuella frågor.

Du kan läsa mer om Länsstyrelsens arbete med grön infrastruktur här: Grön infrastruktur | Länsstyrelsen Västra Götaland

Nya filmer om grön infrastruktur

Länsstyrelsen har tagit fram filmer inom grön infrastruktur. Varför ska man tänka på grön infrastruktur i arbetet med naturvård?

Film om hur man kan använda sig av grön infrastruktur i naturvårdsarbetet

Film om hur man laddar ner geodata

Naturvårdsverket har också tagit fram en film om grön infrastruktur som berör forskning och biologisk mångfaldsindikator. Du hittar filmen här: Grön infrastruktur – forskning – Biologisk mångfaldsindikator | Naturvårdsverket

Kartor och underlag för planeringsarbete

I arbetet med grön infrastruktur har Länsstyrelsen arbetat fram ett regionalt kartunderlag i tjänsten webbGIS. Kartmaterialet är tänkt att användas som underlag för att inkludera grön infrastruktur i olika typer av planering som mark- och vattenanvändning, samhällsplanering och naturvårdsinsatser. Mer information hittar du här: Kartor och underlag för planeringsarbete | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Arbetet med grön infrastruktur handlar om att lyfta blicken och se strukturer och element i landskapet. Foto: Pixabay

Bild som visar ett litet stycke grön natur sett genom ett hål i en trädstam.

Grönplanering handlar om att synliggöra och utveckla värden som natur och landskap kan bidra med för att få långsiktigt hållbara livsmiljöer, både för människor och biologisk mångfald. Foto: Martin Fransson

Vägledning om grönplanering 

Naturvårdsverket och Boverket har gemensamt tagit fram en vägledning med syfte är att stödja kommunernas arbete med grönplanering. I arbetet med grönplanering är grönplanen ett effektivt verktyg. Vägledningen kan stödja och underlätta kommunernas arbete med grönplanering och att ta fram en grönplan. Här hittar du vägledningen: Grönplanera! – En vägledning om kommunal grönplanering - PBL kunskapsbanken - Boverket

Webbinarier om grönplanering och ekosystemtjänster

Nedan har vi samlat de webbinarier och kurser som har fokus på grönplanering och ekosystemtjänster. Ytterligare kurser finns under eget avsnitt längre ner.

Webinarium om kartläggning och analys (grönplanering) 28 april

Kartläggning av grönstrukturens värden ger underlag för prioriteringar och avvägningar för en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning. Vilka kartläggningar är användbara, hur tas de fram, och hur blir de bra beslutsunderlag? Anmälan och mer information: Kalendarium (naturvardsverket.se)

Webbinarium 3 maj om QGYF - GIS-baserat verktyg för ekosystemtjänster

QGYF är ett GIS-baserat verktyg för grönytefaktor (GYF) som kan användas för att integrera och kvantifiera ekosystemtjänster. På webbinariet får du lära dig mer om hur du kan använda verktyget för att stödja arbetet med ekosystemtjänster. Det riktar sig till dig som arbetar med ekosystemtjänster i olika skalor. exempelvid myndigheter, kommuner, intresseorganisationer, byggaktörer och fastighetsutvecklare. Webbinariet arrangeras av C/O City, Ekologigruppen, WSP, White arkitekter i samarbete med Boverket och Västra Götalandsregionen. Länk till anmälan.

Webinarium om genomförande (grönplanering) 25 maj

Ett välplanerat genomförande av grönplanen, i dialog och samverkan med olika aktörer kan bidra till utveckling av grönstrukturens värden. Men hur blir det verkstad? Hur kan de gröna strategierna förverkligas? Anmälan och mer information: Kalendarium (naturvardsverket.se).

ESTER - verktyg för ekosystemtjänstanalys

Boverket har tagit fram ett verktyg i Excel för att identifiera och analysera ekosystemtjänster att använda i tidiga skeden av ett projekt eller planarbete. Du kan läsa mer om ESTER och ladda ner verktyget på Boverkets webb: Ekosystemtjänstanalys - PBL kunskapsbanken - Boverket

Korta distanskurser inom ekosystembaserad planering

I mitten på november 2022 ges två korta kostnadsfria yrkeshögskoleutbildningar på distans via Göteborgs universitet (DaCapo).

  • Att bevara och återskapa natur.
  • Att tillvarata trädes nytta i staden.

I mitten på maj kan besked finnas om ytterligare en distankurs Hållbara våtmarker i stad och på landsbygd som i så fall startar i så fall i höst. Läs mer i informationsbladet. 

infoblad- korta yh- senaste.pdf

Åtgärdsprogram för hotade arter, ÅGP

Bild på hamlat träd, arten ask.

Hamlad ask. Foto: Anna Stenström

Ny åtgärdstabell för skyddsvärda träd

Nu finns en uppdaterad åtgärdstabell för särskilt skyddsvärda träd. Den innehåller flera åtgärder som riktar sig till kommuner, exempelvis att ta fram en kommunal strategi för träd, starta ett kommunalt trädråd, skapa faunadepåer, ta hand om de skyddsvärda träden med mera. Ni hittar tabellen Uppdaterad åtgärdstabell 2021-2025 för Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd här:

Åtgärdstabell för skyddsvärda träd | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Vill du veta mer om trädens olika fördelar i städer? Här finns flera referenser till artiklar kopplade till ämnet: https://depts.washington.edu/hhwb/

Tips på LONA-projekt

Under denna rubrik avser vi att regelbundet publicera olika förslag på LONA-projekt.

Framsidan på Länsstyrelsens förslagslista.

Hane av sandödla i sin spektakulära gröna vår- och försommardräkt. Foto: Sven-Åke Berglind, Länsstyrelsen i Värmland.

Nya tips på LONA-projekt i ÅGP!

Länsstyrelsen har uppdaterat förslagslistan över LONA-projekt som bidrar till att gynna länets hotade arter och livsmiljöer som omfattas av nationella åtgärdsprogram, ÅGP. Nu finns det tips både på land och i vatten.

Förslag på LONA-projekt från ÅGP-verksamheten (lansstyrelsen.se)

Vårdrake. Eller hane av större vattensalamander i lekdräkt med sin stora flikiga ryggkam, sin silverstrimmiga stjärt och vita fläckar. Foto: Mattias Sterner, Länsstyrelsen i Gävleborg.

Undvik att sprida amfibiesjukdomar!

Nu är det vår och många kommer att vara ute i fält och arbeta. Vi vill därför passa på att skicka med information om amfibiesjukdomar och hur man undviker att sprida dem. Ni får väldig gärna sprida dem vidare till andra. 

Så ska grodsjukdomen hejdas från spridning | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

folder chytridiomycosis 2019 sv.pdf

informationsblad sv.pdf

 

Kurser och webbinarier

Se även under avsnitttet grön infrastruktur och grönplanering ovan.

Träd i stadmiljöer, 3-30-300

Vill du lära dig mer om den nya riktlinjen för träd i städerna? Kursen ges inte för tillfället men man kan läsa om innehåll och ta del av presentationer och ämnen på temat under flikarna Experience & expertise samt Reports & resources: Webbsida 3-30-300 

Seminarium om leder 27 april

Centrum för naturvägledning (CNV) bjuder in till ett digitalt seminarium om leder den 27 april - som inspiration och erfarenhetsutbyte. Det finns en tydlig koppling till LONA och hur man kan tänka kring naturvägledning i sina LONA-projekt. Mer information och anmälan hittar du här: Seminarium om leder CNV

Skötsel av kulturpräglad natur - kurserna igång igen

För fem år sedan inleddes satsningen på skötsel av kulturpräglad natur. SLU Centrum för biologisk mångfald tar fram kurser och utbildningsmaterial, på uppdrag av Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Det här är speciella tillfällen, en riktig chans att förkovra sig i frågor om sambanden mellan markanvändning, historia, hur arter och naturtyper svarar på skötsel, vilken nytta vi kan ha av begrepp som biologiskt kulturarv – med mera.

Det har varit ett uppehåll på grund av pandemin, men nu när restriktionerna har hävts, så erbjuds återigen kurser, i år vid fyra tillfällen:

Inägomarker – 11-12 maj i Småland

Skogsbeten – 8-9 juni på Gotland

Nordlig fodertäkt – 16-18 augusti i Härjedalen

Skogsbeten – 28-29 september i Uppland.

Det är nu möjligt att anmäla sig. Se mer information, och länkar till anmälan.

kurser skötsel av kulturpräglad natur 2022.pdf

Mörkerwebbinarium

Ekologigruppen anordnade den 27 januari ett mörkerwebbinarium för att uppmärksamma den artificiella ljusets påverkan på den biologiska mångfalden. Missade du detta tillfälle? Ingen fara, på Ekologigruppens Youtube-sida finns det inspelat: Mörkerwebbinarium januari 2022

Övrigt

ARTpodden

Ekologigruppen (se mörkerwebbinarium under kurser) tar även upp ämnet mörker och ljusföroreningar på deras podd ARTpodden. Du hittar ARTpodden på Ekologigruppens webbplats, Spotify, Apples Podcaster, Acast och Podbean.

Miljöjägarna - ny satsning för natur- och miljöfilmer

Safari Sverige är initiativtagarna till Miljöjägarna - som tillsammans med ungdomar över hela landet ska dokumentera goda projekt inom natur och miljö för att åstadkomma hållbara förändringar. Projektet riktar sig till personer under 26 år, men även till skolor, kommuner och föreningar. Vill du vara med och visa upp vad som händer i din kommun? Här hittar du mer information: Safari Sverige

Alla dessa nyhetsbrev...

Naturvårdsverket ger till exempel ut Nytt från miljöövervakningen i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten sex gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information från den samordnade svenska miljöövervakningen.

Länk till Naturvårdsverkets olika nyhetsbrev

Länsstyrelsen har inte någon samlad sida med våra nyhetsbrev. För att få ett hum om vilka nyhetsbrev vi har så kan man söka på nyhetsbrev på vår webbplats.

Sökresultat | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

HA KOLL PÅ DATUMEN!

01

dec

Sista ansökningsdatum

Senast detta datum behöver vi er ansökan (avser närmast följande ansökningsår). Det gäller både ordinarie LONA-bidrag, LONA pollinering och LONA våtmark. Det finns ett extra ansökningstillfälle den 2 september 2022 för projekt som startar 2022.

01

mar

Årsredovisning

Senast detta datum varje år behöver vi ha verksamhetsrapporterna för pågående projekt. Slutrapport ersätter verksamhetsrapport.

31

mar

Slutrapportering

Senast detta datum behöver vi ha slutrapporterna för projekt som avslutats 31/12 föregående år.

Obs! Projekten har alltid 3 månader på sig att slutrapportera. Datumet för slutrapport bestäms av projektets slutdatum och kan därför variera.

30

apr

Beslut om bidrag

Senast detta datum brukar bidragsbesluten vara fattade i de flesta ärenden när ansökningarna inkommit 1/12. Tiden för handläggning beror bland annat på hur kompletta ansökningarna är från början. Det kan vara bra att tänka på vid planeringen av projektets start och slutdatum.

26-28

aug

 

LONA-dagarna - alltid sista helgen i augusti

Sista helgen i augusti varje år genomförs LONA-dagarna. De LONA-projekt som kan visas upp bör sträva efter att delta åtminstone en gång under projekttiden och ha med arrangemanget redan i sin ansökan. Det går också att söka särskilda pengar för detta.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats. Scrolla ner till den grå rutan Lokala naturvårdens dagar.

Om Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv.

Webbplats: lansstyrelsen.se/vastragotaland/lona 

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick