Länsstyrelsen Västra Götaland

Miljöskydd Västra Götaland

Nyhetsbrev februari 2022

Miljöskydd Västra Götaland
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Välkomna till vårt andra nummer av nyhetsbrev Miljöskydd Västra Götaland

Monique Wannding, chef för Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen. Foto: Misak Nalbandian

Äntligen kan vi se ljuset i tunneln! Pandemin börjar släppa greppet och solens strålar börjar värma igen.

Det händer mycket på miljöskyddsområdet och i länet, inte minst kopplat till industrins gröna omställning. Vi ser ett ökat intresse för nya etableringar i form av havsbaserad vindkraft och batterifabrik men också flera av våra befintliga industrier som gör investeringar för att ställa om. En välkommen utveckling som vi försöker möta på bästa möjliga sätt.

Nyhetsbrevet är en viktig kanal ut till er där vi kan berätta om det senaste inom miljöskyddsområddet. Vi tar gärna emot era synpunkter på nyhetsbrevet. Skicka dem med e-post till: alexandra.bulat@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsernas utökade uppdrag att bekämpa brottlighet kopplat till avfall

Foto: mostphotos.com

Avfallsbrottslighet är ett växande problem som kan få katastrofala följder för både människor och miljö. Omfattande bränder på avfallsanläggningar är exempel på detta.

Därför har regeringen satsat 50 miljoner SEK totalt för att stärka myndigheters arbete för att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall.

Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att stärka sin tillsyn och vägledning avseende avfall som hanteras och som transporteras i länet och även tillsynen av avfallstransporterna över de nationella gränserna. Arbetet grundar sig på samverkan med verksamhetsutövare, nationella myndigheter och kommunerna.

Registrering av avfall en viktig del för att kunna kartlägga avfallsflöden och förhindra illegal hantering, vilket du kan läsa mer om längre ner i nyhetsbrevet.

Till regeringens pressmeddelande

Kortare handläggningstider för Länsstyrelsens miljöprövning

Det fleråriga arbetet med verksamhetsutveckling har gett resultat.

En helprövning har under 2021 haft en mediantid på åtta månader och ett ändringstillstånd mediantiden sex månader från det att ansökan kommer in till dess att beslut fattas.

Länsstyrelsen har under flera år arbetat för att effektivisera handläggningen vid prövning av miljöfarlig verksamhet genom ständig verksamhetsutveckling. Målet har varit att nio av tio som söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet ska få sitt beslut senast sex månader efter att ansökan bedömts vara komplett. Nu når vi målet.

Statistik och åtgärder som lett fram till ett förbättrat resultat har nyligen sammanställts i en rapport.

Här kan du läsa rapporten

Kontaktperson
Marika Lundmark, länsmiljöingenjör Länsstyrelsen i Västra Götaland
marika.lundmark@lansstyrelsen.se
010-224 46 03

Miljörapportering för verksamhetsår 2022

Foto: mostphotos.com

Naturvårdsverket har beslutat om ändring av föreskrifter om miljörapportering, enligt ändringsföreskrift NFS 2021:9.

En ny paragraf 5 samt en ny bilaga 7, som avser producerade och hanterade avfallsmängder införs. Ändringen innebär även ett tillägg i bilaga 4 som avser uppgifter om faktisk produktion för täkter.

Ändringsföreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2022 och den första rapporteringen enligt de nya lydelserna av bilaga och 4 och 7 ska göras senast den 31 mars 2023.

Se gärna redan nu över hur ni rapporterar avfall för att underlätta inför nästa års miljörapport.

Om föreskrifterna på Naturvårdsverket.se 

Dags för årsrapport för köldmedia

Foto: mostphotos.com

Nu är det dags att skicka kontrollrapport för köldmedia. Sista dag för att skicka in den är den 31 mars. Rapporten ska innehålla en sammanställning över utförda periodiska läcksökningar samt eventuellt påfyllt eller omhändertaget köldmedium under år 2021.

Rapporteringskravet gäller för de verksamheter som i sina kontrollpliktiga kylaggregat sammanlagt har köldmedium som motsvarar 14 ton CO2e eller mer. Ett kontrollpliktigt aggregat innehåller köldmedium som motsvarar 5 ton CO2e eller mer.

Läs mer detaljer om vad som gäller för årsrapporten för köldmedia på Naturvårdsverkets webbplats.

Att rapportera till tillsynsmyndighet

Ny nationell strategi för miljöbalkstillsynen

Foto: DOTSHOCK/mostphotos.com

Flera Centrala myndigheter har tagit fram en strategi för miljöbalkstillsynen i Sverige. Syftet är bland annat att främja tillsyn inom områden som ur ett nationellt perspektiv är extra angelägna och öka likvärdighet i tillsynen. Sex tillsynsområden har valts ut för strategins första period åren 2022 till 2024; avfall, förorenade områden, miljöfarlig verksamhet, naturtillsyn och vattenverksamhet. Vart och ett av dessa har ett antal fokusområden. Strategin och tillhörande fokusområden är vägledande för Länsstyrelsens tillsyn och kommer prägla prioriteringarna i kommande års tillsyn.

Strategin finns på Naturvårdsverkets webbplats

Kommunerna antar rekordmånga klimatlöften inför 2022

Under 2021 genomförde kommunerna i Västra Götaland klimatlöften som minskar utsläppen med 31 000 ton koldioxidekvivalenter. Det visar resultaten av första året med satsningen. Inför 2022 har kommunerna antagit både nya och nyagamla löften - totalt 426 stycken! De antagna löftena kan ge utsläppsminskningar på 82 100 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar omkring en procent av de totala utsläppen i Västra Götaland under ett år.

Omställningen till fossiloberoende omfattar såklart inte bara kommunerna, utan alla delar av samhället. Vill er organisation ansluta till kraftsamlingen Klimat 2030 läs mer på Klimat2030:s webbplats och ta reda på hur ni kan vara med och göra skillnad.

Till Klimat 2030:s webbplats

Läs mer om kommunernas klimatlöften och hur de antagna löftena firades den 15 december

Volvo Powertrain fick rekordstöd från Klimatklivet

Som en tidig julklapp beviljade Naturvårdsverket 144 miljoner i stöd till Powertrain, för dess omställning till produktion av elmotorer. Beloppet är det näst största stödet som delats ut i Västra Götaland.

Läs mer om stödet i vår nyhet

2022 växlar Klimatklivet upp ytterligare med en budget på 2,8 miljarder kronor. Du kan ansöka om stöd under följande perioder under 2022:

  • 10 februari–28 februari

  • 3 maj–18 maj

  • 23 augusti–8 september.

Gör din ansökan hos Länsstyrelsen Västra Götaland

Gör din ansökan hos Naturvårdsverket

Stöd och bidrag till åtgärder för att nå miljömålen

Du har väl sett vår sammanställning med ekonomiska bidrag som kan underlätta era miljöförbättrande insatser? Om inte så finns nu en rykande färsk upplaga på Länsstyrelsens webbplats. Vi hoppas du hittar något som kan vara till nytta er i ert goda arbete!

Här hittar du sammanställningen

Vi möter den Gröna omställningen

Foto: mostphotos.com

Sverige är i stort behov av mer energiproduktion för att möta framtidens behov och Västra Götalands län är inget undantag. Det handlar dels om att ersätta energiproduktion från avvecklade kärnkraftverk men framför allt om det kraftigt ökande energibehov vi ser framför oss vad gäller den gröna omställningen i industri och transportsektorn.

Två delar som särskilt berör vårt län och Länsstyrelsen är havsbaserad vindkraft längs med Bohuskusten och en etablering av batterifabrik i Göteborg.

Havsbaserad vindkraft

Fem havsbaserade vindkraftsparker planeras utanför Bohuskusten. Potentialen som den storskaliga havsbaserade energiproduktion erbjuder har blivit tydlig. Det beror dels på en snabb teknikutveckling som erbjuder stora flytande vindkraftverk med kraftfulla turbiner och som kan placeras på stora djup, men också att marknaden är villig att investera i denna typ av anläggningar om förutsättningarna är de rätta. Med rätta förutsättningar avses i detta fall att det finns ett behov av tillskott av förnyelsebar energi i aktuellt område, att det går att placera verken på lämpliga platser och att det finns anslutningsmöjligheter till stamnätet. Vad gäller det senare så har staten lovat att stå för kostnaden för att bygga ut stamnätet i havet.

Kontaktperson
Lena Niklasson, länsmiljöingenjör Länsstyrelsen i Västra Götaland
lena.niklasson@lansstyrelsen.se
010-224 46 75
 

Etablering av batterifabrik

Northvolt AB och Volvo Cars AB har beslutat att etablera en batterifabrik i Göteborg. En anledning till platsvalet är tillgång till förnyelsebar energi, möjlighet till cirkulära lösningar och god logistik bland annat kopplad till närheten till den befintliga bilfabrik. Anläggningen kommer att prövas av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg och Länsstyrelsen har en viktig roll som remissinstans. Fabriken planeras börjas byggas 2023.

Kontaktperson
Anna Alenius Bolin
anna.alenius.bolin@lansstyrelsen.se
010-224 45 34

Vi har tagit pulsen på Länsstyrelsens handläggning av anmälningsärenden

Foto: mostphotos.com

På Länstyrelsen vill vi ständigt förbättra oss i kontakten mer er verksamhetsutövare som vi har tillsyn över. Nyligen skickade vi därför ut en enkät till alla verksamhetsutövare som haft ett eller flera anmälningsärenden hos oss under de senaste två åren. Syftet med enkäten är att bättre förstå hur vår handläggning uppfattas av er verksamhetsutövarna.

Svarsfrekvensen var 50 procent och vi vill rikta ett tack till alla som deltog!

Vi fick många goda omdömen vilket ger ett kvitto på vårt nuvarande arbetssätt men vi ser också att det finns sådant vi kan förbättra. Överlag upplevs vårt bemötande som positivt, vi bedöms vara tydliga och vår kompetens upplevs som god. Många tar del av vår information om anmälningsärenden på Länsstyrelsens webbplats.

Analysen av resultatet ger oss några tydliga förbättringsområden:

  • Bättre uppdaterad information om anmälningsärenden på Länsstyrelsens webbplats.

  • Förbättra vår e-tjänst för anmälningsärenden.

  • Öka möjligheten för verksamhetsutövare att nå tillsynshandläggare på telefon.

Länsstyrelsen jobbar vidare med åtgärder utifrån resultaten och enkäten kommer att återkomma med jämna mellanrum framöver.

Vill du veta mer om resultatet i enkäten kan du kontakta
Elisabeth Lindqvist Tärneld 

Rapportering farligt avfall

Foto: mostphotos.com

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Från den 1 november 2020 ska verksamheter där det uppkommer farligt avfall rapportera in sina uppgifter om det farliga avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det betyder att alla verksamheter där det uppstår (produceras) farligt avfall samt alla verksamheter som transporterar farligt avfall, samlar in farligt avfall, behandlar farligt avfall och mäklar eller handlar med farligt avfall. Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av e-legitimation. En verksamhet som ofta rapporterar till avfallsregistret kan ansluta sitt administrativa verksamhetssystem till Naturvårdsverkets API för att lämna anteckningar direkt. Bland annat ska du lämna uppgifter om din verksamhet som kontaktuppgifter, organisationsnummer, typ av farligt avfall med avfallskod, mängd i kg. Du ska löpande anteckna och dokumentera uppgifter om mängder och typ av avfall i kronologisk ordning. Vid bristande rapportering riskerar bolaget drabbas av en miljösanktionsavgift.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

 

Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrev Miljöskydd Västra Götaland vänder sig i första hand till verksamhetsutövare där Länsstyrelsen har tillsyn, samt för kännedom till länets kommunala miljökontor. Det kommer ut ett par gånger per år och kommer bland annat innehålla nyheter inom miljölagstiftningen, goda exempel från verksamheter och allmänt om Länsstyrelsens roll och planer inom miljöområdet, samt förmedla viktiga information från andra myndigheter. Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götaland är ansvarig utgivare av nyhetsbrevet.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick