Länsstyrelsen Västra Götaland

ANDTS

Nyhetsbrev mars 2022

ANDTS
ANDTS | PDF-version | Skicka vidare

Vad händer med ANDTS-strategin?

Regeringen har valt att lägga fram en skrivelse i avvaktan på att beslut ska fattas om ny ANDTS-strategi. Ni kan läsa Lena Hallengrens svar till Pia Steensland (KD) om varför regeringen väljer att lägga fram en skrivelse och inte en proposition här.

Tullens beslagsstatistik för 2021

Tullens beslagsstatistik för 2021 har publicerats. Statistiken visar på ökade beslag av kokain, amfetamin och tramadol, samt fortsatt stora beslag av cannabis. På Tullverkets hemsida finns siffror på regional nivå i en Powerpoint-fil.

Du kan också läsa en sammanfattande artikel i Drugnews.

Slutredovisning av handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har slutredovisat den handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd som myndigheten fick uppdrag av regeringen att ta fram 2021. Du kan ladda ner hela handlingsplanen på myndighetens hemsida.

Hårdare regler för tobaksfria nikotinprodukter och e-vätskor

Regeringen har fattat beslut om lagrådsremissen Hårdare regler för nya nikotinprodukter. Den kommer inom kort överlämnas till riksdagen. Den handlar om hårdare reglering av tobaksfria nikotinprodukter, tydligare reglering av marknadsföring samt förslag till smakförbud för e-vätskor med syfte att stärka skyddet för barn och unga. Läs mer på regeringens hemsida.

CAN rapport: Ungas alkoholanskaffning via sociala medier

CAN har, på uppdrag av Systembolaget, genomfört en undersökning bland ungdomar i åldern 16–21 år som svarat på frågor om bland annat sina alkoholvanor och hur de får tag på alkohol. Rapporten hittar du här.

Faktablad från Socialstyrelsen: Utrikesfödda och covid-19 – samsjuklighetens påverkan

Socialstyrelsen har utifrån samsjuklighet och vårdtider jämfört hur covid-19 påverkat utrikes respektive inrikes födda personer, 18 år och äldre, med allvarlig covid-19. Faktabladet hittar du här.

Ny forskningsstudie: Personliga samtal kan motverka spelproblem

Ny forskning från Lunds universitet visar att omsorgssamtal – det vill säga personliga samtal via telefon – ökar chansen att människor i riskzonen väljer att begränsa sitt spelande. Läs nyhetsartikeln här.

Kalender

22

mars

Lokalsamhället som förebyggande och främjande arena 

RFMA anordnar en konferens för att uppmärksamma hur lokalsamhället kan förebygga sociala problem som har en koppling till alkohol- och narkotikaanvändning. Konferensen fokuserar på hur verksamheter i lokalsamhället enskilt och i samverkan kan bidra till en tryggare miljö samt främja hälsa och framtidstro.

inbjudan till digital rfma konferens den 22 mars.pdf

24

mars

CERA Journal Club

Fredrik Spak, Universitetslektor, med. dr och överläkare presenterar och diskuterar en artikel som handlar om hur många behandlingar det behövs i snitt för patienter med alkoholberoende och narkotikaberoende att tillfriskna. Föreläsningen är digital och hålls kl.13-14.

Håll utkik, inbjudan kommer publiceras på CERA:s hemsida inom kort! 

25 & 28

mars

Medel att söka för ett socialt hållbart Västra Götaland 2022– två digitala sändningar

Välkommen till två olika informationstillfällen om stöd och bidrag att söka för ökad social hållbarhet i Västra Götalands län. Vid båda tillfällena kommer olika myndigheter och fonder presentera bidrag de fördelar kopplade till social hållbarhet. Den 25 mars inleder Västra Götalandsregionen med att ge en lägesbild om den regionala utvecklingsstrategin.

inbjudan medel för social hållbarhet 2022.pdf

 

31

mars

Information om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Länsstyrelsens tillsynshandläggare bjuder in till ett informationstillfälle för att informera om reglernas innehåll och vad kommunerna behöver göra i samband med att lagen träder i kraft. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter.

inbjudan information om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter.pdf

5

maj

ATT NÅ FRAM - så kan kulturtolkar främja integrationen

Under konferensen redovisar föreningen Tidigt Föräldrastöd erfarenheter
från Arvsfondsprojektet Starka mammor - en nyckel till integration i nordöstra Göteborg. Förutom kulturtolkar medverkar tjänstepersoner och
politiker. Anmäl dig här.

Om ANDTS nyhetsbrev

Detta nyhetsbrev är för dig som vill ta del av aktuell information inom ramen för Länsstyrelsens arbete med att samordna och utveckla det förebyggande arbetet alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i Västra Götalands län.

Om Länsstyrelsens uppdrag inom området ANDTS

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har en samlad regional strategi för ANDTS 2018 – 2022 ANDTS - förebyggande arbete | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick