Länsstyrelsen Västra Götaland

Miljömål Väst

Nyhetsbrev mars 2022

Miljömål Väst
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Det närmar sig lansering av det nya åtgärdsprogrammet

Den 16 mars bjuder Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen in till lanseringen av det nya åtgärdsprogrammet för miljömålen som ska gälla under perioden 2022–2025. Programmet innehåller 38 åtgärder som är indelade i fyra olika utmaningsområden: minskad klimatpåverkan & ren luft, hållbar användning av vattenmiljöer, hållbart brukande av skog & odlingslandskap samt god bebyggd miljö & hållbar konsumtion. Åtgärderna i programmet riktar sig främst till kommuner, skogsägare, aktörer inom skogsbruk, räddningstjänst, Västra Götalandsregionen samt Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

Glimtar ur programmet

  • Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket och Lisbeth Schultze, tf. Landshövding inleder dagen

  • Information om det nya åtgärdsprogrammet och åtgärderna – hur jobbar vi tillsammans framöver?

  • Miljömålsberättelser från tidigare deltagare

  • Vi får dessutom höra om miljömålsarbetet på nationell och regional nivå, med deltagande av bland annat Naturvårdsverket.

 

Om du inte redan anmält dig passa på innan 8 mars som är sista anmälningsdag!
Till anmälan

Här finns hela åtgärdsprogrammet
hallbartvg

Var finns pengarna för miljö- och klimatinsatser?

Nu finns en uppdaterad version av sammanställningen Var finns pengarna? I den har vi samlat stöd och bidrag att söka för åtgärder för att nå miljömålen. Skriften vänder sig bland annat till kommuner, föreningar, organisationer och företag.

Till sammanställningen Var finns pengarna?

Extra stort fokus på Klimatklivet

Under 2022 finns mycket pengar att dela ut inom investeringsstödet Klimatklivet. Naturvårdsverket har därför påbörjat en uppskalning av kommunikationen kring Klimatklivet. Ett antal prioriterade branscher och områden har valts ut i satsningen. Det handlar exempelvis om spillvärme, cirkulära flöden, biogas och energieffektivisering. Nästa ansökningsomgång öppnar den 3 maj.

Läs mer om klimatklivet

Åtta år kvar att nå de globala målen. Är din organisation med på tåget?

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att stödja och utveckla arbetet med genomförandet av FN:s globala mål på regional och lokal nivå. De globala målen för hållbar utveckling är integrerade och odelbara, och delas in i tre dimensioner; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Sveriges arbete med miljökvalitetsmålen utgör den miljömässiga dimensionen. Uppdraget förstärker Länsstyrelsens främjande arbete med Agenda 2030 i länet. 

Läs här om vårt breddade uppdrag och vad Länsstyrelsen kan bistå er med

På temat social hållbarhet vill vi slå ett slag för ett informationstillfälle om stöd och bidrag att söka för ökad social hållbarhet i Västra Götalands län. 
Läs mer och anmäl dig här

 

Kommunerbjudande Power Väst

Illustration: Power Väst

Power Väst är en långvarig satsning inom Västra Götaland för att driva på utvecklingen och etableringstakten av vindkraft inom länet. En viktig del är att hjälpa länets kommuner att vara redo för den kommande utbyggnaden av förnybar elproduktion som behövs för att säkerställa en trygg elförsörjning. Tillsammans med er kommun kan Energikontor Väst och Power Väst hålla ett vindkraftseminarium hos er, fysiskt eller digitalt. Det kan till exempel vara att diskutera utmaningarna på energiområdet, vindkraftens ekonomis­ka förutsättningar och vägar framåt, liksom hur vindkraften påverkar människa och natur. Seminariet utgår från senaste forskning och teknikutveckling.

Vill du veta mer eller anordna ett vindevent i din kommun? Kontakta rickard.waern@innovatum.se 

 

Sex miljoner kronor för att minska övergödning

Foto: Eric Arenius

Med hjälp av sex miljoner kronor i bidrag har 25 projekt mot övergödning genomförts i Västerhavets vattendistrikt. Det resulterade i bland annat våtmarker, fosfordammar och mindre påverkan från hästgårdar, samtidigt som en stor mängd ny kunskap hämtades in. Flera av de som genomfört ett projekt har sett att intresset för vattendraget har ökat bland de närboende. Vattenmyndigheten ser också att hela samhället tjänar på dessa åtgärder i vatten. Bättre rekreationsområden och högre estetiska värden är exempel på samhällsnyttor, liksom bevarande av kulturarv.

Läs mer på Vattenmyndigheternas webbplats

Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning och ny rapport från IPCC

Foto: mostphotos.com

Hela samhället påverkas av ett varmare klimat, något som kräver både minskade utsläpp av växthusgaser och klimatanpassning. Krafttag behövs för att säkra att samhället ställer om i en klimatsäker riktning och att skifta fokus från problem till lösningar och. Nationella rådet för klimatanpassning har lämnat över sin första rapport till regeringen. Länsstyrelsens tillförordnade landshövding, Lisbeth Schultze, är ordförande i rådet.

– Klimatanpassningsåtgärder kan inte skjutas på framtiden, vi behöver vidta åtgärder nu för att på allvar skapa ett robust samhälle anpassat till ett klimat i förändring och därigenom undvika stora framtida kostnader, säger Lisbeth Schultze.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

Nyligen kom också en ny rapport från FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC som visar att fler och ökande översvämningar, värmeböljor, markbränder, vattenbrist, ekologisk instabilitet och minskade skördar bara är början. Klimatförändringarna orsakar omfattande störningar i naturen och påverkar miljarder människor. Och värre väntas det bli om temperaturen fortsätter att stiga.

Till IPCCs rapport

Statliga havsplaner vägleder vid användning av havet

Illustration: Havs- och vattenmyndigheten

Hur ska havet användas för olika intressen? Svaret finns i Sveriges första statliga havsplaner som regeringen beslutade om i mitten av februari. Grundtanken är att hav, liksom land, behöver ekosystembaserad fysisk planering för att avväga hur olika intressen kan samsas i havet. I samband med beslutet om havsplanerna gav regeringen Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten och flera andra myndigheter i uppdrag att ta fram fler planeringsunderlag för havsbaserad vindkraft. Havsplanerna har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten i avstämning med bland annat länsstyrelser, kommuner, regioner och bransch- och intresseorganisationer. En av planerna omfattar Västerhavet, alltså Kattegatt och Skagerrak.

Läs mer om havsplanerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

 

Ny guide: Minska byggprojektets utsläpp med en klimatbudget

Sedan 1 januari är det lagkrav på att klimatberäkna nybyggnadsprojekt genom en klimatdeklaration. I Byggutmaning Klimatbudget, ett samarbete mellan Byggföretagen i väst och Johanneberg Science Park inom ramen för Klimat 2030, fick 28 byggföretag under hösten hjälp med att beräkna ett projekts klimatutsläpp och sätta en klimatbudget. Resultatet av utmaningen blev en steg-för-steg-guide. Guiden riktar sig till såväl entreprenör som fastighetsägare och kommunal förvaltning, och vägleder dig genom tre moment för att du ska lyckas med din klimatbudget.

Läs mer och ladda ner guiden

Första rapporten från forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning

De allra största utsläppen i Västra Götaland kommer från industrisektorn, varav några få stora industrier dominerar. Samverkan med och mellan kommuner, industri och andra relevanta aktörer och att demonstrera och sprida lovande lösningar är nyckelinsatser om klimatmålen för Västra Götaland ska kunna nås. Detta och flera andra intressanta budskap kan du läsa i rapporten från forskarrådet som på uppdrag av miljönämnden i Västra Götalandsregionen följer upp klimatarbetet i länet.

Läs mer om forskarrådet och budskapen i deras första rapport

 

Söker du betesmark eller betesdjur? Använd betesförmedlingen!

Foto: Lars Johansson

Du som har djur kan hitta betesmark och du som har mark kan finna nya betesdjur. Naturliga ängs- och betesmarker är bland de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. Där finns en foderresurs att ta tillvara och fortsatt bete behövs för att mångfalden ska bevaras. Därför vill Länsstyrelsen underlätta för djur- och markägare att hitta varandra. Lägg gärna in din egen intresseanmälan på betesförmedlingen.

Till betesförmedling på Länsstyrelsens webbplats

Falköpings kommun lyfts fram som ett gott exempel av Livsmedelverket

Foto: mostphotos.com

I juni förra året antog Falköpings kommun sin nya klimatstrategi för 2021-2030. I den nya strategin beskrivs fyra fokusområden där ett av områdena är "Klimatsmart och hälsosam mat". I strategin beskrivs hur Falköpings kommun ska uppnå klimatmålen genom att

  • minska matsvinnet,
  • främja hållbart lantbruk,
  • minska miljö- och klimatpåverkan från inköpta livsmedel.

Livsmedelsverket har för andra året i rad kartlagt Sveriges kommunala måltidsverksamheter. Där listas Falköpings kommun som en av de kommuner med ett helhetsperspektiv på måltidernas miljöpåverkan och mätbara mål för måltidens klimatpåverkan, livsmedelsinköp och matsvinn. Grattis Falköping!

Läs mer på Falköpings kommuns webbplats 

 

Förstudie om hållbart resande till naturen 

Foto: Martin Fransson

I Västra Götaland finns över 500 olika naturreservat, ett stort antal friluftsområden och många besöksmål med stora kulturhistoriska värden. Men hur är förutsättningarna för att kunna erbjuda hållbara transporter till länets mest besökta naturreservat? Den frågeställningen har varit utgångspunkt i ett samverkansprojekt mellan Västtrafik, Västkuststiftelsen och Länsstyrelsen med ekonomiskt stöd från Vinnova.

Förutsättningarna för människor att komma ut i naturen varierar mycket. Det finns dock goda möjligheter att förbättra tillgängligheten till naturreservaten och andra områden. Det kan gälla information om kollektivtrafik, gång- och cykelmöjligheter och fysiska anpassningar i form av stigar, toaletter, grill- och tältplatser.

I förstudien listas femton naturreservat, två reservatskomplex (Kinnekulle och Valle) samt fyra nationalparker. De valda objekten har bedömts vara lämpliga objekt i förstudien. Kriterierna är att naturområdena ska vara besöksintressanta under stora delar av året och lämpliga besöksmål för både novisen och den mer erfarne naturbesökaren.

Nästa steg, Fas 2, hoppas vi få möjlighet att starta till sommaren. Här ska vi utveckla samverkansformer som främjar hållbara sätt att resa till ett urval intressanta områden. Det kan gälla information på fordon, Västtrafiks app ToGo, hållplatser mm. 

Hur arbetar kommunerna med energiplaner?

Foto: Martin Fransson

Under hösten 2021 har Länsstyrelsen Västra Götaland kartlagt hur kommunerna i länet arbetar med kommunal energiplanering. Bakgrunden till kartläggningen är ett behov av en uppdaterad bild av arbetet i kommunerna och en ökad förståelse kring hur energiplanerna kan fungera som möjliggörare i omställningen av energisystemet. En del av kartläggningen har handlat om att övergripande se vilka kommuner som idag har en energiplan och hur arbetet ser ut med att uppdatera äldre planer. Den andra delen har varit att få en mer detaljerad förståelse för kommunernas strategiska energiarbete genom att intervjua ett urval av länets kommune

Vill ni veta mer om kartläggningen? Kontakta jakob.lanje@lansstyrelsen.se

 

Rykande färsk broschyr om vilda bin

Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en ny broschyr om vilda bin. I denna broschyr får du möjligheten att bekanta dig med några av våra flitiga vilda bin. Det finns även information om varför pollineringen är hotad och även konkreta tips. Alla kan göra något för att vända den negativa trenden och hjälpa våra vilda vänner. Broschyren finns digitalt och kommer även att tryckas upp. 

Till broschyren Bland blommor & bin - Lär känna våra flitiga vänner

Extra ansökningsomgång för LONA-bidraget för våtmark

Foto: Martin Fransson

LONA står för lokal naturvårdssatsning. En ytterligare ansökningsomgång för 2022 kommer att finnas med sista ansökningsdatum den 2 september 2022. Vill du ansöka om bidrag kontakta din kommun i god tid. Det är nämligen kommunen som skickar in ansökan till Länsstyrelsen. I Västra Götaland har vi medel att fördela främst inom LONA våtmark. Stäm därför gärna av med oss om du planerar att söka bidrag för projekt inom ordinarie LONA och LONA pollinering.

Läs mer om LONA och bidraget på Länsstyrelsens webbplats

 

Små lokala blomsterodlingar gynna biologisk mångfald

Genom att se på snittblommor på samma sätt som grönsaker kan vi välja närproducerade snittblommor efter säsong. Hållbart framställda och kanske till och med ekologiska. Följ med på besök hos Fridas blomster på Brämhults gård och få tips hur du startar upp en odling med snittblommor till försäljning.

Unga företagare på Landsbygden

Senaste numret av tidningen Jordbiten

Nu finns ett nytt nummer av Jordbiten ute, både digitalt och i pappersformat. Här hittar du bland annat en intervju med John som odlar ekologiskt potatis sedan fyra år tillbaka, samtidigt som han går på gymnasiet. Läs även om ett gäng andra ungdomar som ger oss alla hopp om vår framtida matproduktion. Passa även på att lära dig mer om hur du får en artrikare flora genom bränning och hur du nominerar årets slåtterängsskötare.

Läs det senaste numret av tidningen Jordbiten

KALENDER

17

mar

Årskonferens för hållbar sjöfart

Marina kompetenscentret Lighthouse håller en konferens för sjöfartsbranschen med fokus på hållbar sjöfart. Länsstyrelsen Västra Götaland medverkar och berättar om Klimatklivet och hur sjöfartsaktörer kan söka stöd för investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser.

Läs mer om konferensen

25

mar

Power Väst @ Chalmers 2022

En halvdag på plats i Palmstedtssalen på Chalmers. Power Väst presenterar nuläget och prognoser för Västra Götaland, hur vindkraften är en förutsättning för industrins omställning och viktiga frågor för vindkraftens utveckling som tillståndsfrågan, nät och flexibilitet, energilagring och vätgas. 

Läs mer om konferensen

5

jun

Världsmiljödagen

Världsmiljödagen instiftades på FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Syftet med Världsmiljödagen är att öka kunskapen om och mobilisera handlingskraft kring aktuella miljöfrågor. I år är Sverige värdland och vi har en unik möjlighet att visa, dela och sprida vårt svenska miljöarbete till en global publik.

Läs mer om världmiljödagen

7-8

sep

Miljömålsdagarna

Årets tema är Att möjliggöra hållbar grön omställning – tillsammans skapar vi vägar framåt. Länsstyrelsen i Västernorrlands län är värd för evenemanget som anordnas tillsammans med Naturvårdsverket och Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet RUS i samarbete med Svenskt Näringsliv, Mittuniversitet, Region Västernorrland och Sundsvalls kommun.

Läs mer om miljömålsdagarna i Sundsvall

Om nyhetsbrevet

Miljömål Väst är vårt nyhetsbrev med fokus på arbetet för att nå länets miljömål. Vi jobbar tillsammans med Skogsstyrelsen, kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och att miljön ska bli bättre.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick