Länsstyrelsen Västra Götaland

Förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev september 2022

Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nyhetsbrev från uppdraget Mäns våld mot kvinnor

Här kommer årets tredje nyhetsbrev från oss som arbetar i uppdraget Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västra Götaland. Med nyhetsbrevet vänder vi oss till dig som arbetar med eller har intresse av frågor som rör området Mäns våld mot kvinnor. Här hittar du information om till exempel forskningsrapporter, omvärldsbevakning och kommande konferenser. Sprid gärna nyhetsbrevet vidare!

 

Denna gång innehåller nyhetsbrevet:

  • Nyheter inom området mäns våld mot kvinnor
  • Rapporter och material
  • Nya uppdrag till myndigheter
  • Kalenderhändelser och utbildningar

Mer information om Länsstyrelsens arbete med frågorna och kontaktuppgifter till oss som arbetar i uppdraget hittar du här.

Höj uppmärksamheten vid skolstart!

När skolan startar efter sommarlovet kan det hända att elever saknas. Risken finns att de kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland samverkar därför för att höja uppmärksamheten på barn som kan vara i riskzonen.

Mer information

Våldsförebyggande program med fokus på att förebygga utövandet av våld

I början av juni beslutade regeringen om ett nationellt våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor. Programmet innehåller en beskrivning av kunskapsläget, identifierade utmaningar och åtgärder som behöver vidtas.

Det våldsförebyggande programmet innehåller bland annat flera uppdrag till myndigheter:

  • Inrättandet av ett nytt statsbidrag för förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel.
  • Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att översätta och anpassa de två evidensbaserade våldsförebyggande programmen 'Safe Dates' och 'Dating Matters'.
  • Kriminalvården får i uppdrag att ta fram förslag på hur behandlingsprogrammet Predov (Preventing Domestic Violence) kan spridas till kommuner och regioner.

Mer information

Ungarelationer.se öppnar stöd för föräldrar

Nu öppnar den nationella stöd- och kunskapslinjen ungarelationer.se (som riktar sig till unga som utsätts eller utsätter någon för våld) ett särskilt stöd för föräldrar. Stödet nås via ungarelationer.se/förälder och innehåller både information samt en chatt- och telefonrådgivning bemannad av psykologer. Mer information

Flera nya lagar

Den första juni 2022 trädde flera nya lagar med bäring på området mäns våld mot kvinnor i kraft. Några av de nya lagarna är:

Ett särskilt brott för hedersförtryck
Ett nytt brott med förteckningen hedersförtryck har införts i brottsbalken. Det innefattar bland annat en särskild strängare straffskala för den som begår vissa brottsliga gärningar med ett hedersmotiv.

Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring
Nya regler om arbetskraftsinvandring har trätt i kraft för att motverka att arbetskraftsinvandrare utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Bland annat införs krav på anställningsavtal för att beviljas arbetstillstånd.

Modernare regler för att bland annat säkra elektronisk bevisföring
Flera viktiga moderniseringar har trädd i kraft med syfte att underlätta för polis och åklagare att i ett tidigare skede kunna säkra elektronisk bevisning. Bland annat innebär lagändringarna att förbudet mot att beslagta meddelanden mellan den misstänkte och en närstående avskaffas.

Mer information

Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar
Den första augusti 2022 trädde flera lagändringar i kraft som innebär att bestämmelserna om våldtäkt och andra sexuella övergrepp eller motsvarande brott mot barn utvidgas. Lagändringarna stärker skyddet mot allvarliga sexuella kränkningar som begås på distans, till exempel över internet. Mer information

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer
Den första juli 2022 trädde lagändringar i kraft som syftar till att utvidga brottsoffers rätt till skadestånd och möjlighet att få ut sådan ersättning. Syftet med lagändringarna är att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningar av brott.

Den 10 september 2022 träder även en lagändring om ändrad företrädesordning vid löneutmätning i kraft. Mer information

Stärkt skydd för barn i internationella vårdnadstvister
Den första augusti 2022 infördes en lagändring som syftar till att stärka skydd för barn i internationella vårdnadstvister. Lagändringarna kompletterar en nyligen antagen EU-förordning som stärker barn och föräldrars rättssäkerhet. EU-förordningen behandlar frågor om äktenskapsskillnad, föräldraansvar och internationella bortföranden av barn. Mer information

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat
Den första juli 2022 trädde flera lagändringar i kraft som alla syftar till att stärka principen om barnets bästa och att säkerställa, trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn. Mer information

NYA UPPDRAG TILL MYNDIGHETER

Statsbidrag och annat stöd till stadigvarande boende

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att stärka kommunernas arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende. Regeringen har i samband med detta aviserat att de kommer fatta beslut om en ny förordning där Socialstyrelsen ska ges i uppdrag att fördela medel till kommunernas arbete i frågan. Mer information

I Socialstyrelsens uppdrag ingår även att se över hur kommunernas arbete på detta område kan stödjas och utvecklas på bästa sätt, till exempel genom att tillhandahålla metod- eller kunskapsstöd. Mer information

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck inrättas

Ett nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har inrättats vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. Det är en utveckling av den verksamhet som sedan tidigare finns vid myndigheten. Centrumet ska bland annat stödja kommuner och regioner i arbetet med att införa, följa upp och utvärdera arbetssätt och metoder för stödet till utsatta. Det har även i uppdrag att regelbundet undersöka omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige, samt undersöka utvecklingen av samhällets insatser på området. Vidare ska centrumet även samla och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Mer information

Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi (Dir. 2022:100)

Regeringen har utsett en särskild utredare som ska kartlägga kunskapsläget om våld och andra övergrepp mot vuxna och exploatering av barn vid produktion och distribution av pornografi. Utredaren ska även föreslå hur tillgången till skydd, stöd och vård för vuxna och barn kan förbättras. Mer information

Exitprogram för personer som är utsatta för prostitution (Dir. 2022:115)

Regeringen har utsett en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på ett exitprogram för personer som är utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Utredaren ska även lämna förslag på ett program för barn utsatta för sexuell exploatering och människohandel för sexuella ändamål.

Mer information

En översyn av kontaktförbudslagstiftningen (Dir. 2022:114)

Regeringen har utsett en särskild utredare som ska göra en översyn av kontaktförbudslagstiftningen. Syftet är att säkerställa att lagstiftningen ger kvinnor som är utsatta för våld och andra kränkningar i nära relationer det avsedda skyddet. Mer information

Stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta (Dir. 2022:108)

Regeringen har utsett en särskild utredare som ska se över frågan om stärkt tillgång till tandvård för våldsutsatta ur ett brett perspektiv. Utredaren ska även lämna förslag som stärker våldsutsattas rätt till ersättning vid tandskador. Mer information

Polisens kompetens att bemöta psykisk ohälsa ska stärkas

Polismyndigheten har fått i uppdrag att stärka kompetensen hos myndighetens medarbetare när det gäller bemötande av personer med psykisk ohälsa kopplat till brott i nära relation. Mer information

Socialstyrelsen ska stödja genomförandet av den nationella strategin inom vård och omsorg

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att stödja vård- och omsorgens genomförande av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Myndigheten ska bland annat ge stöd till implementering av det utbildningsmaterial som myndigheten tidigare har tagit fram riktat till hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. Mer information

Kunskapen om tillämpningen av LVU ska öka

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram stöd för tillämpningen av lagen om vård av unga, LVU. Stödet ska särskilt ha fokus på hedersproblematik och kriminalitet.

Socialstyrelsen ska även ta fram ett stöd för tillämpningen av lex lilla hjärtat. 

Mer information

Gemensamt utvecklingsarbete ska motverka att ensamkommande barn försvinner

Socialstyrelsen, Migrationsverket och Polismyndigheten har fått i uppdrag att genomföra ett treårigt utvecklingsarbete som syftar till att öka kunskap och utveckla hållbara arbetssätt som motverkar att ensamkommande barn försvinner.

Mer information

Uppdrag om omvändelseförsök av unga hbtqi-personer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer inhämta mer kunskap om unga hbtqi-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive utsatthet för så kallade omvändelseförsök.

Mer information

RAPPORTER OCH MATERIAL

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Nu finns Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer tillgängliga via Socialstyrelsen webbsida. Föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2022 och gäller för socialtjänst, hälso- och sjukvård samt tandvård. Mer information

Ny webbplats för Kvinnofridslinjen.se

Nu har Kvinnofridslinjen en ny uppdaterad webbplats med stort fokus på tillgänglighet med information till våldsutsatta, anhöriga och personer som möter våldsutsatta i sitt arbete. Mer information

Att synliggöra det osynliga – en socioekonomisk analys av hedersrelaterat våld och förtryck

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram en rapport som innehåller socioekonomiska beräkningar på hedersrelaterat våld och förtryck. Det är första gången denna typ av rapport sammanställs. Syftet är att introducera ett socialt investeringsperspektiv på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck som är begripligt för kommunala beslutsfattare. Vilket görs i rapporten med hjälp av konkreta räkneexempel som visar på de ekonomiska effekterna av sociala investeringar för målgruppen. Mer information

Barns rättigheter i skottlinjen - om gängkriminalitet och barns uppväxtvillkor

I en rapport från Bris lyfter organisationen att både barns röster och ett tydligt barnrättsperspektiv saknas i debatten om otrygghet, dödsskjutningar och gängkriminalitet. Detta trots att frågorna i allra högsta grad rör barn och har en inverkan på många barns liv. Rapportens första kapitel lyfter därför barns egna erfarenheter av hur gängkriminalitet i deras område påverkar dem. I rapportens efterföljande kapitel lyfts både forskningsfältet inom området tillsammans med erfarenheter från personer som i sitt arbete möter barn. Mer information

Öppna jämförelser av våld i nära relationer

Nu finns Socialstyrelsens öppna jämförelser av våld i nära relationer för 2022 publicerade. Statistiken visar bland annat att allt fler kommuner erbjuder stödsamtal till vuxna som utövar våld. Här framkommer också att fler kommuner har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för att säkra skolgången för barn i skyddat boende. Mer information

Frågor och svar om arbete med våldsutövare

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har publicerat frågor och svar om arbete med våldsutövare. Dessa kan användas som stöd av socialtjänsten och hälso-och sjukvården. Mer information

Webbinarium om personer som utövar våld i nära relation

Tidigare i år arrangerade Socialstyrelsen tillsammans med länsstyrelserna två webbinarium med anledning av den förändrade lagstiftningen om socialnämndens ansvar för arbetet med personer som utövar våld i nära relation. Webbinarierna finns nu tillgängliga att titta på i efterhand. Mer information

Utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier och våld i hemmet under 2020

Brottförebyggande rådet (Brå) har publicerat en kortanalys när det gäller utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier samt våld i hemmet, för perioden mars till december 2020. Analysen beskriver variationer av självrapporterad utsatthet vad gäller kön, ålder och förändrade levnadsmönster under pandemin. Resultatet visar bland annat att en av tio sammanboende var utsatta för våld i hemmet under pandemin, samt att fler kvinnor än män var utsatta för våld i hemmet under pandemin. Mer information

KALENDER OCH UTBILDNINGAR

Vill du lära dig mer om barn som bevittnat våld?

Nu lanserar Brottsoffermyndigheten en ny webbutbildning om barn som bevittnat våld. I utbildningen får du lära dig mer om vilka konsekvenser våldet får för barnen, och vad våldet innebär för barn i skyddade boenden och i rättsprocessen i ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Dessutom får du som arbetar inom socialtjänstens familjerätter, är juridiskt ombud eller domare möjlighet att fördjupa dig i frågor som är anpassade utifrån din yrkesroll. Mer information

Ny webbkurs: Våld i nära relation – agera som chef eller kollega

Jämställdhetsmyndigheten har lanserat en ny webbutbildning som sätter fokus på hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen. Kursen innehåller två spår varav det ena riktar sig till rollen som kollega och det andra riktar sig till rollen som chef. Utbildningen är kostnadsfri och tar 1–2 timmar att genomföra. Mer information

Ny webbutbildning: Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck

Den 20 maj lanserade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) en ny webbutbildning i utbildningspaketet Rätt att veta! Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga. Den ger stöd i att skapa trygga och inkluderande samtal med unga om våld och kontroll. Mer information

Direktlänk till utbildningen

Ny webbaserad grundutbildning i minoritetslagstiftningen

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget har tagit fram en webbaserad grundutbildning om minoritetslagstiftningen. Utbildningen riktar sig till verksamma inom kommun, region och statlig myndighet. Den riktar sig även till den som är engagerad och intresserad av den nationella minoritetspolitiken. Utbildningen innehåller fem kapitel och tar ca två timmar att genomföra. Mer information

14

sept

kl.09:00-12:00

Webbinarium: Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in till ett kostnadsfritt digitalt seminarium med fokus på vad Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer innebär för socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Mer information

29

sept

kl.13:00-16:00

Om våld mot barn och re-lansering av Basprogram om våld mot barn

Barnafrid vid Linköpings Universitet återlanserar Basprogram om våld mot barn som riktar sig till yrkesverksamma och andra som möter barn och unga i sina verksamheter. Eftermiddagen bjuder på kortare föreläsningar om våld mot barn och unga, samt en presentation av nyheterna i Basprogram om våld mot barn.

Mer information

 

Direktlänk till anmälan

okt

09:30-15:30

Utvecklingsdag för familjecentraler

En dag för kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte med fokus på områdena föräldraskapsstöd, våld och integration. Dagen vänder sig till dig som planerar eller utför familjecentralsarbete i Västra Götalands län och till dig som samverkar med länets familjecentraler. Mer information

17

okt

kl.09:30-15:30

Webbinarium: Från skyddat boende till eget hem – bättre stöd för våldsutsatta

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in forskare, kommuner och allmännytta till ett webbinarium för att diskutera hur olika samhällsaktörer kan underlätta för utsatta kvinnor och barn att kunna flytta från en våldsam man, partner eller pappa. Mer information

18

okt

Tillsammans mot prostitution och människohandel

EU har utsett den 18 oktober som dag för att uppmärksamma och bekämpa prostitution och människohandel. Av den anledningen genomför Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med Göteborgs Stad och Göteborg & CO en konferens för att höja kunskapen och mobilisera ett gemensamt arbete mot prostitution och människohandel. Mer information

28

okt

kl.09:00-12:30

SAVE THE DATE

Konferens: Framtidstro för barn och unga

Nätverket för barn- och familjeforskning presenterar aktuell forskning utifrån frågeställningen: Vad kan bidra till att barn och unga kan känna hopp och framtidstro?

Mer information

25

nov

SAVE THE DATE

Konferens: Prevention - makt, ledarskap och ansvar

Unizon och MÄN bjuder tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten in till en årligen återkommande nationell konferens om våldsprevention. Fokus för årets konferens kommer att handla om att föra samman brottspreventivt och våldspreventivt arbete.

Mer information 

29

nov

kl.09:00-12:00

SAVE THE DATE

Konferens: Barns rätt till information vid en samhällskris

Länsstyrelserna och Barnombudsmannen bjuder in till en digital kunskapskonferens om barns rätt till information vid samhällskris. 

Mer information

30

nov-

1

dec

kl.08:00-17:00

Nationell samling för delaktighet: Internationella funktionshindersdagen 2022

Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet (MFD) uppmärksammar den internationella funktionshindersdagen 2022 genom en digital konferens med namnet Nationell samling för delaktighet. Dagarna bjuder på metoder och kunskap om hur arbetet kan bedrivas tillsammans med goda exempel på kommunalt och regionalt funktionshinderspolitiskt arbete. Mer information

1

feb

2023

SAVE THE DATE

Hybridkonferens: Hur kan vi förebygga våld i ungas relationer?

Länsstyrelserna driver tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och Stiftelsen 1000 möjligheter den årligen återkommande kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Kampanjen uppmärksammar killars våld mot tjejer och våld i ungas nära parrelationer. Inför 2023 års kampanj satsar vi extra på att nå fler yrkesverksamma som möter unga. Vi bjuder nu in till en konferens på detta tema – boka gärna in dagen i din kalender redan nu!

Mer information

Följ oss på Facebook Jämställt Västra Götaland

Här samlar vi tips på vad som händer i länet inom jämställdhetsområdet. Det kan vara forskningsrapporter, omvärldsbevakning, konferenser mm. Besök vår Facebook-sida för mer information.

Om Länsstyrelsen uppdrag inom området Mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin. Besök vår webbplats för mer information.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick