Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Webbversion | PDF-version

Så påverkas Västra Götaland av kriget i Ukraina|Vecka 20

Läget i länet

Öka säkerhetstänket online och offline

Beslutet om NATO-ansökan och perioden då den behandlas innebär ett utsatt läge för Sverige. Vi kan förvänta oss desinformation, påverkanskampanjer och påverkansförsök mot beslutsfattare i både kommunal verksamhet och statliga myndigheter. Men också cyberangrepp och försök att skrämma oss, splittra oss, svartmåla vårt samhälle och skapa social oro och polarisering.

Hur kan vi då skydda oss mot detta och bygga vår motståndskraft? Först och främst är det av yttersta vikt att vi alla är på vår vakt. Vi behöver medvetenhet i alla delar av våra organisationer. Om ni i eller kring era verksamheter noterar misstänkta eller avvikande händelser eller aktiviteter, hör av er till Polisen via 114 14. Även mindre eller till och med ganska vanliga händelser kan i ett visst sammanhang vara avvikande.

I ett osäkert läge är säkerhetsfrågorna viktigare än någonsin. Det är grunden till att säkerställa rätt skydd av vår verksamhet och de informationstillgångar som behövs för att kunna lösa våra uppdrag. Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete skapar robusthet. Det bidrar även med ingångsvärden till arbetet med kontinuitetshantering som ska säkerställa att det viktigaste fortsätter fungera, oavsett störning.

Inför semestersäsongen där många vikarier ersätter ordinarie personal är det läge att trycka extra på personalsäkerheten och vad som behövs för att även nya medarbetare ska förstå hotbilden mot verksamheten och arbeta på ett säkert sätt. Det handlar om allt från verksamhetens rutiner och arbetssätt till att vara medveten om att det varje år förekommer värvningsförsök mot personer i Sverige av främmande makt. Det låter kanske som i en film, men flera rättsfall senaste åren visar på aktiv rekrytering av personer med nyckelfunktioner på företag och myndigheter i Sverige

Samtidigt är en utmaning i allt detta att inte sprida onödig rädsla eller otrygghet. Vi ska också våga lita på att vi samverkande aktörer i länet tillsammans har kompetens och kraft att möta hot, intrång och försök till otillåten påverkan. Men vi måste vara vaksamma och vi måste samarbeta.

Mitt sista medskick är att öva, öva, öva.

Så bygger vi medvetenhet och motståndskraft.

Lisa Nordahl
Säkerhetsdirektör, Länsstyrelsen Västra Götaland

Myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap

Regeringen presenterade igår en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap i syfte att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig.

Från 1 oktober blir sextio statliga myndigheter så kallade beredskapsmyndigheter, med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Myndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap.

Regeringen inrättar också tio beredskapssektorer för att stärka motståndskraften i viktiga samhällsfunktioner. För varje sektor utses också en sektorsansvarig myndighet, som ska leda arbetet med att samordna åtgärder både inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.

För att stärka och kraftsamla totalförsvaret inrättar regeringen en högre regional nivå. Detta görs genom att dela in landets 21 länsstyrelser i sex civilområden. I varje civilområde ska mellan två och sju länsstyrelser ingå. För varje område utses en ansvarig länsstyrelse där landshövdingen kommer att benämnas civilområdeschef.

Det är länsstyrelserna i Norrbotten, Örebro, Stockholm, Östergötland, Västra Götaland och Skåne län som blir civilområdesansvariga. De får uppgifter som syftar till att det civila försvaret inom civilområdet får en enhetlig inriktning. I samarbete med Försvarsmakten ska de också arbeta för att totalförsvaret inom civilområdet får en enhetlig inriktning.

Läs mer i nyheten på regeringens webbplats.

Regeringen tillsätter tvärsektoriellt råd för totalförsvar och krisberedskap

Det tvärsektoriella näringslivsrådet ska vara ett rådgivande forum på strategisk nivå där staten och näringslivet kan utbyta information om frågor som är viktiga för totalförsvaret och krisberedskapen. Det ska bestå av representanter från privata och offentliga aktörer.

En central del i arbetet med att utveckla det civila försvaret är att stärka Sveriges viktigaste samhällsfunktioner som till exempel livsmedelsförsörjning, transporter och energiförsörjning. Det är i dag till stor del privata aktörer som äger, driver och förvaltar den samhällsviktiga verksamheten.

– Det är av stor vikt att staten och näringslivet har samma bild av vad som behöver göras och att det finns förtroendefulla relationer däremellan, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Läs mer i nyheten på regeringens webbplats.

Foto: Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdens beredskap i kris och krig ska stärkas

Den 12 maj gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att påbörja ett långsiktigt arbete med nationella kris- eller totalförsvarsövningar som berör hälso- och sjukvården. Syftet är att stärka beredskapen för att sjukvården ska kunna fungera även i kris och krig.

– Sjukvården har en central roll i totalförsvaret som just nu är under upprustning. För att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap är det centralt att öva på det som sjukvården inte gör till vardags. Därför fattar vi beslut om att det återkommande ska genomföras nationella övningar inom hälso- och sjukvården som stärker beredskapen för kris och ytterst krig, säger socialminister Lena Hallengren.

Läs mer på regeringens webbplats

Härryda har tecknat avtal med Migra­tions­verket om lång­sik­tiga boenden

Migrationsverket har tecknat avtal med Härryda kommun om att hyra bostadsplatser för skyddsbehövande från Ukraina. På så sätt kan mer långsiktiga boenden erbjudas till personer som beviljats skydd i Sverige.

Hallå där Hans Frimanson, samordnare för Härryda kommuns operativa grupp kopplad till flyktingmottagandet i Härryda, hur kommer det sig att ni tog initiativ till den här lösningen?
– Migrationsverket hade tecknat ett avtal med en camping i kommunen gällande evakueringsplatser till och med 12 maj. De fick inte förlänga avtalet med campingen utan skulle flytta de skyddssökande till andra evakueringsboenden i andra kommuner. I stället för att flytta 40 personer erbjöd sig kommunen att ta över ansvaret för deras boende så de kan stanna i kommunen, säger Hans Frimanson.

Den 1 juli väntas en ny lagstiftning träda i kraft som innebär att Migrationsverket börjar anvisa skyddsbehövande från Ukraina till kommunerna. Kommunerna tar samtidigt över ansvaret för att ordna boenden, i dialog med Migrationsverket. Syftet med förändringen är att fördela mottagandet jämnare över landet och ge kommunerna bättre förutsättningar att förbereda mottagandet.

Fram till dess att lagstiftningen träder i kraft, kommer Migrationsverket att i första hand att skaffa boendeplatser som kommunerna sedan kan ta över. Det avtal som Härryda och Migrationsverket har tecknat är ett första steg i den riktningen.

Varför är det viktigt med långsiktiga boendelösningar?
– Att ha ett eget boende med självhushåll och att få råda över sig själv gör ju livet mer likt det vanliga livet - vilket behövs i denna situation. Att få ha en fast och trygg punkt i tillvaron så att du kan planera ditt liv, skolgång för barnen, kontakt med vårdcentral och kunna interagera med närsamhället, säger Hans Frimanson.

Ukrainska flyktingar ska få samordningsnummer

Regeringen har föreslagit att Migrationsverket ska ansöka om samordningsnummer för alla som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Det innebär att den som flytt från Ukraina och omfattas av massflyktsdirektivet inte skulle behöva göra det själv.

Syftet är att snabbare kunna börja arbeta i Sverige, men också att underlätta kontakten med vård och skola. Hittills har det kunnat dra ut på tiden att få ett samordningsnummer.

– Det har varit lite svårt och krångligt, vilket har förlängt tiden från att man kommer hit till att man kan börja arbeta. Formellt behöver du inte ha ett samordningsnummer för att arbeta, men det blir mycket enklare för arbetsgivaren, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Läs mer på regeringens webbplats.

Infor­ma­tions­in­satser för att iden­ti­fiera vittnen och förö­vare till krigs­brott

Bland skyddssökande från Ukraina kan det finnas personer som bevittnat krigsbrott. För att bidra till att vittnen och förövare identifieras informerar Migrationsverket sökande om att de kan vända sig till polisen.

Migrationsverket bistår nu polis och åklagare genom att informera sökande om var den som bevittnat eller utsatts för våld under kriget kan vända sig. Information finns bland annat på myndighetens webbplats, vid gränsen, i utskick till sökande och inom kort även vid Migrationsverkets servicecenter.

– Det här är en del i Migrationsverket uppdrag att bistå polis och åklagare i deras arbete med att utreda krigsbrott. Vi ska göra vad vi kan för att identifiera offer, vittnen och förövare till brott, säger Robin Travis, sektionschef på Migrationsverkets nationella operativa avdelning.

Läs mer i nyheten på Migrationsverkets webbplats.

VÄGLEDNINGAR OCH STÖD 
FRÅN MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

Att tänka på kring beredskap

Krisberedskap är en aktuell fråga för oss alla och ansvar delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer. 

MSB har tagit fram ett urval av vägledningar och stöd som din organisation kan använda för att stärka beredskapen.

Krisberedskap & civilt försvar (msb.se)

Viktigt att kontinuitetsplanera

Med kontinuitetshantering kan din organisation snabbare återhämta sig från och mildra konsekvenserna av en händelse. 

MSB har tagit fram vägledning, stöd och webbkurs kring hur man gör.

Kontinuitetshantering (msb.se)

Cybersäkerhet på agendan

Information är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Därför är det viktigt att vi skyddar den utifrån vad den är värd. MSB har samlat information om hur cyberhot kan se ut och vad man kan göra för att skydda sin organisation genom att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Cyberhot (msb.se)

Systematiskt informationssäkerhetsarbete (msb.se)

Foto: MSB

Nu finns appen "Brandrisk Ute" på engelska

Appen Brandrisk Ute vidareutvecklas ständigt för att ge ett bra stöd till privatpersoner vid eldning och brandsäkerhet utomhus. Nu är appen översatt till engelska för att möta behovet av råd och rekommendationer till personer som inte pratar svenska.

Syftet med appen Brandrisk Ute är att privatpersoner ska ha ett lättanvänt verktyg för att kunna ta del av brandrisker och agera klokt och säkert om det planeras för att elda och grilla i skog och mark. Nu finns även engelska som språk att välja i appen.

Under sommaren kommer MSB att annonsera om appen i sociala medier för att nå ut till flera. Det har även tagits fram en affisch för att tipsa om appen som kommuner kan använda på exempelvis campingar eller andra områden där allmänhet vistas. 

Du hittar affischen och mer information om appen i nyheten på MSB:s webbplats.

STATISTIK FRÅN MIGRATIONSVERKET

Aktuella siffror från Migrationsverket

Ansökningar
37 467 ukrainska medborgare har registrerat ansökan om skydd i Sverige sedan 24 februari (siffror till och med den 18 maj). 80 000 personer från Ukraina väntas söka skydd i Sverige under 2022, enligt Migrationsverkets huvudscenario.

Boende
För närvarande finns det 24 180 boendeplatser. Av dessa är 2 308 evakueringsplatser där kommuner bistår Migrationsverket. Beläggningsgraden är 72 procent och situationen bedöms som stabil (siffror till och med den 18 maj).

Ansökningar enligt massflyktsdirektivet och asyl med anledning av kriget i Ukraina
Senaste siffrorna hittar du på Migrationsverkets statistiksida. Där finns också veckosta­tistik över inskrivna per kommun.

KALENDARIUM

24

maj

Migrationsrelaterad psykisk ohälsa

VGR anordnar webbinarium om posttraumatisk psykisk ohälsa hos vuxna – bemötande i akut fas samt psykisk ohälsa hos barn. 
Kl. 10:00-11:00, 24 maj 2022, Teams live event
Länk till anmälan - Regionkalendern (vgregion.se)

25

maj

Hälsoundersökning för flyktingar

VGR anordnar webbinarium där man får lära sig mer om vårdcentralens ansvar gentemot nyanlända flyktingar, rutiner gällande fakturering och kodning kopplat till målgruppen samt vad som är bra att tänka på när man utför en hälsoundersökning.

Kl. 15:30 - 16:30, 25 maj 2022, Teams live event
Länk till anmälan - Regionkalendern (vgregion.se)

Om nyhetsbrevet

Med det här nyhetsbrevet vill Länsstyrelsen Västra Götaland bidra till samordning och samverkan genom att brett dela viktig information, sprida goda exempel och på olika sätt spegla det arbete som pågår i länet. 

Prenumerera på Läget i länet

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media