Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Webbversion | PDF-version

Så påverkas Västra Götaland av kriget i Ukraina|Vecka 24

Läget i länet

Våra väl upparbetade nätverk i länet ger välfungerande samverkan

En intensiv vår har passerat och vi är många som ser fram emot en sommar med möjlighet till ordentlig avkoppling. Samtidigt, inte alls långt ifrån oss, pågår ett fullskaligt krig. Det är med blandade känslor jag förbereder för midsommar och semester. Jordgubbar, strandliv och bad, nya upplevelser och möjligheten att träffa nära och kära känns härligt att se fram emot. Men mina tankar går ständigt till dem som möter en helt annan verklighet, där det trygga och välbekanta sommarlivet är omänskligt långt borta.

Verkligheten är också att vi sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari befinner oss i ett utsatt säkerhetspolitiskt läge, vilket förstärkts av pågående process med Sveriges Nato-ansökan. I denna känsliga period behöver vi ha beredskap för bland annat desinformation, påverkanskampanjer, cyberangrepp och försök att splittra och svartmåla vårt samhälle. Det blir allt viktigare att öka vår motståndskraft, inte minst ett valår som detta.

Under sommaren har vi i många av våra verksamheter lägre bemanning än vanligt, för att kunna erbjuda alla medarbetare en välförtjänt semester. Samtidigt måste vi ha beredskap för att hantera parallella händelser som påverkar våra verksamheter. Vi måste ta höjd för att våra verksamheter, förutom ett osäkert omvärldsläge, också ska kunna hantera skogsbränder, vattenbrist, översvämningar och andra väderrelaterade händelser. Och vi måste vara vaksamma och beredda på olika typer av informationspåverkan och desinformation.

Jag vet att mycket proaktivt arbete pågår i länet och att det finns en god beredskap. Vi har väl upparbetade nätverk i vårt län som gör att samverkan och samarbete fungerar mycket väl. Jag ser också ett stort engagemang och en lösningsfokuserad anda i länet – inte minst när det gäller att hantera de effekter Rysslands invasion av Ukraina har på vårt län och samhälle. Sammantaget skapar detta en trygghet i att vi tillsammans kan möta, och hantera, även stora utmaningar.

Med detta nyhetsbrev om läget i länet har vårt mål varit att bidra till samordning och samverkan genom att brett dela viktig information, sprida goda exempel och på olika sätt spegla det intensiva arbete som pågår runt om i länet. Nu gör nyhetsbrevet sommaruppehåll och återkommer i augusti.

Trevlig sommar!
Lisbeth Schultze, vikarierande landshövding 

fyra kor och en kalv på ett grönt sommarbete

Foto: Martin Fransson

Stöd för ökade kostnader för bränsle

Länsstyrelserna har fått ett regeringsuppdrag att förbereda administrationen av krisstöd till jordbruk och yrkesfiske. Det handlar om ansökningsprocess, handläggning och utbetalningar.

Hallå där Ingrid Guldbrand, avdelningschef på Landsbygdsavdelningen. Vilka verksamheter kan ta del av detta stöd?
– Det går till länets livsmedelsproducenter, lantbrukare med vissa djurslag eller växthusodling, men också till yrkesfiskare. Det handlar om ekonomiskt stöd som kompensation för ökade kostnader för framför allt bränsle.

Kan man räkna med stöd om man är hästföretagare?
– Nej

Vilken är Länsstyrelsens roll i hanteringen av stödet och hur förbereder vi oss?
– Länsstyrelserna handlägger ansökningar och fattar beslut om utbetalningarna av stöden både till yrkesfiskarna och lantbrukare. Vi är också med i processen för att ta fram stöd till yrkesfiskarna.

När kan man börja söka stöd?
– Det finns inga fastställda datum ännu. Vi arbetar för att det ska gå att söka så snart som möjligt i slutet av sommaren eller efter sommaren. Utbetalning kan ske lite olika beroende på vilket djurslag man håller och om det gäller lantbrukare eller fiskare. Vi kommer informera löpande vartefter processerna för de olika stöden blir klara. All aktuell information kommer finnas på vår webb.

Hur fördelas stöden?
– Stödpotterna är för hela Sverige. Det finns alltså inte en viss del som är öronmärkt för respektive län. Däremot är det olika stödpotter och delvis olika förutsättningar beroende på om det är stöd till yrkesfiskare eller lantbrukare, men också utifrån de olika djurslagen.

Håll koll på Länsstyrelsens webbplats för senaste nytt i denna fråga.
Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Relaterad information:
Länsstyrelserna förbereder administration av krisstöd till lantbruket | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Undersökningar visar att många vill bidra till totalförsvaret

De finns ett stort stöd bland allmänheten för att alla som kan bör ha en hemberedskap för en vecka. En stor majoritet är också villig att bidra till totalförsvaret om det skulle blir krig. Dock blir siffran betydligt lägre när det gäller att gå in i en stridande roll. Det visar undersökningar som MSB låtit göra.

MSB har låtit undersökningsföretaget Kantar Public ställa ett antal frågor om beredskap och försvarsvilja till personer mellan 16 och 70 år:

• 77 procent uppger sig vara villiga att delta i totalförsvaret
• Av dessa är det enbart 26 procent som är mycket villiga/ganska villiga att gå in i en stridande roll med fara för livet.
• Siffran för kvinnor är endast 9 procent.

– Att många ser vikten av ett totalförsvar och också ser sin roll och vill bidra är en förutsättning för att vi ska kunna skydda och försvara vårt land och vår frihet. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas, säger Annika Elmgart, chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB.

Mer om undersökningen hittar du på MSB:s webbplats

Alexander Petrovic ansvarar för Folkuniversitetet i Göteborgs utbildning till kontakttolk i ukrainska.
Foto: Harald Nilsson

Tolkutbildning i ukrainska fyller akut samhällsbehov

Folkuniversitetet i Göteborg har som en av fyra anordnare i Sverige valts ut att bedriva grundutbildning för kontakttolkar i ukrainska – en nyckel till rättssäker integration i det svenska samhället.

– Tolkförmedlingarna skriker efter kontakttolkar i ukrainska, så utbildningen fyller ett stort och akut samhällsbehov. Välutbildade tolkar är en nyckel till att flyktingar från Ukraina får en rättssäker och smidig integration i det svenska samhället, säger Alexander Petrovic, utbildningsledare vid Folkuniversitetet i Göteborg.

Utbildningen är en komprimerad version av ordinarie grundutbildning till kontakttolk som genomförs på bara 17 veckor.

Söktrycket har varit högt och utbildningen är redan fullbokad.

"Tänk säkert" ska öka kunskapen om informations- och cybersäkerhet

Kampanjen Tänk säkert, som MSB, Polisen och Stöldskyddsföreningen (SSF) står bakom, riktar sig till allmänheten med budskap kring informations- och cybersäkerhet.

Syftet med kampanjen är att motivera människor till en säkrare navigering på nätet för att minska nätrelaterade brott och är ett uppdrag från regeringen. Temat för den första delkampanjen är nätfiske, eller phishing, som är en av de vanligaste metoderna som cyberkriminella använder för att lura till sig personliga uppgifter eller infektera datorer med skadlig kod.

Budskapen syns nu i tryckta och sociala medier, som banners på webbplatser och på Youtube samt på stortavlor utomhus och finns översatta på olika språk. Kampanjen pågår som mest intensivt under veckorna 22-25 men fortsätter digitalt under hela sommaren. Efter sommaren och under senhösten kommer fler delkampanjer.

Läs mer om kampanjen på webbplatsen Tänk säkert.

FOI undersöker risker med utländskt ägande och investeringar inom vård- och omsorg

Regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att genomföra en studie om utländskt ägande och investeringar inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Syftet är att få en bättre bild av hur utländskt ägande inom vård och omsorgssektorn i Sverige ser ut, vilka risker det för med sig och hur det påverkar svensk säkerhet.

– En stark demokratisk kontroll över hälso- och sjukvården samt omsorgen är viktigt för en bra beredskap och hög motståndskraft. Människor måste kunna lita på att vården och omsorgen finns där, både till vardag och i kris, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen menar att det, om stora delar av en samhällsviktig sektor som till exempel hälso- och sjukvård samt omsorg köps upp, finns risker kopplade till att tillgång till sådana funktioner och verksamheter blir starkt beroende av andra stater. Det gäller särskilt när investeraren har koppling till slutna, odemokratiska och antagonistiska stater.

Läs mer på regeringens webbplats.

Ökad försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin

En särskild utredare ska kartlägga vilka varor och tjänster i Sverige som har väsentlig betydelse för upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet eller där allvarliga konsekvenser i övrigt riskerar att uppstå om varan eller tjänsten inte tillgängliggörs.

Syftet är att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning och därigenom säkerställa tillgång till samhällsviktiga varor och tjänster vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. Utredaren ska bland annat:

▪ analysera ansvarsfördelningen mellan myndigheter,
▪ föreslå utökat samhällsuppdrag avseende industriforskning, provning och certifiering,
▪ utreda regeringens möjlighet att besluta om tillfälligt miljötillstånd församhällsviktig verksamhet,
▪ lämna nödvändiga författningsförslag

Läs mer i nyheten på regeringens webbplats

Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Nationell dialog om krisberedskap

Dialog om gemensamma frågor och utbyte av erfarenheter från hanterade kriser stod på agendan när samtliga landshövdingar, länsråd och försvarsdirektörer träffades för ett strategiskt ledningsmöte i Luleå den 8-10 juni. Länsledning från samtliga län deltog och det gjorde även civilminister Ida Karkiainen och generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Charlotte Petri Gornitzka.

Civilminister Ida Karkiainen konstaterade att vi under hanteringen av coronapandemin och följdeffekterna av Rysslands invasion av Ukraina har dragit stora lärdomar som kommer till nytta då civilförsvaret nu återuppbyggs. Den nya myndighetsstrukturen för krisberedskap och civilt försvar som träder i kraft i oktober handlar om att förtydliga ansvarsförhållanden och att underlätta ledning och samarbete.

­– Länsstyrelserna har en fortsatt viktig roll i de nya civilområdena. Införandet av den nya strukturen kommer att kräva nära samarbete mellan myndigheter och länsstyrelser, samt tydlig nationell styrning där hänsyn tas till olika lokala förutsättningar, säger civilminister Ida Karkiainen.

Liksom civilministern menade Charlotte Petri Gornitzka att den nya myndighetsstrukturen kommer att förtydliga arbetet, men också ställa krav på samverkan och att organisationerna går i takt.

– Vi befinner oss i ett förändrat läge för beredskapsfrågor. Vi hanterar numera parallella kriser samtidigt som vi måste utveckla vår krisberedskapsförmåga. Det kräver en översyn av vårt arbetssätt, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för MSB.

Läs mer på Länsstyrelsen webbplats.

VGR utökar säkerhetslagret av förbrukningsmaterial till sjukvården 

Riksdag och regering har beslutat om återuppbyggnad av det civila försvaret och att samhällets beredskap inför kris, höjd beredskap och krig ska förstärkas.

Västra Götalandsregionens materielförsörjning är just nu god, men situationen kan förändras snabbt och utvecklingen är svår att bedöma, konstaterades på regionstyrelsen möte den 7 juni. För att förebygga en bristsituation ska VGR öka sin kapacitet att lagra förbrukningsmateriel, som är kritiskt för sjukvård och som inte kan anstå, från i genomsnitt två veckor till tre månader. Det pågår ett arbete för att bestämma vilken materiel som ska omfattas. Kostnaden för att utöka kapaciteten beräknas till åtta miljoner kronor per år och finansieras genom de statliga medlen för civilt försvar.

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Lyssningstips: Sommar i P1 med Gudrun Persson

Under våren och sommaren 2022 var Gudrun Persson en expert som många medier vände sig till för kommentarer om kriget i Ukraina. Hon är Rysslandsforskare, expert på rysk säkerhets- och utrikespolitik och varnade tidigt för att Ryssland skulle invadera Ukraina.

Gudrun Persson arbetar som forskningsledare vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. 2013 valdes hon in som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

– Mitt Sommar ska handla om vad man kan lära sig av historien genom att vara nyfiken och att ifrågasätta. Kan man alls förstå det som händer idag genom att använda en backspegel?, säger Gudrun Persson

Lyssna direkt den 29 juni kl. 13.00 eller på SR play.

STATISTIK FRÅN MIGRATIONSVERKET

Aktuella siffror från Migrationsverket

Ansökningar
39 981 ukrainska medborgare har registrerat ansökan om skydd i Sverige sedan 24 februari. (siffror till och med den 15 juni).

50 000 personer från Ukraina väntas söka skydd i Sverige under 2022 enligt Migrationsverkets huvudscenario som presenterades den 3 juni. 

Boende
För närvarande (15 juni) finns det 24 809 boendeplatser. Av dessa är 1 995 evakueringsplatser där kommuner bistår Migrationsverket. Beläggningsgraden är 70 procent och situationen bedöms som stabil.


Ansökningar enligt massflyktsdirektivet och asyl med anledning av kriget i Ukraina
Senaste siffrorna hittar du på Migrationsverkets statistiksida. Där finns också veckosta­tistik över inskrivna per kommun.

Om nyhetsbrevet

Med det här nyhetsbrevet vill Länsstyrelsen Västra Götaland bidra till samordning och samverkan genom att brett dela viktig information, sprida goda exempel och på olika sätt spegla det arbete som pågår i länet. 

Prenumerera på Läget i länet

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media