Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Webbversion | PDF-version

Så påverkas Västra Götaland av kriget i Ukraina|Vecka 34

Läget i länet

Vi ser fram emot en höst med fortsatt samverkan

Sommaren sjunger på sista versen och vi börjar alla komma tillbaka till vardagen igen. Jag hoppas att ni alla har fått vila ut och ta igen er efter den intensiva vår vi gått igenom. Läget under sommaren har varit relativt lugnt och när det kommer påverkan på vårt län på grund av kriget i Ukraina rapporterar de flesta av länets kommuner ingen påverkan.

Länsstyrelsen är fortsatt i stabsläge med anledning av det försämrade säkerhetsläget, men stabsarbetet inriktas just nu på Val 2022. På grund av den minskade påverkan på länet och ett minskat kommunikationsflöde har vi beslutat att detta blir det sista nyhetsbrevet för den här gången. Vi fokuserar på våra andra kanaler och når ut till er alla där. Vi är dock alltid redo att återuppta utskicken av Läget i länet, om kommunikationsbehovet förändras.

Så tack för denna gång, nu ser vi fram emot en höst med fortsatt samverkan och samarbete kring viktiga frågor för vårt län!

Anne-Charlotte Horgby
Kommunikationschef på Länsstyrelsen Västra Götaland

Vägen framåt för det civila försvaret

Snart förändras sättet vi i Sverige arbetar med civilt försvar och krisberedskap. Pehr Johansson, projektledare för arbetet med etablering av civilområde väst, berättar om vad detta innebär.

Hallå där Pehr, varför etableras civilområden?
– Den 1 oktober i år träder en myndighetsreform i kraft som förändrar hur vi arbetar med civilt försvar och krisberedskap i Sverige. Förändringen ska stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Arbetet startades redan 2018 men den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har gett en anledning att påskynda återuppbyggnaden av det civila försvaret i Sverige. En del av myndighetsreformen är att bilda sex civilområden. I och med detta skapas en så kallad högre regional nivå där civilområdet ska samverka med Försvarsmakten och andra myndigheter.

Vilken roll har vi på länsstyrelsen?
– Sex stycken länsstyrelser blir civilområdesansvariga och landshövdingen i de länen blir civilområdeschef. Civilområdeschefen ska leda arbetet och stödjas av ett beredskapskansli. Vi på Länsstyrelsen Västra Götaland är en av de sex som blir en så kallad civilområdesansvarig länsstyrelse och kommer tillsammans med Hallands län utgöra civilområde väst.

Vad händer nu?
– En projektgrupp, med medlemmar från länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland, har tillsatts och arbetar nu med att förbereda etableringen av ett beredskapskansli. Kansliet ska finnas som stöd för civilområdeschefen och ska kunna börja verka från och med den 1 oktober. Det västra beredskapskansliet bedöms omfatta sex till åtta tjänster och Länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland ser nu tillsammans över hur kansliet ska utformas och hur samarbetet med de befintliga beredskapsenheterna ska fungera framöver.

Läs mer om civilområden och andra ändringarna i det civila försvaret som träder i kraft den 1 oktober på Regeringens webbplats.

Stärkt beredskap för kris och krig - Regeringen.se

NU GÅR DET ATT SÖKA KRISSTÖD

Krisstöd till yrkesfisket

Från och med den 15 augusti kan yrkesfiskare söka krisstöd hos Länsstyrelsen för ökade kostnader i samband med Rysslands invasion av Ukraina. För att få ta del av stödet ska den som söker ha yrkesfiskelicens och ha landat fisk i svenska hamnar under perioden 24 februari – 28 oktober 2022.

Krisstödet är till för den som haft en ekonomisk påverkan på sin verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget och därav ökade kostnader för bränsle.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

Krisstöd till animalie- och växthussektorn

Från och med den 9 augusti kan producenter inom animalie- och växthussektorn söka krisstöd för ökade kostnader på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Stöden är till för den som haft ekonomisk påverkan på din verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget. Det kan till exempel vara ökade kostnader för bränsle, utsäde och djurfoder.

Ansökningsperioden är 9 augusti –
20 september 2022.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

Krisberedskapsvecka med tema mat

Glöm inte att anmäla att er kommun deltar i Krisberedskapsveckan! Krisberedskapsveckan, som i år pågår 26 september – 2 oktober, har temat mat. Aktiviteter under veckan kan bland annat handla om livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den - både ur ett samhälls- och individperspektiv.

Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

• att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
• att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
• att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Läs mer om Krisberedskapsveckan och anmäl din kommuns medverkan på msb.se

Egen fri vilja eller grundlurad?

Magiker avslöjar aldrig sina trick, men på bliintelurad.se finns samlade knep för att du ska bli bättre på att känna igen falsk och vilseledande information och öka din motståndskraft.

Det är inte bara magiker som kan vilseleda och manipulera

I förra veckan drog kampanjen "Bli inte lurad" igång igen efter sommaruppehåll. Kampanjen, som Myndigheten för psykologiskt försvar står bakom, har tagits fram för att fler ska förstå vad falsk och vilseledande information kan vara – och bli bättre på att känna igen den. 

Denna del av kampanjen består av bland annat filmer med trolleriduon Brynolf och Ljung. I filmen ovan förutsäger trolleriduon Loves och Kristoffers alla drag. Att vilseleda någon kan göras på många sätt och det finns många olika metoder för att skapa och sprida falsk och vilseledande information.

Läs mer om kampanjen och ta del av filmerna på www.bliintelurad.se

Handbok om att känna igen och hantera falsk och vilseledande information

Främmande makt kan använda falsk och vilseledande information för att försöka störa och styra det öppna samtalet i Sverige. Målet är att påverka våra åsikter, handlingar och våra beslut. Med det försämrade omvärldsläget behöver fler i samhället öka sin kunskap om falsk och vilseledande information. Därför har Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) tagit fram skriften "Bli inte lurad - en handbok om att känna igen och hantera falsk och vilseledande information."

I handboken, som riktar sig mot allmänheten har MPF samlat tips, råd och knep för att känna igen och hantera falsk och vilseledande information. Du hittar handboken på www.bliintelurad.se

Rapport från Göteborgs Universitet om sårbarhet för informationspåverkan under val

Forskare vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) på Göteborgs Universitet, har analyserat vilka grupper som är mest sårbara för informationspåverkan, på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF).

Rapporten visar att lågt samhällsförtroende, missnöje med samhällsutvecklingen, högerpopulistiska attityder och konsumtion av högerpopulistiska alternativmedier hänger samman med sårbarhet för informationspåverkan. 

MSB stärker förebyggandet och hanterandet av it-incidenter

Regeringen har gett Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) i upp­drag att stärka CERT-SE, Sveriges nationella funktion för att stödja samhället i arbetet med att före­bygga och hantera it-incidenter. MSB ska även utveckla och förenkla före­byggande stöd inom informations- och cyber­säkerhets­området till andra myndig­heter, kommuner, regioner, företag och organisa­tioner.

Uppdraget innebär en förstärk­ning av CERT-SE som ska leda till en ökad förmåga att ge stöd och information till berörda aktörer vid inträffade it-incidenter. MSB ska även bygga upp en användar­nära stöd­funktion som kan ge råd kring tillämp­ningen av ett systema­tiskt informations­säkerhets­arbete i ett före­byggande syfte. Detta gör att myndig­heter, regioner, kommuner, företag och andra organisa­tioner får bättre förut­sätt­ningar för att bedriva ett systema­tiskt och riskbaserat informations­säkerhets­arbete.

Läs mer på Regeringens webbplats.

Illustrationer om det nya beredskapssystemet

Regeringen har beslutat om en strukturreform – en ny myndighetsstruktur och ansvarsfördelning för krisberedskap och civilt försvar. Under pågående arbete med att beskriva konsekvenser av strukturreformen på olika samhällsnivåer har MSB tillsammans med andra aktörer tagit fram grundläggande illustrationer som beskriver huvuddragen i det nya beredskapssystemet. Illustrationerna kommer att utvecklas och byggas på framöver.

– Det är många myndigheter som efterfrågar enkla illustrationer för att förklara den stora förändringen i ansvar och roller. Därför har vi nu som ett första steg tagit fram enkla grundillustrationer som alla kan använda. I nästa steg kommer vi att utveckla både bild, budskap och text vad gäller roller, ansvar och mandat, säger Annika Elmgart,
avdelningschef på MSB.

Läs mer om illustrationerna och ladda ner dem på msb.se/strukturreform

Utbildningsguiden - information om den svenska skolan översatt till ukrainska

I samband med skolstart önskar Skolverket hjälp med att sprida information om den svenska skolan.

Skolverkets webbplats Utbildningsguiden, innehåller nyttig information om skola och utbildning - från förskola till utbildning för vuxna. Det finns bland annat en beskrivning av skolsystemet och de olika delarna, fakta om skolval och tips och råd om vad du kan tänka på inför ett val av utbildning och skola.

Utbildningsguiden vänder sig till elever, föräldrar samt studie- och yrkesvägledare. Informationen är uppdaterad på flera språk, bland annat ukrainska och ryska.

STATISTIK FRÅN MIGRATIONSVERKET

Aktuella siffror från Migrationsverket

Sedan den 24 februari har cirka 43 000 personer från Ukraina sökt skydd i Sverige. Sedan i slutet på maj har antalet skyddssökande legat på omkring 500 per vecka.

Migrationsverkets huvudscenario är att 55 000 personer från Ukraina söker skydd i Sverige under 2022. Huvudscenariot för 2023 är 15 000 skyddssökande.

Ansökningar enligt massflyktsdirektivet och asyl med anledning av kriget i Ukraina
Senaste siffrorna hittar du på Migrationsverkets statistiksida. Där finns också veckosta­tistik över inskrivna per kommun.

Om nyhetsbrevet

Med det här nyhetsbrevet vill Länsstyrelsen Västra Götaland bidra till samordning och samverkan genom att brett dela viktig information, sprida goda exempel och på olika sätt spegla det arbete som pågår i länet. 

Prenumerera på Läget i länet

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media