Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev juni 2022

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare
En solhatt ligger på en gräsmatta.

Trevlig sommar!

Miljösamverkan Sverige lägger en händelserik vår till handlingarna där vi äntligen fått träffa våra projektgruppsmedlemmar, regionala miljösamverkan och olika nätverk ”på riktigt” igen. Det har varit väldigt energigivande och roligt! För att vårt maskineri ska kunna rulla behövs engagemang och samarbete, så ett innerligt varmt tack till alla er som deltar på ett eller annat sätt i vårt arbete.

För många står nu en efterlängtad semester och väntar runt knuten. Vi önskar er alla en riktigt härlig sommar.

Två rader med böcker i en bokhylla.

Mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken

Som vi skrivit om i tidigare nyhetsbrev har Miljösamverkan Sverige uppdraget att leda deluppdrag 3 i regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken” (M2020/01034/Me).

Uppdraget ska leverera:

  • Kriterier för vilken kompetens som behövs inom tillsynen.

  • En analys av konsekvenserna av ett lagstadgat krav på att den personal som utför tillsyn ska ha relevant utbildning och erfarenhet för de uppgifter som ska utföras.

  • En plan för fort- och vidareutbildning för personer som arbetar med tillsyn.

Arbetsgruppen för deluppdraget har nu tagit fram ett första förslag på kriterier för kompetens. Efter sommaren vill vi gärna veta vad du tycker om kriterierna. Håll utkik i vårt nyhetsbrev, på vår webbplats, på miljöbalksdagarna eller i andra sammanhang där vi finns, så kommer du få information om hur du kan lämna dina synpunkter.

En vik där vattnet är spegelblankt.

Omprövning av vattenverksamheter – dammar

I samband med prövningar enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft (NAP) ska länsstyrelsen bedriva tillsyn och även initiera de omprövningar som behövs för att vattenförekomster ska nå de fastställda miljökvalitetsnormerna. Målet för projektet är att arbeta fram ett användarvänligt handläggarstöd som beskriver processen med en statligt initierad omprövning av dammar som inte ingår i den nationella planen – från det förberedande stadiet till dess att en omprövning prövats i domstol. I handläggarstödet kommer vi även belysa processen med återkallelse av tillstånd som ett alternativ till omprövning.

Streck med pilar som pekar i olika riktningar.

Ensade ärendeprocesser

Länsstyrelserna arbetar med en mängd olika ärendetyper inom området tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet (9 och 10 kap. miljöbalken). Trots att det är samma lagstiftning arbetar länen inte helt lika utan ärendeprocesserna skiljer sig delvis åt. Syftet med projektet är att ge en övergripande bild av ärendetyper inom tillsyn av miljöfarlig verksamhet, inom länsstyrelsen kallad VHT 555, och vilka mallar och processer som finns. Syftet är också att ensa, kvalitetssäkra och förenkla rutiner och mallar inom miljöskyddsområdet.

Nationell tillsynskampanj för kustnära län

En grund havsvik med klippor, hav och hus.

Miljösamverkan Sverige har bjudit in länsstyrelser med havskust att medverka i en nationell tillsynskampanj. Syftet med tillsynsinsatsen är att minska och motverka skador på naturvärden i grunda havsvikar. Kampanjen kopplar an till Naturvårdsverkets fokusområde i den nationella tillsynsstrategin. De län som deltar bidrar därmed till tillsynsstrategin, uppfyller uppdraget i regleringsbrevet och medverkar till en förbättrad situation i värdefulla och viktiga havsmiljöer. Länsstyrelserna i Kalmar, Stockholm, Södermanland, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötlands län kommer att delta i kampanjen. Kampanjledare är Kristina Höök-Patriksson.

Mer information om fokusområdet i sin helhet finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Fokusområden Naturtillsyn (naturvardsverket.se)

Tre fokusområden 5/2022 (Naturvårdsverkets nyhetsbrev)

Ett grustag med maskiner och kranställningar.

Handläggarstöd för utvinningsavfall

Utvinningsavfall från täkter är en utmaning, för såväl verksamhetsutövarna som tillsyns- och prövningsmyndigheterna. En del i detta är att förordningen (2013:319) om utvinningsavfall omfattar både gruvor och täkter men den är främst anpassad för gruvor. Projektets uppgift är att ta fram ett handläggarstöd som underlättar för prövnings- och tillsynsmyndigheterna att identifiera och hantera utvinningsavfallsanläggningar. En projektgrupp finns på plats.

Är du kommunal miljöinspektör, intresserad av frågorna och vill delta i referensgruppen så hör av dig!

Miljöbalksdagarna 20–21 september

Självklart hittar ni Miljösamverkan Sverige på årets miljöbalksdagar på Skansen. Vi är på plats och vill prata biotopskydd i jordbrukslandskapet, naturtillsyn och invasiva främmande arter med dig.

Vi diskuterar och tar gärna emot synpunkter på vårt arbete med kriterier för kompetens inom regeringsuppdraget om att främja en effektiv och enhetlig tillsyn. Hoppas att vi ses på Skansen i september!

Miljöbalksdagarna 2022 (naturvardsverket.se)

Likadana blå cyklar står uppradade bredvid varandra. Det står "LinkedIn" på ramen.

Följ oss på LinkedIn

Vet du om att Miljösamverkan Sverige även huserar på LinkedIn? Där lyfter vi den dagliga verksamheten och belyser vad som händer just nu. Följ med oss på färden du också!​

Miljösamverkan Sverige på LinkedIn

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Miljösamverkan Sverige, miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick