Länsstyrelsen Västra Götaland

Förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev november 2022

Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nyhetsbrev från uppdraget Mäns våld mot kvinnor

Här kommer årets fjärde nyhetsbrev från oss som arbetar i uppdraget Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västra Götaland. Med nyhetsbrevet vänder vi oss till dig som arbetar med eller har intresse av frågor som rör området Mäns våld mot kvinnor. Här hittar du information om till exempel forskningsrapporter, omvärldsbevakning och kommande konferenser. Sprid gärna nyhetsbrevet vidare!

 

Denna gång innehåller nyhetsbrevet:

  • Aktuellt inom området
  • Rapporter och material
  • Kalenderhändelser och utbildningar

 

Mer information om Länsstyrelsens arbete med frågorna och kontaktuppgifter till oss som arbetar i uppdraget hittar du här.

En vecka fri från våld 2022

Under vecka 47 pågår den nationella satsningen En vecka fri från våld. Veckan uppmärksammar det förebyggande arbetet mot män och killars våld mot kvinnor och tjejer. Organisationerna MÄN och Unizon är initiativtagare till veckan. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. I Västra Götaland anordnas flera aktiviteter under veckan. I listan nedan finner du ett axplock från kommuner och organisationer i länet och vad som är på gång nära dig!

  • Svenljunga kommun arrangerar flera aktiviteter under veckan, bland annat visas utställningen ”Cause of death: Woman” på Aktivitetshus Hammarlind under hela veckan. Mer information

  • Götene kommun planerar flera aktiviteter på fritidsgårdarna under veckan, bland annat filmvisning med efterföljande diskussion och en boostkväll för alla som identifierar sig som tjej.

  • I Munkedals kommun satsar biblioteket extra på litteratur med tema våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

  • På en skola i Tranemo kommun föreläser Tjejjouren Borås för alla elever i årskurs 7-9. Samtidigt lyfts olika teman relaterade till våld i ungas relationer, utsatthet på nätet och machokultur under hösten.

Jämställdhetsmyndigheten utlyser projektbidrag för visst våldsförebyggande arbete

Mellan den 25 oktober och fram till kl.14:00 den 22 november 2022 kan kommuner, regioner, ideella organisationer och stiftelser söka projektbidrag för visst våldsförebyggande arbete. Ideella organisationer kan även söka verksamhetsbidrag för visst våldsförebyggande arbete. Mer information

Socialstyrelsens ändrade föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer träder i kraft den 1 november 2022

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer har reviderats och ersätts av en ny författning (HSLF-FS 2022:39). Denna träder i kraft den 1 november 2022. Mer information

Nu kan socialnämnden ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd och betänketid vid misstänkt människohandel och människoexploatering

En person som kan antas vara utsatt för människohandel eller människoexploatering har möjlighet att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för betänketid beviljat av Migrationsverket. Sedan den 1 augusti 2022 kan socialnämnden ansöka hos Migrationsverket om betänketid för offer för människohandel. Tidigare var det endast förundersökningsledare som hade möjligheten att ansöka om betänketid. Ändringen betyder att socialnämnden nu får möjlighet att ge stöd till individen även om denne ännu inte tagit kontakt med rättsvårdande myndigheter. Mer information

Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

I ett utkast till lagrådsremiss från tidigare i höstas föreslås stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Utkastet till lagrådsremiss innehåller förslag som syftar till att förbättra skyddet och stödet till personer som behöver skyddat boende. Det syftar även till att stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med vårdnadshavare till ett skyddat boende. Utkastet är på remiss till och med 1 december 2022. Lagändringarna i utkastet föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Mer information

RAPPORTER OCH MATERIAL

Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper

Brottsförebyggande rådet (Brå) har tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett metodstöd för kartläggning av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Syftet med metodstödet är att beskriva och förklara hur underlag med koppling till dessa tre våldstyper kan inkluderas i den lokala brottsförebyggande lägesbilden. Mer information

Hur kan vi samtala med barn om sexuella övergrepp?

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit fram ett utbildningsmaterial om sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering, självskadebeteenden och utsatthet på nätet. Materialet består av korta informationsfilmer med tillhörande diskussionsfrågor. Filmerna och frågorna baseras på fakta från stiftelsens rapport Det gäller en av fyra; en rapport som belyser att var fjärde elev uppger att de någon gång under sin uppväxt utsatts för någon form av sexuellt övergrepp.

Mer information om utbildningsmaterialet

Mer information om rapporten Det gäller en av fyra

Om livssituationen för personer med skyddade personuppgifter

Jämställdhetsmyndigheten har på myndighetens webbplats samlat information om situationen för kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter, relevant lagstiftning och vilket stöd som finns att få från myndigheter och andra aktörer. Mer information

Efter våldet - Rättigheter för barn i skyddat boende

Under två års tid har Barnfrida, Rädda Barnen, Marie Cederschiöld högskola, Göteborgs kyrkliga stadsmission och Stiftelsen Allmänna Barnhuset deltagit i projektet Efter våldet - rättigheter för barn i skyddat boende. Inom projektet har en modell för att säkerställa ett barnrättsperspektiv i skyddat boende tagits fram. Modellen har pilottestats på sex skyddade boenden i Sverige under två års tid. Mer information

Att förebygga sexuell exploatering

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en litteraturöversikt med metoder och arbetssätt för att förebygga sexuella exploatering av barn, sexuella övergrepp mot barn, prostitution samt människohandel för sexuella ändamål. Mer information

Kunskapsläget om våld i samkönade och transpersoners relationer

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) publicerade nyligen ett nytt forskningsbaserat faktablad med fokus på kunskapsläget om våld i samkönade och transpersoners relationer. Mer information

KALENDER OCH UTBILDNINGAR

Webbinarier om personer som utövar i nära relationer

Nu finns två inspelade webbinarier på temat personer som utövare våld i nära relationer på Socialstyrelsens webbsida. Mer information

17

november

kl.09:00-12:00

Fortbildning: Antisemitiska konspirationsteorier - hur ser de ut och hur kan de bemötas?

Vilka är de historiska och nutida antisemitiska konspirationsteorierna? Hur sprids de och hur kan de bemötas? Forum för levande historia arrangerar tillsammans med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) en digital fortbildning för att stärka kunskapen hos yrkesgrupper som når unga utanför skolan. Mer information 

25

november

kl.09:00-15:30

Konferens: Prevention - makt, ledarskap och ansvar

Unizon och MÄN bjuder tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten in till en digital, nationell konferens om våldsprevention. Fokus för årets konferens kommer att handla om att föra samman brottspreventivt och våldspreventivt arbete. Mer information

29

november

kl.09:00-12:15

Konferens: Barns rätt till information vid en samhällskris

Barnombudsmannen och Länsstyrelserna bjuder in till en digital konferens för att öka kunskapen om hur barns rätt till information kan säkerställas vid samhällskris. Mer information

29

november

kl.13:00-15:00

Konferens: Barns rätt till information vid en samhällskris – ett regionalt perspektiv

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till en digital eftermiddag med fokus på barns rätt till information vid en samhällskris utifrån ett regionalt perspektiv. Webbinariet arrangeras i anslutning till det nationella webbinariet om barns rätt till information vid en samhällskris. Mer information

30

november-

1

december

kl.08:00-17:00

Nationell samling för delaktighet: Internationella funktionshindersdagen 2022

Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet (MFD) uppmärksammar den internationella funktionshindersdagen 2022 genom en digital konferens med namnet Nationell samling för delaktighet. Dagarna bjuder på metoder och kunskap om hur arbetet kan bedrivas tillsammans med goda exempel på kommunalt och regionalt funktionshinderspolitiskt arbete. Ett av konferensens fem fokusområden handlar om att motverka våld mot personer med funktionsnedsättning.

Mer information

13

december

kl.09:00-16:00

Konferens: Våld och bostadssociala frågor - från utsatthet till jour och boende

Länsstyrelsen Västra Götaland arrangerar en dag med föreläsningar och lärande exempel från Västra Götaland. Utgångspunkt för dagen är den nationella kartläggningen om stadigvarande boende för våldsutsatta, med eller utan barn, som länsstyrelserna färdigställde tidigare i år. Mer information

15

december

kl.09:00-16:00

Slutkonferens för Efter våldet: Rättigheter för barn på skyddat boende

Under två års tid har Barnfrida, Rädda Barnen, Marie Cederschiöld högskola, Göteborgs kyrkliga stadsmission och Stiftelsen Allmänna Barnhuset deltagit i projektet Efter våldet - rättigheter för barn i skyddat boende. Nu presenteras resultatet i en slutkonferens. Mer information

1

februari

2023

SAVE THE DATE

Digital konferens: Hur kan vi förebygga våld i ungas relationer?

Länsstyrelserna driver tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och Stiftelsen 1000 möjligheter den årligen återkommande kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Kampanjen uppmärksammar killars våld mot tjejer och våld i ungas nära parrelationer. Inför 2023 års kampanj satsar vi extra på att nå fler yrkesverksamma som möter unga. Vi bjuder nu in till en konferens på detta tema – boka gärna in dagen i din kalender redan nu!  

Mer information

29-30 

augusti 

2023

 

SAVE THE DATE

Kvinnofridskonferens 2023

Den nationella kvinnofridskonferensen arrangeras den 29-30 augusti 2023 i Stockholm. Temat för konferensen är Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder. Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med området våldsutsatta vuxna, unga och barn samt våldsutövare. Anmälan öppnar i februari. Mer information

Bli prenumerant på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet skickat till dig av en kollega?

Klicka här för att skapa din egen prenumeration av nyhetsbrevet. 

Om Länsstyrelsen uppdrag inom området Mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin. Besök vår webbplats för mer information.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick