Länsstyrelsen Västra Götaland

ANDTS

Nyhetsbrev september 2022

ANDTS
ANDTS | PDF-version | Skicka vidare

En förstärkt spelreglering

Regeringen föreslår åtgärder för en tryggare spelmarknad genom förstärkt spelreglering. Förslagen handlar bland annat om åtgärder för ett starkare konsumentskydd och en ytterligare reglering av reklam och marknadsföring av spel om pengar. Ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Läs vidare här  

Riskspelande och samband

CANs nysläppta fokusrapport handlar om i vilken utsträckning det förekommer riskabelt spelande om pengar i åk 9 och gymnasiets år 2. Rapporten tar även upp samband mellan riskabelt spelande och olika spelformer samt samband med användning av alkohol, narkotika och tobak. Läs rapporten i sin helhet här

Den europeiska webbundersökningen om narkotika 2021

2021 deltog Sverige för första gången i en europeisk webbundersökning om narkotika, European Web Survey on Drugs, som genomfördes av EU:s narkotikabyrå EMCDDA i samarbete med 30 deltagande länder. Användningsmönster, köpvanor och upplevelser av narkotika bland personer med ett aktuellt bruk i Sverige är sammanställd av Folkhälsomyndigheten i en rapport som du kan ladda ner här

Hämta statistik i dataportalen ESPAD 

European school Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) samlar in jämförbara uppgifter om substansanvändning och andra former av riskbeteende bland 15-16 åringar med syfte att följa trender inom och mellan länder i Europa. Här kan du ta fram statistik från ett eller flera europeiska länder och jämföra.

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram stöd för tillämpningen av lagen med särskilda bestämmelser om lagen om vård av unga (LVU) 

LVU är en skyddslagstiftning som beslutar insatser om vård för barn och unga som utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Sedan LVU kom till år 1990 har samhället förändrats och nya grupper av barn och unga i utsatta situationer har sedan dess tillkommit. Det finns ett behov av att se över tillämpningen av LVU och inkludera områden som rör hedersproblematik och kriminalitet. Läs vidare här 

Det svenska samhällets kostnader för narkotikabruk

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett faktablad som innehåller en sammanfattning av samhällskostnaderna för narkotikabruk, totalt och uppdelat på direkta, indirekta och immateriella kostnader. Resultaten jämförs med tidigare beräkningar på området och diskuteras utifrån begränsningar i metoden. Ladda ner faktabladet här

Varningssystem Narkotika (VSN)

Förra året fick Folkhälsomyndigheten ett uppdrag från regeringen att implementera ett nationellt varningssystem (VSN). Det är en nationell webbportal som ska underlätta informationsutbytet om farliga substanser och upptäcka risker som kan leda till ökning av skador och dödsfall orsakade av narkotika mellan anslutna aktörer från nationella myndigheter, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det här är ett av flera åtgärder i arbetet med att motverka narkotikarelaterad dödlighet. 

Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Marknaden för tobaksfria nikotinprodukter, så kallat vitt snus, har vuxit mycket kraftigt de senaste åren och marknadsföringen av produkterna har det senaste året varit omfattande. Tobaksfria nikotinprodukter används inte minst av unga personer. Det har saknats en reglering men från 1 augusti finns en ny lagstiftning på plats som reglerar försäljningen och marknadsföringen av dessa produkter. Syftet är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Bland annat införs 18-årsgräns, krav på egenkontroll och särskild måttfullhet i marknadsföring. Länsstyrelsen har sammanställt information till allmänheten, näringsidkare och kommuner om de nya regleringarna. Ta del av informationen här 

Snusning kan minska antalet spermier

Män som snusar kan minska sina chanser att bli pappa med tio procent. Förklaringen är att snusare har cirka 25 procent färre spermier jämfört med män som inte snusar. Det visar en studie som gjorts på Skånes universitetssjukhus och vid Lunds universitet. Läs mer om studien här

Det vita snuset raderar könsskillnader

Nästan var femte svensk har snusat den senaste månaden. Sju procent har använt vitt snus, lika många kvinnor som män. Främst är det unga i åldersgruppen 17 till 29 år som använder vitt snus som även kallas tobaksfritt, men som innehåller nikotin. Siffrorna framgår av en ny rapport från CAN. Läs artikeln där utredaren Martina Zetterqvist från CAN blir intervjudad här

Lustgastuber på en pendeltågsstation i Göteborg

Utredning ska bland annat se över användningen av lustgas

Regeringen utser en särskild utredare till att se över vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet, bland annat reglering av lustgas i berusningssyfte. Ett deluppdrag i utredningen har särskilt fokus på hur skyddet för barn och unga kan stärkas. Ett annat är se över en reglering av lustgas i berusningssyfte, reglering av frågor som berör marknadsföring av alkohol och förbud mot langning av tobak och nikotinprodukter. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023. Läs vidare här

Konferenser, seminarier och workshops

16

september

Beroende och stigmatisering – har förståelsen av beroende som en sjukdom en avstigmatiserande effekt?

Delta i CERAs digitala seminarieserie Journal club där vi diskuterar aktuell forskning som rör området riskbruk, missbruk och beroende med Johan Lindwall, forskare och lektor på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Ingen anmälan krävs. Här hittar du länken till seminariet. 

6

oktober

Workshop

Spel som problem eller möjlighet?

Nu har du som arbetar som samordnare eller folkhälsostrateg möjlighet att anmäla dig till projektet Spel som problem eller möjlighet? andra workshop (av tre) i Skövde som har det övergripande temat “Onlinebeteende och spelandets konsekvenser”. Projektet arbetar för att skapa en gemensam mötesplats för öppna och problematiserande samtal om barns och ungas spelande. Anmäl dig genom att mejla jenny.brusk@scienceparkskovde.se Projektet står för eventuella resekostnader.

6

oktober

Reväst Seminarium: Öka inkludering - Fokus på barn och unga 

Med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götalandsregionen 2021-2030 och en av dess långsiktiga prioriteringar ”Öka inkluderingen”, arrangerar Reväst tillsammans med Västra Götalandsregionen, Högskolan Väst och Trollhättans Stad ett seminarium i Trollhättan med fokus på barn och förskola. Anmäl dig här

6

oktober

Brottsförebyggande föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder in till ett kunskapspass med digitala föreläsningar på temat brottsförebyggande föräldraskapsstöd för dig som i din yrkesroll kommer i kontakt med föräldraskapsstöd och brottsförebyggande arbete. Anmäl dig här

27

oktober

Ungas vardag och framtidsutsikter i Göteborgsregionen

Hur mår ungdomar i Göteborgsregionen och hur ser de på framtiden?  Göteborgsregionen bjuder till en konferens där de presenterar den senaste regionala analysrapporten Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det blir också inblickar i bland annat nationell ungdomspolitik och i forskning om ungas psykiska ohälsa. Anmäl dig här

28

oktober

Framtidstro för barn och unga

Vad kan bidra till att barn och unga kan känna hopp och framtidstro? Under denna digitala konferens presenterar Nätverket för barn-och familjeforskning i Göteborg aktuell forskning som anknyter till detta viktiga tema. Anmäl dig här

10-11

november

Att växa upp i utmanande tider 

Högskolan Väst bjuder in till en konferensen om de stora utmaningar som präglar barns och ungas livsvillkor och framtidsutsikter idag – segregation och växande klyftor, klimatförändringar, krig och omvärldsoro. Hur förhåller sig barn och unga till utmaningar de möter, vilka strategier använder de och vad kan och bör den professionella vuxenvärlden göra? Läs vidare om konferensen här

18

november

Hur kan förebyggande arbete inom tobak bidra till jämlik hälsa?

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till ett webbinarium med fokus på hur livsvillkor och kön påverkar tobaksanvändning bland vuxna. Anmäl dig här

Om ANDTS nyhetsbrev

Detta nyhetsbrev är för dig som vill ta del av aktuell information inom ramen för Länsstyrelsens arbete med att samordna och utveckla det förebyggande arbetet alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i Västra Götalands län.

Om Länsstyrelsens uppdrag inom området ANDTS

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har en samlad regional strategi för ANDTS 2018 – 2022 ANDTS - förebyggande arbete | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick