Länsstyrelsen Västra Götaland

Förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev februari 2023

Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nyhetsbrev från uppdraget Mäns våld mot kvinnor

Här kommer årets första nyhetsbrev från oss som arbetar i uppdraget Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västra Götaland. Med nyhetsbrevet vänder vi oss till dig som arbetar med eller har intresse av frågor som rör området Mäns våld mot kvinnor. Här hittar du information om till exempel forskningsrapporter, omvärldsbevakning och kommande konferenser. Sprid gärna nyhetsbrevet vidare!

 

Denna gång innehåller nyhetsbrevet:

  • Nyheter inom området
  • Nya metodstöd inom området
  • Rapporter och lägesbilder 
  • Nya uppdrag till myndigheter
  • Kalenderhändelser och utbildningar

Mer information om Länsstyrelsens arbete med frågorna och kontaktuppgifter till oss som arbetar i uppdraget hittar du här.

 

Svartsjuka är inte romantiskt

Just nu pågår kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Kampanjen syftar till att uppmärksamma och förebygga killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen pågår årligen mellan 1 februari och 31 mars.

Svartsjuka är inte romantiskt drivs av länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter som driver ungarelationer.se. På webbplatsen svartsjukaärinteromantiskt.se har vi samlat filmer, material och ett metodstöd. Hjälp oss gärna att sprida kampanjen!

Mer information

Nya stödlinjer för våldsutsatta

Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) startar två nya nationella stödlinjer för personer som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp. En av stödlinjerna riktar sig till män och en riktar sig till transpersoner, inklusive ickebinära och personer med transerfarenhet.

Stödlinjen för män (telefonnummer 020 80 80 80) är öppen alla dagar mellan kl.07-21. Stödlinjen för transpersoner (telefonnummer 020 55 00 00) är öppen alla dagar mellan kl.11-19. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta i dessa målgrupper är välkomna att ringa för råd och stöd.

Det finns informationsmaterial i visitkortsformat och affischer om de respektive telefonlinjerna som kan beställas kostnadsfritt.

Mer information om stödlinjen för män

Mer information om stödlinjen för transpersoner

MATERIAL OCH METODSTÖD 

Filmer om Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar

Socialstyrelsen har tagit fram nya informationsfilmer om myndighetens skade- och dödsfallsutredningar. Utredningarna identifierar brister i samhällets skyddsnät och ger underlag för förbättringsåtgärder. Filmerna kan användas som diskussionsunderlag av dig som arbetar med att förebygga att barn och vuxna utsätts för våld. Mer information

Nytt webbstöd för undervisning om våld vid lärosäten

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett webbstöd för lärosäten. Webbstödet riktar sig till lärare som undervisar om våld på universitet och högskolor. Det innehåller filmer, webbkurser, lärande exempel, handlingsplaner samt strategier för att undervisa och prata om våld. Mer information

Utökat metodstöd i arbetet mot prostitution och människohandel

Nu lanserar Göteborgs Stad tillsammans med Länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland ett metodstöd i tre steg som riktar sig till kommuner och verksamheter i båda dessa län. Stödet vänder sig särskilt till medarbetare inom socialtjänsten och verksamheter som riktar sig till våldsutsatta och våldsutövare. Materialet ger stöd i att utveckla arbetet för personer som har erfarenhet av sex mot ersättning, sexuellt självskadebeteende, människohandel för sexuella ändamål samt köpare av sexuella tjänster och personer med tvångsmässigt sexuellt beteende (sexmissbruk) samt anhöriga till dessa målgrupper. Mer information

Kunskapspaket: Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett kunskapspaket om män, maskulinitet och våldsbejakande extremism. Kunskapspaketet består av en kunskapsöversikt, en broschyr och två poddar om maskulinet och våldsbejakande extremism. Mer information

Nytt lärande exempel från Region Kalmar: Enkel mall hjälper vården att uppfylla nya föreskrifter om våld

Region Kalmar har tagit fram en mall för att underlätta för vården att uppfylla Socialstyrelsens nya föreskrifter om våld i nära relation. Mallen kan användas för att ta fram lokala, rutiner och beskriver samtidigt vad som är viktigt att tänka på. Mer information

RAPPORTER OCH LÄGESBILDER

Mer utsatta än andra - om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av Myndigheten för delaktighet (MFD) tagit fram en rapport som syftar till att ge mer fördjupad kunskap om våld mot barn med funktionsnedsättning. Analysen av resultatet visar att barn och unga med funktionsnedsättning är särskilt sårbara för alla typer av våld och övergrepp och därmed löper högre risk att utsättas. Resultatet visar exempelvis att funktionsnedsättning närmast fördubblade sannolikheten för att ha blivit mobbad, psykisk misshandlad, fysiskt misshandlad eller att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp. Rapporten baseras på undersökningen Unga, sex och internet efter #metoo som genomfördes under 2021–2022. Mer information

Ny rapport om bortförda barn och unga

I slutet av förra året presenterade Jämställdhetsmyndigheten en intervjustudie med yrkesverksamma inom bland annat socialtjänst, polis och skola. Resultatet från rapporten visar att samhället behöver bli bättre på att fånga upp signaler för att förhindra bortföranden. Jämställdhetsmyndigheten lämnar även ett antal rekommendationer i rapporten, exempelvis när det gäller behovet av ett nationellt rapporteringssystem. Mer information

Orosanmälningarna ökar

Socialstyrelsen har för andra gången gjort en nationell kartläggning gällande orosanmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa. Kartläggningen visar att antalet anmälningar har ökat med 27 procent år 2021 jämfört med år 2018. 2021 gjordes cirka 422 anmälningar. Var femte av dessa avsåg våld i nära relationer. Mer information

Ökning av misshandel mot kvinnor och flickor

Statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att antalet anmälda misshandelsbrott mot flickor och kvinnor har ökat den senaste tioårsperioden. Antalet anmälda misshandelsbrott mot flickor och kvinnor ökade med 14 procent mellan åren 2013 och 2022. Vanligast var att det anmälda brottet begicks av en person som brottsoffret var bekant med. Under samma period minskade antalet anmälda misshandelsbrott mot pojkar och män med 3 procent. Vanligast var att det anmälda brottet begicks av en för brottsoffret obekant person. Mer information

Skolfaktorers betydelse för elevers utsatthet för hot och våld i skolmiljö

Brottsförebyggande rådet (Brå) har gjort en statistisk analys utifrån Skolundersökningen om brott (SUB). Syftet med analysen är att studera vilka skolfaktorer som kan påverka elevers risk att utsättas för hot eller våld i skolmiljö. Mer information

Jämställdhetsmyndigheten senaste lägesbild med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

I slutet av förra året publicerade Jämställdhetsmyndigheten en ny lägesanalys som visar att det finns en ökad risk att ukrainska flyktningar utsätts för människohandel, arbetskraftsexploatering och prostitution i Sverige. Mer information

Nu finns en kortversion av rapporten om stadigvarande boende för våldsutsatta

Länsstyrelserna har haft i uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. Länsstyrelsen Västerbotten har nu sammanställt en kortversion av den nationella redovisningen av uppdraget. Mer information

Nu finns uppföljningen av länsstrategin Jämställt Västra Götaland 2019-2022 som kortversion 

Länsstyrelserna har sedan 2014 haft i uppdrag att ta fram länsövergripande strategier för jämställdhetsintegrering. Under 2022 följde Länsstyrelsen Västra Götaland upp den senaste versionen av strategin Jämställt Västra Götaland 2019-2022. När det gäller det sjätte jämställdhetspolitiska målet (Mäns våld mot kvinnor ska upphöra) så visar uppföljningen bland annat på följande tendenser: socialtjänsterna i länet arbetar mer organiserat med våld i nära relation år 2022 jämfört med år 2019, antalet kommuner i länet som kartlagt antalet våldsutsatta har minskat mellan åren 2019 till 2022 och mer kunskap om det våldsförebyggande arbetets samhällseffekter behövs.

Kortversion: Uppföljning av strategin Jämställt Västra Götaland 2019–2022

Uppföljning av strategin Jämställt Västra Götaland 2019-2022

NYA UPPDRAG TILL MYNDIGHETER

Ny länsstrategi om jämställdhetsintegrering ska tas fram

Länsstyrelserna har i årets regleringsbrev fått i uppdrag att ta fram en ny strategi för jämställdhetsintegrering för perioden 2024 till 2027. Strategin ska bidra till genomförandet av de jämställdhetspolitiska målen. Under året kommer Länsstyrelsen Västra Götaland arbeta med att ta fram en ny länsstrategi för perioden 2024 till 2027. Prioriteringar med tillhörande problembeskrivningar kopplat till de jämställdhetspolitiska målen kommer att arbetas fram, utifrån specifika förutsättningar och behov i Västra Götaland. Mer information 

Sammanställning av myndigheternas uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten har sammanställt alla myndigheters regeringsuppdrag som handlar om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Mer information

Regeringen satsar på arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

I början av året aviserade regeringen att man avser stärka arbetet för ökad jämställdhet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. I myndigheternas regleringsbrev för 2023 fördelades 475 miljoner kronor för arbetet. Flera myndigheter fick även uppdrag inom området. 

Mer information

Nytt åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor ska tas fram

Innan årsskiftet aviserade regeringen att de inom kort kommer att påbörja arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Åtgärdsprogrammet ska gälla för perioden 2024 till 2026 och det ska innehålla konkreta åtgärder för att säkerställa ett effektivt arbete mot mäns våld mot kvinnor. 

Mer information

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i kommuner och regioner förstärks

Regeringen har beviljat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 25 miljoner kronor för genomförandet av det sista året i en treårig satsning (2021–2023) för att utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stärka kommuners och regioners arbete med jämställdhetsintegrering. 

Mer information

En uppväxt fri från våld (SOU 2022:70)

Utredningen En uppväxt fri från våld presenterade sitt betänkande i januari. Utredningen föreslog då en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Mer information

Krafttag för att motverka desinformation som spridas om svensk socialtjänst

Regeringen vidtar nu ett antal åtgärder för att motverka den desinformation som sprids om svensk socialtjänst när det gäller omhändertaganden av barn. Bland annat får Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) i uppdrag att stärka förmågan att möta påverkanskampanjer. Socialstyrelsen får ett förstärkt uppdrag att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten.

Mer information

Sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn, utan vårdnadshavarens samtycke

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss från slutet av förra året att socialnämnden ska få besluta om öppna insatser till barn som fyllt 12 år utan vårdnadshavares samtycke till insatsen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Mer information

Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Ju 2021:16)

I slutet av förra året beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv till utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet. Utredaren ska nu även, oavsett ställningstagande i sak, lämna förslag som innebär en kriminalisering av oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer. Utredningstiden förlängs och nytt datum för redovisning av uppdraget är den 1 juli 2023.

Mer information

Tilläggsdirektiv till Utredningen om barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre (Ju 2022:01)

Regeringen förlänger i ett tilläggsdirektiv utredningstiden för utredningen om barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre (Ju 2022:01).

Mer information

SCB ska kartlägga ekonomisk jämställdhet bland kvinnor och män med funktionsnedsättning

Statistiska Centralbyrån (SCB) får i uppdrag att utveckla och öka kunskapen om ekonomisk jämställdhet bland kvinnor och män med funktionsnedsättning. Uppdraget ska redovisas till regeringen i december 2024. Mer information

KALENDER OCH UTBILDNINGAR

Webbkursen Våld i nära relation - agera som chef eller kollega finns nu för grupp

Nu lanserar Jämställdhetsmyndigheten fler versioner av webbkursen Våld i nära relation - agera som chef eller kollega. Nu finns det möjlighet att gå kursen både enskilt och i grupp. Mer information

Webbinarium: Hur kan vi förebygga våld i nära relationer?

Nu finns webbinariet Hur kan vi förebygga våld i nära relationer? tillgängligt på Brottsförebyggande rådets webbplats. Webbinariet sändes i slutet av förra året och innehåller information om verktyg och konkreta exempel på förebyggande arbete mot våld i nära relationer. Mer information

Webbinarium: Nya föreskrifter om våld i nära relation

I höstas arrangerade Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Socialstyrelsen ett webbinarium om förändringarna i de nya föreskrifterna om våld i nära relation ur socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens perspektiv. Webbinariet finns nu tillgängligt på SKRs webbplats. Mer information

Webbinarium om socialtjänst, hedersvåld och jämställdhet

På SKRs webbplats finns nu även webbinarium om olika perspektiv på hur arbete för jämställdhet och jämlikhet kan stärka socialtjänstens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Mer information

Prevention – makt, ledarskap och ansvar

Under En vecka fri från våld 2022 arrangerades konferensen Prevention - makt, ledarskap och ansvar. Konferensen finns nu tillgänglig på organisationen MÄNs webbplats. Mer information

3

mars

kl.10-14

Lansering och konferens: Våldsprevention i öppen fritidsverksamhet

Organisationen MÄN har tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm utvecklat metodmaterialet MVP Fritid. Det är ett våldsförebyggande metodmaterial som kan användas till exempel på fritidsgårdar för att arbeta med universellt våldspreventivt arbete. Organisationen MÄN bjuder nu in till en konferens i Göteborg för att lansera materialet. Det finns också möjlighet att delta digitalt. Mer information

16

mars

kl.09-16

Digital samverkanskonferens om våld i nära relationer, med fokus på våldsutövare

Folkhälsoråden i Strömstads, Tanums, Lysekils, Sotenäs och Bengtsfors kommuner arrangerar tillsammans med Polisområde Fyrbodal och Brottsofferjouren Fyrbodal en digital samverkanskonferens om våld i nära relationer med fokus på våldsutövare. Konferensen vänder sig till beslutsfattare samt den som i sitt arbete möter individer som kan vara utsatta för våld i nära relationer och/eller våldsutövare. Mer information

23

mars

Arbetsleda vid utredning av våld

Den tre år långa satsning på utbildning Att utreda våld i familjen som riktar sig till arbetsledare närmar sig slutet. Detta tillfälle är det sista i den satsningen. Så missa inte den chansen! Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till denna digitala utbildningsdag. Kontakta danijela.mitric@lansstyrelsen.se för mer information.

3-4

april

Arbeta med utredning av våld

Den tre år långa satsning på utbildning Att utreda våld i familjen som riktar sig till utredare närmar sig slutet. Detta tillfälle är det sista i den satsningen. Så missa inte den chansen! Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till dessa digitala utbildningsdagar. Kontakta danijela.mitric@lansstyrelsen.se för mer information.

10 

maj

SAVE THE DATE

Spridningskonferens: Att synliggöra det osynliga – en socioekonomisk analys av hedersrelaterat våld och förtryck

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) arrangerar en spridningskonferens om studien Att synliggöra det osynliga - en socioekonomisk analys av hedersrelaterat våld och förtryck. Detta tillfälle riktar sig till chefer, politiker, beslutsfattare, nationella myndigheter och länsstyrelser.

Mer information

11

maj

SAVE THE DATE

Spridningskonferens: Att synliggöra det osynliga – en socioekonomisk analys av hedersrelaterat våld och förtryck

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) arrangerar en spridningskonferens om studien Att synliggöra det osynliga - en socioekonomisk analys av hedersrelaterat våld och förtryck. Detta tillfälle riktar sig till yrkesverksamma på lokal och regional nivå samt ideellt verksamma. 

Mer information

22-24

augusti

&

19-20

september

kl.09-16

Utbildning: Samtal om våld, utbildning om att möta våldsutövare i samtal som syftar till förändring

En utbildning om fem heldagar som riktar sig till personal i Västra Götalands län inom kommunal socialtjänst och idéburen sektor som möter våldsutövare för förändrande samtal. 

Mer information

29-30 augusti

SAVE THE DATE

Kvinnofridskonferens 2023

Den nationella kvinnofridskonferensen arrangeras den 29-30 augusti i Stockholm. Temat för konferensen är Arbete mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder. Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med området våldsutsatta vuxna, unga och barn samt våldsutövare. Anmälan öppnar i början av mars. Mer information

Bli prenumerant på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet skickat till dig av en kollega?
Klicka här för att skapa din egen prenumeration av nyhetsbrevet.

Om Länsstyrelsen uppdrag inom området Mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin. Besök vår webbplats för mer information.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick