Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev september 2021

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Vill du vara med? Du behövs 2022!

Vår verksamhetsplanering är en lång process där alla samverkande myndigheter bidrar och medverkar efter bästa förmåga. Planeringen inför 2022 har resulterat i att vi kommer att starta fyra nya projekt:

 • Utvinningsavfall
 • IAS-mallar
 • Omprövning vattenverksamheter
 • Ensade ärendeprocesser

Vill du veta mera om respektive projektförslag, se vår verksamhetsplan 2022-2024, där finns projektförslagen beskrivna.

Verksamhetsplan 2022-2024, Miljosamverkansverige.se

Det allra viktigaste för varje nytt projekt är att vi kan skapa en projektgrupp som består av engagerade länsstyrelsehandläggare. Under oktober börjar vi fråga länen om medverkan i Miljösamverkan Sverige under 2022. Vi hoppas på många intresserade! Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer.

E-post miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

En grön vattenslang är ihoprullad och hänger på en stenvägg.

Anmälan och tillsyn av vattenuttag

I mitten av mars 2020 startade vi arbetet med Anmälan och tillsyn av vattenuttag och den 28 september avslutar vi med ett webbinarium. Därmed har vi precis ringat in tiden för pandemirestriktioner. Projektgruppen har inte kunnat träffas fysiskt utan arbetet har fått bedrivas helt och hållet digitalt. Trots detta har vi nått vårt mål och vi är därför extra glada över att kunna presentera vårt webbaserade handläggarstöd. Målgruppen är i första hand handläggare på länsstyrelserna men materialet kan till stora delar även användas av övriga tillsynsmyndigheter för vattenverksamheter. Vi hoppas att både nya och mer erfarna handläggare ska ha nytta och glädje av det material vi har arbetat fram.

Webbinariet den 28 september spelas in och publiceras på vår YouTube-kanal.

Anmälan och tillsyn av vattenuttag, Miljösamverkansverige.se

Att leva med BAT-slutsatser

Vi presenterar stolt vårt nya handläggarstöd Att leva med BAT-slutsatser. Det är tänkt att vara ett hjälpmedel för dig som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet som klassas som industriutsläppsverksamhet. I dessa fall finns parallella regelverk i form av villkor i miljöbalkstillstånd och BAT-slutsatser att förhålla sig till.

Allt fler beslutade BAT-slutsatser har nu börjat gälla, därmed kommer fler och fler verksamheter att omfattas av de parallella regelverken. Initialt kan det innebära problem för exempelvis verksamhetsutövarens egenkontroll och tillsynsmyndighetens kontroll. Vissa verksamheter berörs dessutom av flera BAT-slutsatsdokument.

Projektgruppen planerar för ett webbinarium den 18 oktober, inbjudan kommer. Webbinariet spelas in och publiceras på vår YouTube-kanal.

Att leva med BAT-slutsatser, Miljösamverkansverige.se

Träklossar på ett bord. Fyra av klossarna har varsin bokstav och dessa bildar order "PLAN".

Modell för tillsynsplan

Efter en lång startsträcka drar vi igång projektet Aktualisering av tillsynsplansmodellen på allvar nu i höst och vi räknar med att vara färdiga till sommaren nästa år. I projektet kommer vi arbeta fram ett underlag som skapar förutsättningar för en likriktad och användbar tillsynsplansmodell. Modellen ska korrelera med behovsutredningsmodellen, möjliggöra jämförelser mellan länen och genom detta även skapa överblick. Lagens krav på tillsynsplan och tillsyn utgör grunden för modellen. Prioriteringar av tillsynen ska framgå på ett tydligt sätt och vi kommer bland annat ta hand om resultatet från den nationella tillsynsstrategin och se hur vi kan få in det i vår modell.

Aktualisering av tillsynsplansmodellen, Miljösamverkansverige.se

Två rosa blommor (lupiner)

Blomsterlupin är en invasiv art som sprider sig snabbt.

Föreläsningsserie om invasiva främmande arter (IAS)

Under hösten ordnar vi en föreläsningsserie om invasiva främmande arter (IAS). Tanken med föreläsningarna, som hålls av allt från forskare och jurister till myndigheter, är att belysa en bredd av olika frågor och funderingar men även att sprida inspiration och väcka nya tankesätt.

Föreläsningarna spelas in och publiceras på vår YouTube-kanal.

Illustration av en filmkamera,

Textade filmer

Sedan början av året ser vi till att texta alla nya filmer som vi publicerar på vår YouTube-kanal. Du kan själv välja om du vill se textremsan eller inte. I dagsläget har vi ställt in så att textremsan syns för alla. Du behöver därför aktivt välja att ta bort den om du föredrar att se våra filmer utan text.

Miljösamverkan Sveriges filmer på YouTube

Illustration: En person utbildar tre andra i miljöbalken.

Utbildning i miljöbalkstillsyn

Jobbar du som inspektör eller miljöhandläggare? Är du osäker på vad du bör tänka på som offentlig tjänsteman, hur du utför ett tillsynsbesök eller hur du handlägger ett ärende?

Nu har fler än 1 000 personer tagit del av Miljösamverkan Sveriges utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn.

Utbildningen består av följande åtta avsnitt som du kan titta på när och hur du vill:

 • Att vara offentlig tjänsteman
 • Tillsynens roll
 • Tillsynsmyndigheternas skyldigheter
 • Tillsynsmyndigheternas möjligheter och befogenheter
 • Tillsynsobjektens skyldigheter och möjligheter
 • Rättssäkerhet
 • Tillsynsmetodik
 • Ärendehandläggning

Utbildningen är gratis och du hittar den på vår webbplats.

Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn, Miljösamverkansverige.se

Ny nationell strategi för miljöbalkstillsynen

Illustration där flera pilar pekar framåt i samma riktning längs en väg.

Var med på lansering av den nationella strategin för miljöbalkstillsynen 12 oktober! Strategin kommer dessutom att finnas på Naturvårdsverkets webbplats i början på oktober. Strategin är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Socialstyrelsen och Svenska kraftnät.Tillsammans skapar vi en miljöbalkstillsyn som är mer enhetlig, fokuserar på de största miljöproblemen och blir lättare att planera och följa upp.

Läs mer och anmäl dig på Naturvårsverkets webbplats:

Lansering: Nationell strategi för miljöbalkstillsynen 2022–2024, Naturvårdsverket

Några frågor till...

Porträttbild på Anna Lejon.

Att ta del av kunskap och erfarenhet hos handläggarna runt om i landet är det som lockar mest med arbetet tycker Anna Lejon.

…Anna Lejon som är ny projektledare på heltid för Miljösamverkan Sverige. Anna har under dryga tre år arbetat som projektledare på 25 procent hos oss men tillträdde en heltidstjänst den 1 september.

Anna är disputerad ekolog vid Umeå universitet och har de senaste åtta åren arbetat på Länsstyrelsen Västerbotten med allt från terrängkörning, reservatsdispenser, 12:6 samråd, elkoncessioner, markavvattning, Natura2000-prövningar och naturmiljöfrågor inom väg- och järnvägsinfrastruktur.

Vad vill du utveckla?

Jag ser gärna att olika samarbeten myndigheter emellan utvecklas. Att Miljösamverkan Sverige kan utveckla sin idag stabila brygga till en rejält stadig bro mellan relevanta frågeställningar, med olika beröringspunkter, hos olika myndigheter.

Vad ser du för behov i framtiden?

Miljösamverkan Sverige jobbar ständigt för att ensa och samordna länsstyrelsernas arbete, för att bland annat få likriktad prövning vilken länsstyrelse som än berörs. Jag tror att samverkansbehovet kommer att fortsätta öka, och jag tänker att de högkvalitativa tillsynskampanjer, handläggarstöd och utbildningar som Miljösamverkan Sverige tar fram är av stor vikt för lyckad samverkan.

Vad är det som lockar med Miljösamverkan Sverige?

Det är en ständigt pågående kompetensutveckling att arbeta här. Att få ta del av den kunskap och erfarenhet som finns hos handläggarna runt om i landet kryddar ens egen nyfikenhet på nya saker. I höst ska jag exempelvis starta upp två nya projekt inom områden som jag själv aldrig arbetat. Det ska bli väldigt spännande och intressant att få lära sig nya saker längs vägen.

Kommande aktiviteter

28

sept

Webbinarie: Anmälan och tillsyn av vattenuttag

På webbinariet presenteras projektets arbete och det webbaserade handläggarstödet.

12

okt

Webbinarie: Nationell strategi för miljöbalkstillsyn

På webbinariet presenteras tankarna bakom strategin och hur den kommer att påverka det gemensamma tillsynsarbetet. Läs mer och anmäl dig.

18

okt

Webbinarie: Att leva med BAT-slutsatser

På webbinariet presenteras projektets arbete och handläggarstödet.

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se 
Redaktör: Ida Edgren, Länsstyrelsen Västra Götaland, ida.edgren@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick