Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev nr 4
Oktober 2020

Ska du rekrytera?

Ta del av vårt nya stödmaterial där vi lyfter fram möjligheter och lösningar för att anställa en person som är döv, har en hörselnedsättning eller dövblindhet. Stödet består av tips, checklistor och goda exempel som visar hur arbetsgivare och arbetstagare gemensamt skapar förutsättningar för tillgängliga arbetsplatser.

Möjligheter och lösningar för din arbetsplats

Nya regeringsuppdrag

Barn och ungas upplevelser av pandemin

MFD har fått i uppdrag att samla in och presentera information om konsekvenser av och utmaningar med Coronapandemin för barn och unga med funktionsnedsättning och deras familjer.

Ett särskilt fokus i uppdraget är att hämta in och presentera konsekvenser, utmaningar, lösningar och upplevelser ur barns och ungas eget perspektiv.

Barns upplevelser av pandemin ska uppmärksammas

Nationell strategi för psykisk hälsa och suicid-prevention

MFD har fått i uppdrag att medverka i arbetet med att ta fram en nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicid-prevention.

MFD ska göra en individuell analys av nuläget och de långsiktiga behoven inom det egna verksamhetsområdet samt bedöma hur pågående riktade satsningar fungerar och kan utvecklas. Uppdraget ska ge regeringen underlag och skapa förutsättningar för att utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicid-prevention

Fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering

MFD har, liksom flera andra myndigheter, fått i uppdrag att under nästa år redovisa inriktningen för det fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2020–2025. Som tidigare ska myndigheterna åtgärda jämställdhetsproblem i den egna verksamheten. En nyhet från tidigare uppdrag är att myndigheterna också ska bidra till att öka jämställdheten i samhället utifrån sina uppdrag.

Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter – JiM

 
 

Missade du konferensen Välfärdsteknik mot framtiden?

Är du intresserad av att utveckla digitala arbetssätt och att veta mer om hur du kan arbeta strukturerat och systematiskt med välfärdstekniska lösningar? Nu kan du ta del av alla programpunkter från konferensen Välfärdsteknik mot framtiden på vår webbplats.

Välfärdsteknik mot framtiden - ta nästa steg och utveckla arbetet

Stort behov av bättre statistik

MFD och Specialpedagogiska myndigheten har tillsammans skickat en skrivelse till regeringen om behovet av bättre statistik. Skrivelsen tar upp att vi vet för lite om hur det går i skolan för elever med funktionsnedsättningar. Det gör att stödinsatser inte går att följa upp och att resurser inte fördelas utifrån behov. Det går därmed inte att följa hur utbildningspolitiska beslut påverkar dessa elever och om stödinsatser har effekt.

Behov av statistik

 
 
Webbseminarium

Hur gör vi e-legitimation användbart för fler?

2 november kl 15-16

Mycket av det vi gör i dag innebär att vi måste använda e-legitimation. Det handlar om att köpa biljetter i kollektivtrafiken, betala fakturor eller att genomföra bankärenden. Men kan alla använda sig av de lösningar som finns och hur påverkar det delaktigheten i samhället?

Delta på vårt webbseminarium där DIGG, Begripsam och Hammarö kommun delar med sig av kunskap och erfarenheter för att fler ska kunna legitimera sig på nätet.

Läs mer och anmäl dig till Hur gör vi e-legitimation användbart för fler

 
 

Förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga

12 november kl 10-11

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka bland barn och unga i Sverige. Många aktörer pekar på att det behövs fler och större insatser. Men hur kan vi utforma insatser som når de barn och unga som är i störst behov av dem?

MFD arrangerar tillsammans med Unicef och Suicide zero ett webbseminarium om hur den psykiska hälsan hos barn och unga kan förbättras och hur vi når fler med rätt insatser.

Läs mer och anmäl dig till Förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga

 
 

Vem kan delta i politiken?

17 november kl 10-12.15

Den 17 november arrangerar MFD och Nordens välfärdscenter ett webbseminarium där vi diskuterar möjligheter och utmaningar som förtroendevald med funktionsnedsättning. Vi tittar även närmare på hur politiken kan bli mer inkluderande med hjälp av universell utformning och tillgänglighet.

Läs hela programmet och anmäl dig på Nordens Välfärdscenters webbplats

 
 

Ny lag om tillgänglig webb – så funkar det i praktiken

19 november kl 8.30-9.30

Sedan den 23 september 2020 ska alla offentliga aktörers webbplatser vara tillgängliga. Det står i lagen om tillgänglighet för digital offentlig service, DOS-lagen. Men vad innebär lagen i praktiken och hur gör man för att leva upp till kraven som ställs?

Läs mer och anmäl dig till Ny lag om tillgänglig webb – så funkar det i praktiken

 
 

Save the date för Delaktighetsdagen

Den 18 januari 2021 genomför vi för första gången Delaktighetsdagen helt digitalt. Tema är Agenda 2030 och hur funktionshinderperspektivet kan inkluderas i arbetet med att nå målen i agendan. Vi tittar också närmare på vilken roll principen om universell utformning kan ha i det arbetet.

Delaktighetsdagen vänder sig till dig som arbetar inom stat, region och kommun. Även funktionshindersorganisationer och andra intressenter är välkomna att delta.

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.