Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
Oktober 2021
Lena Hallengren och Malin Ekman Aldén

En ny strategi för ett jämlikt samhälle

Den 24 september presenterade regeringen sin strategi för funktionshinderspolitiken. Ambitionen är att stärka inkludering och jämlikhet i samhället under de kommande tio åren. Myndigheten för delaktighet (MFD) får en central och samordnande roll i att stödja och följa upp 28 statliga myndigheters och Folkbildningsrådets tillgänglighetsarbete.
Strategin har sin utgångspunkt i grundlagen och förtydligar myndigheternas uppdrag att säkerställa att alla människor i Sverige har jämlika förutsättningar att vara en del av samhället och att kunna använda dess tjänster. Funktionshindersstrategin är också ett viktigt verktyg i arbetet med Agenda 2030.

- Strategin innebär ett nytt arbetssätt och delat ansvar. Det ska bidra till att funktionshinderspolitiken genomsyrar hela samhället. När flera samhällsaktörer arbetar strukturerat och gemensamt blir utvecklingen mer effektiv, säger Lena Hallengren, socialminister.

Läs mer om nya strategin:
Pressmeddelandet
Nya funktionshindersstrategin

Skylt med texten Vallokal och en pil som pekar till vänster.

Vad krävs för att fler ska kunna rösta i valet 2022?

Tillgängliga vallokaler och tydlig information är avgörande för ett högt valdeltagande. Inför riksdagsvalet 2022 har MFD tagit fram en checklista för tillgängliga vallokaler. Den är ett stöd för kommunerna när de arbetar med att välja och utforma vallokaler och röstningslokaler. Den innehåller också ett antal punkter som är mer specifika för själva röstningssituationen.

MFD arbetar även med att öka kunskapen om hur förutsättningarna att delta i de demokratiska processerna har sett ut för personer med funktionsnedsättning under 1900-talet fram till idag. Inom ramen för uppdraget kommer MFD senare i år att presentera en kunskapssammanställning.

Läs mer hur du skapar tillgängliga vallokaler:
MFD:s checklista för tillgängliga vallokaler

Deklaration för att stödja och stärka demokratin

I år är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen i Sverige. Demokratin är något att värna om och vara stolt över men också något som ständigt behöver utvecklas. MFD:s generaldirektör Malin Ekman Alden har skrivit under en deklaration som uppmuntrar till att stödja och stärka demokratin. Bakom deklarationen står Kommittén Demokratin 100 år.

Deklarationen är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationell samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.

Här kan du läsa mer:
Demokratin i Sverige 100 år - MFD

Kontor med flera personer som arbetar.

Breddad rekryteringen för rätt kompetens!

Egen försörjning är grunden för självständighet men att komma in på arbetsmarknaden är inte enkelt för alla. Många personer med funktionsnedsättning upplever hinder i arbetslivet när de söker arbete. Konsekvensen blir att många saknar jobb och egen försörjning. En annan aspekt är också att arbetsgivare missar värdefull kompetens.

I Arbetsgivarverkets podcast samtalar Malin Ekman Aldén, generaldirektör på MFD och Caterina Holmström, sektionschef på Arbetsförmedlingen kring lösningar som underlättar en tillgänglig arbetsmiljö. Missa inte det! 
Arbetsgivarpodden på Arbetsgivarverkets webbplats

Vill du veta mer om hur din arbetsplats kan bli mer tillgänglig?
Läs vårt stödmaterial om tillgänglig arbetsmiljö här: 
Tillgänglig arbetsmiljö - MFD

Du har väl inte glömt att besvara enkäten?

MFD har skickat ut enkäten för årets uppföljning till kommuner, regioner och myndigheter. Genom att besvara den får ni en bättre uppfattning om hur långt ni har kommit i arbetet som rör tillgänglighet och delaktighet. Vi erbjuder även stöd för utvecklings- och förbättringsarbete som uppföljning. Maila oss på uppfoljning@mfd.se om ni har frågor.

Här kan du ta del av tidigare årsresultat:
Uppföljning - MFD

Förra årets rapport till regeringen:
Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2020 del II - MFD

Seminarier

10 november: Hur bygger vi ett samhälle där äldre kan vara delaktiga och självständiga?

Klockan 8.30 - 9.30

Under detta seminarium får vi höra om olika sätt att stärka äldres rättigheter och planera utifrån mångfald i Sverige så som det beskrivs i Madrid International Plan of Action on Ageing, MIPAA. Vi får också en internationell jämförelse presenterad av PRO Global av hur situationen för äldre ser ut i Norden och i övriga världen och genom Samverkansinitiativet på Lunds universitet, där forskare, civilsamhället, näringslivet och offentlig sektor samverkar, får vi veta mer om framtidens boendefrågor.

Alfhild Petrén från PRO Global, Maria Melin från MFD och Oskar Jonsson från CASE på Lunds universitet deltar.

Läs mer och anmäl dig här:
Hur bygger vi ett samhälle där äldre kan vara delaktiga och självständiga?

25 november: Äldres psykiska hälsa – i ett åldersfixerat samhälle

Klockan 8.30 - 9.30

Det kan diskuteras vid vilken ålder man blir äldre, men runt 65 träder många människor in i en ny fas av livet. I Sverige är ungefär två miljoner människor över 65 år och gruppen är minst lika heterogen som resten av befolkningen. Under detta seminarium får vi höra mer om hur stereotypa föreställningar om ålder och åldrande kan påverka den psykiska hälsan hos äldre vuxna.
Johanna Nordin, projektledare för äldres psykiska hälsa och suicidprevention på föreningen Mind och Mikael Rennemark, senior professor i psykologi vid Linneuniversitetet deltar.

Läs mer och anmäl dig här:
Psykisk hälsa bland äldre i ett åldersfixerat samhälle

1-2 december: Nationell samling

Hur kan funktionshinderspolitiken implementeras och stärkas i kommunalt och regionalt arbete? Om detta talar vi på Nationell samling som riktar sig till dig som är anställd eller politiker i kommun och region. Representanter från civilsamhället är också varmt välkomna. Seminariet arrangeras av Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet.

Mer information och anmälan hittar du här:
Nationell samling 2021 - För delaktighet och jämlikhet

16 november: UUA - Universell utformning av arbetsplatser

Arbetar du med eller vill du arbeta för ett universellt arbetsliv, där mångfald och inkludering är en självklarhet? Då kan detta seminarium vara av intresse!

”För att anställa den bästa kompetensen behöver arbetslivet kunna rekrytera oavsett människors olikheter. För att verksamheten ska bli så bra som möjligt behöver allas engagemang kunna tas tillvara. Vi kallar det att framtidssäkra en organisation.”

Konferensen sker digitalt och deltagandet är kostnadsfritt. Läs mer och anmäl dig här:
Inkluderande arbetsliv – framtidssäkra er organisation

Save the date – Delaktighetsdagen hålls den 26 januari

Årets tema är den nya funktionshindersstrategin och hur den kan öka jämlikheten i samhället. Mer information kommer inom kort!

MFD uppmärksammar

Guide för universell utformning

Inom funktionshindersstrategin pekas universell utformning ut ett arbetssätt för att uppnå målen. Det innebär att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början.
Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början har tagit fram en guide till hur du kan arbeta med universell utformning i din organisation. I guiden beskrivs universell utformning som ett processinriktat och samskapande arbetssätt för ett mer inkluderande samhälle.

Läs mer här: Rätt från början - Ett projekt om universell utformning
Läs mer om UU: Principen om universell utformning

Digital oro - tydligt i svenskarna och Internets nya rapport

För varje år som går blir samhället allt mer digitalt. Nya digitala tjänster tillkommer och allt fler utför ärenden, handlar och träffar vänner digitalt. Detta framgår i årets upplaga av rapporten ”svenskarna och Internet” från Internetstiftelsen.

Men statistiken visar att många känner oro online. För unga på högstadiet och gymnasiet, och personer med funktionsnedsättning handlar oron om att utsättas för näthat. För äldre handlar det om att utsättas för bedrägeriförsök vilket 4 av 10 internetanvändare har blivit utsatta för under det senaste året.

Rapporten hittar du här: Sammanfattning - Svenskarna och internet
Läs mer om hur MFD arbetar med digital inkludering:
Digital inkludering
Arbeta med digital teknik

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedInHar du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.