Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Hallands län

Social Hållbarhet

Nyhetsbrev mars 2021

*|data:head|*

Nyhetsbrev 7 - våld

Vi vill med detta nyhetsbrev informera om aktuellt gällande frågor för social hållbarhet i Hallands län och bjuda in till samverkan. Vi tar nu nästa steg i arbetet för ”Ett Hållbart Halland”, där vi i ett samlat nyhetsbrev inkluderar flera perspektiv av social hållbarhet.

Bli en del av ett Hållbart Halland
Anslut dig gärna till Hållbart Halland, där finns kunskapsunderlag, metoder och goda exempel för arbetet med social hållbarhet.

Genomgående i nyhetsbrevet kommer du vid varje nyhet att finna taggningar till Agenda 2030 och blomman för social hållbarhet. Blomman innehåller olika områden som utgör viktiga aspekter av social hållbarhet såsom hälsa, integration, ANDT, jämställdhet, mänskliga rättigheter etc. Dessa frågor överlappar varandra och kan vara både orsaker och konsekvenser av varandra.


Välkomna att läsa!

// Utvecklingsenheten, på Länsstyrelsen i Hallands län

Nu får det vara nog

Vi riktar en stenhård uppmaning till er män i samhället som utsätter kvinnor för våld eller tvång, sluta med det och sök hjälp. Till er alla hyggliga och trevliga män som inte utsätter kvinnor för våld eller tvång, sök mer kunskap, våga tala om det och visa att ni tar avstånd från våld i nära relationer. Att motverka våld i nära relationer är allas ansvar, varje dag och varje kväll!

Läs hela debattartikeln som Länsråd, Kommundirektörerna i de halländska kommunerna och Regiondirektören i Halland har skrivit under på.

Läs artikeln på Länsstyrelsen i Hallands läns webbplats

På Länsstyrelsens webbplats finns det också samlad information och stöd gällande arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Välj att sluta

Funderar du på om ditt beteende är okej? Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Här får du möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor. Här får du också stöd och råd. Är du utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende är du också välkommen att ringa till den nationella stödlinjen.

Välj att sluta - en nationell telefonlinje

Ta gärna del av sutrapporten kring pilotprojektet; Välj att sluta, en telefonlinje för personer som utövar våld i nära relationer

Sprid också gärna Kvinnofridslinjen – en nationell stödtelefon för den som blir utsatt

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Ett utökat och verkningsfullt våldsförebyggande arbete är en av den nationella strategins fyra målsättningar. Det handlar om att arbeta systematiskt med våldsförebyggande insatser riktade till män för att minska det mänskliga lidandet som våldet skapar.

Ta del av den nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor på Jämställdhetsmyndigheten.se

Bra behöver bli bättre. Om Sverige och Istanbulkonventionen

I år är det tio år sedan Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om att motverka mäns våld mot kvinnor, öppnades för undertecknande. Sverige har ratificerat konventionen. Den första granskningen av Sveriges arbete på området visar att bra behöver bli bättre.

Ta del av hela Istanbullkonventionen på jämställdhetsmyndigheten.se

Våldsförebyggande arbete

Våldsförebyggande arbete (våldsprevention) är åtgärder som ska förhindra att våld uppstår eller upprepas. Det våldsförebyggande arbetet delas in i tre nivåer; universell, selektiv och indikativ nivå.

Läs mer om våldsförebyggande på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala universitet 

 

Våldsutsatthet i samband med covid-19

Kommuner har sedan många år ett lagstadgat ansvar och skyldighet enligt både socialtjänstlag och föreskrifter när det gäller att se och tillgodose alla brottsoffers behov av stöd och hjälp. Ett särskilt ansvar rör våldsutsatta kvinnor och barn. Det innebär att kommuner behöver informationssatsningar och arbetssätt som når ut till olika målgrupper även under de särskilda omständigheter som covid-19 innebär. Det är därför särskilt viktigt att våldsutsatta personer får tillgång till stödinsatser både under och efter pandemin, då troligtvis fler våldsutsatta kommer vara i behov av stöd och hjälp.

Läs mer om våldsutsatthet i samband med covid-19 på Jämställdhetsmyndigheten.se 

Betydelsen av alkohol och narkotika för våld i nära relationer

En rapport som presenterar en kartläggande litteraturöversikt av forskning om samband mellan alkohol- eller narkotikabruk och våld i nära relationer. Bruk av alkohol och narkotika pekas ofta ut som en orsak till våld. Det saknas dock aktuella sammanställningar av studier som specifikt studerar sambanden mellan alkohol eller narkotika och våld i nära relationer i den allmänna befolkningen.

Betydelsen av alkohol och narkotika för våld i nära relationer – En kartläggande litteraturöversikt på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Forskningsöversikt över våldsprevention i Sverige

Denna rapport är en översikt och kritisk granskning av utvärderade universella våldspreventiva metoder och insatser som används i Sverige. Av Anna Franzén & Lucas Gottzén

Ta del av forskningsöversikten från Stockholms universitet

Anmälan av brott

Vilka faktorer har betydelse för polisanmälan av misshandel, hot, personrån och sexualbrott? Ta del av en kortanalys som undersöker vilka faktorer som verkar ha betydelse för polisanmälan av misshandel, hot, personrån och sexualbrott på brottsförebyggande rådets webbplats.

De anmälda brotten verkar ha en svagare minskning i mars 2021 än mars 2022. Antalet anmälda misshandelsbrott av bekant var däremot 4 procent högre i mars 2021 än i mars 2019 med 5% högre mot kvinna och 2 % mot man.

Ta del av statistiken i nyheten på brottsförebyggande rådets webbplats.

Rapport om pappor, våld och barn

På Stavanger universitet har Henning Mohaupt tagit fram en rapport om våldet kopplat till pappor och barn.

Ta del av rapporten på reaschergate (Rapporten är på engelska)

Handbok om våld i nära relationer

För att öka kunskapen kring våld i nära relationer och att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp har det tagits fram en regional handbok. Handboken ska ge god kännedom om olika parters roller och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten.

Handboken är framtagen av Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, de halländska kommunerna, Kvinnojouren i Falkenberg, Polisen, Kriminalvården samt Åklagarmyndigheten.

Ta del av handboken på Länsstyrelsen i Hallands läns webbplats

Handbok för Barn som riskerar att fara illa

Nyligen har den halländska handboken från 2014, ”Vid oro och vid misstanke – om ett barn far illa”, reviderats och den nya upplagan ska ses som ett halländskt komplement till Socialstyrelsens handbok ”Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare” (2014). Syftet är att sprida kunskap om barn som riskerar att fara illa samt om olika aktörers ansvarsområden. Detta ska i sin tur leda till att fler halländska barn som riskerar att fara illa uppmärksammas och till ett fördjupat samarbete kring barnen.

Handbok till Barn som riskerar att fara illa på Region Hallands webbplats

Checklista för chef - våld i nära relation

SKR har tagit fram en checklista till dig som chef med punkter för hur du kan agera vid misstanke eller kännedom om våld i nära relationer.

Ta del av checklista från SKR utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Skolan som arena för det våldsförebyggande arbetet

Att driva ett förebyggande arbete som riktar sig till alla på skolan har flera fördelar. Det ger elever och skolpersonal verktyg att stoppa pågående kränkningar och våld, men kan också skapa ett klimat som förhindrar att våld alls utövas. Samtidigt ökar tryggheten och förutsättningarna för studiero, lärande och goda skolresultat förbättras. Arbetet kan även påverka normer och värderingar om mänskliga rättigheter och relationer som eleverna bär med sig i vuxenlivet.

Ta del av information på SKRs webbplats om arbetet med våld kopplat till skolan

Ta del av filmen om våldsförebyggande arbete i skolan på youtube.

 

Inget att vänta på

Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Ta del av Handboken Inget att vänta på Jämställdhetsmyndighetens webbplats 

En kommun fri från våld

En kommun fri från våld är ett genusförändrande våldspreventionsprojekt med en hela-kommunen-ansats.

Ta del av material kopplat till en kommun fri från våld på organisations MÄNS webbplats

Våld och utsatthet hos personer med funktionsnedsättning

Att leva med en eller flera funktionsnedsättningar innebär för många ett särskilt beroende av andra människor och sårbarhet i många situationer. Vården och omsorgen har en viktig roll i att kunna upptäcka och uppmärksamma våld, verka för att våldsutsatta erbjuds vård och omvårdnad eller hänvisa till stöd- och hjälpinsatser från andra aktörer.

Ta del av information om våld och utsatthet hos personer med funktionsnedsättning på Kunskapsgudien.se

Ett stort mörkertalet av misstänkt hedersförtryck

Det kan handla om allt från klädsel till vem du träffar – och kan leda till våld och död. Enligt färska siffror som SVT Nyheter tagit del av har 1 400 ärenden hittills fått Polismyndighetens särskilda hedersmarkering. Men mörkertalet är stort.

Ta del av artikeln om polisens registrering på SVT.se

Rätt att veta

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor (MUCF) lanserar webbutbildningen ”Rätt att veta!” MUCF har som komplement till den digitala ungdomsmottagningen för nyanlända www.youmo.se har lanserat en webbutbildning som ger dig som möter unga i din profession konkreta verktyg för att samtala med unga som är nya i Sverige om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet. Du får kunskap i att förbereda dig inför samtalen, men också hur du kan samtala med unga enskilt eller i grupp.

Läs mer och ta del av utbildningen på webbplatsen för myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Information om mäns våld mot kvinnor från boken "Om Sverige"

Boken "Om Sverige" är ett kursmaterial som bland annat används inom samhällsorienteringen. Boken innehåller information om samhället och riktar sig mot nyanlända.

Inom kapitlet "individens rättigheter och skyldigheter finns särskild information för nyanlända gällande "Mäns våld mot kvinnor" och "våld i nära relationer".

Ta del av information om mäns våld mot kvinnor på inforamtionsverige.se

 

Poddavsnitt om våld

Nu finns det många bra poddavsnitt om våld i nära relationer, pandemins inverkan på brott och dödligt våld på olika kanaler. Se exempel nedan:

Brås tips om poddar på brå.se

Podd om Botkyrkas våldsförebyggande arbete med Mantha Kasagianni och Robin Glad av MUCF 

Systrar, på Poddtoppens webbplats - En podcast om män som köper kvinnor, våld, överlevnad och tre tjejer som slutade vara tysta. Med hjälp av kvinnors dagböcker, chatthistorik, domar och vittnesmål, har GP granskat närmare 400 män i Göteborgsområdet som pekats ut och i några fall dömts som sexköpare.

Tyck till!

Har du synpunkter eller andra idéer till brevet så skicka gärna in dina förslag till oss.

Anslut dig gärna till Ett hållbart Halland.

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
Slottsgatan 2, 301 86 Halmstad

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Dela utskicket |