Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Hallands län

Social Hållbarhet

Nyhetsbrev oktober 2021

*|data:head|*

Nyhetsbrev 7 - En socialt hållbar bostadsmarknad 

Vi vill med detta nyhetsbrev informera om aktuellt gällande frågor för social hållbarhet i Hallands län och bjuda in till samverkan. Vi tar nu nästa steg i arbetet för ”Ett Hållbart Halland”, där vi i ett samlat nyhetsbrev inkluderar flera perspektiv av social hållbarhet.

Bli en del av ett Hållbart Halland
Anslut dig gärna till Hållbart Halland, där finns kunskapsunderlag, metoder och goda exempel för arbetet med social hållbarhet.

Genomgående i nyhetsbrevet kommer du vid varje nyhet att finna taggningar till Agenda 2030 och blomman för social hållbarhet. Blomman innehåller olika områden som utgör viktiga aspekter av social hållbarhet såsom hälsa, integration, ANDT, jämställdhet, mänskliga rättigheter etc. Dessa frågor överlappar varandra och kan vara både orsaker och konsekvenser av varandra.


Välkomna att läsa!

// Utvecklingsenheten, på Länsstyrelsen i Hallands län

Rätt till bostad

Att det finns ett lagstiftat ansvar för bostadsförsörjningen och att detta ansvar omfattar alla som har sin hemvist i kommunen, är inte detsamma som att det finns en juridiskt utkrävbar rätt till bostad för den enskilde. Frågan om rätten till bostad är komplicerad. Här ger Boverket en överblick över de lagar, konventioner och andra sammanhang som är relevanta vid tolkningen av rätten till bostad.

Om "Rätt till bostad" och "Planering för bostadsförsörjning" på Boverket webbplats

Förekommer det diskriminering vid förmedling av bostäder?

Boverket fick i juni 2020 i uppdrag av regeringen att analysera och bedöma om det vid förmedling av bostäder förekommer missgynnanden som skulle kunna utgöra diskriminering vid förmedling av bostäder. I rapporten ”Risk för diskriminering och hinder för etablering på bostadsmarknaden” redovisas uppdraget.

Till rapporten ”Risk för diskriminering och hinder för etablering på bostadsmarknaden” på Boverkets webbplats

Insatser för att hjälpa våldsutsatta personer

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende. Kartläggningen ska utgå från att med stadigvarande boende menas en långsiktig lösning på den våldsutsattas boendesituation, och inte t.ex. andrahandskontrakt för mindre än ett år.

Länsstyrelserna ska lämna en samlad redovisning till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Information om uppdraget att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende på Regeringen.se

Bostadsmarknadsanalysen i Halland

Bostadsmarknadsanalysen Halland är en del i Länsstyrelsens arbete med att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska enligt förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar årligen analysera bostadsmarknaden i länet i en skriftlig rapport, som ska redovisas till Boverket senast den 15 juni varje år.

Ta del av Bostadsmarknadsanalysen Halland på Länsstyrelsens webbplats

En socialt hållbar bostadsförsörjning

En särskild utredare ges i uppdrag att utreda dels den uppgiftsfördelning mellan stat och kommun som funnits inom bostadspolitiken sedan 1940- talet, dels vissa bostadspolitiska verktyg, och vid behov lämna förslag som ökar deras effektivitet.

Uppdraget ska redovisas senast 8 november 2021

Om utredningen på regeringens webbplats 

 

Hur jämställd är bostadsmarknaden?

Att bostadspriserna i Sverige ökat kraftigt det senaste året har bidragit till att göra bostadsmarknaden mer ojämställd. Kvinnor, som generellt tjänar mindre än män, har fått ännu svårare att byta bostad när bostadspriserna stiger mer än lönerna. Det visar rapporten ”Hur jämställd är bostadsmarknaden?” från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Ta del av rapporten "Hur jämställd är bostadsmarknaden?" på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 

Utbildningsmaterial om vräkningsförebyggande arbete

Länsstyrelserna har tagit fram ett filmat utbildningsmaterial för att hjälpa kommunerna och för att sprida information och kunskap om det vräkningsförebyggande arbetet till berörda aktörer. Materialet består av sex korta filmavsnitt. Medverkar gör jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi, Göteborgs stad, Kronofogdemyndigheten, Rädda barnen och Fastighetsbolaget Bostaden i Umeå. Genom filmen sprids också det metodstöd som länsstyrelserna i Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten har tagit fram.

Ta del av filmerna på Länsstyrelsen i Stockholms youtube-sida

Läs mer om Bostadsförsörjning på Länsstyrelsen i Hallands län 

Att förebygga vräkning

Att bli vräkt får ofta stora negativa konsekvenser. Det leder många gånger till hemlöshet och till att de drabbade kan bli utestängda från bostadsmarknaden. Vräkningar kostar mycket i personligt lidande och dessutom i samhällskostnader.

Läs mer om att förebygga vräkning på kronofogdens webbplats 

Föräldrastöd vid vräkning

Att behöva lämna sitt hem är påfrestande för hela familjen. Många gånger har barnen frågor som de behöver din hjälp att få svar på.

Som förälder känner du dina barn bäst och vet hur du kan hjälpa dem. Även om du inte har alla svar kan det räcka att de får prata om sin oro.

Information om föräldrastöd vid vräkning på kronofogdens webbplats

Boende för våldsutsatta

För den som utsätts för våld i nära relation kan en flytt vara enda sättet att skydda sig själv och sina barn. Samtidigt har våldsutsatta mycket svårt på bostadsmarknaden. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram frågor och svar om kommuners möjligheter att stödja målgruppen.

Ta del av frågor och svar kopplat till bostad för våldsutsatta på SKRs webbplats

Gemensamt språk om segregation

I höst lanserar Delmos Segregationsbarometern, ett unikt digitalt verktyg för att mäta och följa socioekonomisk segregation i hela Sverige. För att utveckla detta har myndigheten bland annat tagit hjälp av Lovisa Brodin, polisinspektör på Nationella operativa avdelningen (NOA), som ingått i Segregationsbarometerns referensgrupp.

Information om det nya statistikvertyget på delmos.se

Aktiv medverkan till bosättning i annan kommun

Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt hur kommuner aktivt medverkar till att personer som behöver ekonomiskt bistånd för att lösa sin bostadssituation flyttar till en annan kommun. I rapporten lämnar vi ett antal förslag för att motverka de problem en sådan aktiv medverkan kan skapa.

Till statskontorets kartläggning på statskontorets webbplats

Den hala tvålen - vertyg och metod för social hållbarhet

Rapporten ”Den hala tvålen – verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering och stadsutveckling” släppte regeringen april 2021. Den kartlägger på en övergripande nivå vilka verktyg och metoder som används för att åskådliggöra sociala värden i fysisk planering enligt plan- och bygglagen och i stadsutvecklingen.

Ta del av rapporten på Regeringens webbplats.

Var är den mänskliga mångfalden i nybyggena?

När det byggs nytt i städerna finns en viss typ av människor och beteenden i åtanke – ofta unga, friska och välutbildade. De som inte tillhör den inkluderade skaran riskerar att inte kunna använda den nya byggnaden och dess omgivningar – främst drabbas äldre människor och personer med funktionsnedsättningar.

Ta del av nyheten från Lunds tekniska högskola

KALENDER

6 oktober 2021 Kl. 13.00 - 15.00

Webbinarium Rasism i arbetslivet - tillfälle 2

Välkommen på ett fördjupande webbinarium om rasism i arbetslivet. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet och fungerar som en komplettering till den digitala utbildningen som deltagaren
ska ha genomfört innan.

Program för de olika dagarna finns på webben

15-18 oktober 2021 Kl. 00.00 - 00.00

Demokratistugan i Halland

I år fyller Sveriges demokrati 100 år och Demokratistugan kommer till Halland! Tillsammans med kommuner, idéburen sektor och andra verksamheter från hela länet lyfter vi demokratifrågor och varför vi ska värna demokratin i 100 år till.

20 oktober till 21 oktober 2021 Kl. 08.30 - 12.00

Konferens om våldsförebyggande arbete

Den 20 och 21 oktober bjuder Länsstyrelsen i Hallands län in till två digitala halvdagar med fokus på våld och förebyggande insatser.

21 oktober 2021 Kl. 09.00 - 12.00

Webbinarium om värdet av jämställdhet i skogssektorn

Fem föreläsningar som kommer att ge dig konkreta fakta och verktyg så att du kan skapa en attraktivare arbetsplats och en god arbetsplatskultur. Webbinariet är ett samarbete mellan Skåne och Halland.

29 oktober 2021 Kl. 09.00 - 12.00

Barnens miljörelaterade hälsa

Välkommen till ett regionalt webbinarium för dig som är verksam inom miljö- och hälsa, Agenda 2030, miljömål, folkhälsa samt andra frågor som rör barn.

2 november 2021 Kl. 08.00 - 12.15

Efter pandemin - Hur kan skolan bli bättre på att möta elever med funktionsnedsättning?

Länsstyrelserna i Skåne och Halland bjuder in till ett webbinarium om hur skolan kan identifiera och ta bort olika typer av hinder i skolmiljön för elever med funktionsnedsättning.

#Vågavaraförebild

19 november - 5 december 2021 Kl. 00.00 - 00.00

Internationella mansdagen och en vecka fri från våld

I november infaller ”Internationella mansdagen” och ”En vecka fri från våld”. I Halland kommer vi uppmärksamma detta i samverkan med länets kommuner, Region Halland, civilsamhället och intilliggande län.

#Vågavaraförebild

19 noveber 2021 Kl. 00.00 - 00.00

Nomineringskampanj "män som  goda förebilder"

Känner du någon man som är en god förebild i arbetet för jämställt föräldraskap?

#Vågavaraförebild

22 november till 1 december 2021 Kl. 00.00 - 00.00

Sydlänens samlade aktiviteter under en vecka fri från våld

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Som en del i arbetet erbjuder Länsstyrelserna i södra Sverige under En vecka fri från våld den 22 november – 1 december flera spännande webbsändningar på temat.

24 november 2021 Kl. 14.00 - 15.30

Digital föreläsning om våld och alkohol

Alkohol bidrar till mycket av det våld som sker i samhället, såväl gatuvåld som partnervåld och våld mot barn. Sven Andreasson, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet, kommer under föreläsningen fördjupa oss i kopplingen mellan våld och alkohol.

1 december till 2 december 2021 Kl. 09.00 - 15.00

Nationell samling 2021 - för delaktighet och jämlikhet

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar Internationella funktionshinderdagen 2021 genom att för andra året i rad bjuda in till en nationell samling.

Tyck till!

Har du synpunkter eller andra idéer till brevet så skicka gärna in dina förslag till oss.

Anslut dig gärna till Ett hållbart Halland.

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
Slottsgatan 2, 301 86 Halmstad

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Dela utskicket |