Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Hallands län

Social Hållbarhet

Nyhetsbrev juni 2022

*|data:head|*

Nyhetsbrev 8 - Demokrati och val

Vi vill med detta nyhetsbrev informera om aktuellt gällande frågor för social hållbarhet i Hallands län och bjuda in till samverkan. Vi tar nu nästa steg i arbetet för ”Ett Hållbart Halland”, där vi i ett samlat nyhetsbrev inkluderar flera perspektiv av social hållbarhet.

Bli en del av ett Hållbart Halland
Anslut dig gärna till Hållbart Halland, där finns kunskapsunderlag, metoder och goda exempel för arbetet med social hållbarhet.

Genomgående i nyhetsbrevet kommer du vid varje nyhet att finna taggningar till Agenda 2030 och blomman för social hållbarhet. Blomman innehåller olika områden som utgör viktiga aspekter av social hållbarhet såsom hälsa, integration, ANDT, jämställdhet, mänskliga rättigheter etc. Dessa frågor överlappar varandra och kan vara både orsaker och konsekvenser av varandra.


Välkomna att läsa!

// Utvecklingsenheten, på Länsstyrelsen i Hallands län

Intervju med valkansliet på Länsstyrelsen i Hallands län

Hej Johannes. Hur skulle du beskriva det svenska valsystemet?

Det svenska valsystemet är robust - manuellt, decentraliserat och transparent.

 

Vad menar du med det?

Varje röst bedöms enskilt utifrån i förväg beslutade regler, rösterna räknas och kontrolleras manuellt flera gånger och de fysiska rösterna arkiveras efter varje val för att möjliggöra förnyad sammanräkning och bedömning. Valsystemet har flera av varandra oberoende processer för att säkerställa att valresultatet är rättssäkert. För att ytterligare förhindra påverkan på resultatet är röstmottagningen och rösträkningen offentliga vilket innebär att genomförandet är transparent och att allmänheten har insyn.

 

Sverige har ett robust valsystem. Det är decentraliserat, manuellt och transparent.

  • Decentraliserat: röstningen sker lokalt över hela landet, liksom rösträkningen.

  • Manuellt: alla röster räknas manuellt och kontrollräknas minst två gånger i den slutliga rösträkningen.

  • Transparent: röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla röstsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft.

Vad är Länsstyrelsens roll kopplat till valsystemet?

Länsstyrelsen är en regional valmyndighet och vi arbetar kontinuerligt med en del frågor som rör allmänna val, såsom efterträdarval. Länsstyrelsen börjar arbeta mer intensivt med valfrågor från året innan valåret och har flera viktiga arbetsuppgifter såsom att beställa valsedlar för partier, utbilda kommunernas valnämnder och ansvara för den slutliga rösträkningen.

 

Har du lite rolig information att dela med dig av kopplat till allmänna val?

Ja men absolut, visste du tillexempel att i Sverige finns över 6200 valdistrikt (2022) och att det vid de allmänna valen 2018 trycktes och distribuerades över 670 miljoner valsedlar.

Valdeltagande i Sverige

I det senaste riksdagsvalet 2018 deltog 87,2 procent av dem som fick rösta. Det är det högsta valdeltagandet sedan 1985. Sedan valet 2002 har det blivit allt vanligare att utnyttja sin rösträtt. Men det är fortfarande en bit kvar till toppnoteringen från 1970-talet.

Mer information om statiskt kopplat till valet på scb.se

Om det svenska valsystem

På informationsverige kan du ta del av texter som handlar om det svenska valsystemet. Det är genom valen som invånarna kan påverka politiken i Sverige. Texterna är på lätt svenska och översatta på olika språk.

Om det svenska valsystem på informationsverige.se

Bostadsort och bakgrund spelar stor roll för ungas valdeltagande

Fler unga kvinnor än män väljer att använda sin rösträtt i val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Utbildning, födelseland, bostadsort och boendeform spelar stor roll för om unga utnyttjar sin rätt att rösta. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Ta del av rapporten "Ungas röst" från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Demokratipaket till skolan

Ungas delaktighet och kunskap om demokratin är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Därför har MUCF tagit fram ett demokratipaket med verktyg och material som kan underlätta för dig att prata demokrati med unga i skolan och på fritiden.

Till demokratipaketet på myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats

 

Jämlikt valdeltagande

Den 11 september är det val till riksdagen. Då har väljarna möjlighet att vara med och bestämma vilka personer som ska sitta i riksdagen under de kommande fyra åren. Samma dag är det också val till kommuner och regioner. Men vad händer om vissa grupper – av olika anledningar – inte går och röstar eller på annat sätt gör sin röst hörd i samhället?

I Halland har vi ett relativt högt valdeltagande men skillnaderna i valdeltagandet inom regionen är stora och följer de socioekonomiska mönstren: Ju mer utsatthet det finns i en kommun, desto lägre valdeltagande.

För att öka valdeltagandet i de områden och i de grupper där valdeltagandet är lågt i Halland har Halmstads kommun, Falkenbergs kommun, Rättighetscentrum Halland, Studieförbundet Vuxenskolan Halland, Regionbibliotek – Region Halland samt Regionala funktionshinderrådet – Region Halland startat ett samarbete med syfte att öka kunskapen om valet och demokratin samt synliggöra aktörer i länet som på olika sätt arbetar för att främja demokratin och jämlikt valdeltagande.

Hashtaggen #viröstariHalland

Arbetar din verksamhet eller organisation systematiskt med att främja demokrati och jämlikt valdeltagande? Uppmärksamma gärna din organisations eller verksamhets arbete genom att använda hashtaggen #viröstariHalland

Tillgängliga val

Vi vill lyfta vikten av att öka funktionsnedsatta personers möjlighet att delta i valen. På Myndigheten för delaktighets webbplats finns bra information om hur vi skapar tillgängliga val.

Om tillgänliga val på Myndigheten för delaktighets webbplats

Så här röstar du - en bra film från Halmstads kommun

 

Barnråd - för barns inflytande i skolan

Barnrådet som ett forum för barns inflytande i förskolan är ett utvecklingsarbete om hur förskolans barnråd kan få genomslag i praktiken.

Läs hela rapporten på skolportalen.se

 

Ungas inflytande

Barn och ungas rätt till inflytande i frågor som rör dem är en av grundpelarna i barnkonventionen och en demokratisk rättighet.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har undersökt hur kommuner och regioner arbetar med att möjliggöra för unga att vara delaktiga i beslutsprocesser. Det visar sig att kommuner och regioner ger unga inflytande på många olika sätt dock finns det utmaningar för hur de tar till vara på ungas synpunkter, tankar och idéer i beslutsprocesserna.

Till rapporten om ungas inflytande på SKRs webbplats

Detsamma gäller i Halland, det konstaterades på ett möte mellan Region Halland, Länsstyrelsen i Halland samt de halländska kommunerna under en dialog om demokrati i samband med Demokratistugans besök i Halland i oktober 2021.

En samverkan kring ungas inflytande mellan Region Halland och Länsstyrelsen i Halland har tagit sin början. Målet är att unga ska få en varaktig plattform för inflytande i den regionala politikens frågor. Ett första möte för och med unga är planerat till hösten.

Handbok för barns delaktighet och inflytande

Att få känna delaktighet, göra sin röst hörd och ha inflytande i frågor som rör en själv är en rättighet och avgörande för motivationen, engagemanget och känslan av sammanhang. Det är också en viktig del i det ständigt pågående arbete att stärka vår demokrati och för respekten av allas lika rättigheter. Genom att ge plats för olika röster och erfarenheter, ökar dessutom perspektiv och kunskap som tillför värde för såväl individer, verksamheter och beslut.

Ta del av exempel på detta nedan:

Läs Unicefs Handbok om barns delaktighet och inflytande på regionbiblioteket.se

UR:s valsatsning ger barn och unga kunskap och verktyg i demokrati för att kunna påverka på UR.se

 

Valpaket kopplat till riksdagsvalet

Nätverket MIK Sverige samlar 22 myndigheter och nationella organisationer, som omfattar flera olika kompetensområden. Tillsammans stöttar de alla som är involverade i arbetet med att stärka demokratin. Här hittar du MIK Sveriges valpaket bestående av lärresurser om medie- och informationskunnighet (MIK) kopplade till riksdagsvalet. Resurserna riktar sig till skolbibliotekarier och utbildare inom vuxenutbildning och folkbildning.

Till valpaketet 2022 på statensmedieråds webbplats

Tillgänglig natur för fler med kommunal bussatsning

Åkulla bokskogar är ett av de populäraste besöksmålen och friluftsområden i Halland – men utan tillgång till egen bil har du ingen möjlighet att ta dig dit. För att alla oberoende deras ekonomiska situation ska kunna återhämta sig i den vackra naturen knyter under sommaren busslinjen Åkturen ihop Åkulla med Varbergs innerstad. Tidigare år var det pensionärer som hade gjort sig av med sin bil en av de största passagerargrupperna och bussrundturen ett bra tillfälle att umgås med andra. Nytt för i år är att trafiken inte längre finansieras med projektmedel utan att Varbergs kommun bekostar trafiken med stöd av besöksmålen längs rutten, Länsstyrelsen i Hallands län och Hallandstrafiken.

Mer information och tidtabell på Visitvarberg.se

KALENDER

14 september  2022 Kl. 09.00 - 12.00

Fördjupningsutbildning – sex mot ersättning

En uppföljning av tidigare utbildningsdag i mars och workshopen i april inom ämnet. Syftet är att fördjupa kunskapen och ge ett metodnära stöd i arbetet med de olika målgrupperna.

19 september 2022 Kl. 10.00 - 11.00

SEXIT som stöd för att ställa frågan

En digital föreläsning om SEXIT (SEXual health Identification Tool), som är en metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd.

28 september 2022 Kl. 09.15 - 11.40

Bostadsmarknadsanalys 2022; vräkningsförebyggande, boende för våldsutsatta och nyanlända

En digital förmiddag kring bostadsmarknadsanalysen 2022 gällande vräkningsförebyggande, boende för våldsutsatta och nyanlända.

Tyck till!

Har du synpunkter eller andra idéer till brevet så skicka gärna in dina förslag till oss.

Anslut dig gärna till Ett hållbart Halland.

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
Slottsgatan 2, 301 86 Halmstad

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Dela utskicket |